Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educației, cercetării științifice și pentru modificarea unor acte normative

Modificări (...), Respingeri de neconstituționalitate (2), Reviste (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 iunie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Luând în considerare că un criteriu determinant în stabilirea obiectivelor și strategiilor guvernamentale este cel al concordanței cu responsabilitățile pe care România și le-a asumat prin semnarea acordurilor de împrumut cu organismele financiare internaționale, iar Guvernul trebuie să promoveze un set coerent de politici macroeconomice și măsuri de menținere a stabilității financiare a țării, care să asigure, în acest an, o execuție bugetară prudentă, restrictivă și echilibrată,

având în vedere faptul că, în actualul cadru normativ, absolvenții învățământului superior de scurtă durată nu pot participa la programele de formare profesională continuă, aspect discriminatoriu privind asigurarea exercitării dreptului constituțional la educație și formare profesională continuă,

în vederea asigurării exercitării dreptului la educație prin programe universitare de studii de doctorat de către tinerii angajați pe piața muncii care în actualul context normativ nu pot participa la astfel de programe, datorită condiționalității de încadrare ca asistent de cercetare sau asistent universitar, se impune introducerea formei de învățământ cu frecvență redusă care, pe de o parte, răspunde acestei nevoi, iar pe de altă parte, diminuează costurile financiare presupuse de acordarea bursei doctorale.

Luând în considerare faptul că în cursul anului 2014 Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a constatat că este discriminatorie actuala prevedere legală referitoare la posibilitatea unei persoane de a beneficia, o singură dată, de finanțare de la bugetul de stat pentru un singur program pentru fiecare dintre cele 3 cicluri de studii în condițiile în care nu se oferă posibilitatea accesului la studii, se impune necesitatea instituirii unei soluții legislative nediscriminatorii și echitabile care să se instituie în dreptul instituțiilor de învățământ de a stabili și a încasa sumele aferente școlarizării în situația în care persoana în cauză este admisă la un alt program de studii finanțat exclusiv de la bugetul de stat.

Având în vedere faptul că, în prezent, învățământul postliceal se organizează numai în cadrul sistemului de învățământ preuniversitar în școli postliceale sau în licee tehnologice, iar, potrivit prevederilor legale actuale, creditele pentru educație și formare profesională obținute în învățământul postliceal pot fi recunoscute pentru absolvenții cu diplomă de bacalaureat de către universități, în baza deciziilor senatului universitar, ca unități de credite de studii transferabile pentru nivelul licență,

luând în considerare faptul că organizarea învățământului postliceal pentru absolvenții cu diplomă de bacalaureat și în cadrul instituțiilor de învățământ superior va facilita accesul acestora, după finalizarea învățământului postliceal, pentru continuarea pregătirii în cadrul ciclului de studii universitare de licență, este necesar a fi reglementată, cu caracter de urgență, posibilitatea înființării școlilor/colegiilor postliceale și la nivelul unităților de învățământ liceal, precum și la nivelul instituțiilor de învățământ superior, având în vedere că până la data de 1 octombrie 2014 trebuie organizate activitățile de selecție și admitere a candidaților în învățământul postliceal.

Totodată, se impune adoptarea în regim de urgență a măsurilor legislative ce fac obiectul acestei ordonanțe de urgență deoarece, până la începutul anului școlar, trebuie elaborate și aprobate următoarele metodologii specifice: până la data de 1 septembrie 2014 trebuie elaborată metodologia specifică de evaluare anuală a activității manageriale desfășurate de directorii și directorii adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar; Metodologia-cadru de organizare și de funcționare a consiliului de administrație al unității de învățământ, până la 1 septembrie 2014; de asemenea, până la 15 noiembrie 2014 trebuie elaborată și aprobată Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar.

Luând în considerare faptul că neadoptarea acestor măsuri imediate și a reglementărilor lor pentru implementare, prin ordonanță de urgență, ar genera disfuncționalități majore cu efecte negative asupra bunei desfășurări a sistemului național de învățământ, dar și asupra categoriilor de beneficiari,

ținând cont de faptul că România este parte în cadrul unor tratate/acorduri bilaterale, precum și a unor programe internaționale în domeniul educațional, statul român are datoria de a lua toate măsurile ce se impun în vederea respectării obligațiilor asumate în această calitate și, pe cale de consecință, are obligația creării premiselor necesare primirii la studii în România a studenților străini, adaptând corespunzător cifra de școlarizare a instituțiilor de învățământ superior de stat.

În vederea asigurării sustenabilității proiectului româno-japonez pentru reducerea riscului seismic la clădiri și structuri în România, în cadrul căruia cadre didactice și de cercetare de la Universitatea Tehnică de Construcții București au fost instruite în Japonia, se impune transmiterea către această universitate a bunurilor mobile donate de către Agenția de Cooperare Internațională a Japoniei - JICA, în perioada 2002-2008.

Luând în considerare faptul că, în lipsa unei modificări imediate a cadrului instituțional, statul român nu poate beneficia de valorificarea echipamentelor de cercetare de înaltă tehnologie donate de către Guvernul Japoniei, aflate în prezent în stadiu de conservare,

întrucât învățământul constituie prioritate națională,

deoarece toate aceste elemente vizează interesul public și constituie situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. -

Legea educației naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 9, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

"

(21) Pentru absolvenții de liceu care nu au susținut/nu au promovat examenul de bacalaureat național, statul poate asigura, din finanțarea de bază sau din alte surse de finanțare, organizarea de cursuri de pregătire pentru examenul de bacalaureat."

2. La articolul 23 alineatul (1) litera c), punctul (ii) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(ii) învățământul secundar superior care poate fi:

- învățământ liceal, care cuprinde clasele de liceu IX-XII/XIII, cu următoarele filiere: teoretică, vocațională și tehnologică;

- învățământ profesional cu durata de minimum 3 ani;".

3. La articolul 30, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Ministerul Educației Naționale, în colaborare cu autoritățile administrației publice locale, prin inspectoratele școlare, poate organiza programe educaționale de tip «A doua șansă», în vederea promovării învățământului obligatoriu pentru persoane care depășesc cu peste 4 ani vârsta corespunzătoare clasei și care, din diferite motive, nu au absolvit învățământul secundar inferior, gimnazial."

4. La articolul 44, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (31) și (32), cu următorul cuprins:

"

(31) Învățământul postliceal se organizează în școli postliceale cu personalitate juridică sau ca structuri fără personalitate juridică, în cadrul liceelor cu personalitate juridică, ori în colegii în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate.

(32) Organizarea și funcționarea învățământului postliceal se fac conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educației naționale."

5. La articolul 44, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(7) Cifra de școlarizare pentru învățământul postliceal de stat se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Prin excepție, cifra de școlarizare pentru învățământul postliceal de stat finanțat integral de către solicitanți, persoane fizice sau juridice, se aprobă, prin decizii, de inspectoratele școlare ori, prin hotărâri, de senatele universitare și se comunică Ministerului Educației Naționale."

6. La articolul 44, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, alineatele (71) și (72), cu următorul cuprins:

"

(71) Pentru anul școlar 2014-2015, colegiile din cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat pot organiza învățământ postliceal doar finanțat integral de către solicitanți.

(72) Începând cu anul școlar 2015-2016, cifra de școlarizare și mecanismul de finanțare pentru învățământul postliceal, organizat la nivelul colegiilor din cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat, se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Finanțarea de bază pentru colegiile din cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat se asigură la nivelul standardelor de cost pentru învățământul preuniversitar."

7. La articolul 44, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(8) Admiterea în învățământul postliceal se face în conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educației Naționale, pe baza unei metodologii elaborate de unitatea/instituția de învățământ, prin consultarea factorilor interesați."

