Guvernul României

Hotărârea nr. 1488/2004 privind aprobarea criteriilor și a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului național de protecție socială Bani de liceu

Modificări (4), Puneri în aplicare (1), Referințe (1), Reviste (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 septembrie 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituție, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Modificări (1)

Se aprobă criteriile și cuantumul sprijinului în cadrul Programului național de protecție socială "Bani de liceu" pentru elevii care urmează, la cursuri de zi, liceul sau școala de arte și meserii, program care constă în acordarea unui sprijin financiar lunar din sume alocate de la bugetul de stat.

Art. 2. - Modificări (1), Reviste (1)

(1) Beneficiari ai Programului național de protecție socială "Bani de liceu" sunt elevii care se află în întreținerea familiilor al căror venit brut lunar pe membru de familie, realizat în ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului, este de maximum 1.500.000 lei, precum și elevii care beneficiază de o măsură de protecție ori aflați sub tutelă sau curatelă în cazul respectării condiției de venit precizate mai sus. Modificări (1)

(2) Sprijinul financiar prevăzut în cadrul Programului național de protecție socială "Bani de liceu" se acordă pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul pregătirii și susținerii examenului de bacalaureat sau de diplomă și pe perioada practicii în producție.

(3) Cuantumul sprijinului financiar se stabilește anual prin hotărâre a Guvernului, înainte de începerea anului școlar. Modificări (2)

(4) Pentru anul școlar 2004/2005 cuantumul sprijinului financiar este de 1.800.000 lei lunar.

Art. 3. -

(1) La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent, realizate de membrii familiei în ultimele 3 luni anterioare depunerii cererii, cu excepția: alocației de stat, alocației suplimentare pentru familiile cu mulți copii, burselor de studii și burselor sociale, precum și a altor ajutoare cu caracter social acordate elevilor. Reviste (1)

(2) În sensul prezentei hotărâri, termenul familie desemnează soțul și soția sau soțul, soția și copiii lor necăsătoriți, care locuiesc și gospodăresc împreună.

(3) Este asimilată termenului familie și situația persoanei necăsătorite care locuiește împreună cu copiii aflați în întreținerea sa.

(4) În sensul definiției prevăzute la alin. (3) se asimilează termenului familie bărbatul și femeia necăsătoriți, cu copiii lor și ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc și gospodăresc împreună.

Art. 4. -

(1) Sprijinul financiar se acordă pe bază de cerere, formulată de elev cu autorizarea reprezentantului legal, înregistrată până la data de 15 octombrie pentru anul școlar 2004/2005 și până la data de 1 octombrie începând cu anul școlar 2005/2006, la unitatea de învățământ la care elevul este înscris. Modificări (1)

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoțită de actele doveditoare privind venitul brut lunar pe membru de familie.

Art. 5. -

În termen de 5 zile de la afișarea listei cu beneficiarii sprijinului financiar, se pot depune contestații la unitățile de învățământ care vor fi analizate de comisia formată la nivelul inspectoratului școlar județean, respectiv al municipiului București, în termen de 3 zile de la data expirării termenului de contestație.

Art. 6. -

(1) La nivelul fiecărui liceu și al fiecărei școli de arte și meserii se constituie o comisie de acordare a sprijinului financiar, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, desemnată de consiliul de administrație al unității de învățământ. Modificări (1)

(2) Comisia are următoarele atribuții:

a) afișarea la loc vizibil a criteriilor de acordare a sprijinului financiar;

b) primirea cererilor de sprijin financiar;

c) analizarea și afișarea la loc vizibil a listei cu beneficiari; Modificări (1)

d) transmiterea către inspectoratul școlar județean, respectiv al municipiului București, a listei cu persoanele care îndeplinesc criteriile de obținere a sprijinului financiar;

e) transmiterea contestațiilor la inspectoratul școlar.

Art. 7. -

(1) La nivelul fiecărui inspectorat școlar județean, respectiv al municipiului București, se constituie o comisie, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, stabilită de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar.

(2) Comisia prevăzută la alin. (1) va analiza contestațiile primite de la unitățile de învățământ, va centraliza listele cu beneficiarii sprijinului financiar, primite de la unitățile de învățământ, în baza cărora va solicita Ministerului Educației și Cercetării fondurile aferente.

Art. 8. -

La nivelul Ministerului Educației și Cercetării se va constitui o comisie care va urmări aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, ale cărei componență și atribuții vor fi stabilite prin ordin al ministrului educației și cercetării.

Art. 9. -

Criteriile specifice și metodologia de acordare a sprijinului în cadrul Programului național de protecție socială "Bani de liceu" se stabilesc prin ordin al ministrului educației și cercetării. Puneri în aplicare (1)

Art. 10. -

Beneficiarii Programului național de protecție socială "Bani de liceu" nu pot beneficia în același timp și de bursă socială.

Art. 11. -

(1) Fondurile pentru finanțarea Programului național de protecție socială "Bani de liceu" se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației și Cercetării.

(2) Acordarea sprijinului financiar în cadrul Programului național de protecție socială "Bani de liceu" se face în ordinea crescătoare a venitului brut lunar pe membru de familie, cu încadrarea în fondurile aprobate cu această destinație Ministerului Educației și Cercetării.

(3) Sumele reprezentând sprijin financiar acordat în baza Programului național de protecție socială "Bani de liceu" se repartizează inspectoratelor școlare județene, respectiv al municipiului București, de către Ministerul Educației și Cercetării, pe baza listei cu beneficiari transmise de către inspectoratele școlare.

(4) Plata sprijinului financiar se face prin unitățile școlare direct către elevii beneficiari ai Programului național de protecție socială "Bani de liceu".

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul educației și cercetării,
Alexandru Athanasiu
Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Dan Mircea Popescu
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 9 septembrie 2004.

Nr. 1.488.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Guvernul a mărit bursele elevilor de liceu din familii cu venituri modeste
Elevii cu ajutor social și indemnizații de handicap în familie vor putea cumula ajutoarele cu sumele din programul "Bani de liceu"
;
se încarcă...