Guvernul României

Hotărârea nr. 537/2014 privind condițiile, procedura și termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferența dintre nivelul standard al accizelor și nivelul accizelor diferențiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor

Modificări (3), Puneri în aplicare (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15 iulie 2014 până la 24 august 2018, fiind înlocuit prin Hotărâre 549/2018;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În aplicarea art. 176 alin. (6) și (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, care transpun prevederile art. 7 alin. (2) și (3) din Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice și electricității, și a art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 14/2014 pentru completarea art. 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,

având în vedere prevederile Regulamentului (CE) al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața comună în aplicarea art. 107 și 108 din tratat, aprobat în data de 21 mai 2014,

în temeiul dispozițiilor art. 108 din Constituția României, republicată, și ale art. 3 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 137/2007,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Scopul prezentei hotărâri îl constituie instituirea unei scheme de ajutor de stat sub forma restituirii sumelor reprezentând diferența dintre nivelul standard al accizelor și nivelul accizelor diferențiat prevăzut la art. 176 alin. (6) din Codul fiscal, pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor, denumită în continuare restituire de accize, în conformitate cu Regulamentul (CE) al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața comună în aplicarea art. 107 și 108 din tratat, aprobat în data de 21 mai 2014. Prezenta schemă este exceptată de la obligația de notificare și Comisia Europeană este informată în termen de 20 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în vederea publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 137/2007. Modificări (2)

(2) Se desemnează ca Administrator al schemei de ajutor de stat Autoritatea Rutieră Română.

(3) Ajutorul de stat constă în restituirea sumelor reprezentând diferența dintre nivelul standard al accizelor și nivelul accizelor diferențiat prevăzut la art. 176 alin. (6) din Codul fiscal, pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor în: Modificări (1)

a) transportul rutier de mărfuri în cont propriu sau pentru alte persoane, cu autovehicule sau ansambluri de vehicule articulate destinate exclusiv transportului rutier de mărfuri și cu o greutate brută maximă autorizată de cel puțin 7,5 tone;

b) transportul de persoane, regulat sau ocazional, exclusiv transportul public local de persoane, cu un autovehicul din categoria M2 sau M3, definit în Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și a remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective.

(4) În sensul prezentei hotărâri:

a) prin transport rutier de mărfuri în cont propriu se înțelege transportul rutier de mărfuri prevăzut la art. 3 pct. 41 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare;

b) prin transport rutier de mărfuri pentru alte persoane se înțelege transportul rutier de mărfuri contra cost prevăzut la art. 3 pct. 40 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare;

c) prin greutate brută maximă autorizată se înțelege masa totală maximă autorizată definită la art. 3 pct. 23 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare, respectiv masa totală maximă a unui vehicul rutier, așa cum este declarată de constructorul acestuia;

d) prin transport public local de persoane se înțelege transportul rutier local de persoane așa cum este definit la art. 3 pct. 48 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare;

e) prin transport regulat de persoane se înțelege serviciile regulate definite la art. 3 pct. 34 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și serviciile regulate speciale prevăzute la art. 3 pct. 35 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare;

f) prin transport ocazional de persoane se înțelege serviciile ocazionale conform definiției prevăzute la art. 3 pct. 36 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare;

g) prin motorină se înțelege produsele energetice prevăzute la art. 20616 alin. (3) lit. c) din Codul fiscal. Modificări (1)

(5) Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentei hotărâri reprezintă trimiteri la Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (1)

Art. 2. - Modificări (1)

(1) Perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat în cadrul căreia se pot emite acorduri pentru finanțare este cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei hotărâri și 31 martie 2019 inclusiv.

(2) Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei hotărâri și 31 martie 2019 inclusiv, în limita bugetului anual alocat schemei. Modificări (1)

(3) Bugetul total maxim estimat al schemei este de 3.021,6 milioane lei, respectiv echivalentul a 637,73 milioane euro, cu posibilitatea suplimentării, astfel: Modificări (1)

a) credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanțare pentru perioada prevăzută la alin. (1);

b) credite bugetare pentru plata ajutorului de stat pentru perioada 2014-2020.

(4) Numărul total estimat al operatorilor economici care urmează să beneficieze de ajutor de stat în baza schemei este de 20.114, numărul mediu anual de operatori economici beneficiari fiind de 20.114.

(5) Măsura instituită conform prevederilor art. 1 alin. (1) și (3) se acordă pentru motorina achiziționată in condițiile prevederilor art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 14/2014 pentru completarea art. 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Modificări (1)

(6) Ministrul finanțelor publice are calitatea de ordonator principal de credite pentru deschiderea de credite, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor legale aferente schemei de ajutor de stat instituite prin prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. - Modificări (1)

Aplicarea nivelului diferențiat de accize stabilit prin diminuarea cu 40 euro/1.000 litri, respectiv cu 47,34 euro/tonă a nivelului standard prevăzut pentru motorină se realizează prin restituirea către operatorii economici licențiați în Uniunea Europeană a sumelor reprezentând diferența dintre nivelul standard al accizelor pentru motorină și nivelul accizelor diferențiat, pentru cantitățile de motorină aprovizionate de pe teritoriul României.