8. La articolul 57, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Pentru sprijinirea copiilor și a tinerilor capabili de performanțe înalte, Ministerul Educației Naționale organizează competiții școlare, extrașcolare și extracurriculare, tabere de profil, simpozioane și alte activități specifice și acordă burse și alte forme de sprijin material și financiar. Normele metodologice privind cheltuielile cu organizarea și desfășurarea competițiilor școlare, extrașcolare și extracurriculare, cuantumul stimulentelor financiare acordate elevilor premiați, profesorilor care i-au pregătit și unităților școlare de proveniență a premianților se aprobă prin hotărâre a Guvernului."

9. La articolul 78, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

"

(51) Prin excepție de la prevederile alin. (5), în cazuri temeinic justificate, se poate organiza o sesiune de bacalaureat specială, aprobată prin ordin al ministrului educației naționale."

10. La articolul 78, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins:

"

(12) În situația în care absolvenții studiilor liceale nu au susținut/nu au promovat examenul național de bacalaureat, aceștia pot beneficia de cursuri de pregătire pentru examenul de bacalaureat, organizate la nivelul unităților de învățământ liceal, precum și la nivelul instituțiilor de învățământ superior acreditate. Fiecare absolvent poate beneficia o singură dată de finanțare pentru a participa la cursurile de pregătire pentru examenul de bacalaureat. Cursurile de pregătire în vederea promovării examenului național de bacalaureat, aprobate de Ministerul Educației Naționale, se desfășoară potrivit unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educației naționale."

11. Articolul 88 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 88. -

(1) Personalul din învățământul preuniversitar este format din personal didactic și personal nedidactic.

(2) Personalul didactic este format din personalul didactic de predare, personal didactic auxiliar și personal didactic de conducere, de îndrumare și control.

(3) În învățământul preuniversitar poate funcționa personal didactic de predare asociat, denumit în continuare personal didactic asociat.

(4) Personalul nedidactic își desfășoară activitatea în baza Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare."

12. Articolul 89 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 89. -

(1) În învățământul preuniversitar de stat, posturile didactice/catedrele vacante și rezervate se ocupă prin concurs național organizat de inspectoratul școlar, conform unei metodologii-cadru elaborate de Ministerul Educației Naționale, cu consultarea partenerilor de dialog social, aprobate prin ordin al ministrului educației naționale și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la data de 15 noiembrie a fiecărui an.

(2) În învățământul preuniversitar particular, posturile didactice/catedrele vacante și rezervate se ocupă prin concurs organizat la nivelul unității de învățământ particular sau prin asociere temporară la nivel local, județean ori interjudețean, conform unei metodologii-cadru elaborate de Ministerul Educației Naționale. Unitățile de învățământ preuniversitar particular pot decide și ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante și rezervate în condițiile alin. (1)."

13. La articolul 90, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) În învățământul preuniversitar de stat validarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor se face de către inspectoratul școlar. Angajarea pe post a personalului didactic de predare se face de către directorul unității de învățământ, pe baza deciziei de repartizare semnate de inspectorul școlar general."

14. La articolul 90, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) În învățământul preuniversitar particular validarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor, organizat în baza art. 89 alin. (1), se face de către inspectoratul școlar și angajarea pe post a personalului didactic de predare se face de către directorul unității de învățământ, pe baza deciziei de repartizare semnate de inspectorul școlar general. În situația concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor, organizat conform art. 89 alin. (2), angajarea pe post a personalului didactic de predare se face de către directorul unității de învățământ și se comunică în scris inspectoratului școlar."

15. La articolul 92, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(1) La nivelul fiecărei unități și instituții de învățământ preuniversitar se realizează anual evaluarea activității personalului didactic de predare și didactic auxiliar. Metodologia de evaluare se stabilește prin ordin al ministrului educației naționale."

16. La articolul 92, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21) și (22), cu următorul cuprins:

"

(21) Evaluarea anuală a activității manageriale desfășurate de directorii și directorii adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar și a inspectorilor școlari se realizează de către inspectoratul școlar, conform unei metodologii elaborate de Ministerul Educației Naționale.

(22) Evaluarea anuală a activității manageriale desfășurate de inspectorii școlari generali, inspectorii școlari generali adjuncți din inspectoratele școlare și de directorii caselor corpului didactic se realizează de către Ministerul Educației Naționale, conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educației naționale."

17. La articolul 93, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

"

(2) În situații excepționale, în care hotărârile consiliului de administrație nu pot fi luate conform alin. (1), la următoarea ședință cvorumul de ședință necesar adoptării este de jumătate plus unu din membrii consiliului de administrație, iar hotărârile consiliului de administrație se adoptă cu 2/3 din voturilor celor prezenți."

18. La articolul 94 alineatul (2), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

f) elaborează, evaluează, aprobă și achiziționează, după caz, manualele școlare și asigură finanțarea conform legii și, în acest sens, este singura autoritate cu competențe în domeniu;".

19. La articolul 94 alineatul (2), după litera w) se introduc două noi litere, literele x) și y), cu următorul cuprins:

"

x) coordonează concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor în învățământul preuniversitar de stat;

y) gestionează modalitatea de utilizare a formularelor actelor de studii, documentelor școlare prin controlarea periodică a modului de folosire a acestora de către instituțiile și unitățile de învățământ, avizează necesarul de formulare solicitat și comanda pentru tipărirea acestora."

20. La articolul 95 alineatul (1), litera m) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

m) monitorizează activitățile de constituire și de vacantare a posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular, organizează concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar de stat și monitorizează concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate organizate de unitățile de învățământ preuniversitar particular."

21. La articolul 96, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) În unitățile de învățământ de stat consiliul de administrație este organ de conducere și este constituit din 7, 9 sau 13 membri, astfel:

a) în cazul unităților de învățământ de nivel gimnazial cu un singur rând de clase, consiliul de administrație este format din 7 membri, cu următoarea componență: 3 cadre didactice, inclusiv directorul; 2 reprezentanți ai părinților; primarul sau un reprezentant al primarului; un reprezentant al consiliului local. Directorul este membru de drept al consiliului de administrație din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învățământ respectivă. Prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzător și pentru învățământul preșcolar și primar;

b) în cazul în care consiliul de administrație este format din 9 membri, dintre aceștia 4 sunt cadre didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, 2 reprezentanți ai consiliului local și 2 reprezentanți ai părinților. Directorul este membru de drept al consiliului de administrație din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învățământ respectivă;

c) în cazul în care consiliul de administrație este format din 13 membri, dintre aceștia 6 sunt cadre didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, 3 reprezentanți ai consiliului local și 3 reprezentanți ai părinților. Directorul este membru de drept al consiliului de administrație din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învățământ respectivă."

22. La articolul 96, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

"

(21) În unitățile de învățământ special de stat, consiliul de administrație este organ de conducere și este constituit din 7, 9 sau 13 membri, astfel:

a) în cazul unităților de învățământ special de nivel gimnazial cu un singur rând de clase, consiliul de administrație este format din 7 membri, cu următoarea componență: 3 cadre didactice, inclusiv directorul; 2 reprezentanți ai părinților; președintele consiliului județean/Consiliului General al Municipiului București sau un reprezentant al acestuia; un reprezentant al consiliului județean/Consiliului General al Municipiului București. Directorul este membru de drept al consiliului de administrație din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învățământ respectivă. Prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzător și pentru învățământul preșcolar și primar;

b) în cazul în care consiliul de administrație este format din 9 membri, dintre aceștia 4 sunt cadre didactice, președintele consiliului județean/Consiliului General al Municipiului București sau un reprezentant al acestuia, 2 reprezentanți ai consiliului județean/Consiliului General al Municipiului București și 2 reprezentanți ai părinților. Directorul este membru de drept al consiliului de administrație din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învățământ respectivă;

c) în cazul în care consiliul de administrație este format din 13 membri, dintre aceștia 6 sunt cadre didactice, președintele consiliului județean/Consiliului General al Municipiului București sau un reprezentant al acestuia, 3 reprezentanți ai consiliului județean/Consiliului General al Municipiului București și 3 reprezentanți ai părinților. Directorul este membru de drept al consiliului de administrație din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învățământ respectivă."

