Guvernul României

Hotărârea nr. 606/2014 privind aprobarea schemei "Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada aprilie-iulie 2014 asupra culturilor agricole în spații protejate" care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal

Modificări (...), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 iulie 2014 până la 13 octombrie 2014, fiind înlocuit prin Hotărâre 865/2014;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezenta hotărâre stabilește cadrul juridic de instituire a unei scheme de ajutor de minimis în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, denumit în continuare regulament.

Art. 2. -

În sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:

a) ajutoare de minimis - ajutoare acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, în conformitate cu art. 1 din regulament;

b) întreprindere - conform pct. 4 din regulament - orice entitate care desfășoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic și de modul în care este finanțată;

c) întreprindere unică - în sensul alin. (2) al art. 2 din regulament, este o întreprindere care include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare: o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi; o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere ori de supraveghere ale unei alte întreprinderi; o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate ori din statutul acesteia; o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari ori asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective;

d) autoritatea competentă - direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București, autorități responsabile cu administrarea schemei de ajutor de stat;

e) fenomene hidrometeorologice nefavorabile - grindină, ploi torențiale, viituri, inundații, infiltrații de apă produse de ploi torențiale, vânt puternic;

f) elemente de acoperire a spațiilor protejate - geam pentru construcții de tip sere sau folie de plastic pentru construcții de tip solare.

Art. 3. -

Schema de ajutor de minimis reglementată de prezenta hotărâre nu se aplică următoarelor categorii de ajutoare:

a) ajutoarelor a căror valoare este fixată pe baza prețului sau a cantității de produse cumpărate ori introduse pe piață;

b) ajutoarelor destinate activităților legate de export către țări terțe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantitățile exportate, ajutoarelor destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;

c) ajutoarelor condiționate de utilizarea cu precădere a produselor naționale față de produsele importate.

Art. 4. -

Ajutoarele de minimis se acordă întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, pentru compensarea pierderilor datorate fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada aprilie-iulie 2014 asupra elementelor de acoperire a spațiilor protejate, constatate de către comisiile de specialiști constituite prin ordin al prefectului, conform prevederilor art. 29 alin. (1) lit. i) din Regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă și poluări marine în zona costieră, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor și al ministrului administrației și internelor nr. 1.422/192/2012.

CAPITOLUL II Beneficiarii, criterii de eligibilitate, cuantumul sprijinului financiar și modalitatea de acordare a schemei de ajutor de minimis

Art. 5. -

Prevederile prezentei scheme se aplică întreprinderilor/întreprinderilor unice definite la art. 2, care exploatează culturi agricole în spații protejate, respectiv:

a) producătorilor agricoli persoane fizice care dețin certificat de producător emis potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producător, cu modificările și completările ulterioare;

b) producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare;

c) producătorilor agricoli persoane juridice, precum și oricăror forme asociative cu sau fără personalitate juridică constituite conform legii.

Art. 6. -

Pentru a fi eligibile la acordarea ajutorului de minimis prevăzut de prezenta hotărâre, întreprinderile trebuie să îndeplinească următoarele criterii cumulative de eligibilitate:

a) să solicite ajutoare de minimis conform prevederilor prezentei hotărâri;

b) să fie înregistrate în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu legume și/sau pentru producere de răsaduri și/sau flori, în spațiile protejate afectate de fenomenele hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada aprilie-iulie 2014;

c) să dețină proces-verbal de constatare a pagubelor produse, întocmit de comisiile locale pentru situații de urgență constituite potrivit legii.

Art. 7. -

(1) Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprimă sub forma unei subvenții, potrivit art. 3 alin. (6) din regulament.

(2) Cuantumul sprijinului financiar reprezentând ajutor de minimis care se acordă potrivit prezentei hotărâri este următorul:

a) 27,0 lei/m2 în cazul geamului pentru sere;

b) 3,0 lei/m2 în cazul foliei de plastic pentru solare.

(3) Valoarea totală a ajutorului de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăși suma de 15.000 euro pe durata a 3 exerciții financiare, în cursul exercițiului financiar actual și în cele două exerciții financiare precedente.

Art. 8. -

Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc întreprinderilor într-o singură tranșă, începând cu data de 5 septembrie 2014.

Art. 9. -

Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis prevăzute de prezenta hotărâre sunt de 7.766 mii lei și se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinație Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2014 la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare", articolul 40.15 "Sprijinirea producătorilor agricoli".

