Cumpără forma actualizată
  •  

Art. I. -

Normele metodologice de aplicare a prevederilor anexei IV revizuite la MARPOL 73/78, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.070/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 567 din 30 iunie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (4), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

"

e) Rezoluția MEPC.227(64) din 5 octombrie 2012 - Linii directoare din 2012 privind implementarea standardelor pentru efluent și încercările de performanță pentru instalațiile de tratare a apelor uzate."

2. La articolul 9, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Instalațiile de tratare a apelor uzate, care se montează la 1 ianuarie 2016 sau după această dată la bordul navelor de pasageri care arborează pavilionul român, trebuie să corespundă standardelor prevăzute în apendicele nr. 5. Pentru a se constata faptul că instalațiile corespund standardelor, acestea se supun unor încercări potrivit prevederilor apendicelui nr. 5, iar ANR sau organizația recunoscută autorizată emite Certificatul de aprobare de tip pentru instalațiile de tratare a apelor uzate, potrivit prevederilor cuprinse în respectivul apendice. Aprobarea de tip acordată de un organism notificat în temeiul HG nr. 494/2006 trebuie să aibă la bază standardele de încercări cuprinse în Rezoluția MEPC. 227(64) a IMO."

3. Articolul 34 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 34. -

Apendicele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice."

4. După apendicele nr. 4 la normele metodologice se introduce un nou apendice, apendicele nr. 5, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 1186/2014 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor anexei IV revizuite la MARPOL 73/78, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.070/2006. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 1186/2014:
Art I
Art 34 "
Art II
Art 1 Standarde internaționale revizuite pentru efluent și metode de încercare revizuite pentru instalații de tratare a apelor uzate, aplicabile de la 1 ianuarie 2016
Art 2 Aplicare
Art 3 Aplicare
Art 4 Scop
Art 5 Definiții
Art 6 Cerințe generale
Art 7 Cerințe generale
Art 8 Specificații tehnice
;
se încarcă...