23. La articolul 96, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(3) Consiliul de administrație este organul de conducere al unității de învățământ. La ședințele consiliului de administrație participă de drept reprezentanții organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar din unitatea de învățământ, cu statut de observatori.

(4) Președintele consiliului de administrație este directorul unității de învățământ. Președintele conduce ședințele consiliului de administrație și semnează hotărârile adoptate."

24. La articolului 96, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (41) și (42), cu următorul cuprins:

"

(41) Președintele consiliului de administrație are obligația de a convoca reprezentanții organizațiilor sindicale reprezentative din unitatea de învățământ la toate ședințele consiliului de administrație.

(42) La ședințele consiliului de administrație în care se dezbat aspecte privind elevii, președintele consiliului de administrație are obligația de a convoca reprezentantul elevilor care participă la ședință cu statut de observator."

25. La articolul 96 alineatul (7), litera e) se abrogă.

26. La articolul 96, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(8) Consiliul de administrație poate emite hotărâri în condițiile în care sunt prezenți minimum jumătate plus unu din totalul membrilor, exceptând situațiile prevăzute la art. 93 alin. (1). Hotărârile consiliului de administrație se adoptă cu votul a 2/3 din membrii prezenți exceptând situațiile prevăzute la art. 93 alin. (1). Hotărârile consiliului de administrație care vizează personalul din unitate, cum ar fi procedurile pentru ocuparea posturilor, restrângerea de activitate, acordarea calificativelor, aplicarea de sancțiuni și altele asemenea, se iau prin vot secret. Membrii consiliului de administrație care se află în conflict de interese nu participă la vot."

27. La articolul 101, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Statul asigură finanțarea de bază pentru toți preșcolarii și pentru toți elevii din învățământul primar, gimnazial, profesional și liceal de stat, particular sau confesional acreditat, pentru elevii din învățământul postliceal de stat, precum și, după caz, pentru beneficiarii cursurilor de pregătire pentru examenul național de bacalaureat. Finanțarea de bază se face în limitele costului standard per elev/preșcolar, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educației Naționale."

28. Articolul 106 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 106. -

Finanțarea de bază și finanțarea complementară se realizează pe baza contractului de management administrativ-financiar încheiat între directorul unității de învățământ preuniversitar și primarul localității/primarul de sector în a cărei/cărui raza teritorială se află unitatea de învățământ, respectiv cu președintele consiliului județean/primarul de sector, în cazul școlilor speciale."

29. La articolul 111 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:

"

i) cheltuieli cu eliberarea actelor de studii ale elevilor."

30. La articolul 111, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

"

(21) Autoritățile locale pot efectua din bugetele proprii, pentru imobilele trecute în administrarea lor, cheltuieli pentru întreținerea și funcționarea lor, precum și cheltuieli de natura investițiilor."

31. La articolul 112, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea inspectoratele școlare județene, casele corpului didactic, centrul național de excelență, centrele recreative și de divertisment, Palatul Național al Copiilor, precum și alte unități din subordinea Ministerului Educației Naționale, ale căror cheltuieli curente și de capital se finanțează de la bugetul de stat, fac parte din domeniul public al statului și sunt administrate de Ministerul Educației Naționale, prin inspectoratele școlare județene și prin consiliile de administrație ale acestor unități. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea unităților și instituțiilor respective și sunt administrate de acestea."

32. La articolul 112, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

"

(41) Terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea palatele și cluburile elevilor, cluburile sportive școlare, ale căror cheltuieli curente și de capital se finanțează de la bugetul de stat, fac parte din domeniul public al statului și sunt administrate de Ministerul Educației Naționale, prin inspectoratele școlare județene și prin consiliile de administrație ale acestor unități. Acestea pot fi trecute din domeniul public al statului în domeniul public al unei unități administrativ-teritoriale, la cererea consiliului județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliului local, după caz, prin hotărâre a Guvernului."

33. La articolul 112, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(6) Schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat se poate face de către autoritățile administrației publice locale numai cu avizul conform al ministrului educației naționale. Procedura elaborării avizului conform și condițiile necesare acordării acestuia se aprobă prin ordin al ministrului educației naționale."

34. Articolul 114 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 114. -

(1) Prezentul titlu reglementează structura, funcțiile din domeniul didactic, organizarea și funcționarea învățământului superior din România.

(2) Învățământul superior este organizat în universități, academii de studii, institute, școli de studii superioare și altele asemenea, denumite în continuare instituții de învățământ superior sau universități.

(3) Instituțiile de învățământ superior sunt organizații furnizoare de educație care desfășoară activități de învățământ pe bază de programe de studii autorizate și, după caz, acreditate, în condițiile legii, de formare inițială și continuă de nivel universitar, programe ce funcționează pe principiul calității necesar pentru satisfacerea încrederii beneficiarilor direcți și indirecți din societate.

(4) Instituțiile de învățământ superior pot fi de stat, particulare sau confesionale. Aceste instituții au personalitate juridică, au caracter nonprofit și sunt apolitice.

(5) Instituțiile de învățământ superior sunt persoane juridice de drept public sau, după caz, persoane juridice de drept privat și de utilitate publică."

35. La articolul 119, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

"

(4) În temeiul principiului autonomiei universitare, instituțiile de învățământ superior de stat au dreptul să stabilească și să încaseze sumele reprezentând contravaloarea serviciilor de școlarizare pentru persoanele înmatriculate la studii și care au beneficiat anterior gratuit de școlarizare în cadrul unui alt program de studii universitare în cadrul aceluiași ciclu de studii universitare finanțate de la bugetul de stat."

36. La articolul 122, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Inițiativa înființării instituției de învățământ superior de stat aparține Guvernului. Inițiativa și resursele financiare și materiale necesare înființării instituției de învățământ superior particular și confesional aparțin unei persoane fizice, unui grup de persoane fizice, unei fundații, unei asociații sau unui cult religios ori altui furnizor de educație, recunoscut ca atare potrivit prevederilor prezentei legi, denumit fondator."

37. La articolul 122, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

"

(4) Persoanele fizice sau grupul de persoane fizice, precum și persoanele juridice care au avut inițiativa înființării instituției de învățământ particular și confesional particular, finalizată prin acreditarea acesteia, își păstrează calitatea de fondatori."

38. La articolul 129, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(1) Instituțiile de învățământ superior pot înființa, singure sau prin asociere, societăți, fundații, asociații, unități de învățământ preuniversitar, cu aprobarea senatului universitar, conform prevederilor legale. Condiția ca acestea să se înființeze este aceea ca ele să contribuie la creșterea performanțelor instituției și să nu influențeze negativ în niciun fel activitățile de învățământ, cercetare și consultanță."

39. La articolul 138, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) și (7), cu următorul cuprins:

"

(6) Prin excepție de la prevederile alin. (5), în cazuri temeinic justificate, Ministerul Educației Naționale poate aproba universităților/instituțiilor de învățământ superior un număr suplimentar de locuri - în limita a 10% din capacitatea de școlarizare stabilită de ARACIS pentru programul de studii solicitat - destinat școlarizării cetățenilor europeni și din state terțe sau pentru mobilități academice ale studenților în baza acordurilor guvernamentale, universitare sau unor programe speciale aprobate, în condițiile legii. Universitatea/Instituția de învățământ superior are obligația de a informa ARACIS despre suplimentarea de locuri primită.

(7) Înmatricularea pe locurile prevăzute la alin. (6) se poate realiza până cel târziu la sfârșitul semestrului întâi al anului universitar în curs la data aprobării."

40. La articolul 140, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Programele de studii universitare de doctorat se pot organiza, de regulă, la forma de învățământ cu frecvență."

41. La articolul 140, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (41) și (42), cu următorul cuprins:

"

(41) Prin excepție de la prevederile alin. (4) programele de studii universitare de doctorat se pot organiza și la forma de învățământ cu frecvență redusă.

(42) Pentru programele de studii universitare de doctorat, obligațiile referitoare la frecvență și frecvență redusă sunt stabilite de către conducerea universității la propunerea Consiliului Studiilor Doctorale, conform unei metodologii elaborate de Ministerul Educației Naționale. Granturile multianuale aferente studiilor universitare de doctorat la forma cu frecvență redusă nu includ cuantumul burselor individuale."

