Considerații referitoare la încercări | Ordin 1186/2014

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 1186/2014 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor anexei IV revizuite la MARPOL 73/78, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.070/2006. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

(Apendicele nr 5 la normele metodologice) - Standarde internaționale revizuite pentru efluent și metode de încercare revizuite pentru instalații de tratare a apelor uzate, aplicabile de la 1 ianuarie 2016 -
SECȚIUNEA a 6-a
Considerații referitoare la încercări

Art. 12. -

Încercarea performanțelor operaționale ale unei instalații de tratare a apelor uzate care se montează la bordul navelor care arborează pavilionul român trebuie să fie efectuată în conformitate cu următoarele articole din prezenta secțiune. Cu excepția cazurilor în care se prevede altfel, prevederile articolelor următoare se aplică atât la încercarea la bordul navei, cât și la cea de la uscat.

§1. Calitatea apelor uzate brute

Art. 13. -

Pentru încercarea la uscat a instalațiilor de tratare a apelor uzate, afluentul trebuie să fie constituit din ape uzate de dată recentă, compuse din materii fecale, urină, hârtie igienică și ape de spălare, la care au fost adăugate, în scopul încercării, nămoluri de epurare primară, necesare pentru a realiza concentrația materiilor solide în suspensie totale, care să fie corespunzătoare numărului de persoane și încărcării hidraulice la care instalația urmează să fie certificată. Încercarea trebuie să ia în considerare tipul sistemului (de exemplu: toalete cu aspirație sau toalete gravitaționale) și orice fel de ape sau ape gri care ar putea să fie adăugate apelor uzate pentru spălare înainte de tratare. În orice caz, concentrația materiilor solide în suspensie totale trebuie să nu fie mai mică de 500 mg/l.

Art. 14. -

În cazul instalațiilor de tratare a apelor uzate încercate la bordul navei, afluentul poate consta în apele uzate generate în condiții normale de operare. În orice caz, concentrația medie a totalului solidelor în suspensie a afluentului ar trebui să nu fie mai mică de 500 mg/l.

Art. 15. -

Afluentul trebuie să fie evaluat fără a se ține cont de lichidele de retur, apa de spălare sau lichidele de recirculare și altele asemenea, care pot fi produse de instalația de tratare a apelor uzate.

§2. Durata și eșalonarea încercării

Art. 16. -

Durata încercării trebuie să fie de cel puțin 10 zile. Încercarea trebuie să fie programată astfel încât aceasta să reflecte condițiile normale de operare, ținând cont de tipul sistemului, de numărul persoanelor și de încărcarea hidraulică pentru care instalația va face obiectul unei aprobări de tip. Cunoscând faptul că sistemele au nevoie de o perioadă de stabilizare, încercarea trebuie să înceapă după ce instalația de tratare a apelor uzate supusă încercării a atins un regim stabil.

§3. Factori de încărcare

Art. 17. -

În timpul perioadei de încercare instalația de tratare a apelor uzate trebuie să fie încercată în condiții de încărcare volumetrică minimă, medie și maximă:

a) pentru încercările efectuate la uscat, aceste încercări trebuie să fie cele indicate de către producător. Figura 2 prezintă frecvența de prelevare a eșantioanelor propusă pentru fiecare factor de încărcare; și

b) pentru încercările efectuate la bordul navei, încărcarea minimă trebuie să o reprezinte cea care rezultă din numărul de persoane aflate la bordul navei atunci când nava este acostată la cheu în port, iar încărcarea medie și cea maximă trebuie să fie reprezentate de cele care sunt generate de numărul de persoane aflate pe navă atunci când nava este pe mare, cu luarea în considerare a orelor de masă și a schimbărilor de carturi.

Art. 18. -

(1) ANR sau organizația recunoscută autorizată trebuie să verifice capacitatea instalației de tratare a apelor uzate de a produce un efluent în conformitate cu standardele prevăzute în secțiunea a 5-a, ca urmare a unei încărcări volumetrice minime, medii și maxime. Gama de condiții în care standardele pentru efluent au fost îndeplinite trebuie să fie înregistrată în Certificatul de aprobare de tip.

(2) Modelul Certificatului de aprobare de tip și al apendicelui acestuia este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezentul apendice.