CAPITOLUL II Condiții de eligibilitate

Art. 4. -

(1) Sunt eligibili pentru restituirea de accize operatorii economici care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) sunt licențiați în România sau în alte state membre ale Uniunii Europene;

b) dețin vehicule eligibile;

c) în cazul operatorilor economici stabiliți în România, dacă: Modificări (1)

(i) nu intră în categoria întreprinderilor în dificultate potrivit prevederilor cap. 2 secțiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004;

(ii) nu se află în procedură de executare silită, faliment, orice formă de reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională sau lichidare;

(iii) nu au fost declarați inactivi conform prevederilor art. 781 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau nu au intrat în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerțului, potrivit legii; Modificări (1)

(iv) nu beneficiază de alte compensații pentru activitatea de transport desfășurată cu vehiculele eligibile;

(v) atât la momentul înregistrării în Registrul vehiculelor și al operatorilor economici eligibili pentru restituirea de accize, cât și la momentul efectuării restituirii de accize de către ordonatorul de credite, nu au obligații de plată restante la bugetul general consolidat;

d) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea nu au fost executate conform prevederilor legale în vigoare;

e) sunt înregistrați în registrul prevăzut la art. 8;

f) alimentează vehiculele eligibile:

(i) de la stațiile de distribuție înregistrate în baza art. 20669 alin. (6) din Codul fiscal, utilizând un card de gestiune a alimentărilor; Modificări (2)

(ii) din rezervoarele pentru consum propriu deținute la punctele lor de alimentare, prin intermediul unor dispersoare electronice pentru distribuție, în cazul operatorilor economici stabiliți în România. Operatorii economici trebuie să țină în format electronic evidența intrărilor/ieșirilor de motorină aferente fiecărui rezervor propriu, din care să rezulte cantitățile de motorină cu care au fost alimentate vehiculele eligibile în cursul trimestrului care face obiectul cererii de restituire, să dețină pentru aceste rezervoare certificate de calibrare eliberate de Biroul Român de Metrologie Legală sau de un laborator de metrologie agreat de acesta, iar rezervoarele să fie dotate cu dispersoare electronice pentru distribuție. Prin dispersor electronic pentru distribuție se înțelege pompa de motorină care are integrat un debitmetru electronic și are cel puțin următoarele specificații tehnice:

1. accesul se realizează prin cheie magnetică sau cod PIN;

2. există posibilitatea de a introduce numărul de înmatriculare al vehiculului și kilometrajul, înainte de a alimenta;

3. există posibilitatea înregistrării datei și orei la care se face alimentarea;

4. dispune de o memorie locală care înregistrează alimentările, iar datele se transferă pe unități electronice de stocare cu ajutorul unei chei magnetice sau direct prin cablu cu ajutorul unui convertor.

(2) În sensul prezentei hotărâri sunt considerați operatori licențiați în România:

a) în cazul transportului rutier de mărfuri în cont propriu prevăzut la art. 1 alin. (3) lit. a), operatorii economici deținători ai certificatului de transport în cont propriu definit la art. 3 pct. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare;

b) în cazul transportului rutier de mărfuri pentru alte persoane prevăzut la art. 1 alin. (3) lit. a), operatorii economici deținători ai licenței comunitare definite la art. 3 pct. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare;

c) în cazul transportului de persoane prevăzut la art. 1 alin. (3) lit. b), operatorii economici deținători ai licenței comunitare definite la art. 3 pct. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare.

(3) În sensul prezentei hotărâri sunt considerați operatori licențiați în alte state membre ale Uniunii Europene:

a) în cazul transportului rutier de mărfuri în cont propriu, operatorii care prezintă o declarație pe propria răspundere, din care să rezulte că efectuează transport rutier de mărfuri în cont propriu, precum și o listă a vehiculelor eligibile utilizate în acest scop, care trebuie să conțină cel puțin numărul de înmatriculare al vehiculului și statul membru în care este înmatriculat;

b) în cazul transportului rutier de mărfuri pentru alte persoane prevăzut la art. 1 alin. (3) lit. a), operatorii economici deținători ai licenței comunitare definite la art. 3 pct. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare, prevăzută de Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața transportului rutier internațional de mărfuri;

c) în cazul transportului de persoane prevăzut la art. 1 alin. (3) lit. b), operatorii economici deținători ai licenței comunitare definite la art. 3 pct. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare, prevăzută de Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006.

(4) În scopul restituirii de accize operatorii economici licențiați în alt stat membru al Uniunii Europene pot să își desemneze un reprezentant în baza unei cereri depuse la Administratorul schemei. Cererea trebuie însoțită de acceptul scris al persoanei propuse ca reprezentant, din care să reiasă îndeplinirea obligațiilor ce îi revin conform prezentei proceduri de restituire a accizelor.

(5) În sensul alin. (1) lit. b), prin deținător al vehiculelor eligibile se înțelege proprietarul, respectiv locatarul acestora, în calitate de titular al unui contract de leasing sau al unui contract de închiriere/subînchiriere a unui vehicul încheiat potrivit art. 3 pct. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare.