42. La articolul 142, după alineatul (6) se introduc trei noi alineate, alineatele (61), (62) și (63), cu următorul cuprins:

"

(61) Persoana care a beneficiat gratuit de școlarizare în cadrul unui program de studii universitare finanțate de la bugetul de stat are, în condițiile legii, dreptul de a urma un alt program de studii universitare în cadrul aceluiași ciclu de studii universitare:

a) în regim cu taxă, dacă instituția de învățământ superior de stat organizează programul și în acest mod;

b) în regim gratuit, cu finanțare de la bugetul de stat, în condițiile în care persoana achită contravaloarea serviciilor de școlarizare de care a beneficiat anterior cu finanțare de la bugetul de stat, integral sau parțial, în cazurile în care programul de studii la care a fost admis este organizat doar cu finanțare integrală de la buget.

(62) Încasarea sumei reprezentând contravaloarea serviciilor de școlarizare se realizează de către instituția de învățământ superior de stat care a asigurat școlarizarea, aceasta având totodată dreptul de a stabili ca plata efectivă a sumei să se realizeze și în tranșe/rate. Sumele încasate se fac venit la bugetul de stat.

(63) Cu ocazia înmatriculării persoana prevăzută la alin. (61) prezintă dovada ca a efectuat/efectuează plata prevăzută la alin. (62)."

43. La articolul 142, după alineatul (7) se introduc trei noi alineate, alineatele (71), (72) și (73), cu următorul cuprins:

"

(71) Calitatea de student, respectiv student-doctorand se menține inclusiv pe perioada mobilităților interne și internaționale. În cazul mobilităților academice internaționale ale studenților care vin să studieze pe cont propriu valutar recunoașterea creditelor transferabile se realizează de către instituțiile de învățământ superior, în temeiul autonomiei universitare.

(72) Recunoașterea creditelor transferabile în cazul mobilităților academice internaționale se poate realiza de către instituțiile de învățământ superior numai pentru persoana care dovedește calitatea de student cu documente relevante emise de către instituția de învățământ superior pe care a frecventat-o.

(73) Condițiile și modul în care se realizează mobilitatea academică se stabilesc printr-o metodologie aprobată prin ordin al ministrului educației naționale."

44. La articolul 164, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"

(11) Prin excepție de la prevederile alin. (1), studențiidoctoranzi la forma de învățământ cu frecvență redusă nu au obligația de a fi încadrați de către IOSUD ca asistenți de cercetare sau asistenți universitari, pe perioadă determinată."

45. La articolul 171, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

"

c) programe postuniversitare de perfecționare."

46. La articolul 173, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(1) Pot organiza programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă și programe postuniversitare de perfecționare toate acele instituții de învățământ superior care au acreditate cel puțin programe de studii universitare de licență și masterat în domeniul științific respectiv.

(2) Programele postuniversitare de formare și dezvoltare profesională și programele postuniversitare de perfecționare ale instituțiilor de învățământ superior acreditate se desfășoară în baza unui regulament propriu de organizare și desfășurare, aprobat de senatul universitar, în conformitate cu legislația în vigoare."

47. La articolul 173, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

"

(51) Au dreptul să participe la programe postuniversitare de perfecționare absolvenții care dețin diplomă de absolvire a învățământului superior de scurtă durată sau diplomă de licență ori echivalentă."

48. La articolul 173, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

"

(7) La finalizarea programelor postuniversitare de perfecționare, instituția organizatoare eliberează un certificat de absolvire."

49. La articolul 207, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21) și (22), cu următorul cuprins: Referințe în jurisprudență (3)

"

(21) Funcțiile de conducere prevăzute la alin. (2) reprezintă funcții în domeniul didactic a căror desfășurare nu presupune prerogative de putere publică.

(22) Funcțiile prevăzute la alin. (2) nu sunt funcții publice de autoritate, activitățile din domeniul didactic specifice care se derulează prin intermediul acestora sunt, în principal, următoarele:

a) îndeplinirea misiunii instituției de învățământ superior de a genera și de a transfera cunoaștere către societate;

b) organizarea derulării programelor de studii al căror element central este asigurarea calității în scopul dezvoltării personale, al inserției profesionale a individului și a satisfacerii nevoii de competență a mediului socioeconomic;

c) organizarea procesului de obținere a calificărilor corelate cu nevoile identificate pe piața muncii;

d) gestionarea eficientă a activităților de învățământ, cercetare, producție sau transfer cognitiv și tehnologic;

e) realizarea și implementarea de proiecte finanțate din surse interne sau externe universității;

f) sprijinirea, în mod, adecvat a membrilor comunității universitare;

g) derularea de acțiuni privind cooperarea internațională a instituției de învățământ superior;

h) asigurarea libertății academice a personalului didactic, didactic auxiliar și de cercetare, precum și a drepturilor și libertăților studenților;

i) respectarea autonomiei universitare, a transparenței deciziilor și activităților, a echității și eticii universitare;

j) asigurarea și gestionarea resurselor materiale și umane, cu respectarea regimului juridic al conflictelor de interese și a legislației în vigoare;

k) asigurarea, la nivelul instituției de învățământ superior, a condițiilor necesare desfășurării activității de cercetare științifică, dezvoltare, inovare și transfer tehnologic, prin creație individuală și colectivă, în domeniul științelor, al științelor inginerești, al artelor, al literelor, prin asigurarea performanțelor și dezvoltării fizice și sportive, precum și valorificarea și diseminarea rezultatelor acestora în vederea producerii, transmiterii și valorificării cunoașterii."

50. La articolul 211, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(6) Consiliul de administrație al universităților de stat este format din rector, prorectorii, decanii, directorul general administrativ și un reprezentant al studenților. În cadrul universităților unde salariații sunt organizați în sindicat, un reprezentant al acestuia participă, în calitate de observator, la ședințele consiliului de administrație."

51. La articolul 213, alineatele (4) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(4) Mandatul senatului universitar este de 4 ani. Durata mandatului unui membru al senatului universitar este de 4 ani. Pentru studenți, durata mandatului se reglementează prin Carta universitară.

. . . . . . . . . .

(7) Durata mandatului de rector este de 4 ani. O persoană nu poate ocupa funcția de rector la aceeași instituție de învățământ superior pentru mai mult de două mandate succesive, complete."

52. La articolul 214, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) În cazul vacantării unui loc în funcțiile de conducere, se procedează la alegeri parțiale, în cazul directorului de departament, sau se organizează concurs public, potrivit Cartei universitare, în termen de maximum 3 luni de la data vacantării. Modalitatea de desemnare a rectorului, dintre cele prevăzute la art. 209 alin. (1), stabilită cu ocazia alegerilor generale, se menține valabilă."

53. La articolul 227 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

a) fondate din inițiativa și cu resursele materiale și financiare ale unei persoane fizice, ale unui grup de persoane fizice, ale unei fundații sau asociații, ale unui cult religios ori ale unui alt furnizor de educație, recunoscut ca atare potrivit prevederilor prezentei legi;".

54. La articolul 227, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Structurile universităților particulare și confesionale particulare, atribuțiile, durata mandatelor, precum și alte considerente legate de statutul acestora sunt stabilite de Carta universitară, avizată de fondatori și aprobată de senatul universitar. Deciziile în acest sens aparțin universității."

55. La articolul 227, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:

"

(4) Deciziile universităților particulare și confesionale particulare care privesc structurile și funcțiile de conducere, atribuțiile și durata mandatelor, precum și alte considerente legate de statutul acestora pot fi desființate prin hotărâri ale instanțelor judecătorești.

(5) Prin Carta universitară, universitatea își poate stabili funcții onorifice, precum și structuri consultative formate din reprezentanți ai mediului economic și personalități din mediul academic, cultural și profesional extern."

