Tribunalul Funcției Publice

Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene
Număr celex: 32014Q0714(01)

Modificări (...)

În vigoare de la 14 iulie 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
TRIBUNALUL FUNCȚIEI PUBLICE A UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 257 al cincilea paragraf,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 106a alineatul (1),

având în vedere Protocolul privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene (1), în special articolul 62c, precum și articolul 7 alineatul (1) din anexa I la acesta,

(1) Modificat ultima dată prin Regulamentul (UE, Euratom) nr. 741/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 august 2012.

întrucât:

(1) Se impune să se țină seama de reformarea Regulamentului de procedură al Curții, adoptată la 25 septembrie 2012, luând în considerare în același timp natura specială a contenciosului deferit Tribunalului Funcției Publice.

(2) În plus, aplicarea Regulamentului de procedură al Tribunalului Funcției Publice, adoptat la 25 iulie 2007, a evidențiat necesitatea de a adapta unele dintre dispozițiile sale.

(3) Mai precis, având în vedere experiența dobândită, se constată de altfel că este necesar să se completeze sau să se precizeze anumite norme aplicabile, în special în materie de confidențialitate și de anonimat.

(4) În vederea prezervării capacității instanței, confruntată cu un contencios în creștere, de a soluționa cauzele cu care este sesizată într-un termen rezonabil, este de asemenea necesară continuarea eforturilor întreprinse în vederea reducerii duratei procedurilor desfășurate în fața sa, în special prin limitarea, atunci când se dovedește necesar, a întinderii actelor de procedură, în afară de cazul în care există o derogare justificată de particularitatea cauzelor, și prin consolidarea mecanismului referitor la rambursarea cheltuielilor efectuate de Tribunal în cazul unei acțiuni vădit abuzive.

(5) În sfârșit, din preocupare pentru o lizibilitate sporită a normelor aplicate de Tribunal, este necesar să se revadă structura Regulamentului de procedură, să se clarifice anumite norme sau aplicabilitatea lor, în special în ceea ce privește măsurile de organizare a procedurii, activitățile de cercetare judecătorească, opoziția și terța opoziție, și să se înlăture anumite norme desuete sau neaplicate.

Cu acordul Curții de Justiție,

Cu aprobarea dată de Consiliu la 14 aprilie 2014,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

DISPOZIȚIE PRELIMINARĂ

Articolul 1 Definiții

(1) În prezentul regulament:

(a) dispozițiile Tratatului privind Uniunea Europeană se desemnează prin numărul articolului vizat din tratatul menționat, urmat de abrevierea "TUE";

(b) dispozițiile Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene se desemnează prin numărul articolului vizat din tratatul menționat, urmat de abrevierea "TFUE";

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...