Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări

Norma "Finanțarea cu dobândă subvenționată (NI-FIN-06-IX/0)" din 24.06.2014

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 04 iulie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Prezenta normă este elaborată în conformitate cu Legea nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înființarea, atribuțiile, competențele și modul de funcționare ale Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele și în contul statului, cu modificările și completările ulterioare, și cu Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis [denumit în continuare Regulament (UE) nr. 1.407/2013].

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Prezenta normă stabilește condițiile de acordare a finanțărilor cu dobândă subvenționată în cadrul unei scheme transparente de ajutor de minimis (denumită în continuare schemă), pentru perioada de implementare 1 iulie 2014- 30 iunie 2015, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013.

(2) Conform Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, prezenta schemă nu intră sub incidența obligației de notificare către Comisia Europeană.

Art. 2. -

(1) În cadrul schemei, Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. (denumită în continuare EximBank) acordă solicitanților finanțări cu dobândă subvenționată destinate creșterii competitivității acestora și susținerii mediului de afaceri românesc.

(2) Creditele includ o componentă de ajutor de minimis, sub forma subvenției de dobândă.

(3) În cazul creditului pentru femei antreprenor, ajutorul de minimis se acordă sub forma subvenției de dobândă și a subvenției de garanție.

Art. 3. -

Pentru creditele acordate în cadrul schemei, EximBank acționează în numele și în contul statului, având și calitatea de furnizor de ajutor de stat.

CAPITOLUL II Definiții

Art. 4. -

În sensul prezentei norme, următoarele noțiuni se definesc astfel:

a) credit cu dobândă subvenționată - creditul în lei acordat sub forma creditului de investiții/creditului pe obiect;

b) solicitant - întreprinderi mici și mijlocii și întreprinderi mari;

c) întreprindere unică - conceptul include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:

(i) o entitate deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte entități;

(ii) o entitate are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, conducere sau supraveghere ale unei alte entități;

(iii) o entitate are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei entități în temeiul unui contract încheiat cu entitatea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;

(iv) o entitate care este acționar sau membru al unei alte entități și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau membri ai acelei entități, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților entității respective.

Entitățile între care există oricare dintre relațiile descrise mai sus prin intermediul uneia sau a mai multor entități sunt considerate, de asemenea, o întreprindere unică;

d) IMM - persoane juridice încadrate în categoria întreprinderilor mici și mijlocii, conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;

e) întreprindere mare - persoană juridică care nu îndeplinește condițiile necesare pentru a fi considerată IMM;

f) IMM nou-înființată (start-up) - IMM înregistrată la registrul comerțului cu cel mult 24 de luni înainte de data solicitării, care prezintă cel puțin o situație financiară semestrială/anuală depusă la administrația financiară;

g) produse agricole - produsele enumerate în anexa I la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, cu excepția produselor obținute din pescuit și acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură;

h) prelucrarea produselor agricole - orice operațiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepția activităților desfășurate în exploatațiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;

i) comercializarea produselor agricole - deținerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piață, cu excepția primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători și a oricărei alte activități de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfășoară în localuri distincte, rezervate acestei activități;

j) rata de dobândă - rata dobânzii creditului contractat, al cărei nivel trebuie să se situeze peste nivelul minim al dobânzii stabilit de Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări, denumit în continuare C.I.F.G.A.; rata de dobândă este fixă pe toată durata contractului de credit;

k) rata de subvenție - rata cu care se subvenționează rata dobânzii la creditul contractat, stabilită prin hotărâre a C.I.F.G.A.; orice modificare a ratei de subvenție se aprobă de către C.I.F.G.A. și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;

l) rata de actualizare - rata de actualizare a fluxurilor de dobândă calculate pe toată durata de creditare, comunicată de Comisia Europeană și utilizată pentru stabilirea ex-ante a valorii ajutorului de minimis;

m) tranzacții imobiliare - cumpărarea/construirea de imobile în scopul vânzării/închirierii;

n) transport rutier - transport rutier de marfă în contul terților sau contra cost.