56. La articolul 236 alineatul (1), literele b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

b) finalizarea masterului didactic cu durata de 2 ani sau pregătirea în cadrul programelor de formare psihopedagogică de nivel I și II realizată prin departamentele de specialitate din cadrul instituțiilor de învățământ superior;

c) stagiul practic cu durata de un an școlar, realizat într-o unitate de învățământ, de regulă sub coordonarea unui profesor mentor."

57. La articolul 236, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), formarea personalului din educația antepreșcolară pentru funcția de educator-puericultor, a celui din învățământul preșcolar și primar pentru funcțiile de educatoare/educator și învățătoare/învățător se realizează prin liceele pedagogice, iar a maiștrilor-instructori și a antrenorilor prin unități de învățământ terțiar nonuniversitar."

58. La articolul 238, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(1) Studenții și absolvenții de învățământ superior care optează pentru profesiunea didactică au obligația să absolve cursurile unui master didactic cu durata de 2 ani ori programele de formare psihopedagogică de nivel I, respectiv II, acreditate conform legii."

59. La articolul 238, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (11), (12) și (13), cu următorul cuprins:

"

(11) Programele de formare psihopedagogică de nivel I și II pot fi urmate pe parcursul studiilor universitare de licență, respectiv master sau în regim postuniversitar.

(12) Programele de formare psihopedagogică pentru funcțiile didactice de educator-puericultor, educatoare, învățător, antrenor și maistru-instructor se aprobă de Ministerul Educației Naționale și se desfășoară în liceele cu profil pedagogic. Pentru absolvenții liceelor pedagogice și colegiilor universitare de institutori se consideră îndeplinită condiția de formare psihopedagogică de nivel I.

(13) Absolvenților care au finalizat cu diplomă de licență/absolvire studii universitare de lungă sau scurtă durată până în anul 2005 li se consideră îndeplinită condiția de formare psihopedagogică de nivel I și II, dacă prin foaia matricolă fac dovada parcurgerii disciplinelor: psihologie școlară, pedagogie, metodica predării specialității și practică pedagogică la specialitatea înscrisă pe diploma de licență/absolvire."

60. La articolul 238, alineatele (6) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(6) Pregătirea psihopedagogică se finalizează prin obținerea diplomei de master didactic ori a certificatului de absolvire a programelor de formare psihopedagogică.

(7) Planurile de învățământ ale studiilor universitare de licență în specialitatea pedagogia învățământului primar și preșcolar sunt elaborate pe baza standardelor profesionale stabilite de Ministerul Educației Naționale. Pentru absolvenții studiilor universitare de licență în specialitatea pedagogia învățământului primar și preșcolar se consideră îndeplinită condiția de formare psihopedagogică de nivel I."

61. La articolul 239, alineatele (1), (2) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(1) Efectuarea stagiului practic prevăzut la art. 236 alin. (1) lit. c) este condiționată de obținerea diplomei de licență și a diplomei de master didactic sau a certificatului de absolvire a programului de formare psihopedagogică de nivel I ori II.

(2) Pregătirea practică din cadrul masterului didactic sau al programelor de formare psihopedagogică se realizează în baza unor acorduri-cadru încheiate între unitățile/instituțiile de învățământ care asigură formarea inițială și inspectoratele școlare.

. . . . . . . . . .

(5) Pregătirea practică din cadrul masterului didactic sau al programelor de formare psihopedagogică se poate derula sub forma unei perioade de stagiu în străinătate în cadrul unui program al Uniunii Europene - componenta dedicată formării inițiale a profesorilor - perioadă certificată prin documentul Europass Mobilitate."

62. La articolul 240, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(1) Ocuparea unei funcții didactice pentru perioada stagiului practic cu durata de un an școlar se realizează prin concurs pe posturi/catedre vacante/rezervate."

63. La articolul 247, literele b), c), d), f) și k) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

b) în învățământul preșcolar: educator/educatoare, institutor/institutoare, profesor pentru învățământ preșcolar - se normează câte un post pentru fiecare grupă de copii; în instituțiile cu program prelungit sau săptămânal, personalul didactic se normează pe ture;

c) în învățământul primar: învățător/învățătoare, institutor/institutoare, profesor pentru învățământ primar - se normează câte un post pentru fiecare clasă de elevi;

d) în învățământul gimnazial, profesional, liceal și terțiar nonuniversitar: profesor, profesor de instruire practică, maistruinstructor;

. . . . . . . . . .

f) în învățământul special și în comisiile de expertiză complexă: educatoare/educator, educatoare/educator de sprijin, învățător-educator, învățător itinerant și de sprijin, învățător, maistru-instructor, institutor, profesor itinerant și de sprijin, profesor educator, profesor-psihopedagog, profesor-psiholog școlar, profesor-logoped, psiholog, psihopedagog, logoped, profesor de psihodiagnoză și kinetoterapeut - se normează câte un post la fiecare grupă/clasă; profesor, profesor de educație specială și profesor preparator nevăzător;

. . . . . . . . . .

k) pentru realizarea de activități extrașcolare: învățător/învățătoare, institutor/institutoare, profesor pentru învățământ primar, profesor, maistru-instructor, antrenor, profesor-antrenor;".

64. La articolul 247, literele b1) și c1) se abrogă.

65. La articolul 248, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(1) Pentru ocuparea funcțiilor didactice prevăzute la art. 247 este necesară efectuarea unui stagiu practic cu durata de un an școlar, realizat într-o unitate de învățământ, în funcția didactică corespunzătoare studiilor, de regulă sub îndrumarea unui profesor mentor, și trebuie îndeplinite următoarele condiții minime de studii:

a) pentru ocuparea funcțiilor didactice de educatorpuericultor, educator/educatoare, învățător/învățătoare - absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei școli echivalente, cu specializarea corespunzătoare fiecărei funcții didactice;

b) pentru ocuparea funcției didactice de maistru-instructor - absolvirea cu examen de diplomă a unei școli postliceale/unui colegiu din învățământul terțiar nonuniversitar/unei școli de maiștri în domeniu și absolvirea cu certificat a programului de formare psihopedagogică de nivel I sau îndeplinirea condiției prevăzute la art. 238 alin. (12);

c) pentru ocuparea funcției de institutor/institutoare - absolvirea cu examen de diplomă a colegiului universitar pedagogic, a liceului pedagogic sau a unei școli echivalente, urmată de absolvirea cu diplomă a unei instituții de învățământ superior de scurtă durată ori absolvirea cu diplomă de licență sau de absolvire, urmată de un curs în domeniul psihopedagogic și metodic specific;

d) pentru ocuparea funcției de profesor pentru învățământ preșcolar - absolvirea cu diplomă de licență a specializării «Pedagogia învățământului primar și preșcolar» sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările «educatoare» și «educatoare/învățător» ori a colegiului universitar de institutori sau a altor școli echivalente și absolvirea unei instituții de învățământ superior cu diplomă de licență;

e) pentru ocuparea funcției de profesor pentru învățământ primar - absolvirea cu diplomă de licență a specializării «Pedagogia învățământului primar și preșcolar» sau absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic cu specializările «învățător» și «educatoare/învățător» ori a colegiului universitar de institutori sau a altor școli echivalente și absolvirea unei instituții de învățământ superior cu diplomă de licență;

f) pentru ocuparea funcțiilor de profesor în învățământul gimnazial sau profesional, profesor de instruire practică, profesor în palatele și cluburile elevilor, profesor-antrenor în cluburile sportive școlare, profesor documentarist - absolvirea cu examen de licență ori examen de absolvire a unei instituții de învățământ superior sau a unui colegiu pedagogic în profilul postului sau absolvirea cu diplomă a ciclului I de studii universitare de licență sau a ciclului II de studii universitare de masterat în profilul postului, cu condiția finalizării cu certificat a programului de formare psihopedagogică de nivel I ori a îndeplinirii condiției prevăzute la art. 238 alin. (12) sau alin. (7);

g) pentru ocuparea funcțiilor de profesor în învățământul liceal și terțiar nonuniversitar - absolvirea cu examen de licență a unei instituții de învățământ superior de lungă durată sau echivalentă acesteia în profilul postului ori absolvirea cu diplomă a ciclului II de studii universitare de masterat în profilul postului, cu condiția finalizării cu certificat a programului de formare psihopedagogică de nivel I și de nivel II sau îndeplinirea condiției prevăzute la art. 238 alin. (12) sau alin. (7) și finalizarea cu certificat a programului de formare psihopedagogică de nivel II."

