Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Ordinul nr. 62/2014 privind stabilirea obligației producătorilor și furnizorilor de gaze naturale de a încheia tranzacții pe piețele centralizate din România

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 iulie 2014 până la 30 decembrie 2014, fiind abrogat prin Ordin 118/2014 și înlocuit de Metodologie 2014;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 177 alin. (31) și (32) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) și art. 10 alin. (1) lit. a) și q) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Prezentul ordin stabilește obligația producătorilor și furnizorilor de gaze naturale de a încheia, transparent și nediscriminatoriu, tranzacții pe piețele centralizate din România.

Art. 2. -

Abrevierile utilizate în prezentul ordin au următoarele semnificații:

a) ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;

b) CPET - clienții casnici și producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației;

c) NC - clienții noncasnici de gaze naturale, cu excepția producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației;

d) OTS - operatorul de transport și de sistem.

Art. 3. -

(1) Începând cu data de 15 iulie 2014 și până la data de 31 decembrie 2014, producătorii de gaze naturale sau operatorii economici afiliați acestora, după caz, au obligația să încheie tranzacții pe piețele centralizate, transparent și nediscriminatoriu, pentru vânzarea a minimum 20% din cantitatea de gaze naturale din producția internă proprie destinată consumului intern al pieței concurențiale. Derogări (1)

(2) Cantitatea de gaze naturale din producția internă proprie destinată consumului intern al pieței concurențiale, aferentă fiecărui producător sau operator economic afiliat acestuia, după caz, se determină conform următoarei formule:

QPIconc (i. . .n) = QPIc (i. . .n) - QPIce (i. . .n) - QPIinj (i. . .n) + QPIextr (i. . .n) - QPIexport (i. . .n) - QPIreglem (i. . .n), unde:

QPIconc (i. . .n) - cantitatea lunară de gaze naturale din producția internă proprie estimată a fi destinată consumului intern al pieței concurențiale, aferentă fiecărui producător sau operator economic afiliat acestuia;

QPIc (i. . .n) - cantitatea estimată a fi produsă lunar de către fiecare producător, cu excepția cantităților de gaze naturale estimate a fi destinate consumurilor tehnologice specifice operațiunilor petroliere și a cantităților de gaze naturale estimate a fi reinjectate în zăcăminte, exceptate de la plata redevenței în condițiile legii;

QPIce (i. . .n) - cantitatea lunară de gaze naturale din producția internă estimată a fi utilizată la producerea de energie electrică în propriile centrale electrice pe bază de gaze naturale, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 870/2012 pentru stabilirea unei excepții de la respectarea structurilor amestecurilor de gaze naturale stabilite/avizate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;

QPIinj (i. . .n) - cantitatea lunară de gaze naturale din producția internă proprie estimată a fi injectată în depozitele de înmagazinare subterană de către fiecare producător de gaze naturale sau operator economic afiliat acestuia, după caz;

QPIextr (i. . .n) - cantitatea lunară de gaze naturale din producția internă proprie estimată a fi extrasă din depozitele de înmagazinare subterană de către fiecare producător de gaze naturale sau operator economic afiliat acestuia, după caz;

QPIexport (i. . .n) - cantitatea lunară de gaze naturale din producția internă proprie estimată a fi exportată și/sau comercializată în alte state din spațiul comunitar de către fiecare producător de gaze naturale sau operator economic afiliat acestuia, după caz;

QPIreglem (i. . .n) - cantitatea lunară estimată de gaze naturale din producția internă pe care fiecare producător sau operator economic afiliat acestuia, după caz, are obligația să o disponibilizeze pentru acoperirea consumului pieței reglementate, conform prevederilor Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 24/2013 pentru aprobarea Metodologiei de alocare a cantităților de gaze naturale rezultate din activitatea de producție necesare acoperirii consumului pe piața reglementată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) În cazul în care cantitatea de gaze naturale estimată a fi injectată în depozitele de înmagazinare subterană de către fiecare producător de gaze naturale sau operator economic afiliat acestuia, după caz, transmisă în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. d), este mai mică decât cantitatea de gaze naturale efectiv injectată în depozitele de înmagazinare subterană, diferența va fi tranzacționată în luna respectivă de către aceștia pe piețele centralizate.

