Certificat de aprobare de tip pentru instalații de tratare a apelor uzate Certificate of type approval for sewage treatment plants | Ordin 1186/2014

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 1186/2014 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor anexei IV revizuite la MARPOL 73/78, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.070/2006. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Standarde internaționale revizuite pentru efluent și metode de încercare revizuite pentru instalații de tratare a apelor uzate, aplicabile de la 1 ianuarie 2016 - la apendicele nr 5 la normele metodologice -
Certificat de aprobare de tip pentru instalații de tratare a apelor uzate
Certificate of type approval for sewage treatment plants

Prin prezentul se certifică faptul că instalația de tratare a apelor uzate,

This is to certify that the Sewage Treatment Plant,

Tipul/Type . . . . . . . . . .

având o încărcare hidraulică proiectată de . . . . . . . . . . metri cubi pe zi (m3/zi),

having a designed hydraulic loading of . . . . . . . . . . cubic metres per day, (m3/day),

o încărcare organică de . . . . . . . . . . kg pe zi consumul biochimic de oxigen fără nitrificare (BOD5 fără nitrificare) și cunoscută drept

an organic loading of . . . . . . . . . . kg per day Biochemical Oxygen Demand without nitrification (BOD5 without nitrification) and of the design shown on

proiectul nr. . . . . . . . . . ., fabricată de . . . . . . . . . ., a fost

drawings Nos . . . . . . . . . . manufactured by . . . . . . . . . . has been

examinată și a fost supusă cu succes la încercările efectuate în conformitate cu Rezoluția MEPC.227(64) a Organizației Maritime Internaționale, confirmând că aceasta îndeplinește cerințele operaționale prevăzute în regulile 9.1.1 și 9.2.1 din anexa IV la Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave, astfel cum a fost modificată prin protocoalele din 1978 și 1997 [așa cum este amendată prin rezoluțiile MEPC.115(51) și MEPC.200(62)].

examined and satisfactorily tested in accordance with the International Maritime Organization resolution MEPC.227(64) to meet the operational requirements referred to in regulations 9.1.1 and 9.2.1 of MARPOL Annex IV of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 as modified by the 1978 and 1997 Protocols [as amended by resolutions MEPC.115(51) and MEPC.200(62)].

Încercările instalației de tratare a apelor uzate au fost efectuate

The tests on the sewage treatment plant were carried out

la uscat la* . . . . . . . . . .

ashore at*

la bordul navei la* . . . . . . . . . .

on board at*

* Se șterge, după caz.
* Delete as appropriate.

și au fost finalizate la . . . . . . . . . .

and completed on

Instalația de tratare a apelor uzate a fost supusă încercării și a produs un efluent care, la analiză, a dat următoarele rezultate:
The sewage treatment plant was tested and produced an effluent which, on analysis, produces:

.1 o medie geometrică a numărului de organisme coliforme termo-tolerante care nu a fost mai mare de 100 la 100 ml;

.1 a geometric mean of no more than 100 thermotolerant coliforms/100 ml;

.2 o medie geometrică a materiilor solide în suspensie totale de 35 Qi/Qe mg/l pentru încercările efectuate la uscat sau a maximului materiilor solide în suspensie totale nu mai mare de (35 plus x) Qi/Qe mg/l pentru apa ambientală utilizată în scopul spălării, în cazul încercărilor efectuate la bordul navei;

.2 a geometric mean of total suspended solids of 35 Qi/Qe mg/l if tested ashore or the maximum total suspended solids not exceeding (35 plus x) Qi/Qe mg/l for the ambient water used for flushing purposes if tested on board;

.3 o medie geometrică a consumului biochimic de oxigen la 5 zile fără nitrificare (BOD5 fără nitrificare) care nu a fost mai mare de 25 Qi/Qe mg/l;

.3 a geometric mean of 5-day Biochemical Oxygen Demand without nitrification (BOD5 without nitrification) of no more than 25 Qi/Qe mg/l;

.4 o medie geometrică a consumului chimic de oxigen (COD) care nu a fost mai mare de 125 Qi/Qe mg/l;

.4 a geometric mean of Chemical Oxygen Demand (COD) of no more than 125 Qi/Qe mg/l;

