Ministerul Afacerilor Interne - MAI

Ordinul nr. 110/2014 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obținerea permisului de conducere

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 543 din 22 iulie 2014.

În vigoare de la 22 iulie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:

Art. I. -

Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obținerea permisului de conducere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 16 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

b) candidați - persoanele cu domiciliul sau reședința în România ori care dovedesc că se află la studii în România de cel puțin 6 luni, care solicită examinarea pentru obținerea permisului de conducere sau a unor categorii ale acestuia;".

2. La articolul 3, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

(1) Examinarea se efectuează de către serviciul public comunitar pe a cărui rază de competență teritorială:

a) candidatul își are domiciliul sau reședința; ori

b) se află instituția de învățământ, în cazul persoanelor aflate la studii în România.

(2) Pentru stabilirea competenței potrivit alin. (1), candidatul trebuie să declare pe propria răspundere că:

a) locuiește în mod obișnuit cel puțin 185 de zile din fiecare an calendaristic la o adresă de pe raza de competență a serviciului public comunitar datorită unor legături personale sau profesionale ori altor legături strânse cu adresa respectivă; sau

b) revine periodic la o adresă de pe raza de competență a serviciului public comunitar datorită unor legături personale cu adresa respectivă, deși locuiește alternativ în locuri diferite, situate în două sau mai multe state membre, întrucât legăturile sale profesionale sunt într-un loc diferit de cel al legăturilor personale; sau

c) locuiește la o adresă de pe raza de competență a serviciului public comunitar pentru îndeplinirea unei activități sau misiuni pe o durată determinată în România, deși locuiește alternativ și în alte locuri diferite, situate în două sau mai multe state membre; sau

d) se află la studii în România de cel puțin 6 luni, precizând instituția de învățământ care se află pe raza de competență teritorială a serviciului public comunitar și adresa unde locuiește, în cazul candidaților aflați la studii în România."

3. La articolul 3, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21) și (22), cu următorul cuprins:

"

(21) Dovada domiciliului sau a reședinței în România se face cu documente aflate în termen de valabilitate, după cum urmează:

a) pentru cetățenii români, cu actul de identitate;

b) pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European și pentru cetățenii Confederației Elvețiene, precum și pentru membrii de familie ai acestora care nu sunt cetățeni ai statelor respective, cu documentul eliberat în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care atestă, la momentul înregistrării în aplicația informatică de examinare, dreptul de rezidență legală pe teritoriul României;

c) pentru străini, cu documentul care atestă, la momentul înregistrării în aplicația informatică de examinare, dreptul de ședere legală pe teritoriul României.

(22) Dovada studiilor în România se face cu următoarele documente:

a) pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European și pentru cetățenii Confederației Elvețiene, precum și pentru membrii de familie ai acestora care nu sunt cetățeni ai statelor respective, cu documentul eliberat în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aflat în termen de valabilitate, care atestă, la momentul înregistrării în aplicația informatică de examinare, dreptul de rezidență legală pe teritoriul României, precum și cu documentele emise de instituția/instituțiile de învățământ, acreditată/acreditate în condițiile legii, care să ateste că urmează studii în România de cel puțin 6 luni;

b) pentru străini, cu documentul care atestă, la momentul înregistrării în aplicația informatică de examinare, dreptul de ședere legală pe teritoriul României, aflat în termen de valabilitate, precum și cu documentele emise de instituția/instituțiile de învățământ, acreditată/acreditate în condițiile legii, care să ateste că aceștia urmează studii în România de cel puțin 6 luni."

4. La articolul 5, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) În cazul străinilor, al cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, altele decât România, al cetățenilor statelor membre ale Spațiului Economic European și al cetățenilor Confederației Elvețiene, proba teoretică se poate susține, la cerere, în limbile engleză, franceză sau germană."

5. La articolul 6, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 6. -

(1) La data verificării dosarului de examinare, respectiv la data susținerii probelor de examen, candidații trebuie să îndeplinească, potrivit legii, condițiile de vârstă, să fie apți din punct de vedere medical, să facă dovada îndeplinirii uneia dintre condițiile prevăzute la art. 3 alin. (1), să facă dovada pregătirii teoretice și practice prin cursuri organizate în școli de conducători auto și să nu se afle în una dintre situațiile prevăzute la art. 24 alin. (6) din ordonanța de urgență."

