Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări

Norma privind compensarea parțială a dobânzii (NI-CST-15-IV/0) din 24.06.2014

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 iulie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Prezenta normă este elaborată în conformitate cu Legea nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată1, cu Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înființarea, atribuțiile, competențele și modul de funcționare ale Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele și în contul statului2, cu modificările și completările ulterioare, și cu Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis3 [denumit în continuare Regulament (UE) nr. 1.407/2013].

1 Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 18 aprilie 2007.

2 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 417 din 22 iunie 2007.

3 Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352 din 24 decembrie 2013.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Prezenta normă stabilește condițiile de acordare a compensării parțiale a dobânzii în cadrul unei scheme transparente de ajutor de minimis (denumită în continuare schemă), pentru perioada de implementare 1 iulie 2014- 30 iunie 2015, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013.

(2) Conform Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, prezenta schemă de ajutor nu intră sub incidența obligației de notificare către Comisia Europeană.

Art. 2. -

În cadrul schemei, Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., denumită în continuare EximBank, compensează parțial dobânda plătită de solicitanți la creditele în lei, contractate de la bănci.

Art. 3. -

Pentru facilitățile acordate conform schemei, EximBank acționează în numele și în contul statului și are calitatea de furnizor de ajutor de stat.

CAPITOLUL II Definiții

Art. 4. -

În sensul prezentei norme, următoarele noțiuni se definesc astfel:

a) solicitant - întreprinderi mici și mijlocii și întreprinderi mari;

b) întreprindere unică - conceptul include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:

(i) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;

(ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;

(iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;

(iv) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective;

c) credit - creditul de investiții în lei, acordat de o bancă finanțatoare unui solicitant, ulterior datei de 1 ianuarie 2007, și care nu include:

1. creditul acordat pentru refinanțarea creditelor de investiții;

2. creditul acordat pentru retrofinanțarea investițiilor;

3. creditul acordat pentru investiții financiare (destinat achiziției de acțiuni/părți sociale, majorarea capitalului social al altor societăți etc.);

4. creditul de investiții acordat inițial în valută și al cărui sold a fost transformat în lei;

5. creditul de investiții în lei, supus unei operațiuni de înlocuire a expunerii, care a generat includerea dobânzilor restante și/sau penalizatoare în principalul creditului;

d) transport rutier - transport rutier de marfă în contul terților sau contra cost;

e) tranzacții imobiliare - cumpărarea/construirea de imobile în scopul vânzării/închirierii;

f) produse agricole - produsele enumerate în anexa I la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, cu excepția produselor obținute din pescuit și acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură;

g) prelucrarea produselor agricole - orice operațiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepția activităților desfășurate în exploatațiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;

h) comercializarea produselor agricole - deținerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piață, cu excepția primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători și a oricărei alte activități de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfășoară în localuri distincte, rezervate acestei activități.

CAPITOLUL III Bugetul și durata schemei

Art. 5. -

Sursa de finanțare a acestor operațiuni este, potrivit art. 10 lit. c) din Legea nr. 96/2000, republicată, "fondul destinat stimulării operațiunilor de comerț exterior, precum și pentru finanțarea, cofinanțarea și refinanțarea activităților de dezvoltare a infrastructurii, a utilităților de interes public, dezvoltare regională, susținere a activității de cercetare-dezvoltare, protecția mediului înconjurător, ocupare și formare a personalului, susținere și dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii și a tranzacțiilor internaționale".

Art. 6. -

(1) Bugetul total al schemei pe perioada de implementare 1 iulie 2014-30 iunie 2015, defalcat pe trimestre, este următorul:

2014 2015
Total T3 T4 Total T1 T2
Ajutor de minimis - milioane lei - 8 4 4 8 4 4
Număr estimat de beneficiari 250 125 125 250 125 125

(2) Sumele neutilizate într-un trimestru se reportează în trimestrul următor. Sumele rămase disponibile la finele trimestrului IV se reportează la bugetul pentru anul următor.

CAPITOLUL IV Criterii de eligibilitate

Art. 7. -

Un solicitant este eligibil pentru a beneficia de compensarea parțială a dobânzii și implicit de ajutor de minimis în cadrul schemei dacă, la data depunerii cererii, îndeplinește cumulativ următoarele criterii:

a) nu s-a instituit procedura judiciară a insolvenței;

b) nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanțelor Publice, inclusiv Agenția Națională de Administrare Fiscală și cu EximBank;

c) nu a fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată;

d) valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate solicitantului pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în curs), inclusiv ajutoarele de minimis acordate de către EximBank, nu depășește echivalentul în lei a 200.000 euro (100.000 euro în cazul solicitanților care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost); în cazul în care solicitantul face parte dintr-o întreprindere unică, în sensul definiției prevăzute la art. 4 lit. b), pentru verificarea îndeplinirii acestui criteriu se vor lua în considerare ajutoarele de minimis acordate întreprinderii unice;

e) nu înregistrează datorii restante către bugetul general consolidat al statului, al căror mod de plată nu a fost reglementat conform prevederilor legale în vigoare. Solicitanții care, la data depunerii cererii, înregistrează sume de recuperat care acoperă datoriile restante și care au solicitat restituirea/compensarea pot prezenta, în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii de compensare, documentele emise de organul fiscal competent care atestă reglementarea datoriilor restante. Neprezentarea acestor documente în termenul menționat determină încadrarea solicitării ca fiind neeligibilă și restituirea dosarului de compensație de dobândă;

f) din verificarea bazei de date a Centralei Riscurilor de Credit (C.R.C.) rezultă un serviciu al datoriei de tip A4; în cazul în care din verificarea C.R.C. rezultă existența unei sume restante, iar solicitantul compensației prezintă documente din care să reiasă că a reglementat restanța, se consideră criteriul îndeplinit.

