Guvernul României

Hotărârea nr. 555/2014 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea alin. (3) al art. 23 din Regulamentul (CE) nr. 1.857/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratat ajutoarelor de stat pentru întreprinderile mici și mijlocii care își desfășoară activitatea în domeniul producției de produse agricole și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001, schemelor de ajutor de stat instituite în temeiul acestuia, precum și pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 207/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de acordare a ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animale

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 iulie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 23 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.857/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratat ajutoarelor de stat pentru întreprinderile mici și mijlocii care își desfășoară activitatea în domeniul producției de produse agricole și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001, modificat de Regulamentul (UE) nr. 1.114/2013 al Comisiei din 7 noiembrie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.857/2006 cu privire la perioada de aplicare a acestuia, precum și al art. 11 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. -

Schemelor de ajutor de stat instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 756/2010 pentru aprobarea normelor metodologice referitoare la modul de acordare a ajutorului de stat în agricultură pentru plata primelor de asigurare, prin Hotărârea Guvernului nr. 920/2010 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a ajutorului de stat pentru producătorii agricoli din sectorul creșterii animalelor, în vederea colectării cadavrelor de animale, precum și prin Hotărârea Guvernului nr. 207/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de acordare a ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animale, cu modificările și completările ulterioare, le sunt aplicabile prevederile alin. (3) al art. 23 din Regulamentul (CE) nr. 1.857/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratat ajutoarelor de stat pentru întreprinderile mici și mijlocii care își desfășoară activitatea în domeniul producției de produse agricole și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001.

Art. II. -

După alineatul (1) al articolului 8 din Hotărârea Guvernului nr. 207/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de acordare a ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 24 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"

(11) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru anul 2014, prestatorii serviciilor prevăzute la art. 6, care au depus cereri inițiale anuale, pot depune la centrele județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, respectiv al municipiului București, pe raza cărora/căruia se află sediul social al solicitantului, o cerere de solicitare a ajutoarelor de stat pentru perioada rămasă până la 31 decembrie 2014, avizată de către ANARZ."

Art. III. -

Cererea prevăzută la art. II, al cărei model este prevăzut în anexa la prezenta hotărâre, se depune în termen de 10 zile de la publicarea prezentei hotărâri, însoțită de documentele prevăzute la art. 8 alin. (2) sau (3), după caz, din Hotărârea Guvernului nr. 207/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de acordare a ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animale, cu modificările și completările ulterioare.

Art. IV. -

Valoarea totală a ajutoarelor de stat prevăzute la art. I este de 47.453 mii lei și se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2014.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Daniel Constantin
Ministrul finanțelor publice,
Ioana-Maria Petrescu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Ministrul afacerilor externe,
Titus Corlățean

București, 2 iulie 2014.

Nr. 555.

ANEXĂ

AGENȚIA DE PLĂȚI ȘI INTERVENȚIE PENTRU AGRICULTURĂ

Operator de date cu caracter personal: 9596

Centrul județean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . .

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU AMELIORARE
ȘI REPRODUCȚIE ÎN ZOOTEHNIE
Avizat

a) CERERE DE SOLICITARE
a ajutoarelor de stat pentru efectuarea serviciilor de întocmire și menținere a registrului genealogic al rasei . . . . . . . . . . . . . . . . ., pentru perioada rămasă până la 31 decembrie 2014

Denumirea organizației sau asociației care întocmește și menține registrul genealogic

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sediul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod unic de înregistrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare la judecătorie în Registrul asociațiilor și fundațiilor

Cont trezorerie nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . deschis la Direcția Trezorerie și Contabilitate Publică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nr. crt. Specia Rasa Nr. de femele adulte de reproducție înscrise în registrul genealogic Costuri estimate pe femelă pe an
(lei)
Costuri totale estimate
(col. 3 x col. 4)
(lei)
0 1 2 3 4 5
TOTAL:

Declar pe propria răspundere că datele înscrise în prezenta cerere sunt reale; în caz contrar voi suporta rigorile prevederilor legale în vigoare privind falsul în declarații.

Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura și ștampila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AGENȚIA DE PLĂȚI ȘI INTERVENȚIE PENTRU AGRICULTURĂ

Operator de date cu caracter personal: 9596

Centrul județean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU AMELIORARE
ȘI REPRODUCȚIE ÎN ZOOTEHNIE
Avizat

b) CERERE DE SOLICITARE
a ajutoarelor de stat pentru efectuarea serviciilor de determinare a calității genetice a raselor de animale, pentru perioada rămasă până la 31 decembrie 2014

Denumirea organizației sau asociației care efectuează servicii de determinare a calității genetice a raselor de animale

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sediul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cod unic de înregistrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare la judecătorie în Registrul asociațiilor și fundațiilor (dacă este cazul) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cont trezorerie nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . deschis la Direcția Trezorerie și Contabilitate Publică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nr. crt. Specia Rasa Denumirea asociației sau organizației care întocmește și menține registrul genealogic al rasei Nr. de animale care fac obiectul serviciului
(capete)
Producția controlată Costuri estimate pe cap de animal pe an
(lei)
Costuri totale estimate
(col. 4 x col. 6)
(lei)
0 1 2 3 4 5 6 7
TOTAL:

Declar pe propria răspundere că datele înscrise în prezenta cerere sunt reale; în caz contrar voi suporta rigorile prevederilor legale în vigoare privind falsul în declarații.

Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura și ștampila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...