6. La articolul 6 alineatul (2), partea introductivă și literele a) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(2) Înregistrarea în aplicația informatică de examinare și susținerea probelor de examen sunt condiționate de prezentarea dosarului de examinare, care trebuie să conțină următoarele documente:

a) cererea-tip, semnată de candidat, prevăzută în anexa nr. 1, în care se consemnează și declarația pe propria răspundere a candidatului, dată sub sancțiunea prevăzută de art. 326 din Codul penal, din care să rezulte îndeplinirea uneia dintre condițiile prevăzute la art. 3 alin. (2);

. . . . . . . . . .

c) certificatul de cazier judiciar în termenul de valabilitate, eliberat de structurile competente ale Poliției Române, potrivit legii;".

7. La articolul 6, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Taxele și tarifele aferente obținerii permisului de conducere se pot încasa și la ghișeele serviciilor publice comunitare competente să efectueze examinarea candidaților, în condițiile stabilite prin ordin al prefectului."

8. La articolul 16 litera C.a), punctele 1 și 5 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

1. să verifice vizual, în ordine aleatorie, starea anvelopelor, fixarea roților (starea piulițelor de la roți), starea apărătoarelor de noroi, starea elementelor suspensiei, a rezervoarelor de aer, a parbrizului, ferestrelor și ștergătoarelor, a fluidelor (de exemplu, uleiul de motor, lichidul de răcire, fluidul de spălare), a blocurilor de lumini/semnalizare față/spate, a catadioptrilor, precum și existența trusei medicale, triunghiurilor reflectorizante și a stingătorului de incendiu;

. . . . . . . . . .

5. să cunoască și să urmărească aparatura de bord, inclusiv aparatura de înregistrare a activității conducătorului auto, astfel cum este definită potrivit Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85. Cerința referitoare la cunoașterea și urmărirea aparaturii de înregistrare a activității conducătorului auto nu se aplică solicitanților unui permis de conducere pentru un vehicul din categoria C1 sau C1E care nu intră în domeniul de aplicare al Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85;".

9. Mențiunea privind transpunerea normelor Uniunii Europene se modifică și va avea următorul cuprins:

"

*

Prezentul ordin transpune prevederile art. 5 alin. (2), art. 7 alin. (1) lit. a) și e), art. 11 alin. (6), art. 12, ale anexelor I și II la Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 403 din 30 decembrie 2006, astfel cum a fost modificată prin punctul II din anexa la Directiva 2012/36/UE a Comisiei din 19 noiembrie 2012 de modificare a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind permisele de conducere, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 321 din 20 noiembrie 2012, și prin Directiva 2013/47/UE a Comisiei din 2 octombrie 2013 de modificare a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind permisele de conducere, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 261 din 3 octombrie 2013."

10. Anexele nr. 1, 3 și 4 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. -

Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obținerea permisului de conducere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 16 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezentul ordin, se republică în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. III. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

*

Prezentul ordin transpune în legislația națională prevederile art. 12 din Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 403 din 30 decembrie 2006, ale punctului II subpunctul 5 din anexa la Directiva 2012/36/UE a Comisiei din 19 noiembrie 2012 de modificare a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind permisele de conducere, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 321 din 20 noiembrie 2012, și ale Directivei 2013/47/UE a Comisiei din 2 octombrie 2013 de modificare a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind permisele de conducere, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 261 din 3 octombrie 2013.

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
Gabriel Oprea

București, 14 iulie 2014.

Nr. 110.

ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 268/2010)

Instituția Prefectului Județului . . . . . . . . . .

Serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor

Nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .

(Se completează de reprezentanții instituției prefectului numai în situațiile prevăzute la art. 116 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.)

Nr. crt. Data programării la examen Gradul profesional, numele și prenumele lucrătorului care a primit și verificat dosarul Rezultatul examenului Categoria obținută Data obținerii categoriei Semnătura examinatorului
Proba teoretică Semnătura lucrătorului Proba practică
Poligon Traseu
1
2
3
4
5
6

Domnule șef de serviciu,

Subsemnatul/Subsemnata,  . . . . . . . . . ., cu domiciliul/reședința în localitatea . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . ., posesor/posesoare al/a actului de identitate seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . ., la data de |_|_|_I_I anul - |_|_| luna - |_|_| ziua, valabil până la data de |_|_|_I_I anul - |_|_| luna - |_|_| ziua, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_I, solicit prezentarea la examenul pentru obținerea permisului de conducere categoria . . . . . . . . . .

Menționez că pregătirea necesară susținerii acestui examen am efectuat-o în cadrul Școlii de conducători auto . . . . . . . . . ., cu instructorul auto . . . . . . . . . .

Anexez dosarul de examinare.