66. La articolul 248, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"

(11) Ocuparea funcțiilor didactice prevăzute la alin. (1) lit. f) și g) se poate realiza și în condițiile efectuării unui stagiu practic cu durata de un an școlar, realizat într-o unitate de învățământ, în funcția didactică corespunzătoare studiilor, și îndeplinirii cumulativ a următoarele condiții minime de studii:

a) absolvirea cu diplomă a studiilor universitare de licență în profilul postului;

b) absolvirea unui program de studii de master didactic cu durata de 2 ani."

67. La articolul 248, alineatul (3) se abrogă.

68. La articolul 248, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(6) Pentru ocuparea funcției didactice de antrenor în cluburile sportive școlare, în palatele și în cluburile copiilor - absolvirea cu diplomă a unui liceu și a unei școli de antrenori, școli postliceale ori a unui colegiu de învățământ terțiar nonuniversitar sau superior de profil, cu specializarea în ramura de sport respectivă, și absolvirea cu certificat a programului de formare psihopedagogică de nivel I sau îndeplinirea condiției prevăzute la art. 238 alin. (12)."

69. La articolul 252, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

"

(7) La etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin transfer pentru soluționarea restrângerii de activitate/pretransfer consimțit între unitățile de învățământ pot participa cadre didactice titulare în unități de învățământ preuniversitar de stat și cadre didactice titulare din învățământul preuniversitar particular dacă se află în una dintre următoarele situații:

a) sunt cadre didactice titulare în unități de învățământ preuniversitar particulare acreditate, în baza concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în învățământul preuniversitar de stat;

b) sunt cadre didactice titulare în unități de învățământ preuniversitar particular acreditate/autorizate transferate/ pretransferate din învățământul preuniversitar de stat;

c) sunt cadre didactice titulare în unități de învățământ preuniversitar particular acreditate și au obținut nota/media de cel puțin 7 la un concurs național unic de titularizare în învățământul preuniversitar de stat în ultimii 6 ani."

70. La articolul 254, alineatele (3), (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(3) Concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învățământul preuniversitar de stat cu personal didactic de predare încadrat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau perioadă determinată se organizează conform art. 89 alin. (1). Concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învățământul preuniversitar de stat cu personal încadrat în regim de plata cu ora, cu personal didactic de predare asociat sau pensionat se organizează la nivelul unităților de învățământ.

(4) Încadrarea unităților de învățământ cu personal didactic, vacantarea posturilor didactice/catedrelor, ocuparea posturilor didactice/catedrelor, organizarea concursurilor pe posturi didactice/catedre și angajarea personalului didactic se realizează conform metodologiei-cadru prevăzute la art. 89.

(5) Consiliul de administrație al unității de învățământ stabilește posturile didactice/catedrele disponibile pentru angajare pe perioadă nedeterminată sau determinată și statutul acestora: vacante, rezervate."

71. La articolul 254 alineatul (8), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

a) probă practică sau inspecție specială la clasă și probă scrisă în cadrul concursului prevăzut la art. 89, la angajarea personalului didactic de predare cu contract individual de muncă, pe baza programelor specifice aprobate de Ministerul Educației Naționale;".

72. La articolul 254, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (81), cu următorul cuprins:

"

(81) Candidatul care solicită angajarea cu contract individual de muncă pe un post didactic/o catedră cu predare în altă limbă decât cea în care și-a făcut studiile superioare susține, în fața unei comisii de specialitate, un test de cunoaștere a limbii în care urmează să facă predarea."

73. La articolul 254, alineatul (9) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(9) În învățământul preuniversitar de stat inspectoratele școlare organizează concursul pentru ocuparea posturilor didactice și catedrelor, prevăzut la alin. 8 lit. a), conform statutului acestor posturi didactice și catedre, stabilit în condițiile alin. (5). În învățământul preuniversitar particular concursul pentru ocuparea posturilor didactice și catedrelor este organizat conform prevederilor art. 89 alin. (2)."

74. La articolul 254, după alineatul (9) se introduc patru noi alineate, alineatele (91), (92), (93) și (94), cu următorul cuprins:

"

(91) Unitățile de învățământ preuniversitar organizează concursul prevăzut la alin. 8 lit. b), conform statutului acestor posturi didactice și catedre, stabilit în condițiile alin. (5).

(92) Subiectele pentru proba scrisă la concursul național organizat de inspectoratele școlare se stabilesc de Ministerul Educației Naționale. Subiectele pentru concursurile organizate de unitățile de învățământ particulare se stabilesc de către acestea, pe baza programelor specifice aprobate de Ministerul Educației Naționale.

(93) La concursul național organizat de inspectoratele școlare, lucrările scrise pentru ocuparea posturilor vacante din învățământul preuniversitar se evaluează de comisii, pe specialități, în centre de evaluare stabilite de Ministerul Educației Naționale.

(94) Contestațiile privind rezultatele concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate organizat de inspectoratul școlar se adresează inspectoratului și se soluționează prin reevaluarea lucrărilor în cauză de către comisii, pe specialități, în centrele stabilite de Ministerul Educației Naționale. Din comisiile de soluționare a contestațiilor nu pot face parte persoanele care au asigurat corectarea la concurs a lucrărilor. Hotărârea acestor comisii este definitivă."

75. La articolul 254, alineatul (10) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(10) Consiliul de administrație al unității de învățământ particular, care organizează concurs de ocupare a posturilor didactice, aprobă comisia de concurs. Din comisia de concurs compusă din cadre didactice face parte în mod obligatoriu și un reprezentant al inspectoratului școlar. În situația în care concursul se organizează în consorții școlare sau în asocieri temporare la nivel local, județean sau interjudețean comisiile sunt aprobate de consiliile de administrație ale unităților de învățământ particulare respective."

76. La articolul 254, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (101), cu următorul cuprins:

"

(101) Contestațiile privind rezultatele concursului din învățământul particular se adresează unității de învățământ organizatoare. Comisia care le analizează este alcătuită din alți membri decât cei care au corectat în concurs lucrările în cauză. Hotărârea comisiei de contestații este definitivă."

77. La articolul 254, alineatele (11), (13), (14), (15), (16), (18) și (19) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(11) În învățământul preuniversitar de stat, validarea concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice se face de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar. Angajarea pe post a personalului didactic cu contract individual de muncă se face de directorul unității de învățământ, pe baza deciziei de repartizare semnate de inspectorul școlar general.

. . . . . . . . . .

(13) Candidații care au dobândit definitivarea în învățământ, cadre didactice cu drept de practică, și au ocupat un post didactic vacant, prin concurs național, organizat în condițiile metodologiei prevăzute la art. 89, sunt titulari în învățământul preuniversitar. Pe baza deciziei de repartizare semnate de inspectorul școlar general, directorul unității de învățământ încheie cu aceștia contractul individual de muncă pe perioadă nedeterminată.

(14) Pentru candidații care nu au dobândit definitivarea în învățământ, cadre didactice debutante, și au ocupat un post didactic vacant, prin concurs național, organizat în condițiile metodologiei prevăzute la art. 89, directorul unității de învățământ încheie contractul individual de muncă pe o perioadă de cel mult un an școlar. În situația în care acești candidați promovează examenul pentru definitivarea în învățământ, consiliul de administrație modifică durata contractului individual de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată.