(6) În sensul prezentei hotărâri, prin card de gestiune a alimentărilor se înțelege dispozitivul electronic personalizat pentru fiecare vehicul, utilizat ca modalitate de alimentare, specific pentru achiziția de motorină pentru care se solicită restituirea de accize. Cardul de gestiune a alimentărilor este valabil doar pentru alimentarea vehiculului eligibil pentru care este utilizat. Modificări (1)

Art. 5. -

(1) Sunt considerate eligibile în sensul prezentei hotărâri vehiculele prevăzute la art. 1 alin. (3) lit. a) care sunt efectiv utilizate pentru transportul de mărfuri și care dețin documentele prevăzute de lege pentru efectuarea transportului rutier de marfă, după cum urmează:

a) în cazul vehiculelor deținute de operatorii economici licențiați în România care acționează în cont propriu, copie conformă a certificatului de transport în cont propriu, definit la art. 3 pct. 11 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare;

b) în cazul vehiculelor deținute de operatorii economici licențiați în alte state membre ale Uniunii Europene, care acționează în cont propriu, declarația pe propria răspundere prevăzută la art. 4 alin. (3) lit. a);

c) în cazul vehiculelor deținute de operatorii economici licențiați în România sau în alte state membre ale Uniunii Europene care acționează pentru alte persoane, copie conformă a licenței comunitare, definită la art. 3 pct. 12 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare. Referințe în jurisprudență (1)

(2) În sensul prezentei hotărâri sunt considerate eligibile vehiculele prevăzute la art. 1 alin. (3) lit. b) care sunt efectiv utilizate pentru transportul de persoane, regulat sau ocazional, exclusiv transportul public local de persoane, și dețin copia conformă a licenței comunitare, definită la art. 3 pct. 12 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Pe lângă condițiile de eligibilitate prevăzute la alin. (1) și (2), vehiculele trebuie să fie înscrise în registrul prevăzut la art. 8.

CAPITOLUL III Procedura de restituire de accize

Art. 6. -

(1) Perioada de restituire de accize este trimestrul calendaristic.

(2) În cazul operatorilor economici care aprovizionează vehiculele eligibile direct de la operatorii economici înregistrați potrivit art. 20669 alin. (6) din Codul fiscal, prin intermediul unui card de gestiune a alimentărilor, baza pentru restituirea de accize reprezintă cantitatea totală de motorină obținută prin însumarea cantităților alimentate efectiv de fiecare vehicul eligibil în parte. Modificări (2)

(3) În cazul operatorilor economici care alimentează vehiculele eligibile pe care le dețin din rezervoarele proprii de alimentare dotate cu dispersoare electronice pentru distribuție, baza pentru restituirea de accize reprezintă cantitatea totală de motorină obținută prin însumarea cantităților alimentate efectiv de fiecare vehicul eligibil de la rezervor.

(4) Baza pentru restituire reprezintă mii litri alimentați efectiv și se exprimă sub forma unui număr cu 3 zecimale.

(5) Operatorii economici eligibili pot solicita restituirea de accize pentru toate vehiculele eligibile deținute în cursul trimestrului pentru care se solicită restituirea și care sunt înscrise în Registrul vehiculelor și al operatorilor economici eligibili pentru restituirea de accize.

Art. 7. - Modificări (1)

(1) Suma de restituit aferentă accizei reduse potrivit art. 176 alin. (6) din Codul fiscal reprezintă valoarea exprimată în lei a rezultatului obținut prin înmulțirea bazei de restituire prevăzute la art. 6 cu 40 euro/1.000 litri.

(2) Conversia în lei a sumei de restituit se face utilizând cursul de schimb prevăzut la art. 218 din Codul fiscal.

(3) Suma de restituit se stabilește la nivel de lei, fără subdiviziuni, prin reducere atunci când fracțiunile în bani sunt mai mici de 50 și prin majorare atunci când fracțiunile în bani sunt mai mari sau egale cu 50.

Art. 8. -

(1) Operatorii economici care doresc să solicite restituirea de accize prevăzută la art. 176 alin. (7) din Codul fiscal au obligația ca, înainte de a efectua prima solicitare, să se înregistreze în Registrul vehiculelor și al operatorilor economici eligibili pentru restituirea de accize, denumit în continuare Registru, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1. Modificări (1)

(2) Înregistrarea în Registru se face prin depunerea unei cereri la Administratorul schemei, care trebuie să cuprindă informațiile și să fie însoțită de documentele prevăzute în anexele nr. 2 și 3.

(3) Între Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Transporturilor se încheie un protocol de colaborare cu privire la transmiterea: Modificări (1)

a) informațiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) pct. (i) - (iv) și lit. d), care se transmit de către Ministerul Finanțelor Publice către Autoritatea Rutieră Română. Protocolul va conține prevederi privind frecvența cu care se comunică informațiile către Autoritatea Rutieră Română pentru operatorii deja înregistrați în Registru; Modificări (1)

b) informațiilor necesare controlului ulterior prevăzut la art. 17, care trebuie comunicate de către Autoritatea Rutieră Română la solicitarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Art. 9. - Modificări (1)

(1) În vederea înregistrării în Registru, Administratorul schemei verifică eligibilitatea fiecărui vehicul potrivit art. 5 și confruntă informațiile prevăzute la art. 8 alin. (2) cu informațiile pe care le deține din baza sa de date. În urma acestei analize:

a) cererea se aprobă în situația în care informațiile referitoare la operatorul economic corespund cu informațiile înscrise în baza sa de date și numai pentru vehiculele înscrise în cerere care corespund cu informațiile înscrise în baza sa de date;

b) cererea se respinge dacă informațiile referitoare la operatorul economic nu corespund cu informațiile înscrise în baza sa de date.