CAPITOLUL III Reguli procedurale

Art. 10. -

(1) Lista pe județe a unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale pe a căror rază se află spații protejate ale căror elemente de acoperire au fost afectate de fenomenele hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada aprilie-iulie 2014, pentru care se acordă ajutoare de minimis, este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Lista prevăzută la alin. (1) este elaborată pe baza informațiilor comunicate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale de către instituția prefectului din județele afectate, în conformitate cu procesele-verbale de constatare a pagubelor, pentru fiecare producător agricol și unitate/subdiviziune administrativ-teritorială, întocmite de comisiile locale și înaintate direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București, precum și comitetelor județene pentru situații de urgență.

(3) Procesele-verbale de constatare a pagubelor prevăzute la alin. (2) atestă producerea fenomenelor definite la art. 2 lit. e).

Art. 11. -

(1) Pentru obținerea sprijinului financiar, solicitanții întocmesc cereri, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, și le depun la primăriile unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, însoțite de următoarele documente:

a) o copie de pe BI/CI al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială și o copie de pe BI/CI al/a reprezentantului legal;

b) o copie de pe certificatul de producător vizat la zi, în cazul persoanelor fizice;

c) o copie de pe certificatul de înregistrare la registrul comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau de pe actul în baza căruia își desfășoară activitatea, în cazul persoanelor juridice, precum și copie de pe BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică;

d) dovadă cont activ bancă/trezorerie;

e) adeverința în original care să ateste, conform înscrisurilor din Registrul agricol, suprafața de teren în spații protejate utilizată de solicitant în anul 2014, cu specificația suprafață m2 sere și/sau suprafață m2 solare, în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză;

f) copie de pe procesul-verbal de constatare a pagubelor întocmit de comisiile locale.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) sunt prezentate în original și copie, în vederea certificării de reprezentantul primăriei prin înscrierea pe copie a sintagmei "conform cu originalul".

(3) În situația în care solicitantul deține în exploatație suprafețe de teren arabil în spații protejate care sunt situate în raza mai multor unități administrativ-teritoriale din același județ sau din județe diferite, acesta poate formula cereri de sprijin financiar, care se depun la fiecare dintre primăriile în a căror rază teritorială se află suprafețele în cauză.

(4) Termenul final de depunere a cererilor și documentelor însoțitoare prevăzute la alin. (1) este de 30 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 12. -

(1) Primăriile înregistrează cererile, le verifică împreună cu documentele anexate și întocmesc Registrul de evidență a beneficiarilor de sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3.

(2) În termen de 10 zile lucrătoare de la expirarea perioadei prevăzute la art. 11 alin. (4), primăriile transmit la direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București un dosar cuprinzând cererea solicitantului și documentele prevăzute la art. 11 alin. (1), în copie certificată de reprezentantul primăriei prin înscrierea pe aceasta a sintagmei "conform cu originalul".

(3) Direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București înregistrează documentele în Registrul de evidență a beneficiarilor de sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, verifică conformitatea datelor înregistrate, calculează, determină și aprobă sumele aferente reprezentând sprijin financiar, pentru fiecare beneficiar în parte.

(4) Direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București se asigură că sumele totale care se acordă solicitantului se încadrează în plafonul maxim, conform art. 7 alin. (3).

(5) În cazul prevăzut la art. 11 alin. (3), direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București implicate determină sumele cuvenite beneficiarului astfel:

a) dacă totalul sumelor care se cuvin beneficiarului se încadrează în plafonul maxim, respectiv echivalentul în lei a 15.000 euro/3 exerciții financiare, în cursul exercițiului financiar actual și în cele două exerciții financiare precedente, fiecare direcție pentru agricultură județeană aprobă suma calculată;

b) dacă totalul sumelor care se cuvin beneficiarului depășește plafonul maxim, direcția pentru agricultură județeană la care suma calculată este cea mai mare aplică o reducere corespunzătoare a acestei sume până la concurența totalului drepturilor de plată cu plafonul maxim, respectiv cu echivalentul în lei a 15.000 euro/3 exerciții financiare, în cursul exercițiului financiar actual și în cele două exerciții financiare precedente.

