Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 46/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Modificări (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 iunie 2014 până la 16 aprilie 2017, fiind abrogat prin Codul Fiscal 2015.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere necesitatea întreprinderii unor măsuri urgente de stimulare a consumului în lipsa cărora creșterea economică poate fi afectată, precum și menținerea unor perspective limitate în ceea ce privește reluarea acestuia, chiar în condițiile înregistrării unor ușoare creșteri care nu pot fi calificate drept tendință, a înăspririi accesului la finanțare de către creditori, precum și preferința mai mare a unei părți a populației în perioada crizei spre economisirea în scop de precauție,

luând în considerare nivelul deosebit de ridicat al ponderii serviciului datoriei în venitul lunar al persoanelor fizice cu venituri sub media pe economie, care au fost cele mai afectate de criză, diminuarea radicală a veniturilor acestor persoane reflectată în capacitatea mai redusă a acestora de onorare a serviciului contractat la instituții bancare, precum și creșterea alarmantă a numărului de persoane ce au fost puse în situația de a nu mai putea executa aceste obligații, devenite mult prea oneroase,

având în vedere faptul că alterarea extremă a situației financiare a unei părți a populației nu putea fi prevăzută și nici înlăturată ulterior de către persoanele ce au contractat obligații financiare prin credite bancare, contextul economico-financiar în care au dobândit obligațiile respective fiind cu totul diferit de cel actual,

ținând seama de existența unui surplus de lichiditate pe piața monetară,

pentru eliminarea distorsiunilor cauzate, în principal, de povara fiscală ridicată suportată de persoanele fizice cu venituri mici,

este necesară implementarea urgentă a mecanismului de restructurare pentru a genera un consum imediat drept consecință a reducerii ratelor la credite pe o perioadă de maximum 2 ani, astfel încât să se poată accesa facilitatea fiscală acordată sub forma deducerii speciale pentru credite restructurate, în perioada 2016-2017,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. -

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. După articolul 56 se introduce un nou articol, articolul 561, cu următorul cuprins:

"

Deducere specială pentru credite restructurate

Art. 561 . -

(1) Deducerea specială pentru credite se acordă dacă restructurarea creditelor, care semnifică modificarea condițiilor de rambursare a acestora, îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) să fie acordată pentru credite care nu înregistrează întârzieri la plată sau care au întârzieri la plată de cel mult 90 de zile;

b) să conducă la diminuarea cu cel mult 35% a obligațiilor lunare de plată ale debitorului, aferente creditului supus restructurării, dar nu cu mai mult de 900 lei sau echivalent, indiferent dacă împrumutul respectiv a fost acordat în lei sau în valută, pentru o perioadă de maximum 2 ani. Pentru creditele în valută și cele exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute, cursul de schimb utilizat este cel comunicat de Banca Națională a României în vigoare la data depunerii cererii prin care se solicită restructurarea;

c) să asigure prelungirea duratei inițiale a creditului cu perioada pentru care se diminuează obligațiile de plată conform lit. b);

d) sumele reprezentând diminuările ratelor lunare de plată prevăzute la lit. b), inclusiv costul suportat de debitor pentru amânarea la plată a acestora, să fie distribuite pe o durată egală cu cea pentru care a fost acordată diminuarea obligațiilor de plată, începând cu data de la care nu mai operează diminuarea respectivă;

e) împrumutătorul nu poate majora rata dobânzii sau, după caz, marja de dobândă, pentru creditele cu dobândă variabilă, sau alte costuri aferente creditului și nici nu poate impune alte costuri, altfel decât era prevăzut în contract la data restructurării;

f) împrumutătorul pune la dispoziția debitorilor, înainte ca aceștia să intre în procedura de restructurare a creditelor, scadențarul aferent întregii durate de viață a mecanismului de restructurare.

(2) Deducerea specială reglementată de prevederile alin. (1) poate fi acordată pentru o singură restructurare aprobată unei persoane fizice, la unul sau mai multe credite, cu condiția ca suma totală amânată la plată să se încadreze în limita valorică determinată potrivit alin. (1) lit. b).

(3) Deducerea specială reglementată de prevederile alin. (1) poate fi aplicată în cazul creditelor acordate de instituțiile de credit atât persoane juridice române, cât și sucursale ale instituțiilor de credit persoane juridice străine și de instituțiile financiare nebancare persoane juridice române, înscrise în Registrul general al Băncii Naționale a României, denumite în continuare împrumutători, care optează pentru restructurarea creditelor, potrivit condițiilor stabilite în normele interne și cu respectarea cerințelor prevăzute la alin. (1).

