Guvernul României

Hotărârea nr. 408/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor

Modificări (9), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 285 din 31 martie 2004.

În vigoare de la 31 martie 2004 până la 26 aprilie 2007, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 368/2007.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

Având în vedere prevederile art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, și al Hotărârii Parlamentului României nr. 5/2004 pentru aprobarea modificării structurii și componenței Guvernului,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, având sediul în municipiul București, Bd. Libertății nr. 12, sectorul 5.

(2) Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor aplică strategia și Programul Guvernului, în vederea promovării politicilor în domeniile mediului și gospodăririi apelor.

(3) Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor realizează politica în domeniile mediului și gospodăririi apelor la nivel național, elaborează strategia și reglementările specifice de dezvoltare și armonizare a acestor activități în cadrul politicii generale a Guvernului, asigură și coordonează aplicarea strategiei Guvernului în domeniile respective, îndeplinind rolul de autoritate de stat, de sinteză, coordonare și control în aceste domenii.

(4) Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor este autoritatea de management pentru infrastructura de mediu. Modificări (2)

Art. 2. -

Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor exercită următoarele funcții:

a) de strategie, prin care se elaborează, în conformitate cu politica economică a Guvernului și cu tendințele pe plan mondial, strategia de dezvoltare în domeniul mediului și gospodăririi apelor și se proiectează instrumentele financiare necesare;

b) de reglementare, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ și instituțional pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate;

c) de administrare, prin care se asigură administrarea proprietății publice și private a statului, precum și gestionarea serviciilor pentru care statul este responsabil, în domeniul său de activitate;

d) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului sau al Guvernului, reprezentarea pe plan intern și extern, în domeniul său de activitate;

e) de autoritate de stat, prin care se asigură aplicarea și respectarea reglementărilor legale privind organizarea și funcționarea instituțiilor care își desfășoară activitatea în subordinea, sub autoritatea și, după caz, în coordonarea sa.

CAPITOLUL II Atribuții

Art. 3. -

(1) În exercitarea funcțiilor sale Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor are următoarele atribuții principale:

1. asigură implementarea politicilor guvernamentale în domeniile sale de activitate, potrivit reglementărilor în vigoare;

2. elaborează strategii și politici în domeniile mediului și gospodăririi apelor, pe care le supune Guvernului spre adoptare;

3. coordonează activitatea de integrare a politicii de mediu în celelalte politici sectoriale în concordanță cu cerințele și standardele europene și internaționale pentru asigurarea dezvoltării durabile;

4. stabilește conținutul și prioritățile programelor de dezvoltare și cercetare în domeniile sale de activitate, elaborează studii, prognoze și strategii de dezvoltare și urmărește aplicarea și realizarea acestora, având și calitatea de titular al investițiilor cu finanțare din bugetul de stat sau al celor a căror finanțare este asigurată cu garanții de stat;

5. elaborează proiecte de acte normative privind activitatea în domeniul său, avizează proiecte de acte normative elaborate de alte ministere și autorități ale administrației publice centrale și locale, care privesc sfera sa de competență;

6. coordonează activitatea de avizare, promovare, realizare și monitorizare a obiectivelor și lucrărilor publice de protecție a mediului și de gospodărire a apelor;

7. coordonează activitatea de patrimoniu a instituțiilor publice din subordine;

8. fundamentează și elaborează programe privind protecția mediului și gospodărirea apelor;

9. asigură la nivel național controlul respectării de către persoanele juridice și fizice a reglementărilor din domeniile mediului și gospodăririi apelor;

10. reprezintă Guvernul în relațiile cu organisme interne și internaționale din domeniile mediului și gospodăririi apelor;

11. inițiază și dezvoltă programe de educație și de formare a specialiștilor în domeniul său de activitate, colaborează cu ministerele, cu celelalte autorități ale administrației publice centrale și locale, cu instituțiile de învățământ, știință și cultură, cu reprezentanții mijloacelor de informare a publicului;

12. emite acorduri, avize și autorizații de mediu, precum și licențe sau permise speciale prevăzute de actele normative în vigoare pentru activitățile de import-export sau pentru cele supuse unui regim special de autorizare; Modificări (1)

13. certifică tehnologii, echipamente, produse și aparatură din domeniile sale de activitate și acordă asistență tehnică de specialitate;

14. asigură organizarea și dezvoltarea activității de cercetare științifică și inginerie tehnologică în domeniile sale de activitate, elaborarea de studii și cercetări necesare obiectului său de activitate, pe baze contractuale, prin unitățile din subordinea, din coordonarea sau de sub autoritatea sa, și validarea rezultatelor cercetării, proiectării și studiilor efectuate în domeniile sale de activitate și acționează pentru valorificarea lor;