(2) Decizia de aprobare ori de respingere a cererii de înregistrare în Registru este comunicată operatorului economic solicitant în termen de maximum 15 zile de la data depunerii cererii prevăzute la art. 8 alin. (2), cu justificarea corespunzătoare a motivelor care au condus la aceasta.

(3) Cererile aprobate se operează în Registru de către Administratorul schemei.

Art. 10. -

(1) Documentele și informațiile prevăzute la art. 8 alin. (2) se depun o singură dată, cu ocazia primei înregistrări în Registru.

(2) Orice modificare ulterioară a informațiilor prezentate cu ocazia depunerii cererii inițiale se notifică Administratorului schemei în maximum 15 zile lucrătoare de la data la care a intervenit modificarea. Termenul de 15 zile este obligatoriu numai în măsura în care aceste informații sunt de natură să afecteze eligibilitatea operatorului economic sau a vehiculelor. În acest sens operatorul economic depune documentele prevăzute la art. 8, corespunzătoare modificărilor intervenite.

(3) Administratorul schemei verifică cererile modificatoare depuse de operatorul economic, urmând procedura prevăzută la art. 9.

(4) Modificările care nu conduc la invalidarea înregistrării în Registru a operatorului economic sau a vehiculului, dar care sunt solicitate conform art. 8, se operează în Registru la data comunicării acestora.

(5) În cazul în care informațiile comunicate conduc la invalidarea înregistrării în Registru a operatorului economic sau a vehiculului ori la înregistrarea unor noi vehicule, Administratorul schemei operează în Registru:

a) data de la care operatorul economic nu mai este eligibil, respectiv data invalidării sale în Registru:

b) data de la care vehiculele nu mai sunt eligibile, respectiv data invalidării acestora în Registru; ori

c) data de la care se introduc noi vehicule eligibile în Registru.

(6) Administratorul schemei are dreptul de a acționa din oficiu în ceea ce privește invalidarea în Registru a operatorilor economici și a vehiculelor aflate în evidența sa, în situația în care constată modificări ulterioare ale informațiilor comunicate de operatorul economic potrivit art. 8, dar care nu i-au fost comunicate potrivit alin. (2) și care au drept consecință afectarea eligibilității operatorului economic sau a vehiculului.

(7) Invalidarea în Registru a operatorului economic se face din oficiu de către Administratorul schemei și în cazul în care operatorul economic a fost radiat ca urmare a încetării activității sale economice, a fost declarat inactiv conform prevederilor art. 781 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau a intrat în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerțului, potrivit legii. În aceste cazuri, invalidarea operează de la data la care operatorul economic nu mai îndeplinește condițiile de eligibilitate conform prezentei proceduri. Modificări (1)

(8) Invalidarea în Registru a operatorului economic atrage invalidarea din Registru a tuturor vehiculelor deținute de acesta pe perioada respectivă.

(9) Administratorul schemei revalidează înregistrarea unui operator economic sau a unui vehicul atunci când motivele care au condus la invalidare au încetat.

Art. 11. -

În vederea restituirii accizelor, operatorii economici eligibili depun la Administratorul schemei o cerere, în format electronic sau pe suport hârtie, potrivit modelului din anexa nr. 4.

Art. 12. -

(1) Cererea de restituire de accize se depune, în format electronic sau pe suport hârtie, pentru un trimestru calendaristic, începând cu prima zi a trimestrului următor celui pentru care se solicită restituirea, dar nu mai târziu de un an de la această dată.

(2) Pot fi depuse simultan cereri de restituire aferente mai multor trimestre calendaristice.

Art. 13. -

(1) Cererea de restituire de accize este însoțită de următoarele documente, prezentate în format electronic sau pe suport hârtie: Modificări (1)

a) în cazul în care alimentarea vehiculelor se face de la stațiile de distribuție înregistrate potrivit art. 20669 alin. (6) din Codul fiscal, un borderou centralizator al cantităților de motorină alimentate de fiecare vehicul eligibil în parte, întocmit conform modelului din anexa nr. 5, copii de pe facturile de achiziție a motorinei împreună cu anexele la facturi, emise de către stațiile de distribuție sau de către terți, precum și dovada plății integrale a facturilor prin instrumente de plată bancare. Borderoul se întocmește pe baza informațiilor din facturile de achiziție a motorinei și din anexele la facturi; Modificări (1)

b) în cazul în care alimentarea vehiculelor se face de la rezervoarele proprii de alimentare, un borderou centralizator al cantităților de motorină alimentate de fiecare vehicul eligibil în parte, întocmit conform modelului din anexa nr. 6, copii de pe facturile de achiziție a motorinei, precum și dovada plății integrale a facturilor prin instrumente de plată bancare. Acest borderou se întocmește pe baza informațiilor stocate pe unitățile electronice de stocare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. f).