CAPITOLUL III Bugetul și durata schemei

Art. 5. -

Sursa de finanțare a acestor operațiuni este, potrivit art. 10 lit. c) din Legea nr. 96/2000, republicată, "fondul destinat stimulării operațiunilor de comerț exterior, precum și pentru finanțarea, cofinanțarea și refinanțarea activităților de dezvoltare a infrastructurii, a utilităților de interes public, dezvoltare regională, susținere a activității de cercetare-dezvoltare, protecția mediului înconjurător, ocupare și formare a personalului, susținere și dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii și a tranzacțiilor internaționale".

Art. 6. -

Bugetul total al schemei pe perioada de implementare 1 iulie 2014-30 iunie 2015 este următorul:

Fonduri pentru finanțări cu dobândă subvenționată
(milioane lei)
15
Ajutor de minimis pentru subvenție de dobândă
(milioane lei)
2,5
Ajutor de minimis pentru subvenție de garanție
(milioane lei)
0,2
Număr estimat de beneficiari 15

CAPITOLUL IV Criterii de eligibilitate

Art. 7. -

(1) Un solicitant este eligibil pentru a beneficia de finanțare și implicit de ajutor de minimis în cadrul schemei dacă, la data depunerii cererii, îndeplinește cumulativ următoarele criterii:

a) nu se află în dificultate financiară, în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate, cu completările ulterioare; Modificări (1)

b) nu s-a instituit procedura insolvenței prevăzută de legislația în vigoare;

c) în cazul întreprinderilor mari, se încadrează cel puțin în categoria de performanță financiară D1;

1 Categoria de performanță financiară D reprezintă o situație comparabilă cu cea pentru care se conferă un rating de credit B-, conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013.

d) figurează cu serviciul datoriei de tip A în baza de date a Centralei Riscului de Credit (C.R.C.)2.

2 În cazul în care din verificarea C.R.C. rezultă existența unei sume restante, iar solicitantul creditului prezintă documente din care să reiasă că a reglementat restanța, se consideră criteriul îndeplinit.

În cazul în care la data depunerii cererii de finanțare criteriul nu este îndeplinit, se poate accepta îndeplinirea acestuia până cel târziu la data semnării contractului de credit. În această situație, solicitantul va prezenta o declarație pe proprie răspundere referitoare la modul de reglementare a restanțelor din C.R.C., iar aprobarea va conține condiții specifice privind semnarea contractului de credit;

e) nu înregistrează datorii restante către bugetul general consolidat al statului, al căror mod de plată nu a fost reglementat conform prevederilor legale în vigoare.

În cazul în care la data depunerii cererii criteriul nu este îndeplinit, se poate accepta îndeplinirea acestuia până cel târziu la data semnării contractului de credit. În această situație, solicitantul va prezenta o declarație pe propria răspundere referitoare la modul de reglementare a datoriilor la buget, iar aprobarea va conține condiții specifice privind semnarea contractului de credit;

f) prezintă garanții colaterale pentru garantarea creditului solicitat, conform reglementărilor interne ale EximBank, excluzând garanții ale statului;

g) contribuie din surse proprii la finanțarea proiectului de investiții cu cel puțin 20% din costul total al acestuia; acest criteriu se aplică doar creditelor de investiții;

h) nu figurează cu incidente majore cu cecuri și bilete la ordin în ultimele 12 luni în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți (C.I.P.)3;

3 În cazul în care solicitantul figurează cu incidente de plată accidentale, care nu denotă un comportament financiar defectuos, se poate accepta la finanțare, cu justificarea corespunzătoare.

i) nu a fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată;

j) nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanțelor Publice, inclusiv cu Agenția Națională de Administrare Fiscală și cu EximBank;

k) valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate solicitantului pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în curs), inclusiv ajutoarele de minimis acordate de către EximBank, nu depășește echivalentul în lei a 200.000 euro (100.000 euro în cazul solicitanților care efectuează transport de mărfuri în contul terților sau contra cost); în cazul în care solicitantul face parte dintr-o întreprindere unică, în sensul definiției prevăzute la art. 4 lit. c), pentru verificarea îndeplinirii acestui criteriu se vor lua în considerare ajutoarele de minimis acordate întreprinderii unice.