- □ Solicit/□ Nu solicit editarea permisului de conducere;

- Solicit examinarea teoretică în limba engleză □ franceză □ germană □ (în cazul străinilor, al cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, altele decât România, al cetățenilor statelor membre ale Spațiului Economic European și al cetățenilor Confederației Elvețiene);

- Solicit examinarea teoretică în limba maternă maghiară □ germană □

□ Declar pe propria răspundere, sub sancțiunea prevăzută de art. 326 din Codul penal, că:

□ locuiesc în mod obișnuit cel puțin 185 de zile din fiecare an calendaristic la adresa sus-menționată datorită unor legături personale sau profesionale ori altor legături strânse cu adresa respectivă sau

□ revin periodic la adresa sus-menționată datorită unor legături personale cu adresa respectivă, deși locuiesc alternativ în locuri diferite, situate în două sau mai multe state membre, întrucât legăturile mele profesionale sunt într-un loc diferit de cel al legăturilor personale sau

□ locuiesc la adresa sus-menționată pentru îndeplinirea unei activități sau misiuni pe o durată determinată în România, deși locuiesc alternativ și în alte locuri diferite, situate în două sau mai multe state membre sau

□ mă aflu la studii în România de cel puțin 6 luni și locuiesc la adresa sus-menționată. Instituția de învățământ care se află pe raza de competență teritorială a acestui serviciu public comunitar este . . .

Semnătura
. . . . . . . . . .

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face exclusiv în limitele prevăzute de dispozițiile cuprinse în Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.

Data |_|_|_I_I anul - |_|_| luna - |_|_| ziua

Semnătura 
. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 268/2010)

ANEXĂ LA TESTUL DE EXAMEN

Penalizarea greșelilor comise de candidat pentru încălcarea normelor rutiere/executarea incorectă a manevrelor/neîndeplinirea obligațiilor conducătorului auto Puncte de penalizare AM A1, A2, A
I. PREGĂTIREA ȘI VERIFICAREA TEHNICĂ A AUTOVEHICULULUI
- utilizarea echipamentului de protecție: mănuși, cizme, îmbrăcăminte și casca de protecție; (pentru AM, numai casca de protecție) 3
- verificarea stării anvelopelor și a comutatorului de oprire în caz de urgență; 3
- verificarea, prin intermediul aparaturii de bord sau comenzilor autovehiculului a: funcționalității direcției, frânei, transmisiei, instalației de ungere/răcire, a luminilor, semnalizării, catadioptrilor, avertizorului sonor. 3
II. MANEVRE SPECIALE ÎN POLIGON
- așezarea/coborârea motocicletei pe/de pe suportul de sprijin/cric și deplasarea mergând pe lângă vehicul; 3
- pornirea motorului și demararea ușoară fără bruscarea motocicletei; 3
- accelerarea progresivă, menținerea direcției de mers, inclusiv la schimbarea vitezelor; 5
- poziția pe motocicletă, tehnica menținerii direcției, echilibrul permanent (fără sprijinirea de carosabil); 5
- manevrarea ambreiajului în combinație cu frâna, schimbarea vitezelor; 3
- executarea slalomului printre 5 jaloane; 5
- executarea de opturi printre 4 jaloane; 5
- lovirea/răsturnarea jalonului; 3
- îndemânarea privind manevrarea frânei față/spate la frânarea de urgență, direcția vizuală și poziția; 5
- depășirea timpului alocat executării manevrelor în poligon; 16
- executarea manevrelor de evitare a unui obstacol la viteză de peste 30 km/h; 5 -
- executarea manevrelor de evitare a unui obstacol la o viteză minimă de 50 km/h; 5 -
- executarea frânării, inclusiv frânarea de urgență, la o viteză minimă de 50 km/h. 5 -
- A căzut cu motocicleta. 16
- Nu a respectat traseul stabilit în poligon. 16
MENȚIUNI:
Mi-a fost înmânat un exemplar al anexei la testul de examen. Semnătura
Punctaj poligon
Examinat cu moto nr. În prezența martorului: Semnătura martor
Durata executării probei:

