Parlamentul României

Legea nr. 117/2014 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2014 privind exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar al statului la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. și la Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaș și pentru modificarea unor acte normative

Modificări (1), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19 iulie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6 din 12 februarie 2014 privind exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar al statului la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. și la Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaș și pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 14 februarie 2014, cu următoarele modificări și completări:

1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

(1) Exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar al statului la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice «Transelectrica» - S.A. se realizează de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului.

(2) Exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar al statului român la Societatea Națională de Transport Gaze Naturale «Transgaz» - S.A. Mediaș se realizează de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului."

2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

(1) Reprezentanții statului în adunarea generală a acționarilor sunt numiți și revocați prin ordin al secretarului general al Guvernului.

(2) Participarea reprezentanților prevăzuți la alin. (1) în ședințele adunării generale a acționarilor se face pe baza și în limitele mandatului primit prin ordin al secretarului general al Guvernului.

(3) În exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor decurgând din calitatea de acționar al statului la companiile naționale prevăzute la art. 1, Secretariatul General al Guvernului acționează potrivit politicilor și strategiei în domeniul energiei și gazelor naturale, elaborată de ministerul de resort în conformitate cu prevederile Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Este interzisă intervenția oricărei persoane sau entități publice ori private, care nu face parte din organele de conducere ale operatorilor de transport și de sistem din sectorul energiei electrice și al gazelor naturale, intervenție care ar putea afecta luarea deciziilor referitoare la activitatea curentă a acestor operatori economici."

3. La articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

(1) Se autorizează Secretariatul General al Guvernului să mandateze reprezentanții în adunările generale ale acționarilor companiilor naționale prevăzute la art. 1 să efectueze demersurile necesare pentru modificarea actelor constitutive ale acestora în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență, precum și să aprobe efectuarea formalităților de publicitate prevăzute de lege."

4. La articolul 3, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4), (5) și (6), cu următorul cuprins:

"

(4) Se interzice acționarilor care dețin mai mult de 5% din acțiunile companiilor naționale prevăzute la art. 1 să exercite drepturile ce decurg din calitatea de acționar, prevăzute la art. 34 alin. (2) sau la art. 128 alin. (2) din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, după caz, dacă aceștia exercită vreun drept sau controlul asupra unei societăți cu activitate de producere ori de furnizare de energie electrică și/sau gaze naturale. Această interdicție se aplică acționarului, până la încetarea stării de incompatibilitate ce rezultă din neîndeplinirea cerințelor prevăzute la art. 34 alin. (2) sau la art. 128 alin. (2) din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, după caz, care este constatată de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei.

(5) Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei are competența de a verifica îndeplinirea cerințelor prevăzute la art. 34 și 128 din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, de către acționarii companiilor naționale prevăzute la art. 1, de către persoanele care fac parte din organele de conducere ale acestora, precum și de către candidații propuși în organele de conducere ale acestor companii naționale, înainte de numirea respectivilor candidați.

(6) Companiile naționale prevăzute la art. 1, acționarii, precum și persoanele care fac parte din organele de conducere ale acestora au obligația să aducă la îndeplinire măsurile dispuse de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei în acest sens în urma acțiunii de verificare prevăzute la alin. (5)."

5. La articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

(1) Se autorizează Secretariatul General al Guvernului să inițieze și să aprobe, după caz, toate operațiunile și demersurile necesare pentru trecerea acțiunilor deținute de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice «Transelectrica» - S.A. la Societatea «Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale OPCOM» - S.A. și la Societatea de Formare a Energeticienilor din România FORMENERG - S.A. în proprietatea privată a statului și administrarea Departamentului pentru Energie, cu respectarea prevederilor legale în vigoare."

6. La articolul 4, alineatul (2) se abrogă.

Art. II. -

Modificarea actelor constitutive ale companiilor naționale prevăzute la art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2014 privind exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar al statului la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. și la Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaș și pentru modificarea unor acte normative și efectuarea formalităților de publicitate, conform legii, se realizează în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. III. -

(1) Prin derogare de la prevederile art. 6 lit. g) și ale art. 19 alin. (2) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea contractantă privind concesionarea activelor rețelei electrice de transport și a terenurilor pe care aceasta este amplasată este Ministerul Finanțelor Publice. Modificări (1)

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), drepturile și obligațiile Ministerului Economiei decurgând din calitatea de concedent vor fi exercitate de Ministerul Finanțelor Publice prin încheierea unui contract de concesiune între acesta și Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. Modificări (1)

(3) Contractul de concesiune prevăzut la alin. (2) se încheie în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, termen la care încetează contractul de concesiune încheiat între Ministerul Economiei și Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. având ca obiect concesionarea activelor rețelei electrice de transport și a terenurilor pe care aceasta este amplasată.

Art. IV. -

(1) Prin derogare de la prevederile Legii petrolului nr. 238/2004, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea contractantă privind concesionarea conductelor magistrale, instalațiilor, echipamentelor și dotărilor aferente sistemului național de transport gaze naturale și a activității de operare a sistemului național de transport gaze naturale este Ministerul Finanțelor Publice.

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), drepturile și obligațiile Agenției Naționale pentru Resurse Minerale decurgând din calitatea de concedent vor fi exercitate de Ministerul Finanțelor Publice prin încheierea unui acord de concesiune între acesta și Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaș.

(3) Acordul de concesiune prevăzut la alin. (2) se încheie în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi și se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(4) La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (3) încetează acordul de concesiune încheiat între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaș având ca obiect concesionarea conductelor magistrale, instalațiilor, echipamentelor și dotărilor aferente sistemului național de transport gaze naturale și a activității de operare a sistemului național de transport gaze naturale.

Art. V. -

În vederea asigurării siguranței în funcționare a sistemului energetic național și în alimentarea cu energie electrică a clienților finali, conform prevederilor art. 6 din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și exercitării atribuțiilor care îi revin Departamentului pentru Energie în calitate de autoritate competentă pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 994/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 privind măsurile de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale și de abrogare a Directivei 2004/67/CE a Consiliului, Dispeceratul Energetic Național și Dispeceratul Național de Gaze Naturale transmit date și informații către Departamentul pentru Energie, conform reglementărilor în vigoare.

Art. VI. -

La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:

a) alin. (4) al art. 19 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 16 iulie 2012, cu modificările și completările ulterioare;

b) pct. 4 și 31 ale alin. (1) al art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 429/2013 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru Energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 419 din 10 iulie 2013, cu modificările ulterioare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
PREȘEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

București, 11 iulie 2014.

Nr. 117.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...