(2) Pentru a beneficia de creditul pentru femei antreprenor, IMM va îndeplini și următoarele criterii:

- peste 50% din acțiuni/părți sociale și drepturile de vot corespunzătoare sunt deținute de femei sau femeia acționar/asociat are și calitatea de administrator al IMM; și

- IMM se încadrează în categoria de performanță financiară A sau B determinată în baza ultimelor două situații financiare depuse la administrația financiară.

(3) O întreprindere mare este eligibilă pentru a beneficia de finanțare și implicit de ajutor de minimis în cadrul schemei doar pentru facilitatea prevăzută la art. 10 lit. c) - Credit pentru domenii prioritare.

Art. 8. -

(1) Sunt eligibili pentru a fi selectați în cadrul schemei solicitanții care activează în toate sectoarele economice, cu excepția celor care solicită finanțări în lei pentru:

a) pescuit și acvacultură, care intră sub incidența Regulamentului (CE) nr. 104/2000;

b) producția primară a produselor agricole;

c) prelucrarea și comercializarea produselor agricole, în următoarele cazuri:

- când cuantumul ajutorului este stabilit pe baza prețului sau a cantității produselor de acest tip cumpărate de la producătorii primari sau puse pe piață de operatorii economici respectivi;

- când ajutorul este condiționat de a fi parțial sau integral cedat producătorilor primari (fermieri);

d) activități care favorizează utilizarea produselor naționale în detrimentul celor din import;

e) producția de armament;

f) jocuri de noroc;

g) comerț cu ridicata și cu amănuntul;

h) producția și comerțul cu alcool și tutun;

i) tranzacții imobiliare;

j) achiziția de vehicule pentru transportul de persoane, cu o capacitate de până la 8 locuri;

k) achiziția de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri de către solicitanții care desfășoară transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost;

l) servicii de contabilitate, consultanță, alte activități similare, dacă finanțarea este destinată construirii/achiziționării/ amenajării/renovării de imobile cu destinație de sedii sociale/puncte de lucru;

m) activități de poștă și de curierat;

n) publicitate și activități de studiere a pieței;

o) activități de închiriere și leasing;

p) activități de investigare și protecție.

(2) Nu se poate acorda ajutor de minimis pentru activități legate de exportul către state terțe sau către alte state membre ale Uniunii Europene, respectiv ajutor legat direct de cantitățile exportate, ajutor destinat înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinat altor cheltuieli curente legate de activitatea de export.

Art. 9. -

Un solicitant care își desfășoară activitatea atât în sectoare/domenii eligibile, cât și în sectoare/domenii neeligibile, așa cum sunt definite conform prezentei norme, poate beneficia de finanțări cu dobândă subvenționată pentru sectoarele/activitățile eligibile, cu condiția prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenței acestor activități.

CAPITOLUL V Descrierea facilităților de finanțare

Art. 10. -

În cadrul schemei, EximBank acordă următoarele tipuri de facilități:

a) credit de dezvoltare pentru IMM - credit de investiții destinat finanțării proiectelor de investiții (incluzând o componentă de finanțare pentru capital de lucru de maximum 40% din valoarea creditului), având următoarele caracteristici:

- valoarea creditului: maximum 1.500.000 euro, în echivalent lei;

- perioada creditului: maximum 10 ani;

- grad de acoperire cu garanții colaterale - minimum 100%;

b) credit pentru capital de lucru pentru IMM - credit pe obiect destinat finanțării activității curente a IMM, cu excepția taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat, având următoarele caracteristici:

- valoarea creditului: maximum 300.000 euro, în echivalent lei;

- perioada creditului: maximum un an;

- grad de acoperire cu garanții colaterale - minimum 100%;

c) credit pentru domenii prioritare - credit de investiții sau credit pe obiect destinat finanțării proiectelor din domeniile prioritare de dezvoltare stabilite prin Legea nr. 96/2000, republicată, având următoarele caracteristici:

- valoarea creditului: maximum 1.500.000 euro, în echivalent lei;

- perioada de creditare: maximum 10 ani, în funcție de natura și de durata proiectului care face obiectul finanțării;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...