(4) Prin derogare de la prevederile alin. (1), producătorii de gaze naturale sau operatorii economici afiliați acestora care au contracte de vânzare aferente pieței concurențiale în derulare la data intrării în vigoare a prezentului ordin pentru vânzarea a mai mult de 80% din cantitatea de gaze naturale din producția internă proprie estimată a fi destinată consumului intern al pieței concurențiale, determinată conform prevederilor alin. (2), au obligația să încheie tranzacții pe piețele centralizate, transparent și nediscriminatoriu, pentru vânzarea unei cantități de gaze naturale din producția internă proprie determinată conform următoarei formule:

QPImin (i. . .n) = QPIconc (i. . .n) - QPIcontr (i. . .n), unde:

QPImin (i. . .n) - cantitatea lunară de gaze naturale din producția internă proprie pentru care fiecare producător de gaze naturale sau operator economic afiliat acestuia, după caz, are obligația să încheie tranzacții pe piețele centralizate, transparent și nediscriminatoriu;

QPIconc (i. . .n) - cantitatea lunară de gaze naturale din producția internă proprie estimată a fi destinată consumului intern al pieței concurențiale, aferentă fiecărui producător sau operator economic afiliat acestuia, după caz;

QPIcontr (i. . .n) - cantitatea totală lunară de gaze naturale din producția internă pentru care fiecare producător sau operator economic afiliat acestuia, după caz, are în derulare contracte de vânzare aferente pieței concurențiale, la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 4. -

(1) Cantitățile de gaze naturale prevăzute la art. 3 alin. (1) și (4), după caz, se determină pentru fiecare lună din perioada iulie-decembrie 2014, sunt destinate exclusiv pieței concurențiale de gaze naturale și nu pot fi condiționate de contractarea de cantități de gaze naturale din import.

(2) Cantitățile de gaze naturale prevăzute la art. 3 alin. (1) și (4), după caz, pot fi oferite spre tranzacționare pe piețele centralizate pentru orice interval de timp aferent perioadei iulie-decembrie 2014, cu obligația respectării cantităților lunare comunicate producătorilor de către ANRE.

Art. 5. -

(1) În vederea stabilirii cantităților de gaze naturale prevăzute la art. 3 alin. (1) și (4), după caz, producătorii de gaze naturale sau operatorii economici afiliați acestora, după caz, au obligația de a transmite ANRE, în termen de o zi lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, următoarele informații, defalcate pe fiecare lună a perioadei iulie-decembrie 2014:

a) cantitățile de gaze naturale estimate a fi produse;

b) cantitățile de gaze naturale estimate a fi reinjectate în zăcăminte, exceptate de la plata redevenței, în condițiile legii;

c) cantitățile de gaze naturale estimate a fi destinate consumurilor tehnologice specifice operațiunilor petroliere desfășurate de către titularii de acorduri petroliere;

d) cantitățile de gaze naturale estimate a fi injectate în depozitele de înmagazinare subterană;

e) cantitățile de gaze naturale estimate a fi extrase din depozitele de înmagazinare subterană;

f) cantitățile de gaze naturale estimate a fi utilizate la producerea de energie electrică în propriile centrale electrice pe bază de gaze naturale, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 870/2012;

g) cantitățile de gaze naturale din producția internă proprie estimate a fi exportate și/sau comercializate în alte state din spațiul comunitar, după caz;

h) cantitățile de gaze naturale prevăzute în contractele de vânzare aferente pieței concurențiale aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentului ordin, cu precizarea partenerului contractual, a numărului, a datei semnării și a datei de încetare a valabilității fiecărui contract.

(2) ANRE determină pentru fiecare producător cantitățile de gaze naturale lunare prevăzute la art. 3 alin. (1) și (4), după caz, în termen de 3 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

(3) Cantitățile prevăzute la alin. (2) se aprobă prin decizie a președintelui ANRE și se comunică producătorilor de gaze naturale.

(4) Producătorii de gaze naturale sau operatorii economici afiliați acestora, după caz, au obligația de a posta decizia prevăzută la alin. (3) pe site-ul propriu, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data primirii acesteia.

Art. 6. -

(1) Până la data de 31 octombrie 2014, ANRE elaborează și aprobă Metodologia de stabilire a obligației producătorilor și furnizorilor de gaze naturale de a încheia tranzacții pe piețele centralizate din România, pentru perioada 1 ianuarie 2015-31 decembrie 2018.

(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2015 și până la data de 31 decembrie 2018, producătorii de gaze naturale sau operatorii economici afiliați acestora, după caz, au obligația să încheie tranzacții pe piețele centralizate, transparent și nediscriminatoriu, pentru vânzarea unor cantități minime de gaze naturale, în conformitate cu prevederile metodologiei prevăzute la alin. (1).

(3) Începând cu data de 1 martie 2015 și până la data de 31 decembrie 2018, furnizorii licențiați de gaze naturale încheie tranzacții pe piețele centralizate, transparent și nediscriminatoriu, pentru vânzarea/cumpărarea unor cantități minime de gaze naturale, în conformitate cu prevederile metodologiei prevăzute la alin. (1).