(2) Facturile de achiziție a motorinei trebuie să conțină informațiile prevăzute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal. Modificări (1)

(3) Facturile și anexele acestora sunt emise de stațiile de distribuție, în situația în care cardurile de gestiune a alimentărilor sunt emise de către aceste stații, sau de către terți, în situația în care stațiile de distribuție acceptă carduri de gestiune a alimentărilor emise de terți. Modificări (1)

(4) În cazul operatorilor economici care alimentează direct de la stațiile de distribuție înregistrate potrivit art. 20669 alin. (6) din Codul fiscal, pe anexele la facturi trebuie să fie înscrise cel puțin următoarele informații: stația de alimentare, data alimentării, numărul de înmatriculare al vehiculului alimentat, numărul cardului de gestiune a alimentărilor, cantitatea de motorină alimentată exprimată în litri pe fiecare vehicul, numărul de kilometri înregistrați la bordul vehiculului la momentul alimentării. Modificări (2)

(5) În cazul operatorilor economici care dețin rezervoare proprii din care efectuează alimentarea vehiculelor eligibile pe care le dețin, facturile de achiziție a motorinei care este depozitată în rezervoarele proprii nu pot constitui prin ele însele o justificare a consumului pentru restituirea de accize.

Art. 14. -

(1) Pentru a fi înregistrate, cererile de restituire trebuie să fie corect și complet întocmite, să fie depuse în termenele stabilite, să fie semnate de către operatorul economic solicitant sau de reprezentantul acestuia și să fie însoțite de documentele justificative prevăzute la art. 13.

(2) Cererile care nu corespund condițiilor prevăzute la alin. (1) se returnează solicitanților pentru a fi completate corespunzător. Cererea se consideră valabil depusă în momentul în care operatorul economic furnizează toate informațiile și documentele prevăzute la art. 13.

(3) Înregistrarea cererii de restituire angajează responsabilitatea solicitantului sau a reprezentantului acestuia cu privire la toate informațiile prezentate în cerere. Modificări (1)

(4) În vederea soluționării cererii de restituire, Administratorul schemei are obligația să acceseze Registrul și să verifice dacă în perioada pentru care solicită restituirea operatorul economic este eligibil în Registru, precum și dacă fiecare vehicul pentru care se solicită restituirea de accize este eligibil în Registru.

(5) De asemenea, Administratorul schemei trebuie să verifice documentele și informațiile prevăzute de prezenta hotărâre, precum și dacă: Modificări (1)

a) baza de restituire prevăzută la art. 6 alin. (4) este corect determinată, prin confruntarea datelor și informațiilor din borderouri cu celelalte documente și informații prevăzute la art. 13;

b) suma de restituit înscrisă în cererea solicitantului este corect determinată, potrivit algoritmului prevăzut la art. 7, și se referă numai la alimentări efectuate în perioada în care operatorul economic, precum și vehiculele sunt eligibile în Registru.

(6) Cererile de aprobare sau de respingere se soluționează în ordinea înregistrării acestora.

(7) Suma de restituit determinată conform alin. (5) nu poate depăși suma solicitată prin cerere.

(8) După aprobarea legilor bugetare anuale și a celor de rectificare, Ministerul Finanțelor Publice transmite Administratorului schemei plafoane trimestriale, în termenele prevăzute de legislația în vigoare. Administratorul schemei emite decizii în limita plafoanelor trimestriale comunicate de Ministerul Finanțelor Publice. Modificări (1)

(9) Deciziile care nu se încadrează în plafonul trimestrial se reportează în trimestrele următoare, în limita bugetului anual alocat schemei.

(10) Plafonul trimestrial alocat și neconsumat se reportează în trimestrul următor în cadrul aceluiași an calendaristic. Modificări (1)

Art. 15. - Modificări (1)

(1) Decizia de aprobare a cererii de restituire se întocmește în 3 exemplare, dintre care un exemplar rămâne la Administratorul schemei, un exemplar se comunică solicitantului și un exemplar se transmite ordonatorului de credite, în termen de două luni de la data înregistrării cererii, sub rezerva respectării prevederilor art. 14 alin. (8).

(2) Decizia de respingere a cererii de restituire se întocmește în două exemplare, dintre care un exemplar rămâne la Administratorul schemei și un exemplar se comunică solicitantului în termen de două luni de la data înregistrării cererii.

(3) Restituirea sumelor aprobate conform deciziei emise de Administratorul schemei este efectuată de ordonatorul principal de credite cel târziu în termen de 10 zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de aprobare a restituirii.

(4) În situația în care operatorii economici stabiliți în România înregistrează obligații restante de plată la bugetul general consolidat la momentul restituirii de accize, restituirea sumelor aprobate se efectuează la data la care aceștia nu mai înregistrează astfel de obligații.

(5) Restituirea se efectuează în lei într-un cont bancar din România sau, la cererea solicitantului, într-un cont bancar din alt stat membru. În acest al doilea caz, eventualele comisioane bancare de transfer sunt reținute din suma care urmează a fi plătită solicitantului.

(6) Restituirea prevăzută la alin. (4) se realizează de ordonatorul de credite exclusiv în baza deciziei de aprobare a cererii de restituire emise de către Administratorul schemei.

(7) În cazul în care cererea de restituire este respinsă, Administratorul schemei comunică solicitantului decizia de respingere, împreună cu motivele care au stat la baza emiterii acestei decizii.

(8) Deciziile emise de Administratorul schemei pot fi contestate potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(9) Prin ordin al ministrului finanțelor publice se stabilește procedura de punere în aplicare a prevederilor prezentului articol.