.5 pH cuprins între 6 și 8,5;

.5 pH between 6 and 8.5;

.6 o medie geometrică a azotului total care nu este mai mare de 20 Qi/Qe mg/l sau o reducere de cel puțin 70%; și

.6 a geometric mean of total nitrogen of no more than 20 Qi/Qe mg/l or at least 70 per cent reduction; and

.7 o medie geometrică a fosforului total care nu este mai mare de 1,0 Qi/Qe mg/l sau o reducere de cel puțin 80%**;

.7 a geometric mean of total phosphorus of no more than 1.0 Qi/Qe mg/l or at least 80 per cent reduction**.

** Se șterge pentru navele altele decât nave de pasageri care intenționează să descarce efluent de ape uzate în zone speciale.
** Delete for ships other than passenger ships intending to discharge sewage effluent in Special Areas.

Autoritatea Navală Română sau (titlul oficial complet al organizației recunoscute autorizate) confirmă că instalația de tratare a apelor uzate poate funcționa la înclinări la unghiuri de 22,5° în orice plan în raport cu poziția de funcționare normală.

The Romanian Naval Authority or (full designation of the authorized recognized organization) confirms that the sewage treatment plant can operate at angles of inclination of 22.5o in any plane from the normal operating position.

Detaliile încercărilor și rezultatele obținute sunt cuprinse în apendicele la prezentul certificat.

Details of the tests and the results obtained are shown on the appendix to this Certificate.

O placă sau o etichetă durabilă care conține numele producătorului, numărul tipului și al seriei, încărcarea hidraulică și data fabricației este aplicată pe fiecare instalație.

A plate or durable label containing data of the manufacturer's name, type and serial numbers, hydraulic loading and date of manufacture is to be fitted on each sewage treatment plant.

O copie a prezentului certificat trebuie să se găsească în permanență la bordul fiecărei nave echipate cu instalația descrisă mai sus.

A copy of this Certificate shall be carried on board any ship equipped with the above described sewage treatment plant.

Ștampila oficială
Official stamp
Semnătura . . . . . . . . . .
Signed
Autoritatea Navală Română
Romanian Naval Authority
sau titlul oficial complet al organizației recunoscute autorizate
or full designation of the authorized recognized organization

Data . . . . . . . . . .
Dated this . . . . . . . . . . day of . . . . . . . . . . 20 . . . . . . . . . .
SIGLA
SAU
MONOGRAMA
BADGE
OR
CIPHER

Apendice la Certificatul de aprobare de tip pentru instalații de tratare a apelor uzate
Appendix
to Certificate of type approval for sewage plants

Rezultatele încercărilor și detalii ale încercărilor efectuate pe eșantioane din instalația de tratare a apelor uzate în conformitate cu Rezoluția MEPC.227(64):

Test results and details of tests conducted on samples from the sewage treatment plant in accordance with resolution MEPC.227(64):

Tipul instalației de tratare a apelor uzate . . . . . . . . . .

Sewage Treatment Plant, Type

Produsă de . . . . . . . . . .

Manufactured by

Organizația care a efectuat încercarea . . . . . . . . . .

Organization conducting the test

Încărcarea hidraulică prevăzută . . . . . . . . . . m3 pe zi

Designed hydraulic loading m3/day

Încărcarea organică prevăzută . . . . . . . . . . kg/zi BOD

Designed organic loading kg/day BOD

Numărul de eșantioane de efluent supuse încercării . . . . . . . . . .

Number of effluent samples tested

Numărul de eșantioane de afluent supuse încercării . . . . . . . . . .

Number of influent samples tested

Calitatea afluentului/materii solide în suspensie totale . . . . . . . . . . mg/l

Total Suspended Solids influent quality mg/l

Calitatea afluentului/azot total . . . . . . . . . . mg/l ca azot*

Total nitrogen influent quality mg/l as nitrogen*

Calitatea afluentului/fosfor total . . . . . . . . . . mg/l ca fosfor*

Total phosphorus influent quality mg/l as phosphorus*

Calitatea afluentului/BOD5 fără nitrificare . . . . . . . . . . mg/l

BOD5 without nitrification influent quality mg/l

Încărcarea hidraulică maximă . . . . . . . . . . m3 pe zi

Maximum hydraulic loading m3/day

Încărcarea hidraulică minimă . . . . . . . . . . m3 pe zi

Minimum hydraulic loading m3/day

Încărcarea hidraulică medie (Qi) . . . . . . . . . . m3 pe zi

Average hydraulic loading (Qi) m3/day

Debitul efluentului (Qe) . . . . . . . . . . m3 pe zi

Efluent flow (Qe) m3/day

Factorul de compensare pentru diluție (Qi/Qe) . . . . . . . . . .