(4) Persoanele fizice prevăzute la art. 40 alin. (1) lit. a) și alin. (2), care sunt titulare ale unor contracte de credite supuse restructurării conform alin. (1), au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub formă de deducere specială pentru credite, acordată pentru fiecare lună a perioadei impozabile, numai pentru veniturile din salarii realizate la locul unde se află funcția de bază. Același regim fiscal se aplică și în cazul moștenitorilor care au preluat contractele de credite restructurate, precum și garanților care au preluat prin novație credite restructurate, în cazul în care sunt îndeplinite condițiile de acordare a facilității.

(5) Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească cumulativ persoanele fizice prevăzute la alin. (4) pentru acordarea deducerii speciale pentru credite sunt următoarele:

a) să fie titulară a unui contract de credit aflat în derulare la data de 31 mai 2014, indiferent de data acordării creditului;

b) creditul primit de persoana fizică să fi fost supus restructurării, potrivit prevederilor alin. (1) până la data de 1 ianuarie 2016;

c) persoana fizică să realizeze venituri brute din salarii prevăzute la art. 55, cu excepția veniturilor prevăzute la alin. (2)-(4), la funcția de bază, de până la 2.200 lei, inclusiv, în fiecare lună a perioadei impozabile în care se acordă deducerea.

(6) Deducerea specială pentru credite nu se mai acordă începând cu luna în care contribuabilul realizează venituri brute din salarii prevăzute la art. 55, cu excepția veniturilor prevăzute la alin. (2)-(4), la funcția de bază, mai mari de 2.200 lei/lună, pe parcursul derulării contractului supus restructurării, pentru perioada respectivă sau pentru perioada în care plățile nu au fost efectuate conform graficului stabilit de împrumutător după restructurarea creditului.

(7) Deducerea specială pentru credite se acordă lunar la locul unde se acordă și deducerea personală pentru contribuabilii care obțin venituri din salarii la funcția de bază. În cazul în care contribuabilul se mută în cursul unei luni la un alt angajator, deducerea specială pentru credite se acordă numai la primul angajator pentru luna respectivă, iar în cazul celui detașat pentru care plata veniturilor din salarii se efectuează de entitatea la care a fost detașat, deducerea respectivă se acordă la această entitate.

(8) Deducerea se acordă lunar, după încheierea perioadei de diminuare a ratei, în perioada prevăzută la alin. (1) lit. d), și reprezintă rata din această perioadă, dar nu mai mult de 900 lei/lună.

(9) În cazul creditelor în valută echivalentul în lei a deducerii acordate se stabilește utilizând cursul de schimb al Băncii Naționale a României pentru ziua în care s-a efectuat plata, comunicat de Banca Națională a României în cursul zilei anterioare.

(10) Obligația acordării deducerii speciale pentru credite revine angajatorului, iar procedura de aplicare se stabilește prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(11) În vederea acordării facilității fiscale, contribuabilul va prezenta angajatorului următoarele documente justificative emise de împrumutător:

a) la solicitarea acordării deducerii, documentul emis de împrumutător din care să rezulte: titularul creditului, rata creditului de după încheierea perioadei de diminuare a ratei, prevăzută la alin. (1) lit. d), graficul plăților stabilit în urma restructurării;

b) lunar, documentul emis de împrumutător, care atestă plata ratelor conform graficului stabilit în urma restructurării.

(12) Documentele se păstrează la angajator în vederea acordării facilității fiscale."

2. La articolul 57 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

a) la locul unde se află funcția de bază, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferență între venitul net din salarii calculat prin deducerea din venitul brut a contribuțiilor sociale obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii, cu respectarea prevederilor Uniunii Europene sau ale convențiilor/acordurilor privind coordonarea sistemelor de securitate socială în care România este parte, și următoarele:

- deducerea personală acordată pentru luna respectivă;

- deducerea specială pentru credite;

- cotizația sindicală plătită în luna respectivă;

- contribuțiile la fondurile de pensii facultative, în conformitate cu legislația în materie, la schemele de pensii facultative calificate astfel în conformitate cu legislația privind pensiile facultative de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, efectuate către entități autorizate, stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, astfel încât la nivelul anului să nu se depășească echivalentul în lei a 400 de euro;".