(6) Din sumele de plată rezultate prin aplicarea prevederilor alin. (3) și (5) se scad, după caz, sumele acordate anterior în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 562/2012 privind aprobarea schemei "Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor meteorologice nefavorabile manifestate în perioada ianuarie-februarie 2012 asupra culturilor de legume și/sau flori în spații protejate" care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal, al Hotărârii Guvernului nr. 897/2012 privind schema "Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenului de secetă manifestat în anul agricol 2011-2012 asupra culturilor agricole", care se acordă în agricultură în sectorul vegetal, al Hotărârii Guvernului nr. 859/2013 privind acordarea ajutorului de minimis pentru achiziționarea de tancuri de răcire a laptelui, cu modificările ulterioare, și al Hotărârii Guvernului nr. 962/2013 privind aprobarea acordării ajutoarelor de minimis pentru conservarea raselor locale de animale în pericol de abandon.

Art. 13. -

Direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București întocmesc Situația centralizatoare cu sumele necesare pentru acordarea sprijinului financiar, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, pe care o transmit Direcției generale buget-finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Art. 14. -

Direcția generală buget-finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Finanțelor Publice situația centralizatoare, în vederea deschiderii creditelor bugetare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6.

Art. 15. -

(1) După aprobarea de către Ministerul Finanțelor Publice a deschiderii creditelor bugetare, din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale se alimentează conturile direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București.

(2) Direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, potrivit legislației în vigoare.

Art. 16. -

(1) Registrele de evidență a beneficiarilor de sprijin financiar acordat potrivit prezentei hotărâri se păstrează la primării, respectiv la direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București, pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care a fost acordat ajutorul.

(2) Direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București întocmesc Lista cuprinzând beneficiarii ajutoarelor de minimis și sumele acordate potrivit prezentei hotărâri, precum și orice alte sume acordate acestor beneficiari prin alte scheme de minimis în exercițiul financiar actual și în cele două exerciții financiare precedente.

(3) Lista se publică pe site-ul direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București și se transmite Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru publicare pe site-ul oficial al instituției.

CAPITOLUL IV Dispoziții finale

Art. 17. -

Ajutoarele de minimis acordate în temeiul prezentei hotărâri sunt avute în vedere pentru a fi deduse din orice schemă viitoare de ajutor de stat acordată pentru aceleași costuri eligibile, dacă un astfel de cumul ar depăși intensitatea/valoarea maximă stabilită pentru respectivul ajutor de stat.

Art. 18. -

(1) Se consideră ajutor necuvenit sumele încasate în temeiul prezentei hotărâri, prin înscrierea sau atestarea de către beneficiari a unor date ori situații nereale pe documentele aferente ajutorului prevăzut în prezenta hotărâre sau încălcarea în orice mod a prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Sumele reprezentând ajutor necuvenit, prevăzut la alin. (1), se recuperează de la beneficiarii ajutorului de stat, potrivit prevederilor legale în vigoare.

(3) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București, verifică permanent modul de respectare a prevederilor prezentei hotărâri de către beneficiarii sumelor reprezentând sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis.

Art. 19. -

Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul agriculturii
și dezvoltării rurale,
Daniel Constantin
Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
Gabriel Oprea
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale
și administrației publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
p. Ministrul finanțelor publice,
Dan Manolescu,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
p. Ministrul afacerilor externe,
Radu Podgorean,
secretar de stat

București, 23 iulie 2014.

Nr. 606.

ANEXA Nr. 1

LISTA
unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale pe a căror rază se află spații protejate ale căror elemente de acoperire au fost afectate de fenomenele hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada aprilie-iulie 2014, pentru care se acordă ajutoare de minimis