15. contractează cu unitățile din coordonarea sau de sub autoritatea sa, pe bază de negociere cu o singură sursă, următoarele lucrări în domeniile sale de activitate: Modificări (1)

a) studii, cercetări și rapoarte specifice privind starea și evoluția calității mediului și apelor;

b) studii, cercetări și rapoarte privind obligațiile ce revin României în calitate de țară parte la convențiile bilaterale și internaționale în domeniu, precum și pentru cele la care dorește să devină parte;

c) studii și cercetări de fundamentare a politicilor, strategiilor și legislației de mediu în acord cu cerințele acquisului comunitar;

d) studii, cercetări și rapoarte pentru organisme ale Uniunii Europene;

e) studii și cercetări de fundamentare a indicatorilor și rapoartelor privind datele statistice de mediu și gospodărirea apelor conform cerințelor la nivel național și european;

f) studii și cercetări de evaluare a potențialului de utilizare durabilă a resurselor naturale;

16. asigură baza metodologică și atestă persoanele juridice și fizice pentru întocmirea studiilor de meteorologie, hidrologie și hidrogeologie, a studiilor de impact asupra surselor de apă și apelor riverane acestora, precum și pentru lucrările construite pe ape sau în legătură cu apele, a studiilor și a proiectelor de gospodărire a apelor pentru evaluarea stării de siguranță în exploatare a barajelor și altor lucrări hidrotehnice, precum și pentru execuția lucrărilor specifice;

17. asigură controlul în domeniul mediului, gospodăririi apelor și siguranței în exploatare a barajelor și constată contravențiile pentru nerespectarea normelor legale în vigoare, aplică sancțiunile și sesizează organele de urmărire penală, potrivit prevederilor legale; Modificări (1)

18. organizează periodic acțiuni de verificare a stării tehnice și funcționale a lucrărilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor, indiferent de deținător, și stabilește măsurile ce se impun;

19. organizează, sprijină și editează publicații de specialitate și de informare din domeniile sale de activitate;

20. organizează, realizează și coordonează elaborarea de studii și proiecte pentru investiții în domeniile protecției mediului, gospodăririi apelor, meteorologiei, hidrologiei și hidrogeologiei;

21. elaborează și propune indicatori de mediu și gospodărire a apelor specifici diferitelor domenii de activitate și colaborează cu Institutul Național de Statistică în scopul adaptării continue a statisticii la cerințele naționale și al corelării cu datele statistice internaționale;

22. organizează și exercită, potrivit legii, direct și prin autoritățile cu competențe în domeniul protecției mediului, controlul privind respectarea legislației, a standardelor de protecție a mediului, aplică sancțiunile și stabilește măsurile corespunzătoare situațiilor care contravin reglementărilor legale;

23. promovează măsurile necesare pentru conservarea naturii, a diversității biologice și pentru utilizarea durabilă a componentelor acestora, stabilește regimul de administrare a rețelei naționale de arii protejate, organizează și exercită controlul asupra respectării acestuia;

24. dezvoltă cadrul legal pentru accesul publicului la informațiile privind calitatea factorilor de mediu, la elaborarea și aplicarea deciziilor în domeniile sale de activitate;

25. avizează programele de exploatare a resurselor naturale ale țării în raport cu cerințele dezvoltării economico-sociale pe termen scurt, mediu și lung, formulează și propune autorităților naționale competente strategii și politici pentru mediu, gospodărirea apelor și dezvoltare durabilă, corelate cu capacitatea de suport a ecosistemelor;

26. propune autorităților competente sau, după caz, stabilește, în condițiile legii, instrumentele juridice, instituționale, administrative și economico-financiare pentru stimularea și accelerarea integrării principiilor și obiectivelor strategiei naționale pentru mediu, gospodărirea apelor și dezvoltare durabilă în strategiile sectoriale și locale pentru reformă și dezvoltare;

27. propune și recomandă autorităților competente sau, după caz, stabilește măsuri care să asigure conformarea politicilor și programelor de dezvoltare regională și locală cu politica și strategia națională pentru mediu, gospodărirea apelor și dezvoltare durabilă;

28. inițiază, direct sau prin unitățile aflate în coordonarea ori sub autoritatea sa, proiecte de parteneriat public-privat, negociază, semnează și realizează contractul de parteneriat public-privat, în conformitate cu prevederile legale în domeniu;

29. inițiază, negociază și asigură punerea în aplicare a prevederilor tratatelor internaționale din sfera sa de competență, din împuternicirea Guvernului, reprezintă interesele statului în diferite instituții și organisme bilaterale și internaționale și dezvoltă relații de cooperare cu instituții și organizații similare din alte state;

30. întreprinde acțiuni și inițiative, potrivit competențelor stabilite de lege, pentru participarea României la acțiunile de cooperare bilaterală și multilaterală, la nivel subregional, regional și global, pentru valorificarea oportunităților și facilităților de asistență financiară, tehnică, tehnologică și științifică;

31. exercită și alte responsabilități în conformitate cu prevederile legislației naționale și ale actelor juridice internaționale la care România este parte;

32. asigură relația cu Parlamentul României, cu sindicatele și patronatele din sfera sa de activitate, precum și cu mass-media;

33. asigură cadrul juridic și instituțional pentru facilitarea și stimularea dialogului asupra politicilor, strategiilor și deciziilor privind mediul și dezvoltarea economico-socială a țării;

34. asigură coordonarea activității Administrației Fondului pentru Mediu;

(2) Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de legile în vigoare.