(15) Candidații care au ocupat prin concurs național, în condițiile metodologiei, un post didactic/o catedră vacant(ă) publicat(ă) pentru angajare pe perioadă determinată sau un post didactic/o catedră rezervat(ă), pe baza deciziei de repartizare semnate de inspectorul școlar general, încheie contract individual de muncă pe o perioadă de cel mult un an școlar, respectiv până la revenirea titularului pe post, cu directorul unității de învățământ. Consiliul de administrație al unității de învățământ poate decide prelungirea contractului individual de muncă și în anul școlar următor, în condițiile prevăzute de metodologia-cadru prevăzută la art. 89 alin. (1).

(16) Cadrele didactice asociate și pensionate care au ocupat un post didactic/o catedră vacant(ă)/rezervat(ă) prin concursul prevăzut la alin. (8) lit. b) încheie contract individual de muncă în regim de plata cu ora cu directorul unității de învățământ.

. . . . . . . . . .

(18) Reprezentanții organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar participă cu statut de observator la toate etapele de organizare și desfășurare a concursurilor organizate de inspectoratul școlar sau de unitățile de învățământ.

(19) Posturile didactice/catedrele rămase neocupate prin concurs sau vacantate în timpul anului școlar se ocupă pe perioadă determinată, prin detașare, prin plata cu ora, până la sfârșitul anului școlar ori până la revenirea pe post a cadrului didactic care a beneficiat de rezervarea postului/catedrei. În situația în care posturile didactice nu pot fi astfel ocupate până la începerea cursurilor, inspectoratele școlare organizează, la nivel județean, concursuri pentru ocuparea posturilor didactice în vederea angajării cu contract individual de muncă pe perioadă determinată a personalului didactic calificat. În mod excepțional, până la începerea cursurilor, inspectoratele școlare pot organiza testări prin interviu și lucrare scrisă, în profilul postului solicitat, în vederea angajării cu contract individual de muncă pe perioadă determinată a personalului fără studii corespunzătoare postului."

78. La articolul 254, după alineatul (19) se introduce un nou alineat, alineatul (191), cu următorul cuprins:

"

(191) Posturile didactice/catedrele vacantate pe parcursul anului școlar se ocupă la nivelul unității de învățământ conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educației naționale."

79. La articolul 257, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(2) Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct se organizează de către inspectoratul școlar.

(3) În urma promovării concursului, directorul încheie contract de management administrativ-financiar cu primarul/ primarul de sector al unității administrativ-teritoriale, respectiv președintele consiliului județean pe raza căruia se află unitatea de învățământ."

80. La articolul 258, alineatele (1), (3), (4), (5) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(1) Inspectoratul școlar numește comisia de concurs pentru ocuparea funcției de director, respectiv de director adjunct al unității de învățământ preuniversitar, unității conexe a învățământului preuniversitar, unității de învățământ pentru activități extrașcolare. Comisia de concurs pentru ocuparea funcției de director/director adjunct este formată din 5-7 membri, din care un reprezentant al inspectoratului școlar/al municipiului București, cadre didactice și reprezentanți ai autorităților publice locale propuși de consiliul de administrație al unității de învățământ pentru care se organizează concurs. În cazul unităților de învățământ preuniversitar din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, în comisia de concurs pentru ocuparea funcției de director/director adjunct sunt incluși, în calitate de membri, în locul reprezentaților autorităților publice locale, delegați ai ministerului de resort. În cazul Palatului Național al Copiilor, în comisia de concurs este numit un inspector de specialitate din cadrul Ministerului Educației Naționale. La concursul pentru ocuparea funcției de director/director adjunct participă de drept reprezentanți ai organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar și un reprezentant al părinților, cu statut de observatori.

. . . . . . . . . .

(3) Consiliul de administrație al inspectoratului școlar validează rezultatele concursului de ocupare a funcțiilor de director/director adjunct și soluționează eventualele contestații.

(4) Modelul-cadru al contractului de management administrativ-financiar este stabilit prin ordin al ministrului educației naționale.

(5) Directorul/directorul adjunct al unității de învățământ de stat poate fi eliberat din funcție la propunerea motivată a consiliului de administrație al inspectoratului școlar/al municipiului București, la propunerea a 2/3 dintre membrii consiliului de administrație al unității de învățământ sau la propunerea consiliului profesoral, cu votul a 2/3 dintre membri. În această ultimă situație este obligatorie realizarea unui audit de către inspectoratul școlar. Rezultatele auditului se analizează în consiliul de administrație al inspectoratului școlar. În funcție de hotărârea consiliului de administrație al inspectoratului școlar, inspectorul școlar general emite decizia de eliberare din funcție a directorului/directorului adjunct al unității de învățământ.

. . . . . . . . . .

(7) În cazul vacantării funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, conducerea interimară este asigurată, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar, de un cadru didactic titular, numit prin detașare în interesul învățământului, prin decizia inspectorului școlar general, cu avizul consiliului de administrație al inspectoratului școlar și cu acordul scris al persoanelor solicitate."

81. La articolul 258, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:

"

(8) Inspectorul școlar general emite decizia de numire în funcția de director, respectiv de director adjunct."

82. La articolul 262 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

"

d) activități de dirigenție."

83. La articolul 262 alineatul (3), literele a), b), d), e) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

a) un post de educator/educatoare sau de institutor/institutoare ori de profesor pentru învățământul preșcolar pentru fiecare grupă cu program normal, constituită în educația timpurie;

b) un post de învățător/învățătoare sau de institutor/ institutoare ori de profesor pentru învățământul primar pentru fiecare clasă din învățământul primar sau pentru clase simultane din cadrul acestuia, unde nu se pot constitui clase separate;

. . . . . . . . . .

d) 24 de ore pe săptămână pentru profesorii de instruire practică și maiștrii-instructori;

e) pentru personalul didactic din învățământul special, norma didactică se stabilește astfel: învățători și profesori la predare - 16 ore pe săptămână; învățător-educator, institutor-educator, profesor-educator, maistru-instructor și profesor pentru instruire practică - 20 de ore pe săptămână;

f) un post pentru personalul didactic din învățământul special integrat, pentru cel din centrele logopedice interșcolare, pentru personalul didactic itinerant și de sprijin, pentru personalul didactic din învățământul special preșcolar, pentru profesori care efectuează terapiile specifice, profesori pentru cultura fizică medicală, kinetoterapie, educația psihomotrică și altele, în funcție de tipul și gradul de deficiență, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educației Naționale;".

84. La articolul 262, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Norma didactică de predare-învățare-evaluare prevăzută la alin. (3) lit. c), d) și e) pentru personalul didactic de predare și de instruire practică cu o vechime în învățământ de peste 25 de ani, cu gradul didactic I, și cel din corpul profesorilor mentori se poate reduce cu 2 ore săptămânal, fără diminuarea salariului, cu încadrarea în bugetul aprobat."

85. La articolul 262, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) și (6), cu următorul cuprins:

"

(5) Norma didactică se poate reduce ca urmare a solicitării cadrului didactic, adresată directorului școlii.

(6) Personalul didactic de predare și de instruire practică, care beneficiază de reducerea normei didactice, poate avea dreptul la remunerarea activității în regim de plată cu ora sau cumul de norme, doar după efectuarea normei complete, prevăzute la alin. (3) lit. c), d) și e)."

86. La articolul 284, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: Respingeri de neconstituționalitate (2), Reviste (1)

"

(2) Personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control se pensionează pentru limită de vârstă, anticipat și anticipat parțial, la data încheierii anului școlar în care împlinește vârsta standard de pensionare sau, după caz, în situația pensiei anticipate și anticipate parțială, vârsta standard redusă cu cel mult 5 ani."

87. La articolului 284, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins: Respingeri de neconstituționalitate (2), Reviste (1)

"

(21) Prin derogare de la art. 56 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în cazul personalului didactic care se pensionează în condițiile alin. (2), contractul individual de muncă încetează de drept la data comunicării deciziei de admitere a cererii de pensionare."

88. La articolul 284, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(6) Personalul didactic de predare titular din învățământul preuniversitar, cu gradul didactic I sau cu titlul științific de doctor, care dovedește competență profesională deosebită, poate fi menținut ca titular în funcția didactică până la 3 ani peste vârsta standard de pensionare, anual, la cerere, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației naționale."