Data executării probei:
Gradul profesional, numele și prenumele examinatorului în clar și semnătura CALIFICATIV POLIGON Semnătura candidatului
III. COMPORTARE ÎN TRAFIC
- nesincronizarea comenzilor (oprirea motorului, accelerarea excesivă, folosire incorectă a treptelor de viteză); 6 -
- nemenținerea direcției de mers; 9 -
- folosirea incorectă a drumului cu sau fără marcaj; 6 -
- încrucișarea cu alte vehicule, inclusiv în spații restrânse; 6 -
- neasigurarea la schimbarea direcției de mers; 9 -
- executarea neregulamentară a virajelor; 6 -
- nesemnalizarea sau semnalizarea greșită a schimbării direcției de mers; 6 -
- încadrarea necorespunzătoare în raport cu direcția de mers dorită; 6 -
- efectuarea unor manevre interzise (oprire, staționare, întoarcere); 6 -
- neasigurarea la pătrunderea în intersecții/părăsirea zonei de staționare; 9 -
- intrarea/ieșirea de pe autostradă/artere similare, folosirea incorectă a benzilor/luminilor de întâlnire ziua; 5 -
- nepăstrarea distanței suficiente față de cei care rulează înainte sau vin din sens opus; 9 -
- conducerea în mod neeconomic și agresiv pentru mediul înconjurător (turație, frânare/accelerare); 5 -
- ezitarea repetată de a depăși alte vehicule; 6 -
- nerespectarea normelor legale privind acordarea priorității de trecere pentru autovehicule și pietoni, circulația la culoarea roșie a semaforului electric, nerespectarea normelor legale referitoare la manevra de depășire, nerespectarea normelor legale referitoare la trecerea la nivel cu calea ferată; 21 -
- nerespectarea semnalelor polițistului rutier/altor persoane cu atribuții legale similare; 21 -
- tendințe repetate de a ceda trecerea vehiculelor și pietonilor care nu au prioritate; 6 -
- nerespectarea semnificației indicatoarelor și marcajelor; 9 -
- depășirea vitezei maxime admise; 9 -
- conducerea cu viteză redusă în mod nejustificat, neîncadrarea în ritmul impus de ceilalți participanți la trafic; 6 -
- neîndemânarea în conducere în condiții de carosabil alunecos (reducerea vitezei, conduită preventivă); 9 -
- nerespectarea dispozițiilor examinatorului privind traseul indicat. 6 -
IV. ALTE SITUAȚII CARE CONDUC LA ACORDAREA CALIFICATIVULUI "RESPINS"
- prezentarea la examen sub influența băuturilor alcoolice, substanțelor sau produselor stupefiante, a medicamentelor cu efecte similare acestora sau manifestări de natură să perturbe examinarea candidaților; 21 -
- producerea unui eveniment rutier ori intervenția instructorului pentru evitarea unui pericol iminent. 21 -
MENȚIUNI:
Mi-a fost înmânat un exemplar al anexei la testul de examen. Semnătura
TOTAL -
Examinat cu moto nr. În prezența martorului: Semnătura martor
Data examinării: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ora/minut începerii: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ora/minut terminării: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gradul profesional, numele și prenumele examinatorului în clar și semnătura CALIFICATIV Semnătura candidatului
Penalizarea greșelilor comise de candidat (puncte de penalizare) aplicate pentru nerespectarea normelor rutiere/neexecutarea ori executarea incorectă a manevrelor indicate Puncte de penalizare B, B1 BE
I. PREGĂTIREA ȘI VERIFICAREA TEHNICĂ A AUTOVEHICULULUI/ANSAMBLULUI
- verificarea prin intermediul aparaturii de bord sau a comenzilor autovehiculului a funcționării direcției, frânei, instalației de ungere/răcire, luminilor, semnalizării și avertizorului sonor; 3
- verificarea dispozitivului de cuplare și conexiunilor instalației de frânare/electrice a catadioptrilor (BE); 3 -