Nr. crt. Județul Denumirea UAT
1. ALBA -
2. ARAD -
3. ARGEȘ -
4. BIHOR
5. BACĂU -
6. BISTRIȚA -
7. BOTOȘANI -
8. BRAȘOV -
9. BRĂILA Bărăganul Vișani
10. BUZĂU -
11. CARAȘ-SEVERIN -
12. CĂLĂRAȘI Frumușani-Frumușani
13. CLUJ -
14. CONSTANȚA -
15. COVASNA -
16. DÂMBOVIȚA Lucieni Conțești Raciu
17. DOLJ Grecești
Carpen
Almăj
Ișalnița
Predești
Desa
18. GALAȚI Matca
19. GIURGIU Vărăști-Vărăști
Dobreni
Bolintin-Deal
20. GORJ -
21. HARGHITA -
22. HUNEDOARA Ribița
23. IALOMIȚA -
24. IAȘI -
25. MARAMUREȘ Dăneștii Chioarului
Mireșu Mare
Bontăieni
Șișești
Coruia
26. MEHEDINȚI -
27. MUREȘ -
28. NEAMȚ Dobreni
Piatra-Neamț
Ștefan cel Mare
Dochia-Bălușești
Români-Goșmani
Secuieni-Secuieni
Brusturi-Târzia, Cornilești
Răucești
Girov-Căciulești
Bârgoani-Bălănești
Roman
Tarcău
Zănești
Săbăoani
Grumăzești-Topolița
29. OLT Pleșoiu
Grădinari
Strejești
Gârcov
Scornicești
Curțișoara
Ianca
Urzica
30. PRAHOVA Balta Doamnei
Gherghița
Olari
Puchenii Mari
31. SATU MARE -
32. SĂLAJ -
33. SIBIU -
34. SUCEAVA -
35. TELEORMAN -
36. TIMIȘ -
37. TULCEA -
38. VASLUI -
39. VÂLCEA -
40. VRANCEA -
41. ILFOV Vidra-Crețești, Vidra, Sintești
1 Decembrie
Popești-Leordeni
42. BUCUREȘTI București

ANEXA Nr. 2

- Model -

CERERE
pentru ajutor de minimis în agricultură

Primăria . . . . . . . . . . . . . . .
Județul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numărul cererii și data din Registrul de evidență a beneficiarilor de sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis
. . . . . . . . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verificat
Reprezentant primărie:
Numele/prenumele/Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Primar
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(numele, prenumele)

Semnătura                  Ștampila
Numele și prenumele persoanei fizice
Numele și prenumele împuternicitului (pentru cazurile în care cererea este semnată prin împuternicit)
Nr. și data împuternicirii/procurii notariale
CNP titular/împuternicit
Adresa
Județul/Sectorul Localitatea
Satul/Strada Nr. Codul poștal Bl. Ap.
Telefonul Fax E-mail
Trezoreria/Banca Sucursala/Agenția/Filiala
IBAN
Denumirea persoanei juridice/PFA/ÎÎ/IF
Cod unic de înregistrare (CUI)
Cod de identificare fiscală (CIF)
Numele titularului/administratorului/reprezentantului legal Prenumele titularului/administratorului/reprezentantului legal
CNP titular/administrator/reprezentant legal
Sediul social al persoanei juridice/PFA/ÎÎ/IF/
Județul/Sectorul Localitatea
Satul/Strada Nr. Codul poștal Bl. Ap.
Telefonul Fax E-mail
Trezoreria/Banca Sucursala/Agenția/Filiala
IBAN

Solicit sprijin financiar prin schema "Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada aprilie-iulie 2014 asupra culturilor agricole în spații protejate", aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. . . . . . . . . . ./2014, pentru suprafața de . . . . . . . . . .m2 geam spart și/sau . . . . . . . . . .m2 folie plastic ruptă, în conformitate cu datele din Procesul-verbal de constatare nr. . . . . . . . . . .din . . . . . . . . . ., întocmit cu ocazia verificării suprafețelor afectate.

Anexez la prezenta cerere următoarele documente:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NOTĂ:

Se înscriu toate documentele depuse, indicându-se distinct tipul documentului, numărul și data acestuia. Documentele depuse în copie se certifică de către reprezentantul primăriei împuternicit cu primirea și verificarea cererii și a documentelor însoțitoare.

Declar că am depus/nu am depus o altă cerere pentru acordare de "Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada aprilie-iulie 2014 asupra culturilor agricole în spații protejate" la Direcția pentru Agricultură a Județului . . . . . . . . . ./a Municipiului București.

Declar că:

- am beneficiat de ajutoare de minimis în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 562/2012 privind aprobarea schemei "Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor meteorologice nefavorabile manifestate în perioada ianuarie-februarie 2012 asupra culturilor de legume și/sau flori în spații protejate" care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal.

Da Suma . . . . . . . . . . Nu

- am beneficiat de ajutoare de minimis în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 897/2012 privind schema "Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenului de secetă manifestat în anul agricol 2011-2012 asupra culturilor agricole", care se acordă în agricultură.

Da Suma . . . . . . . . . . Nu

- am beneficiat de ajutoare de minimis în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 859/2013 privind acordarea ajutorului de minimis pentru achiziționarea de tancuri de răcire a laptelui, cu modificările ulterioare.

Da Suma . . . . . . . . . . Nu

- am beneficiat de ajutoare de minimis în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 962/2013 privind aprobarea acordării de ajutoare de minimis pentru conservarea raselor de animale în pericol de abandon.