Art. 16. -

(1) În cazul în care operatorul economic constată existența în cererea sa a unor inexactități care ar conduce la diminuarea ori majorarea sumelor de restituit, acesta depune la Administratorul schemei o cerere rectificativă, la care anexează documentele justificative aferente.

(2) Cererea rectificativă se depune nu mai târziu de un an de la data încheierii trimestrului pentru care se solicită rectificarea cererii de restituire.

Art. 17. -

(1) În vederea efectuării controlului ulterior momentului restituirii de accize, operatorii economici au obligația să păstreze documentele prevăzute la art. 8 și 13, precum și:

a) fișele de magazie pentru fiecare rezervor pentru consum propriu deținut la punctele sale de alimentare, precum și bonurile de consum întocmite la fiecare alimentare a vehiculelor eligibile din rezervorul respectiv, pe care în mod obligatoriu să fie înscrise cel puțin următoarele informații: data alimentării, numărul de înmatriculare al vehiculului alimentat, cantitatea de motorină alimentată exprimată în litri pe fiecare vehicul, numărul de kilometri înregistrați la bordul vehiculului la momentul alimentării;

b) înregistrările tahografului din prima și din ultima zi a trimestrului pentru care se depune cererea de restituire;

c) documentele de transport prevăzute la art. 3 pct. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare, cum ar fi, dar fără a se limita la scrisoarea de transport CMR, avizele de transport, foile de parcurs, care atestă faptul că vehiculele au fost efectiv utilizate pentru transportul de mărfuri, respectiv pentru transportul de persoane, regulat sau ocazional, exclusiv transportul public local de persoane;

d) documentele care atestă dreptul de deținere a vehiculelor pentru care se acordă dreptul de restituire;

e) documentele de vânzare, distrugere, export, pentru toate vehiculele ale căror consumuri sunt incluse în cerere;

f) anexele la facturile de achiziție a carburanților;

g) unitățile electronice de stocare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. f).

(2) Documentele menționate mai sus se arhivează pentru o perioadă de 10 ani de la data depunerii cererii de restituire.

(3) Controlul ulterior al prezentei scheme de ajutor de stat se efectuează potrivit Ordonanței Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin organele Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Modificări (1)

Art. 18. -

(1) În cazul în care în urma controlului ulterior se constată că restituirea a fost obținută prin fraudă, aceasta constituie ajutor de stat utilizat în mod abuziv și se aplică în mod corespunzător procedurile de recuperare prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 117/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 137/2007, precum și de Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 1.133/2008 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Economiei și Finanțelor a prevederilor art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 137/2007.

(2) Ajutorul de stat care trebuie recuperat include și dobânda aferentă, datorată de la data plății până la data recuperării. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 83 din 27 martie 1999, cu modificările ulterioare.

(3) Recuperarea ajutorului de stat, precum și a accesoriilor aferente se realizează cum urmează:

a) în cazul operatorilor economici licențiați în România, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Modificări (1)

b) în cazul operatorilor economici licențiați în alte state membre, potrivit prevederilor referitoare la asistența reciprocă în materie de colectare.

Art. 19. -

Constituie contravenție nerespectarea de către operatorul economic a obligațiilor de păstrare a documentelor prevăzute la art. 17 alin. (1) în termenul prevăzut la art. 17 alin. (2) și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

Art. 20. -

Prevederile art. 19 se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 21. -

(1) Administratorul schemei trebuie să păstreze înregistrări detaliate referitoare la ajutoarele de stat acordate în cadrul schemei pe o perioadă de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor de stat.

(2) Administratorul schemei are obligația să raporteze anual Consiliului Concurenței date și informații privind ajutoarele de stat acordate, în conformitate cu Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat.

Art. 22. - Modificări (1)

Administratorul schemei va informa prin site-ul său data de la care va pune la dispoziția operatorilor economici un sistem informatizat de administrare a schemei, precum și manualul de utilizare a acestuia. De la data respectivă operatorii economici nu vor mai transmite documentele prevăzute de prezenta hotărâre pe suport hârtie.

Art. 23. -

Textul prezentei scheme de ajutor de stat se publică pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, împreună cu rezumatul informațiilor legate de aceasta, conform anexei nr. 3 la Regulamentul (CE) al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața comună în aplicarea art. 107 și 108 din Tratat, aprobat în data de 21 mai 2014.

Art. 24. - Modificări (1)

Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 25. -

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 15 iulie 2014.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Ioana-Maria Petrescu
p. Ministrul delegat pentru buget,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Ministrul transporturilor,
Ioan Rus
Ministrul economiei,
Constantin Niță
Ministrul delegat pentru întreprinderi mici și mijlocii, mediul de
afaceri și turism,
Florin Nicolae Jianu
p. Ministrul afacerilor externe,
George Ciamba,
secretar de stat

București, 26 iunie 2014.

Nr. 537.

ANEXA Nr. 1

REGISTRUL
vehiculelor și al operatorilor economici eligibili pentru restituirea de accize

Nr. crt. Denumirea operatorului economic Statul membru în care este stabilit Codul de înregistrare fiscală Tipul de transport efectuat Data înregistrării în registru a operatorului economic/ Data revalidării înregistrării Data invalidării în registru a operatorului economic Motivul invalidării/ revalidării operatorului economic Numărul de înmatriculare al vehiculului Data înregistrării/ revalidării vehiculului Data invalidării în registru a vehiculului Motivul invalidării/ revalidării vehiculului
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
. . .
2
. . .
. . .
n

Instrucțiuni de completare a anexei nr. 1

(4) Se înscrie "marfă" sau "persoane", după tipul transportului.