- verificarea elementelor de siguranță legate de încărcătura vehiculului, fixare, închiderea ușilor, obloanelor (BE); 3 -
- reglarea scaunului, a oglinzilor retrovizoare, nefixarea centurii de siguranță, neeliberarea frânei de ajutor; 6
- necunoașterea aparaturii de bord sau a comenzilor autovehiculului. 9
II. COMPORTARE ÎN TRAFIC
MANEVRAREA ȘI POZIȚIA AUTOVEHICULULUI ÎN TIMPUL MERSULUI
- nesincronizarea comenzilor (oprirea motorului, accelerarea excesivă, folosirea incorectă a treptelor de viteză); 6
- nemenținerea direcției de mers; 9
- folosirea incorectă a drumului cu sau fără marcaj; 6
- încrucișarea cu alte vehicule, inclusiv în spații restrânse; 6
- mersul înapoi, oprirea și pornirea din rampă, parcarea cu fața, spatele sau lateral; 5
- întoarcerea vehiculului cu fața în sens opus prin efectuarea manevrelor de mers înainte și înapoi; 5
- întoarcerea pe o stradă cu mai multe benzi de circulație pe sens; 5
- conducerea în mod neeconomic și agresiv pentru mediul înconjurător. 5
SCHIMBAREA DIRECȚIEI DE MERS ȘI EFECTUAREA VIRAJELOR
- neasigurarea la schimbarea direcției de mers/la părăsirea locului de staționare; 9
- executarea neregulamentară a virajelor; 6
- nesemnalizarea sau semnalizarea greșită a schimbării direcției de mers. 6
CIRCULAȚIA ÎN INTERSECȚII, POZIȚII ÎN TIMPUL MERSULUI
- neîncadrarea corespunzătoare în raport cu direcția de mers dorită; 6
- efectuarea unor manevre interzise (oprire, staționare, întoarcere, mers înapoi); 6
- neasigurarea la pătrunderea în intersecții; 9
- intrarea/ieșirea de pe autostradă/artere similare, folosirea corectă a benzilor și a luminilor de întâlnire ziua; 5
- nepăstrarea distanței suficiente față de cei care rulează înainte sau vin din sens opus. 9
DEPĂȘIREA
- ezitarea repetată de a depăși alte vehicule; 6
- nerespectarea regulilor de executare a depășirii ori efectuarea acestora în locuri și situații interzise. 21
PRIORITATEA
- neacordarea priorității vehiculelor și pietonilor care au acest drept (intersecții, sens giratoriu, stația mijloacelor de transport în comun prevăzută cu alveolă, stație de tramvai fără refugiu pentru pietoni, trecere de pietoni); 21
- tendințe repetate de a ceda trecerea vehiculelor și pietonilor care nu au prioritate. 6
NERESPECTAREA SEMNIFICAȚIEI INDICATOARELOR ȘI MIJLOACELOR DE SEMNALIZARE RUTIERĂ
- nerespectarea semnificației indicatoarelor/marcajelor/culorilor semaforului (cu excepția culorii roșii); 9
- nerespectarea semnificației culorii roșii a semaforului/a semnalelor polițistului rutier/a semnalelor altor persoane cu atribuții legale similare. 21
VITEZA
- depășirea vitezei maxime admise; 9
- conducerea cu viteză redusă în mod nejustificat, neîncadrarea în ritmul impus de ceilalți participanți la trafic. 6
CONDUCEREA PE TIMP NEFAVORABIL
- neîndemânarea în conducerea în condiții de ploaie, zăpadă, mâzgă, polei; 9
- deplasarea cu viteză neadaptată condițiilor atmosferice și de drum. 9
NERESPECTAREA NORMELOR LEGALE LA TRECERILE LA NIVEL CU CALE FERATĂ 21
III. ALTE SITUAȚII CARE CONDUC LA ACORDAREA CALIFICATIVULUI "RESPINS"
- prezentarea la examen sub influența băuturilor alcoolice, substanțelor sau produselor stupefiante, a medicamentelor cu efecte similare acestora sau manifestări de natură să perturbe examinarea celorlalți candidați; 21
- producerea unui eveniment rutier ori intervenția examinatorului pentru evitarea unui pericol iminent. 21
MENȚIUNI:
Am finalizat examinarea la proba practică în traseu la ora . . . . . . . . . . și mi-a fost înmânat un exemplar al anexei la testul de examen.