4 Conform prevederilor Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 2/2012 privind organizarea și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Riscului de Credit, ratele de credit sunt plătite la scadență sau cu o întârziere de maximum 15 zile inclusiv.

Art. 8. -

(1) Nu sunt eligibile pentru a fi selectate în cadrul schemei creditele de investiții acordate pentru proiecte din sectorul/domeniul:

a) pescuitului și acvaculturii, acoperite de Regulamentul (CE) nr. 104/2000;

b) producției primare a produselor agricole;

c) prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:

- când cuantumul ajutorului este stabilit pe baza prețului sau a cantității produselor de acest tip achiziționate de la producătorii primari sau introduse pe piață de operatorii economici respectivi;

- când ajutorul este condiționat de a fi parțial sau integral cedat producătorilor primari (fermieri);

d) activităților care favorizează utilizarea produselor naționale în detrimentul celor din import;

e) achiziționării de vehicule pentru transport rutier de mărfuri de către solicitanții care desfășoară activitate de transport rutier;

f) producției de armament;

g) jocurilor de noroc;

h) producției și comerțului cu alcool și tutun;

i) tranzacțiilor imobiliare;

j) achiziției de vehicule pentru transport de persoane, cu o capacitate de până la 8 persoane;

k) serviciilor de contabilitate, consultanță, altor activități similare, dacă finanțarea este destinată construirii/achiziționării/ amenajării/renovării de imobile cu destinație de sedii sociale/puncte de lucru;

l) activităților de poștă și de curierat;

m) publicității și activității de studiere a pieței;

n) activităților de închiriere și leasing;

o) activităților de investigare și protecție.

(2) Nu se poate acorda ajutor de minimis pentru activități legate de exportul către state terțe sau către alte state membre ale Uniunii Europene, respectiv ajutor legat direct de cantitățile exportate, ajutor destinat înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinat altor cheltuieli curente legate de activitatea de export.

Art. 9. -

Un solicitant care își desfășoară activitatea atât în sectoare/domenii eligibile, cât și în sectoare/domenii neeligibile, așa cum sunt definite conform prezentei norme, poate beneficia de compensare parțială a dobânzii pentru sectoarele eligibile, cu condiția prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenței acestor activități.

CAPITOLUL V Descrierea măsurii de sprijin

Art. 10. -

Schema are ca scop reducerea cheltuielilor cu dobânda pentru creditele în lei contractate de solicitanți de la bănci.

Art. 11. -

(1) Compensația de dobândă reprezintă maximum 50% din dobânda curentă plătită la credit în trimestrul anterior solicitării de compensare.

(2) Solicitantul poate cere compensarea parțială a dobânzii pentru unul sau mai multe contracte de credit, cu respectarea prevederilor prezentei norme.

(3) Nu se compensează dobânzile restante sau penalizatoare.

Art. 12. -

Valoarea maximă a ajutorului obținut de un solicitant în cadrul schemei nu poate să depășească echivalentul în lei a 200.000 euro (100.000 euro în cazul solicitanților care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost) pe durata a 3 ani fiscali consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în curs).

Art. 13. -

(1) Solicitantul poate beneficia de compensarea parțială a dobânzii doar pentru trimestrul calendaristic anterior solicitării, cu respectarea prevederilor cap. VI.

(2) Compensarea parțială a dobânzii se acordă doar pentru trimestrele calendaristice în care solicitantul întrunește condițiile stipulate în prezenta normă. Refuzul de acordare a compensației aferente unui anumit trimestru calendaristic nu exclude posibilitatea ca solicitantul să ceară și să primească compensarea dobânzii plătite, aferentă trimestrelor calendaristice în care întrunește condițiile de acordare.

CAPITOLUL VI Regula de cumul

Art. 14. -

Ajutorul de minimis acordat în baza prezentei scheme poate fi cumulat cu:

a) ajutorul de minimis acordat în baza Regulamentului (UE) nr. 360/2012, în limita plafonului de minimis prevăzut în acest regulament;

b) ajutorul de minimis acordat în baza altor regulamente de minimis, cu condiția încadrării în plafonul prevăzut la art. 12.

Art. 15. -

În cazul fuziunilor sau al achizițiilor, verificarea încadrării în limita plafonului de minimis se face luând în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează.

Art. 16. -

În cazul în care solicitantul se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă, în principiu, întreprinderii care preia activitățile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporțional, pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.

Art. 17. -

(1) Ajutorul de minimis acordat de EximBank în baza prezentei scheme nu va fi cumulat cu niciun alt ajutor de stat acordat pentru aceleași costuri eligibile (legate de același proiect de investiții), în cazul în care un asemenea cumul ar duce la depășirea intensității maxime admise prevăzute în legislația specifică aplicabilă, după caz.

(2) În acest sens, solicitanții care beneficiază de alt ajutor de stat pentru susținerea cheltuielilor eligibile ale unui proiect de investiții nu pot beneficia de compensație de dobândă pentru creditul de investiții destinat finanțării acestor cheltuieli eligibile, în cazul în care, conform contractelor încheiate, ajutorul de stat este prevăzut a se acorda la nivelul intensității maxime menționate de legislația aplicabilă, indiferent de stadiul încasării efective a ajutorului.

Art. 18. -

Ajutorul de minimis va fi acordat numai după ce EximBank a verificat respectarea regulii de cumul, pe baza declarației pe propria răspundere privind ajutoarele stat acordate solicitantului pentru aceleași cheltuieli eligibile, precum și cu privire la ajutoarele de minimis acordate întreprinderii unice, după caz, în cursul anului fiscal curent și al celor 2 ani fiscali anteriori.

CAPITOLUL VII Acordarea compensației de dobândă

Art. 19. -


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...