Da Suma . . . . . . . . . . Nu

- am beneficiat de alte ajutoare de minimis care fac obiectul altor acte normative.

Da Suma . . . . . . . . . . Nu

Declar că întreprinderea se încadrează în categoria întreprinderilor unice definite la lit. c) a art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. . . . . . . . . . ./2014, având în componență următoarele întreprinderi . . . . . . . . . .(*), întreprinderi ce cad sub incidența prezentului ajutor de minimis, precum și a ajutoarelor de minimis listate mai sus.

(*) Lista include denumirea, sediul, datele de contact.

Da Nu

Mă angajez să furnizez orice document justificativ care îmi va fi solicitat, să mă supun oricărui control și să înapoiez la cererea motivată a direcțiilor pentru agricultură județene sau altor instituții abilitate suma care a fost virată de aceasta sub titlul de ajutor de minimis, fără a prejudicia eventualele urmări ce ar putea fi angajate împotriva mea.

Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar că datele înscrise în formularul de cerere și în documentele anexate sunt reale, corecte, complete și perfect valabile.

Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date, procesate și verificate în vederea calculării plății și transmise autorităților responsabile în vederea elaborării de studii statistice și de evaluări economice.

Beneficiar,
. . . . . . . . . .
(Semnătura și ștampila, după caz)

Secțiune pentru Direcția pentru agricultură și dezvoltare rurală

Direcția pentru Agricultură Județeană . . . . . . . . . . . . . . ./a Municipiului București
Numărul și data din Registrul județean de evidență a beneficiarilor de sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis
. . . . . . . . . . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Se aprobă suma de . . . . . . . . . . . . . . . . . . (*) lei
Verificat,
Reprezentant DAJ:
Numele/Prenumele/Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aprobat,
Director executiv
(numele, prenumele) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura              Ștampila

(*) Suma se aprobă după aplicarea prevederilor art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. . . . . . . . . . ./2014, după caz.

ANEXA Nr. 3

- (Model) -

Județul . . . . . . . . . .

Primăria . . . . . . . . . .

REGISTRUL
de evidență a beneficiarilor de sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis

Nr. crt./ data Producătorul agricol
(numele și prenumele, denumirea, CNP/CUI, localitatea)
Cererea pentru ajutor de minimis
(Nr./data)
Suprafața pentru care se solicită sprijinul Procesul-verbal de constatare
(Nr./data)
Total
(m2)
din care:
Sere
(m2)
Solare
(m2)
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6)
1.
2.
3.
4.
. . .
Întocmit
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele, funcția, semnătura, ștampila)

ANEXA Nr. 4

- (Model) -

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Direcția pentru Agricultură a Județului . . . . . . . . . ./a Municipiului București

REGISTRUL
județean de evidență a beneficiarilor de sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis

Nr. crt./
data
Producător agricol
(numele și prenumele, denumirea, CNP/CUI, localitatea)
Cererea pentru ajutor de minimis
(Nr./data)
Suprafața pentru care se solicită sprijinul Procesul-verbal de constatare
(Nr./data)
Suma totală aprobată(*)
(lei)
Total din care:
Sere
(m2)
Solare
(m2)
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1.
2.
3.
4.
. . .

(*) Nu poate depăși valoarea de 66.000 lei (echivalentul în lei a 15.000 euro).

Întocmit
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele, funcția, semnătura, ștampila)

ANEXA Nr. 5

- (Model) -

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Direcția pentru Agricultură a Județului . . . . . . . . . ./a Municipiului București

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE
a sumelor necesare reprezentând sprijin financiar

Nr. crt. Numărul beneficiarilor Suprafața pentru care se acordă sprijin Suma aprobată
Total
(m2)
din care: Total
(lei)
din care:
Geam sere
(m2)
Folie solare
(m2)
Geam sere
(lei)
Folie solare
(lei)
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Director executiv,
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele, semnătura și ștampila)
Întocmit
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele, funcția și semnătura)

ANEXA Nr. 6

- (Model) -

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Se aprobă.
Ordonator principal de credite,
. . . . . . . . . .

SITUAȚIE CENTRALIZATOARE

Nr. crt. Județul Suma totală aprobată
(lei)
(0) (1) (2)
1.
2.
3.
. . .
TOTAL:
Direcția generală buget-finanțe și fonduri europene Director general,
. . . . . . . . . .
(semnătura și ștampila)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...