Semnătura
TOTAL
Examinat cu auto nr. În prezența martorului: Semnătura martor
Data examinării: . . . . . . . . . .
Ora/minut începerii: . . . . . . . . . .
Ora/minut terminării: . . . . . . . . . .
Gradul profesional, numele și prenumele examinatorului în clar și semnătura CALIFICATIV Semnătura candidatului
Penalizarea greșelilor comise de candidat (puncte de penalizare) aplicate pentru nerespectarea normelor rutiere/neexecutarea ori executarea incorectă a manevrelor indicate Puncte de penalizare C, CE, C1, C1E, Tr D, Tb, DE, D1, D1E, Tv
I. PREGĂTIREA ȘI VERIFICAREA TEHNICĂ A AUTOVEHICULULUI/ANSAMBLULUI
- controlul vizual, în ordine aleatorie, privind: starea anvelopelor, fixarea roților (starea piulițelor), starea elementelor suspensiei, a rezervoarelor de aer, a parbrizului, ferestrelor, a fluidelor (ulei motor, lichid răcire, fluid spălare parbriz) a blocului de lumini/semnalizare față/spate; catadioptrii, trusa medicală, triunghiul reflectorizant, stingătorul de incendiu; 3
- controlul caroseriei, învelișului ușilor pentru marfă, a mecanismului de încărcare sau a modului de încărcare, a fixării încărcăturii; 5 -
- neverificarea prin intermediul aparaturii de bord sau a comenzilor autovehiculului a funcționării direcției, frânei, instalației de ungere/răcire, luminilor, semnalizării și avertizorului sonor; 3
- necunoașterea aparaturii de înregistrare a activității conducătorului auto (cu excepția C1, C1E care nu intră în domeniul Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85); 3
- neverificarea dispozitivului de cuplare și a conexiunilor instalației de frânare/electrice, a catadioptrilor (pentru CE, C1E, Tr, D1E, DE); 5
- neverificarea caroseriei, ușilor de serviciu, ieșirilor de urgență, echipamentului de prim ajutor, stingătoarelor de incendiu și a altor echipamente de siguranță; 5 -
- nereglarea scaunului, oglinzilor retrovizoare, nefixarea centurii de siguranță, neeliberarea frânei de ajutor; 5
- necunoașterea aparaturii de bord sau a comenzilor autovehiculului. 9
II. MANEVRE SPECIALE PRIVIND SIGURANȚA TRAFICULUI
- cuplarea unei remorci de autovehiculul trăgător din/cu revenire la poziția inițială în staționare paralel; 5
- mersul înapoi, oprirea și pornirea din rampă; 5
- parcare în siguranță, cu fața/cu spatele/laterală, pentru încărcare/descărcare sau la o rampă/platformă de încărcare sau la o instalație similară; 7
- oprirea pentru a permite călătorilor urcarea/coborârea în/din autobuz/tramvai/troleibuz, în siguranță. 7 -
III. COMPORTARE ÎN TRAFIC
MANEVRAREA ȘI POZIȚIA AUTOVEHICULULUI ÎN TIMPUL MERSULUI
- oprirea motorului, accelerarea excesivă, folosirea incorectă a treptelor de viteză; 6
- nemenținerea direcției de mers; 9
- folosirea incorectă a drumului, cu sau fără marcaje; 6
- încrucișarea cu alte vehicule, inclusiv în spații restrânse. 6
SCHIMBAREA DIRECȚIEI DE MERS ȘI EFECTUAREA VIRAJELOR
- neasigurarea la schimbarea direcției de mers/părăsirea locului de staționare; 9
- executarea neregulamentară a virajelor; 6
- nesemnalizarea sau semnalizarea greșită a schimbării direcției de mers. 6
CIRCULAȚIA ÎN INTERSECȚII, POZIȚII ÎN TIMPUL MERSULUI
- încadrarea necorespunzătoare în raport cu direcția de mers dorită; 6
- efectuarea unor manevre interzise (oprire, staționare, întoarcere, mers înapoi); 6
- neasigurarea la pătrunderea în intersecții; 9
- intrarea/ieșirea de pe autostradă/artere similare, folosirea incorectă a benzilor/a luminilor de întâlnire ziua; 5
- nepăstrarea distanței suficiente față de cei care rulează înainte sau vin din sens opus. 9
DEPĂȘIREA
- ezitarea repetată de a depăși alte vehicule; 6
- nerespectarea regulilor de executare a depășirii ori efectuarea acesteia în locuri și situații interzise. 21
PRIORITATEA
- neacordarea priorității vehiculelor și pietonilor care au acest drept (intersecții, sens giratoriu, stația mijloacelor de transport în comun prevăzută cu alveolă, stație de tramvai fără refugiu pentru pietoni, trecere de pietoni, la plecarea de pe loc); 21
- tendințe repetate de a ceda trecerea vehiculelor și pietonilor care nu au prioritate. 6
NERESPECTAREA SEMNIFICAȚIEI INDICATOARELOR ȘI MIJLOACELOR DE SEMNALIZARE RUTIERĂ
- nerespectarea semnificației indicatoarelor/marcajelor/culorilor semaforului (cu excepția culorii roșii); 9
- nerespectarea semnificației culorii roșii a semaforului/semnalelor polițistului rutier/semnalelor altor persoane cu atribuții legale similare. 21
VITEZA
- depășirea vitezei maxime admise; 9
- conducerea cu viteză redusă în mod nejustificat, neîncadrarea în ritmul impus de ceilalți participanți la trafic. 6
CONDUCEREA PE TIMP NEFAVORABIL
- neîndemânarea în conducere în condiții de ploaie, zăpadă, mâzgă, polei; 9
- deplasarea cu viteză neadaptată condițiilor atmosferice și de drum. 9
NERESPECTAREA NORMELOR LEGALE LA TRECERILE LA NIVEL CU CALE FERATĂ 21
IV. ALTE SITUAȚII CARE CONDUC LA ACORDAREA CALIFICATIVULUI "RESPINS"
- prezentarea la examen sub influența băuturilor alcoolice, substanțelor sau produselor stupefiante, a medicamentelor cu efecte similare acestora sau manifestări de natură să perturbe examinarea celorlalți candidați; 21
- producerea unui eveniment rutier ori intervenția examinatorului pentru evitarea unui pericol iminent. 21
MENȚIUNI:
Am finalizat examinarea la proba practică în traseu la ora . . . . . . . . . . și mi-a fost înmânat un exemplar al anexei la testul de examen.