(5) Se înscrie data înregistrării în registru a operatorului economic ori data revalidării în registru a acestuia, dacă motivele care au condus la invalidarea în registru au încetat.

(6) Se înscrie data invalidării în registru a operatorului economic:

- efectuată potrivit art. 10 alin. (2) din hotărâre, în cazul în care operatorul economic comunică informații care conduc la invalidarea sa, în situații precum: operatorul economic a fost radiat ca urmare a încetării activității economice sau își încetează activitatea economică care generează dreptul de restituire, certificatul de transport în cont propriu/licența comunitară, după caz, a expirat, operatorul economic a fost declarat inactiv, operatorul economic a intrat în inactivitate temporară;

- efectuată din oficiu de autoritatea competentă potrivit art. 10 alin. (5) din hotărâre, în cazul în care operatorul economic nu comunică informațiile care ar conduce la invalidare, dar aceste informații sunt cunoscute de către autoritatea competentă.

(7) Se înscrie motivul invalidării/revalidării operatorului economic.

(9) Se înscrie data înregistrării în registru a vehiculului ori data revalidării în registru a acestuia, dacă motivele care au condus la invalidarea în registru au încetat.

(10) Se înscrie data invalidării în registru a vehiculului:

- efectuată potrivit art. 10 alin. (2) din hotărâre, în cazul în care operatorul economic comunică informații care conduc la invalidarea vehiculului pe care îl deține, în situații precum: copia conformă a certificatului de transport în cont propriu sau copia conformă a licenței comunitare, după caz, a expirat, vehiculul deținut de operatorul economic în calitate de proprietar a fost scos din parcul auto ca urmare a faptului că a fost vândut, distrus, retras din circulație, dat în locație în baza unui contract de leasing sau de închiriere ori exportat în afara Uniunii Europene, vehiculul deținut de operatorul economic în baza unui contract de închiriere sau a unui contract de leasing a fost distrus, retras din circulație ori contractul de închiriere/leasing a expirat, vehiculul nu mai este utilizat pentru activitatea care generează dreptul de restituire;

- efectuată din oficiu de autoritatea competentă potrivit art. 10 alin. (5) din hotărâre, în cazul în care operatorul economic nu comunică informațiile care ar conduce la invalidarea vehiculului, dar aceste informații sunt cunoscute de către autoritatea competentă;

- în cazul invalidării operatorului economic, toate vehiculele deținute sunt invalidate în registru cu aceeași dată.

(11) Se înscrie motivul invalidării/revalidării vehiculului.

ANEXA Nr. 2 Modificări (1)

Nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .

CERERE
pentru înregistrarea în Registrul vehiculelor și al operatorilor eligibili pentru restituirea accizelor

Societatea/Reprezentantul1. . . . . . . . . ., cu sediul social în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., țara și, după caz, județul/sectorul . . . . . . . . . ., cod poștal . . . . . . . . . ., cod de înregistrare fiscală/cod de înregistrare în scopuri de TVA . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . ., reprezentată prin . . . . . . . . . ., domiciliat în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., posesorul buletinului/cărții de identitate/pașaportului seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat/ă de . . . . . . . . . ., având funcția de . . . . . . . . . ., solicit înregistrarea în Registrul vehiculelor și al operatorilor eligibili pentru restituirea accizelor.

1 Cererea se întocmește de către operatorul economic sau de reprezentantul prevăzut la art. 4 alin. (4) din hotărâre.

Societatea desfășoară activitatea de transport de marfă/persoane2 în baza Certificatului de transport în cont propriu nr. . . . . . . . . . ./Licenței comunitare nr. 3. . . . . . . . . . .

2 Se menționează nr. certificatului de transport în cont propriu sau nr. licenței comunitare, după caz, prevăzute la art. 4 alin. (2) și (3) din hotărâre. Operatorii licențiați în alte state membre care efectuează transport rutier de mărfuri în cont propriu nu au obligația menționării niciunui document.

3 Se bifează transport de mărfuri sau de persoane, după caz.

Anexez copii în format electronic/hârtie de pe următoarele documente:

- certificatul de înregistrare fiscală/înregistrare în scopuri de TVA;

- certificatul de atestare fiscală, eliberat de Agenția Națională de Administrare Fiscală, din care să rezulte că nu există obligații de plată restante la bugetul general consolidat;

- contractul/contractele nr. . . . . . . . . . ., încheiat/încheiate cu emitentul cardului de gestiune a alimentărilor;

- dovada deținerii dispersorului electronic pentru distribuție prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. f) din hotărâre, în cazul operatorilor economici stabiliți în România;

- declarație pe propria răspundere din care rezultă că nu beneficiez de alte compensații pentru transport și că îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) și d) din hotărâre, în cazul operatorilor economici stabiliți în România; Modificări (1)

- anexa nr. 3 la hotărâre cuprinzând lista vehiculelor eligibile.

Data . . . . . . . . . . Numele și prenumele reprezentantului legal . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura și ștampila . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cunoscând dispozițiile art. 326 privind falsul în declarații din Codul penal, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte și complete.

ANEXA Nr. 3

Operatorul economic . . . . . . . . . .

