Parlamentul României

Legea nr. 97/2014 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 iulie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 9 februarie 2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Titlul ordonanței de urgență se modifică și va avea următorul cuprins:

"

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri"

2. La articolul 1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Prin program se acordă facilități pentru microîntreprinderile nou-înființate, conduse de întreprinzătorii debutanți în afaceri, care desfășoară pentru prima dată activitate economică, prin intermediul unei societăți cu răspundere limitată."

3. La articolul 2, partea introductivă și litera a) ale alineatului (1) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

(1) În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, întreprinzătorul debutant în afaceri, beneficiar al programului, este persoana fizică majoră care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) are capacitate juridică deplină de exercițiu;".

4. La articolul 2, alineatul (2) se abrogă.

5. La articolul 4, literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

a) să notifice în scris cu privire la înființare oficiului teritorial pentru întreprinderi mici și mijlocii și cooperație (O.T.I.M.M.C.) în a cărui rază de competență își are sediul social, în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la înregistrare, în vederea luării în evidență;

b) să angajeze cu contract de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, și să mențină în activitate cel puțin 2 salariați de la momentul obținerii facilităților prevăzute la art. 5 lit. a) și/sau b) până la pierderea calității de microîntreprindere aparținând întreprinzătorului debutant în afaceri;".

6. La articolul 5, literele a) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

a) acordarea de către Departamentul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediul de Afaceri și Turism, prin O.T.I.M.M.C. în a cărui rază de competență își are sediul social, a unei alocații financiare nerambursabile reprezentând cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro sau echivalentul în lei din valoarea proiectului aferent planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de cofinanțare. Alocațiile financiare nerambursabile se acordă în limita sumelor aprobate cu această destinație în bugetul Departamentului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediul de Afaceri și Turism;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e) consiliere, instruire și sprijin din partea O.T.I.M.M.C. în a cărui rază de competență își are sediul social."

7. La articolul 7, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 7. -

(1) În situația cesionării părților sociale de către întreprinzătorul debutant în afaceri, acordarea facilităților continuă dacă cesionarul îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 și depune declarația pe propria răspundere la O.T.I.M.M.C. în a cărui rază de competență își are sediul social, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării cesionării. În caz contrar, facilitățile se consideră necuvenite și se recuperează conform procedurilor stabilite.

(2) În situația în care microîntreprinderea aparținând întreprinzătorului debutant în afaceri este supusă reorganizării prin fuziune sau divizare, acordarea facilităților continuă în aceleași condiții, dacă asociatul unic sau fiecare asociat al noii microîntreprinderi îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 și persoana juridică rezultată îndeplinește condițiile prevăzute la art. 3, iar declarațiile necesare se depun la O.T.I.M.M.C. în a cărui rază de competență își are sediul social, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înmatriculării în registrul comerțului a noii persoane juridice. În caz contrar, facilitățile se consideră necuvenite și se recuperează."

8. La articolul 8, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

(1) Prin legea bugetului de stat se vor aloca în fiecare an, la dispoziția Departamentului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediul de Afaceri și Turism, fondurile pentru alocația financiară nerambursabilă prevăzută la art. 5 lit. a)."

9. La articolul 16, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) O.T.I.M.M.C. în a cărui rază de competență își are sediul social are obligația de a monitoriza și a controla aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, precum și de a transmite către Departamentul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediul de Afaceri și Turism un raport anual cu privire la desfășurarea și efectele programului, până cel mai târziu la data de 31 ianuarie."

10. La articolul 16, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Departamentul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediul de Afaceri și Turism are obligația de a prezenta Guvernului un raport anual centralizat cu privire la desfășurarea și efectele programului implementat de către toate oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici și mijlocii și cooperație, până cel mai târziu la data de 31 martie."

Art. II. -

Obligația instituită de art. 4 lit. b) privind angajarea cu normă întreagă din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu completările ulterioare, astfel cum aceasta a fost modificată și completată prin prezenta lege, se aplică numai întreprinderilor nou-înființate după intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. III. -

În tot cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu completările ulterioare, următoarele sintagme se înlocuiesc după cum urmează:

a) "Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prin Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii" se înlocuiește cu "Ministerul Economiei, prin Departamentul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediul de Afaceri și Turism";

b) "întreprinzător tânăr/întreprinzători tineri" se înlocuiește cu "întreprinzător debutant în afaceri/întreprinzători debutanți în afaceri";

c) "Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (A.I.P.P.I.M.M.)" se înlocuiește cu "oficiul teritorial pentru întreprinderi mici și mijlocii și cooperație (O.T.I.M.M.C.) în a cărui rază de competență își are sediul social".

Art. IV. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 9 februarie 2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
VIOREL HREBENCIUC
PREȘEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

București, 4 iulie 2014.

Nr. 97.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...