Dilution compensation factor (Qi/Qe)

Media geometrică a materiilor solide în suspensie totale . . . . . . . . . . mg/l

Geometric mean of Total Suspended Solids mg/l

Media geometrică a numărului organismelor coliforme termo-tolerante . . . . . . . . . . coliformi/100 ml

Geometric mean of the thermotolerant coliform count coliforms/100 ml

Media geometrică a BOD5 fără nitrificare . . . . . . . . . . mg/l

Geometric mean of BOD5 without nitrification mg/l

Media geometrică a COD . . . . . . . . . . mg/l

Geometric mean of COD mg/l

Media geometrică a azotului total . . . . . . . . . . mg/l* sau %*

Geometric mean of total nitrogen mg/l* or %*

Media geometrică a fosforului total . . . . . . . . . . mg/l* sau %*

Geometric mean of total phosphorus mg/l* or %*

pH maxim . . . . . . . . . .

Maximum pH

pH minim . . . . . . . . . .

Minimum pH

Tipul de dezinfectant utilizat . . . . . . . . . .

Type of disinfectant used

Dacă este clor, reziduuri de clor:
If Chlorine - residual Chlorine:

cantitatea maximă/Maximum . . . . . . . . . . mg/l

cantitatea minimă/Minimum . . . . . . . . . . mg/l

media geometrică/Geometric mean . . . . . . . . . . mg/l

A fost supusă instalația încercării cu:
Was the sewage treatment plant tested with:

Apă dulce de spălare? . . . . . . . . . . Da/Nu*

Fresh Water flushing? Yes/No*

Apă sărată de spălare? . . . . . . . . . . Da/Nu*

Salt Water flushing? Yes/No*

Apă dulce și apă sărată de spălare? . . . . . . . . . . Da/Nu*

Fresh and Salt Water flushing? Yes/No*

Apă gri adăugată? . . . . . . . . . . Da -proporția: . . . . . . . . . ./Nu*

Grey water added? Yes - proportion: /No*

A fost supusă instalația la încercările în mediu natural descrise în secțiunea 5.9 a Rezoluției MEPC.227(64)?
Was the sewage treatment plant tested against the environmental conditions specified in section 5.9 of resolution MEPC.227(64)?

Temperatură . . . . . . . . . . Da/Nu*

Temperature Yes/No*

Umiditate . . . . . . . . . . Da/Nu*

Humidity Yes/No*

Înclinare . . . . . . . . . . Da/Nu*

Inclination Yes/No*

Vibrații . . . . . . . . . . Da/Nu*

Vibration Yes/No*

Fiabilitatea echipamentului electric și electronic . . . . . . . . . . Da/Nu*

Reliability of Electrical and Electronic Equipment Yes/No*

Limitele și condițiile de operare impuse:
Limitations and the conditions of operation are imposed:

Salinitate . . . . . . . . . .

Salinity

Temperatură . . . . . . . . . .

Temperature

Umiditate . . . . . . . . . .

Humidity

Înclinare . . . . . . . . . .

Inclination

Vibrații . . . . . . . . . .

Vibration

Rezultatele altor parametri supuși încercărilor . . . . . . . . . .

Results of other parameters tested

* Se șterge, după caz.
* Delete as appropriate.

Ștampila oficială
Official stamp
Semnătura/Signed . . . . . . . . . .
ANR sau organizația recunoscută autorizată
RNA or authorized recognised organization . . . . . . . . . .

Data/Dated this . . . . . . . . . . day of . . . . . . . . . . 20 . . . . . . . . . .

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 1186/2014 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor anexei IV revizuite la MARPOL 73/78, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.070/2006. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...