§4. Metoda și frecvența de prelevare a eșantioanelor

Art. 19. -

ANR sau organizația recunoscută autorizată trebuie să se asigure că instalația de tratare a apelor uzate este montată într-o manieră în care este facilitată prelevarea eșantioanelor; în acest sens, a se vedea figura 1. Prelevarea eșantioanelor trebuie să fie realizată într-o manieră și cu o frecvență care sunt reprezentative pentru calitatea efluentului. În figura 2 se sugerează o frecvență pentru prelevarea eșantioanelor; totuși, frecvența folosită trebuie să țină cont de timpul în care trece afluentul prin instalația de tratare a apelor uzate. Pentru o analiză statistică a datelor (de exemplu, media geometrică, maximă, minimă și variația), trebuie să se preleveze cel puțin 40 de eșantioane de efluent.

Art. 20. -

Punctul de prelevare a eșantioanelor de afluent trebuie să fie amplasat în amonte de orice lichid de retur, ape de spălare sau lichide de recirculare, care pot fi produse de instalația de tratare a apelor uzate. Dacă un astfel de punct de prelevare a eșantioanelor nu este posibil să fie realizat la bordul navei, atunci trebuie să se măsoare debitele și concentrațiile acestor lichide de retur, ape de spălare sau lichide de recirculare produse de instalația de tratare a apelor uzate, astfel încât încărcarea afluentului să fie degrevată de încărcările aferente acestor lichide.

Art. 21. -

Trebuie prelevat și analizat câte un eșantion de afluent pentru fiecare eșantion de efluent prelevat, iar rezultatele trebuie să fie înregistrate pentru a se asigura conformitatea cu secțiunea a 5-a. În măsura în care ANR sau organizația recunoscută autorizată va considera că este posibil, se vor preleva eșantioane suplimentare, atât de afluent, cât și de efluent, pentru a ține cont de marja de eroare. Eșantioanele trebuie să fie conservate în mod corespunzător înainte de a fi analizate, în mod special atunci când se știe că va fi o perioadă semnificativă între momentul prelevării și momentul efectuării analizei sau atunci când temperatura ambientală este foarte mare.

Art. 22. -

Trebuie să fie neutralizat orice dezinfectant rezidual din eșantioane, atunci când acestea sunt prelevate, cu scopul de a evita ca dezinfectantul să distrugă bacteriile sau să provoace oxidarea chimică a materiilor organice, fapt ce conduce la riscul de a denatura rezultatele analizelor în cazurile în care se prelungește în mod artificial timpul de contact al eșantioanelor cu dezinfectantul. Concentrația de clor, dacă acesta este utilizat, și pH-ul trebuie să fie măsurate înainte de neutralizare.

§5. Încercările analitice ale efluentului

Art. 23. -

ANR sau organizația recunoscută autorizată trebuie să ia în considerare și înregistrarea celorlalți parametri, în mod suplimentar celor ceruți (organisme coliforme termotolerante, materii solide în suspensie totale, BOD5 fără nitrificare, COD, pH și clor rezidual), având în vedere o viitoare dezvoltare tehnologică. Acești parametri includ: materii solide totale, materii solide volatile, materii solide decantabile, materii solide volatile în suspensie, turbiditatea, conținutul total de carbon organic, conținutul total de organisme coliforme și de streptococi de origine fecală.

§6. Reziduurile de substanțe dezinfectante

Art. 24. -

Sunt bine cunoscute efectele potențial defavorabile asupra mediului ale multor reziduuri de substanțe dezinfectante și subproduselor, astfel cum sunt cele care rezultă din utilizarea clorului sau a compușilor săi. Prin urmare, ANR sau organizația recunoscută autorizată trebuie să încurajeze utilizarea ozonului, a razelor ultraviolete sau a oricăror altor dezinfectanți care reduc la minimum efectele defavorabile asupra mediului, urmărind în același timp standardul pentru organismele coliforme termo-tolerante. Dacă este utilizat clorul ca dezinfectant, ANR sau organizația recunoscută autorizată trebuie să se asigure că sunt folosite cele mai bune metode tehnice pentru ca conținutul de dezinfectant rezidual din efluent să rămână mai mic de 0,5 mg/l.