Codul de înregistrare fiscală/Codul de înregistrare în scopuri de TVA . . . . . . . . . .

Adresa . . . . . . . . . .

LISTA
vehiculelor eligibile deținute de operatorul economic menționat în anexa
nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 537/2014 privind condițiile, procedura și termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferența dintre nivelul standard al accizelor și nivelul accizelor diferențiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor

Nr. crt. Caracteristicile vehiculului (masa totală maximă autorizată/ numărul de locuri) Numărul de înmatriculare al vehiculului Certificatul de înmatriculare (serie și număr) Statul membru în care este înmatriculat vehiculul Documentul care atestă modul de deținere a autovehiculului (proprietar/locator) Licențe - serie/nr. pentru fiecare vehicul în parte (prevăzute la art. 5 din hotărâre)
0 1 2 3 4 5 6
1
2
. . .
Data . . . . . . . . . . Numele și prenumele reprezentantului legal . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura și ștampila . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cunoscând dispozițiile art. 326 privind falsul în declarații din Codul penal, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte și complete.

ANEXA Nr. 4 Modificări (2)

Nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .

CERERE
de restituire a accizei în baza prevederilor art. 176
alin. (6) și (7) din Codul fiscal
Modificări (1)

1. Denumirea operatorului economic/reprezentantului1) . . . . . . . . . .

1) Cererea se întocmește de către operatorul economic sau reprezentantul acestuia prevăzut la art. 4 alin. (4) din hotărâre.

2. Adresa operatorului economic/reprezentantului: localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., țara și, după caz, județul/sectorul . . . . . . . . . ., codul poștal . . . . . . . . . .

3. Codul de înregistrare fiscală/Codul de înregistrare în scopuri de TVA . . . . . . . . . .

4. Datele contului bancar, cu menționarea codurilor IBAN și BIC . . . . . . . . . .

5. Perioada de restituire acoperită de cerere . . . . . . . . . .

6. Cantitatea de motorină pentru care se solicită restituirea: . . . . . . . . . . mii litri

7. Suma de restituit: . . . . . . . . . . lei

Anexăm la prezenta cerere, în format electronic/hârtie, următoarele documente:

a) copii de pe facturile de achiziție a motorinei împreună cu anexele la facturi, precum și borderoul centralizator al cantităților de motorină alimentate de fiecare vehicul eligibil în parte, întocmit conform modelului din anexa nr. 52) la hotărâre; și/sau, după caz,

2) În cazul în care alimentarea vehiculelor se face de la stațiile de distribuție înregistrate potrivit art. 20669 alin. (6) din Codul fiscal. Modificări (1)

b) copii de pe facturile de achiziție a motorinei, precum și borderourile de alimentare de la rezervoarele proprii întocmite pentru fiecare vehicul în parte, conform modelului din anexa nr. 63) la hotărâre;

3) În cazul în care alimentarea vehiculelor se face de la rezervoarele proprii de alimentare pentru consum propriu deținute la punctele sale de alimentare.

c) în cazul operatorilor economici stabiliți în alte state membre care efectuează transport rutier de mărfuri în cont propriu, copii ale scrisorilor de transport C.M.R. aferente transporturilor pentru care solicită restituirea.

Solicităm restituirea prin virament în contul menționat la pct. 4.

Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura solicitantului . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 5 Modificări (1)

Operatorul economic . . . . . . . . . .

Codul de înregistrare fiscală/Codul de înregistrare în scopuri de TVA . . . . . . . . . .

Adresa . . . . . . . . . .

BORDEROUL*
alimentărilor cu motorină de la stații de distribuție în trimestrul . . . . . . . . . . din anul . . . . . . . . . .

* Se completează pe baza anexelor la facturi și trebuie să cuprindă doar alimentările realizate în trimestrul pentru care se solicită restituirea.

Nr. crt. Nr. de înmatriculare a vehiculului Nr. cardului de gestiune a alimentărilor Cantitatea (litri) Factura nr./data
1.
Total
2.
Total
T OTAL GENERAL:
Data . . . . . . . . . . Numele și prenumele reprezentantului legal . . . . . . . . . .
Semnătura și ștampila . . . . . . . . . .

Cunoscând dispozițiile art. 326 privind falsul în declarații din Codul penal, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte și complete.

ANEXA Nr. 6

Operatorul economic . . . . . . . . . .

Codul de înregistrare fiscală/Codul de înregistrare în scopuri de TVA . . . . . . . . . .

Adresa . . . . . . . . . .

BORDEROUL*
alimentărilor cu motorină de la rezervoare proprii în trimestrul . . . . . . . . . . din anul . . . . . . . . . .

* Se completează pe baza informațiilor stocate pe unitățile de stocare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. f) din hotărâre și trebuie să cuprindă doar alimentările realizate în trimestrul pentru care se solicită restituirea.

Nr. crt. Nr. de identificare/inventar a rezervorului Nr. de înmatriculare a vehiculului Cantitatea
(litri)
0 1 2 3
TOTAL:
Data . . . . . . . . . . Numele și prenumele reprezentantului legal . . . . . . . . . .
Semnătura și ștampila . . . . . . . . . .

Cunoscând dispozițiile art. 326 privind falsul în declarații din Codul penal, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte și complete. Modificări (1)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...