Parlamentul României

Legea nr. 94/2014 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanță

Modificări (1), Referințe (1), Practică judiciară

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 iulie 2014 până la 31 decembrie 2020, fiind abrogat prin Lege 165/2018.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8 din 18 februarie 2009 privind acordarea tichetelor de vacanță, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 24 februarie 2009, cu următoarele modificări și completări:

1. Titlul ordonanței de urgență se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Ordonanța de urgență nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță"

2. La articolul 1, alineatele (1) - (5) se modifică și vor avea următorul cuprins: Practică judiciară (3)

"

Art. 1. -

(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pentru recuperarea și întreținerea capacității de muncă a personalului salarial, angajatorii care încadrează personal prin încheierea unui contract individual de muncă pot acorda, în condițiile legii, bonuri de valoare, denumite în continuare vouchere de vacanță.

(2) Instituțiile publice definite conform Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și instituțiile publice locale definite conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanțare și subordonare, inclusiv cele care se finanțează integral din venituri proprii, regiile autonome, societățile reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la care statul este acționar unic sau acționar majoritar, societățile și companiile naționale care încadrează personal prin încheierea unui contract individual de muncă, acordă, în condițiile legii, vouchere de vacanță.

(3) Voucherele de vacanță se acordă în limitele sumelor prevăzute cu această destinație în bugetul de stat sau, după caz, în bugetele locale, pentru unitățile din domeniul bugetar, și în limitele sumelor prevăzute cu această destinație în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat, potrivit legii, pentru celelalte categorii de angajatori.

(4) Nivelul maxim al sumelor care pot fi acordate salariaților sub formă de vouchere de vacanță reprezintă contravaloarea a 6 salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată, pentru un salariat, în decursul unui an fiscal.

(5) Voucherele de vacanță sunt integral suportate de către angajator, în condițiile art. 3."

3. La articolul 1, alineatul (6) se abrogă.

4. La articolul 1, alineatele (7) - (9) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(7) Conținutul minim al pachetului de servicii care se poate achiziționa prin intermediul voucherelor de vacanță va fi stabilit prin normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

(8) Prestarea serviciilor achiziționate prin intermediul voucherelor de vacanță se face în unități turistice, autorizate de Autoritatea Națională pentru Turism.

(9) Angajatul care beneficiază de vouchere de vacanță nu mai beneficiază de prima de vacanță în cursul anului fiscal sau de bilete de odihnă, acordate potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare."

5. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu următorul cuprins:

"

Art. 11. -

Societățile naționale, companiile naționale și societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la care statul este acționar unic sau acționar majoritar, precum și regiile autonome, indiferent de forma de coordonare/subordonare, pot acorda angajaților proprii prime, cu ocazia plecării în concediul de odihnă, numai sub forma voucherelor de vacanță, în conformitate cu prevederile art. 1."

6. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

(1) Voucherele de vacanță sunt emise de către Autoritatea Națională pentru Turism.

(2) Fiecare voucher de vacanță este valabil dacă are înscrise următoarele mențiuni:

a) emitentul și datele sale de identificare;

b) valoarea nominală a voucherului de vacanță;

c) angajatorul și datele sale de identificare;

d) numele, prenumele și codul numeric personal ale angajatului care este în drept să utilizeze voucherul de vacanță;

e) spațiul destinat înscrierii perioadei în care a fost utilizat și aplicării ștampilei unității afiliate;

f) interdicția unității afiliate de a plăti diferența în bani dintre valoarea voucherului de vacanță și valoarea pachetului de servicii către utilizatorii voucherelor de vacanță;

g) perioada de valabilitate a utilizării voucherului de vacanță.

(3) Autoritatea Națională pentru Turism are obligația de a asigura circulația voucherelor de vacanță în condiții de siguranță.

(4) Voucherul de vacanță are perioadă de valabilitate până la data de 31 decembrie a anului în care a fost emis."

7. La articolul 3, alineatele (1) și (2) se abrogă.

8. La articolul 3, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Sumele corespunzătoare voucherelor de vacanță acordate de către angajator sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, în limita a 6 salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată pentru fiecare angajat, pe un an calendaristic. Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată este cel stabilit prin hotărâre a Guvernului."

9. La articolul 3, alineatul (4) se abrogă.

10. La articolul 3, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(5) Valorile nominale permise pentru voucherele de vacanță sunt: 10, 20, 30, 40 și 50 lei."

11. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

"

Art. 31. -

Voucherele de vacanță se emit numai în sistem on-line."

12. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

(1) Operatorii economici cu activitate de turism din România, autorizați de Autoritatea Națională pentru Turism, conform Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările ulterioare, care dețin structuri de primire turistice clasificate și/sau agenții de turism licențiate și care acceptă vouchere de vacanță ca modalitate de plată, se denumesc, în mod convențional și în înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, unități afiliate.

(2) Comisionul maxim perceput de agențiile de turism, în calitate de unități afiliate, nu poate depăși 10% din valoarea pachetului de servicii oferit utilizatorilor voucherelor de vacanță."

13. La articolul 5, alineatul (1) se abrogă.

14. La articolul 5, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(2) Orice plată se face numai prin intermediul societăților bancare, potrivit legii.

(3) Autoritatea Națională pentru Turism va plăti unităților afiliate cu care a încheiat contracte pentru decontarea voucherelor de vacanță contravaloarea acestora după prestarea serviciilor de turism."

15. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 6. -

(1) Se interzice unității afiliate acordarea unui rest de bani la voucherul de vacanță.

(2) Contravaloarea serviciilor turistice prestate de către unitățile afiliate peste valoarea voucherelor de vacanță se suportă de către salariat."

16. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 7. -

(1) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei acceptarea de către unitatea afiliată spre comercializare a voucherelor de vacanță de către alte persoane decât titularul voucherului de vacanță.

(2) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei și retragerea certificatului de clasificare, respectiv a licenței de turism acceptarea de către unitățile afiliate de vouchere de vacanță pentru achiziționarea de servicii care nu îndeplinesc condițiile pachetului minim de servicii prevăzut la art. 1 alin. (7).

(3) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei fapta unității afiliate de a da rest în bani la voucherul de vacanță.

(4) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei și retragerea licenței de turism agenției de turism, în calitate de unitate afiliată, fapta prin care pachetul de servicii turistice oferit pentru voucherul de vacanță diferă de pachetul similar de servicii oferit de structura de primire turistică pentru alte categorii de beneficiari.

(5) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către personalul cu atribuții de control din cadrul Autorității Naționale pentru Turism.

(6) Contravențiilor prevăzute la alin. (1)-(4) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare."

Art. II. -

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Autoritatea Națională pentru Turism și Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice vor elabora și vor supune spre aprobare Guvernului modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea tichetelor de vacanță, în mod corespunzător modificărilor și completărilor aduse prin prezenta lege.

Art. III. - Practică judiciară (3)

În cuprinsul actelor normative în vigoare, sintagma "tichet de vacanță" se înlocuiește cu sintagma "voucher de vacanță".

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
VIOREL HREBENCIUC
PREȘEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

București, 1 iulie 2014.

Nr. 94.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...