§7. Considerații privind scara utilizată

Art. 25. -

În scopul încercării trebuie să fie acceptate numai instalații de tratare a apelor uzate la scara 1/1. ANR sau organizația recunoscută autorizată poate certifica o gamă de echipamente de mărimi diferite ale aceluiași producător care utilizează aceleași principii și tehnici, dar trebuie să dea atenția cuvenită limitării performanței care ar putea rezulta ca urmare a încercării la o scară mai mare sau la o scară redusă. În cazul instalațiilor de tratare a apelor uzate foarte mari sau foarte mici sau unicate, certificarea poate fi bazată pe rezultatele încercărilor pe prototip. Trebuie, dacă este posibil, să se confirme rezultatele prin încercarea instalațiilor de tratare a apelor uzate, imediat după ce acestea sunt instalate la bordul navei.

§8. Încercarea instalațiilor de tratare a apelor uzate în condițiile mediului ambiant

Art. 26. -

ANR sau organizația recunoscută autorizată trebuie să se asigure că instalația de tratare a apelor uzate poate fi operată în condiții de înclinare care sunt în concordanță cu practica acceptată internațional, la un unghi de până la 22,5° în orice plan față de poziția normală de operare.

Art. 27. -

Încercările pentru certificare ar trebui să fie efectuate pentru întreaga gamă de salinitate și întreaga gamă de temperaturi ale aerului ambiant și ale apei de spălare specificate de către producător, iar ANR sau organizația recunoscută autorizată trebuie să se asigure că aceste specificații sunt corecte pentru condițiile în care trebuie operat echipamentul.

Art. 28. -

Componentele de reglaj și de detecție trebuie să fie supuse unor încercări de mediu pentru a verifica dacă acestea sunt adecvate pentru a fi folosite în domeniul marin. În acest scop se vor utiliza specificațiile de încercare descrise în partea 3 a anexei la Liniile directoare revizuite și specificații pentru echipamentul pentru prevenirea poluării amplasat în santinele compartimentului de mașini ale navelor, adoptate prin Rezoluția MEPC.107(49).

Art. 29. -

Orice limitări impuse condițiilor de operare trebuie să fie consemnate în Certificatul de aprobare de tip.

Art. 30. -

ANR sau organizația recunoscută autorizată trebuie să ceară producătorului să includă în manualele de funcționare și de întreținere o listă cu substanțele chimice și materialele adecvate pentru a fi folosite în timpul operării instalației de tratare a apelor uzate.

§9. Alte considerații

Art. 31. -

ANR sau organizația recunoscută autorizată trebuie să verifice dacă tipul și modelul instalației de tratare a apelor uzate și numele producătorului sunt înscrise într-o manieră rezistentă pe o etichetă fixată în mod durabil direct pe instalație. Această etichetă trebuie să includă data fabricării și orice limitare pe care producătorul ori ANR sau organizația recunoscută autorizată o consideră ca fiind necesar să fie impusă în timpul funcționării sau montării instalației.

Art. 32. -

ANR sau organizația recunoscută autorizată trebuie să verifice manualele producătorului privind instalarea, operarea și întreținerea instalației, pentru a stabili dacă acestea sunt adecvate și complete. Nava trebuie să aibă la bord tot timpul un manual care descrie în detaliu procedurile de operare și de întreținere a instalației de tratare a apelor uzate și care include informații privind siguranța referitoare la substanțele chimice și materialele folosite în timpul funcționării instalației.

Art. 33. -

ANR sau organizația recunoscută autorizată trebuie să examineze cu mare atenție calificările facilităților de încercare înainte de a le autoriza să participe la efectuarea programului de încercări. Trebuie făcute toate eforturile de către producătorul instalației pentru a se asigura uniformitatea între diferitele facilități care participă la programul de încercări.

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 1186/2014 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor anexei IV revizuite la MARPOL 73/78, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.070/2006. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 1186/2014:
Aplicare
Scop
Definiții
Cerințe generale
Specificații tehnice
Considerații referitoare la încercări
Inspecții de reînnoire și inspecții suplimentare
Familiarizarea personalului navei cu utilizarea instalațiilor de tratare a apelor uzate
Întreținerea
;
se încarcă...