Semnătura
TOTAL
Examinat cu auto nr. în prezența martorului: Semnătura martor
Data examinării: . . . . . . . . . .
Ora/minut începerii: . . . . . . . . . .
Ora/minut terminării: . . . . . . . . . .
Gradul profesional, numele și prenumele examinatorului în clar și semnătura CALIFICATIV Semnătura candidatului

ANEXA Nr. 3 (Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 268/2010)

CARACTERISTICILE
care trebuie îndeplinite de autovehiculele folosite pentru examinarea la proba practică

Categoria AM

Mopede cu două roți, a căror viteză maximă prin construcție este mai mare de 25 km/h, dar nu depășește 45 km/h și care sunt echipate cu un motor cu ardere internă, cu aprindere prin scânteie, cu o capacitate cilindrică ce nu depășește 50 cm3 sau cu un alt motor cu ardere internă ori, după caz, electric, a cărui putere nominală continuă maximă nu depășește 4 kW, iar masa proprie a vehiculului nu depășește 350 kg, neincluzând masa bateriilor în cazul vehiculului electric.

Categoria A1

Motociclete din categoria A1 fără ataș, cu o putere a motorului de maximum 11 kW și cu un raport putere/greutate de cel mult 0,1 kW/kg, care pot atinge o viteză de cel puțin 90 km/h. Dacă motocicleta este acționată de un motor cu ardere internă, capacitatea cilindrică a motorului trebuie să fie de cel puțin 120 cm3, fiind admisă o toleranță în minus de cel mult 5 cm3. Dacă motocicleta este acționată de un motor electric, raportul putere/greutate al vehiculului trebuie să fie de cel puțin 0,08 kW/kg.

Categoria A2

Motocicletă fără ataș, cu o putere a motorului de cel puțin 20 kW, dar de maximum 35 kW și cu un raport putere/greutate care nu depășește 0,2 kW/kg. Dacă motocicleta este acționată de un motor cu ardere internă, capacitatea cilindrică a motorului trebuie să fie de cel puțin 400 cm3, fiind admisă o toleranță în minus de cel mult 5 cm3. Dacă motocicleta este acționată de un motor electric, raportul putere/greutate al vehiculului trebuie să fie de cel puțin 0,15 kW/kg.

Categoria A

Motocicletă fără ataș, cu o putere a motorului de cel puțin 50 kW a cărui masă fără încărcătură este mai mare de 180 kg, fiind admisă o toleranță de 5 kg sub masa minimă obligatorie. Până la 31 decembrie 2018 pot fi folosite motociclete fără ataș cu masa fără încărcătură mai mică de 180 kg și cu motoare cu puterea de minimum 40kw, dar mai mică de 50 kW. Dacă motocicleta este acționată de un motor cu ardere internă, capacitatea cilindrică a motorului trebuie să fie de cel puțin 600 cm3, fiind admisă o toleranță în minus de cel mult 5 cm3. Dacă motocicleta este acționată de un motor electric, raportul putere/greutate al vehiculului trebuie să fie de cel puțin 0,25 kW/kg.

Categoria B

Vehicule din categoria B, cu 4 roți, care pot atinge o viteză de cel puțin 100 km/h.

Categoria BE

Ansamblu compus dintr-un vehicul de examen din categoria B și o remorcă cu masa maximă autorizată de cel puțin 1.000 kg, care poate atinge o viteză de cel puțin 100 km/h și care nu se încadrează la categoria B; compartimentul de marfă din remorcă constă dintr-un corp închis care este cel puțin tot atât de lat și înalt precum autovehiculul; corpul închis poate fi, de asemenea, puțin mai îngust decât autovehiculul, cu condiția ca vederea în spate să fie posibilă doar prin utilizarea oglinzilor retrovizoare exterioare ale autovehiculului; remorca trebuie prezentată cu o masă totală minimă reală de 800 kg.

Categoria B1

Cvadriciclu cu motor care poate atinge o viteză de cel puțin 60 km/h.

Categoria C

Un vehicul din categoria C cu masa maximă autorizată de cel puțin 12.000 kg, cu lungimea de cel puțin 8 m, cu lățimea de cel puțin 2,40 m și care poate să atingă o viteză de cel puțin 80 km/h; care este prevăzut cu sistem de prevenire a blocării roților în timpul frânării (ABS) și cu un sistem de transmisie care presupune o selecție manuală a vitezelor de către conducătorul auto și cu aparatură de înregistrare, conform definiției din Regulamentul (CEE) nr. 3.821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 privind aparatura de înregistrare în transportul rutier; compartimentul de marfă din remorcă constă dintr-un corp închis care este cel puțin tot atât de lat și de înalt precum cabina; vehiculul trebuie prezentat cu o masă totală minimă reală de 10.000 kg.