Art. 7. -

(1) Pentru stabilirea obligației producătorilor și furnizorilor de gaze naturale de a încheia tranzacții pe piețele centralizate, producătorii, furnizorii, operatorii de distribuție, precum și OTS au obligația de a transmite ANRE următoarele informații, până în data de 1 septembrie 2014 inclusiv, după cum urmează:

a) producătorii de gaze naturale și operatorii economici afiliați acestora transmit informațiile prevăzute la alin. (2), după caz;

b) furnizorii de gaze naturale care au în portofoliu clienți finali transmit informațiile prevăzute la alin. (3);

c) furnizorii care încheie tranzacții angro pe piața concurențială de gaze naturale transmit informațiile prevăzute la alin. (4);

d) operatorii de distribuție transmit necesarul lunar de consum estimat în perioada 1 septembrie 2014 - 31 decembrie 2015;

e) OTS transmite estimările privind cantitățile lunare de gaze naturale care vor fi destinate consumurilor tehnologice specifice operațiunilor petroliere în perioada 1 septembrie 2014-31 decembrie 2015.

(2) În cazul producătorilor de gaze naturale și operatorilor economici afiliați acestora, vor fi transmise următoarele informații, după caz:

a) estimările privind cantitățile lunare de gaze naturale pe care le vor produce în perioada 1 septembrie 2014-31 decembrie 2015;

b) estimările privind cantitățile lunare de gaze naturale pe care le vor reinjecta în zăcăminte, exceptate de la plata redevenței, în condițiile legii, în perioada 1 septembrie 2014 - 31 decembrie 2015;

c) estimările privind cantitățile lunare de gaze naturale care vor fi destinate consumurilor tehnologice specifice operațiunilor petroliere, în perioada 1 septembrie 2014-31 decembrie 2015;

d) situația contractelor de achiziție și de vânzare ce vor fi în derulare la data de 31 august 2014 și cantitățile lunare contractate în baza acestora, cu specificarea duratei fiecărui contract, a provenienței gazelor naturale și a destinației acestora, respectiv piață concurențială sau reglementată.

(3) În cazul furnizorilor de gaze naturale care au în portofoliu clienți finali, vor fi transmise următoarele informații:

a) necesarul de consum lunar estimat al clienților din piața reglementată, defalcat pe CPET și NC, în perioada 1 septembrie 2014-31 decembrie 2015;

b) necesarul de consum lunar estimat al clienților din piața concurențială, defalcat pe CPET și NC, în perioada 1 septembrie 2014-31 decembrie 2015;

c) situația contractelor de achiziție a gazelor naturale destinate pieței reglementate ce vor fi în derulare la data de 31 august 2014 și cantitățile lunare contractate în baza acestora, cu precizarea duratei fiecărui contract, a furnizorului și a provenienței gazelor naturale;

d) situația contractelor de achiziție a gazelor naturale destinate pieței concurențiale ce vor fi în derulare la data de 31 august 2014 și cantitățile lunare contractate în baza acestora, cu precizarea duratei fiecărui contract, a furnizorului și a provenienței gazelor naturale.

(4) În cazul furnizorilor care încheie tranzacții angro pe piața concurențială de gaze naturale, vor fi transmise următoarele informații:

a) cantitățile lunare de gaze naturale estimate a fi achiziționate și vândute în perioada 1 septembrie 2014-31 decembrie 2015, cu precizarea provenienței gazelor naturale și a destinației acestora, respectiv piață concurențială sau reglementată;

b) situația contractelor de achiziție și de vânzare a gazelor naturale destinate pieței concurențiale ce vor fi în derulare la data de 31 august 2014 și cantitățile lunare contractate în baza acestora, cu precizarea duratei fiecărui contract, a furnizorului și a provenienței gazelor naturale.

Art. 8. -

Până la data de 5 a fiecărei luni, operatorii piețelor centralizate au obligația de a transmite la ANRE, pe fax și prin e-mail, în format Excel, o situație a cantităților tranzacționate în luna anterioară, în conformitate cu prevederile prezentului ordin, cu precizarea părților contractante, a duratei contractelor și a prețurilor aferente acestora.

Art. 9. -

În situația în care, până la stabilirea de către ANRE a cantităților minime de gaze naturale din producția proprie pe care producătorii de gaze naturale sau operatorii economici afiliați acestora au obligația de a le tranzacționa pe piețele centralizate din România în anul 2015, producătorii de gaze naturale sau operatorii economici afiliați acestora încheie contracte noi de vânzare de gaze naturale aferente pieței concurențiale sau acte adiționale la contractele de vânzare de gaze naturale aferente pieței concurențiale aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentului ordin, cantitățile din contractele menționate anterior ale fiecărui producător sau operator economic afiliat acestuia nu pot depăși cumulativ 25% din cantitatea de gaze naturale din producția internă proprie destinată consumului intern din anul 2015.

Art. 10. -

Producătorii de gaze naturale, operatorii economici afiliați acestora, furnizorii de gaze naturale, operatorii de distribuție, OTS și operatorii piețelor centralizate duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul ANRE urmăresc respectarea acestora.

Art. 11. -

Nerespectarea prevederilor prezentului ordin de către operatorii economici prevăzuți la art. 10 atrage sancționarea acestora în condițiile prevăzute de Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 12. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Niculae Havrileț

București, 10 iulie 2014.

Nr. 62.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...