3. La articolul 60, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

"

(21) Deducerea specială pentru credite va fi luată în calcul la stabilirea bazei impozabile și în cazul contribuabililor pentru care obligațiile declarative și de plată ale impozitului lunar la bugetul de stat sunt stabilite potrivit alin. (2). Prevederile art. 561 se aplică în mod corespunzător cu excepția alin. (10)-(12), pe baza documentelor justificative emise de împrumutător."

4. După articolul 60 se introduce un nou articol, articolul 601, cu următorul cuprins:

"

Acordarea deducerii speciale pentru credite în cazul contribuabililor care obțin venituri din salarii la funcția de bază și din pensii

Art. 601 . -

(1) În cazul în care contribuabilul realizează venituri atât din salarii, cât și din pensii, deducerea specială pentru credite se acordă la stabilirea bazei impozabile pentru venitul realizat de la o singură sursă desemnată de contribuabil.

(2) Contribuabilii au obligația să înștiințeze angajatorul la care au funcția de bază, desemnat în vederea acordării deducerii speciale pentru credite, prin depunerea unei declarații pe propria răspundere că nu beneficiază de deducerea respectivă la determinarea bazei impozabile pentru alte venituri realizate din salarii sau pensii."

5. Articolul 69 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 69. -

(1) Venitul impozabil lunar din pensii se stabilește prin deducerea din venitul din pensie, în ordine, a următoarelor:

a) contribuții sociale obligatorii calculate, reținute și suportate de persoana fizică;

b) suma neimpozabilă lunară de 1.000 lei;

c) deducerea specială pentru credite.

(2) Deducerea specială pentru credite se acordă și în cazul moștenitorilor care au preluat contractele de credite restructurate, precum și garanților care au preluat prin novație credite restructurate și care realizează venituri din pensii, în situația în care sunt îndeplinite condițiile de acordare a facilității."

6. După articolul 69 se introduc două noi articole, articolele 691 și 692, cu următorul cuprins:

"

Acordarea deducerii speciale pentru credite în cazul contribuabililor care obțin venituri din pensii

Art. 691 . -

(1) Deducerea specială pentru credite se acordă pentru persoanele fizice care realizează un venit brut lunar din pensii la locul desemnat pentru acordarea deducerii speciale pentru credite, de până la 2.200 lei, inclusiv, în fiecare lună a perioadei impozabile în care se acordă deducerea și care îndeplinesc cumulativ condițiile de la art. 561 alin. (5) lit. a) și b).

(2) Deducerea specială pentru credite nu se mai acordă începând cu luna în care contribuabilul realizează venituri brute din pensii, mai mari de 2.200 lei/lună, la locul desemnat pe parcursul derulării contractului supus restructurării, pentru perioada respectivă sau pentru perioada în care plățile nu au fost efectuate conform graficului stabilit de împrumutător după restructurarea creditului.

(3) Deducerea se acordă lunar, după încheierea perioadei de diminuare a ratei, în perioada prevăzută la art. 561 alin. (1) lit. d), și reprezintă rata din această perioadă, dar nu mai mult de 900 lei/lună.

(4) Prevederile art. 561 alin. (9) se aplică în mod corespunzător și în cazul contribuabililor care realizează venituri din pensii.

(5) Obligațiile privind acordarea deducerii speciale pentru credite prevăzute la art. 561 alin. (10)-(12) stabilite în sarcina angajatorilor revin plătitorilor de venituri din pensii.

Acordarea deducerii speciale pentru credite în cazul contribuabililor care obțin venituri din pensii și din salarii

Art. 692 . -

(1) În cazul în care contribuabilul realizează venituri atât din pensii, cât și din salarii, deducerea specială pentru credite se acordă la stabilirea bazei impozabile pentru venitul realizat de la o singură sursă desemnată de contribuabil.

(2) În cazul în care contribuabilul realizează venituri din pensii din mai multe surse de venit, deducerea specială pentru credite se acordă la stabilirea bazei impozabile pentru venitul realizat de la o singură sursă desemnată de contribuabil.

(3) Contribuabilii au obligația să înștiințeze plătitorul de venit desemnat în vederea acordării deducerii speciale pentru credite, prin depunerea unei declarații pe propria răspundere, că nu beneficiază de deducerea respectivă la determinarea bazei impozabile pentru alte venituri realizate din salarii sau pensii."

Art. II. -

Prevederile art. I referitoare la deducerea specială pentru credite restructurate se aplică pentru drepturile reprezentând venituri din salarii sau pensii aferente lunilor cuprinse în perioada ianuarie 2016-decembrie 2017.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Ioana-Maria Petrescu
p. Ministrul delegat pentru buget,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

București, 26 iunie 2014.

Nr. 46.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...