Categoria CE

Un vehicul articulat sau un ansamblu compus dintr-un vehicul de examen din categoria C și o remorcă cu lungimea de cel puțin 7,5 m; atât vehiculul articulat, cât și ansamblul au o masă maximă autorizată de cel puțin 20.000 kg, o lungime de cel puțin 14 m și o lățime de cel puțin 2,40 m, pot atinge o viteză de cel puțin 80 km/h, sunt prevăzute cu sistem de prevenire a blocării roților în timpul frânării (ABS), sunt echipate cu un sistem de transmisie care presupune o selecție manuală a vitezelor de către conducătorul auto și cu aparatură de înregistrare, conform definiției din Regulamentul (CEE) nr. 3.821/85; compartimentul de marfă din remorcă constă dintr-un corp închis care este cel puțin tot atât de lat și de înalt precum cabina; atât vehiculul articulat, cât și ansamblul trebuie prezentate cu o masă totală minimă reală de 15.000 kg.

Categoria C1

Un vehicul din subcategoria C1 cu masa maximă autorizată de cel puțin 4.000 kg, cu o lungime de cel puțin 5 m și care poate să atingă o viteză de cel puțin 80 km/h; prevăzut cu sistem de prevenire a blocării roților în timpul frânării (ABS), echipat cu aparatură de înregistrare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 3.821/85; compartimentul de marfă din remorcă constă dintr-un corp închis care este cel puțin tot atât de lat și înalt precum cabina.

Categoria C1E

Un ansamblu alcătuit dintr-un vehicul de examen din subcategoria C1 și o remorcă cu masa maximă autorizată de cel puțin 1.250 kg; acest ansamblu are lungimea de cel puțin 8 m și poate să atingă o viteză de cel puțin 80 km/h; compartimentul de marfă al remorcii constă dintr-un corp închis care este cel puțin tot atât de lat și înalt precum cabina; de asemenea, corpul închis poate să fie puțin mai îngust decât cabina, cu condiția ca vederea în spate să fie posibilă doar prin utilizarea oglinzilor retrovizoare exterioare ale autovehiculului; remorca trebuie prezentată cu o masă totală minimă reală de 800 kg.

Categoria D

Un vehicul din categoria D cu lungimea de cel puțin 10 m, cu lățimea de cel puțin 2,40 m și care poate atinge o viteză de cel puțin 80 km/h; prevăzut cu sistem de prevenire a blocării roților în timpul frânării (ABS), echipat cu aparatură de înregistrare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 3.821/85.

Categoria DE

Un ansamblu compus dintr-un vehicul de examen din categoria D și o remorcă cu masa maximă autorizată de cel puțin 1.250 kg, lățimea de cel puțin 2,40 m și care poate atinge o viteză de cel puțin 80 km/h; compartimentul de marfă al remorcii constă dintr-un corp închis care are cel puțin 2 m lățime și 2 m înălțime; remorca trebuie prezentată cu o greutate totală minimă reală de 800 kg.

Categoria D1

Un vehicul din subcategoria D1 cu masa maximă autorizată de cel puțin 4.000 kg, cu lungimea de cel puțin 5 m și care poate să atingă o viteză de cel puțin 80 km/h; prevăzut cu sistem de prevenire a blocării roților în timpul frânării (ABS), echipat cu aparatură de înregistrare în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 3.821/85.

Categoria D1E

Un ansamblu compus dintr-un vehicul de examen din subcategoria D1 și o remorcă cu masa maximă autorizată de cel puțin 1.250 kg, care poate atinge o viteză de cel puțin 80 km/h; compartimentul de marfă din remorcă constă dintr-un corp închis care are cel puțin 2 m lățime și 2 m înălțime; remorca trebuie prezentată cu o masă totală minimă reală de 800 kg.

Categoria Tb

Troleibuze din dotarea unităților de transport călători, care corespund normelor tehnice prevăzute de reglementările legale în domeniu.

Categoria Tv

Tramvaie din dotarea unităților de transport călători, care corespund normelor tehnice prevăzute de reglementările legale în domeniu.

Categoria Tr

Ansamblu format din tractor pe roți, cu cel puțin două axe, utilizat pentru executarea de lucrări, precum și pentru tractarea unor remorci folosite pentru transportul de persoane sau bunuri și o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este de cel puțin 3.500 kg.

Vehiculele de examen din categoriile BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 și D1E care nu respectă criteriile minime menționate mai sus, dar care au fost în uz la data sau înaintea datei de intrare în vigoare a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformată), respectiv 19 ianuarie 2006, pot fi folosite încă o perioadă care nu depășește 10 ani de la această dată.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...