89. La articolul 284, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:

"

(8) Personalul didactic de predare titular din învățământul preuniversitar menținut ca titular în funcția didactică până la 3 ani peste vârsta standard de pensionare, prevăzută de legislația privind sistemul public de pensii, în condițiile alin. (6) sau reîncadrat în funcția de personal didactic, în condițiile alin. (7), poate fi numit prin detașare în interesul învățământului în funcții vacante de conducere sau de îndrumare și control, neocupate prin concurs, în condițiile legii."

90. La articolul 289, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(6) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul în care instituțiile de învățământ superior nu pot acoperi normele cu titulari, pot hotărî menținerea calității de titular în învățământ și/sau în cercetare, cu toate drepturile și obligațiile ce decurg din această calitate, pe baza evaluării anuale a performanțelor academice, după o metodologie stabilită de senatul universitar."

91. Articolul 291 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 291. -

(1) Personalul din învățământul superior este format din personal didactic și personal nedidactic.

(2) Personalul didactic este format din personalul didactic de predare/cercetare, personal didactic auxiliar/cercetare din universități, biblioteci universitare și biblioteci centrale universitare.

(3) Prin personal didactic și de cercetare, în sensul prezentei legi, se înțelege personalul care deține, în mod legal, unul dintre titlurile universitare sau de cercetare prevăzute de prezenta lege, care aparține unei instituții de învățământ superior și care desfășoară activități didactice și/sau de cercetare.

(4) În raport cu relațiile de muncă stabilite cu instituția de învățământ superior, personalul didactic poate fi: titular sau asociat. În raport cu participarea la procesul didactic și cu gradul de pregătire profesională, personalul didactic poate fi: personal didactic sau personal didactic auxiliar.

(5) Prin personal didactic titular se înțelege personalul didactic care ocupă o funcție didactică într-o universitate, obținută prin concurs, pe o perioadă nedeterminată, precum și personalul didactic menținut conform prevederilor art. 289 alin. (6), în condițiile legii. Personal didactic titular este și personalul didactic care beneficiază de rezervare de post, în condițiile legii. Cadrele didactice și de cercetare angajate pe perioadă determinată au statut de cadru didactic și de cercetare asociat.

(6) Calitatea de titular există numai în raport cu o singură instituție de învățământ superior sau cu o singură instituție de cercetare-dezvoltare; când un cadru didactic desfășoară activități didactice sau de cercetare științifică în mai multe instituții de învățământ superior ori de cercetare-dezvoltare, calitatea de titular poate fi numai la una dintre ele, iar în celelalte, calitatea este de cadru didactic sau de cercetător asociat.

(7) Funcțiilor de cercetare-dezvoltare din universități și personalului care le ocupă li se aplică prevederile Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.

(8) În cazul desființării unei unități de învățământ superior de stat, personalul astfel disponibilizat beneficiază de salarii compensatorii, conform legislației în vigoare."

92. La articolul 303, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Contractele de muncă ale personalului didactic și de cercetare includ asumarea de către angajat a unor standarde minimale ale rezultatelor activităților didactice și de cercetare, aprobate de către senatul universitar, și clauze privind sancționarea angajatului în condițiile neîndeplinirii acestor standarde minimale, în conformitate cu legislația în vigoare."

93. La articolul 304, după alineatul 16 se introduc două noi alineate, alineatele (17) și (18), cu următorul cuprins:

"

(17) Personalul din învățământul superior poate beneficia, în condițiile legii, de drepturile conferite personalului din învățământul preuniversitar prin art. 264 alin. (1), art. 268 alin. (1), art. 274 alin. (1), art. 276, art. 277 și art. 278, pe baza aprobării senatului universitar.

(18) Universitățile pot acorda din venituri proprii ajutoare pentru salariați."

94. La articolul 342, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Autoritatea Națională pentru Calificări înființează Centrul Național de Acreditare ca structură fără personalitate juridică cu scopul de a autoriza centrele de evaluare a competențelor profesionale, precum și pentru a acredita centre de evaluare și organisme de evaluare. Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului Național de Acreditare se aprobă prin ordin al ministrului educației naționale."

95. La articolului 342, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

"

(5) Pentru realizarea autorizării și acreditării prevăzute la alin. (4), Centrul Național de Acreditare folosește, în condițiile legii, evaluatori externi care elaborează rapoarte de evaluare în acest scop."

96. La articolul 352, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) și (3), cu următorul cuprins:

"

(2) Pentru punerea în aplicare a prevederilor alin. (1), precum și pentru facilitarea corelării sistemului de învățământ cu piața muncii, se înființează și vor funcționa, în toate instituțiile de învățământ superior, centre de consiliere și orientare în carieră pentru elevii din anii terminali, studenți și absolvenți, în cadrul cărora vor funcționa unități de analiză și gestiune previzională a solicitărilor pieței muncii.

(3) Metodologia privind organizarea și funcționarea acestor centre se aprobă prin ordin al ministrului."

97. La anexă, după punctul 33 se introduce un nou punct, punctul 331, cu următorul cuprins:

"

331. Mobilitatea academică a studenților reprezintă dreptul studenților și studenților-doctoranzi de a li se recunoaște creditele transferabile dobândite, în condițiile legii, la alte instituții de învățământ superior din țară sau din străinătate. Mobilitatea academică a studenților poate fi internă sau internațională și, după caz, definitivă sau temporară. Mobilitatea definitivă se face după o procedură aprobată prin ordin al ministrului."

Art. II. -

Articolul 1 din Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 776 din 12 decembrie 2013, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

(1) Prezenta lege reglementează modalitatea de efectuare a stagiului pentru absolvenții de învățământ superior, în scopul:

a) asigurării tranziției absolvenților de învățământ superior de la sistemul de educație la piața muncii;

b) consolidării competențelor și abilităților profesionale pentru adaptarea la cerințele practice și exigențele locului de muncă în vederea integrării în muncă;

c) dobândirii de experiență și vechime în muncă;

d) dobândirii de vechime în specialitate, după caz.

(2) Durata perioadei de stagiu este de 6 luni, cu excepția profesiilor pentru care există reglementări speciale.

(3) Angajatorii care optează pentru organizarea de stagii pentru absolvenții de învățământ superior sunt obligați să respecte prevederile prezentei legi."

Art. III. -

(1) Bunurile imobile preluate, conform Ordonanței Guvernului nr. 16/2010 privind preluarea Centrului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Construcțiilor la Acțiuni Seismice și Alunecări de Teren - CNRRS, aflat în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, de către Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC, aflat în coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, prin procedura comasării prin absorbție, aprobată cu modificări prin Legea nr. 183/2011, din administrarea sau, după caz, din proprietatea Centrului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Construcțiilor la Acțiuni Seismice și Alunecări de Teren - CNRRS rămân în patrimoniul INCD URBANINCERC.

(2) Bunurile mobile primite, în mod gratuit cu titlu de donație, în perioada 2002-2008, în cadrul Proiectului JICA de Reducere a Riscului Seismic pentru Construcțiile din România finanțat de Agenția de Cooperare Internațională a Japoniei - JICA, se transmit de la URBAN-INCERC, cu titlu gratuit, în scopul desfășurării activității de cercetare în domeniul evaluării riscului seismic, în patrimoniul Universității Tehnice de Construcții București.

(3) Regimul juridic al bunurilor prevăzute la alin. (2) este cel stabilit la momentul donației.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Ministrul educației naționale,
Remus Pricopie
p. Ministrul delegat pentru învățământ superior,
cercetare științifică și dezvoltare tehnologică,
Emil Florin Albotă,
secretar de stat
p. Ministrul muncii, familiei, protecției sociale
și persoanelor vârstnice,
Teodor Codrin Scutaru,
secretar de stat
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
Ministrul finanțelor publice,
Ioana-Maria Petrescu
p. Ministrul delegat pentru buget,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

București, 26 iunie 2014.

Nr. 49.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Personalul didactic este discriminat la pensionarea pentru limită de vârstă?
;
se încarcă...