Art. 4. -

Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor, ca organ de specialitate al administrației publice centrale, îndeplinește și următoarele atribuții specifice domeniilor de activitate pe care le coordonează:

I. În domeniul protecției mediului:

1. emite avize și, după caz, acorduri, autorizații, permise speciale, în conformitate cu dispozițiile legale și ale tratatelor internaționale la care România este parte;

2. pune în aplicare, prin unitățile sale teritoriale, în cadrul procesului de privatizare, reglementările speciale privind stabilirea obligațiilor și a răspunderilor referitoare la mediu;

3. organizează activitățile de monitorizare a stării mediului și a resurselor naturale, elaborează și publică informații și rapoarte privind starea mediului, participă la programele subregionale, regionale și globale de monitorizare a stării mediului și a resurselor naturale; Modificări (1)

4. organizează și coordonează activitatea de elaborare a procedurilor de acreditare a laboratoarelor în domeniul mediului și gospodăririi apelor și de certificare a sistemelor de management de mediu; Modificări (1)

5. îndeplinește funcțiile de secretariat tehnic și administrativ pentru tratatele, convențiile și acordurile internaționale din domeniul mediului, precum și de punct focal național și/sau de autoritate națională competentă pentru activitățile aflate în coordonarea unor instituții, organisme și organizații internaționale, în conformitate cu prevederile tratatelor internaționale la care România este parte;

6. asigură secretariatele comisiilor mixte în domeniul protecției mediului înființate pentru implementarea acordurilor și convențiilor bilaterale;

7. coordonează implementarea legislației naționale armonizate cu prevederile și cerințele legislației comunitare de mediu și urmărește îndeplinirea prevederilor planurilor de investiții specifice;

8. asigură elaborarea de cercetări, studii, prognoze, politici și strategii în domeniul protecției mediului, în scopul obținerii datelor și informațiilor necesare în vederea fundamentării deciziilor privind mediul și dezvoltarea durabilă, precum și al promovării programelor de dezvoltare în domeniul protecției mediului;

9. promovează instrumentele juridice, economice și financiare pentru stimularea introducerii tehnologiilor și produselor curate, schimbarea modelelor de producție și de consum, susținerea și consolidarea mecanismelor pieței libere și a concurenței loiale;

10. elaborează și promovează proiecte de acte normative, norme metodologice și instrucțiuni de aplicare în domeniul protecției mediului pentru armonizarea legislației naționale cu cerințele acquisului comunitar;

11. inițiază proiecte de normative și standarde, precum și revizuirea acestora în conformitate cu evoluția lor pe plan european și internațional și cu cerințele de îmbunătățire;

12. atestă persoanele fizice și juridice pentru elaborarea studiilor de evaluare a impactului asupra mediului și a bilanțurilor de mediu;

13. supraveghează și controlează respectarea reglementărilor privind substanțele și preparatele chimice periculoase și gestionarea deșeurilor în colaborare cu celelalte autorități competente, potrivit legii;

14. supraveghează și controlează aplicarea reglementărilor în domeniul protecției mediului;

15. răspunde de protecția și conservarea habitatelor naturale de conservarea diversității biologice și utilizarea durabilă a componentelor acesteia, dezvoltarea și buna administrare a rețelei naționale de arii protejate, în acord cu politicile și cu practicile specifice aplicate la nivel european și global, prin crearea administrațiilor proprii pentru parcurile naționale, parcurile naturale și rezervațiile biosferei, aprobarea regimului de administrare a celorlalte categorii de arii naturale protejate din rețeaua națională, executarea controlului privind respectarea legislației specifice; Modificări (1)

16. actualizează și, după caz, pune în aplicare strategia și Planul național de acțiuni pentru protecția mediului, strategia națională și Planul național de acțiuni pentru conservarea diversității biologice și utilizarea durabilă a componentelor acesteia, Planul național de gestiune a deșeurilor, precum și a altor politici și strategii în domeniul protecției mediului; Modificări (1)

17. asigură secretariatul de risc privind controlul accidentelor majore care implică substanțe periculoase;

18. asigură ținerea evidenței anuale a Registrului național privind inventarul instalațiilor care intră sub incidența prevenirii și controlului integrat al poluării și elaborează raportările solicitate de organismele internaționale;

19. asigură secretariatul tehnic al Comisiei naționale de acordare a etichetei ecologice; Modificări (1)

20. asigură secretariatul tehnic pentru schema de ecomanagement și audit;

21. asigură secretariatele tehnice ale Comitetului interministerial pentru coordonarea integrării domeniului protecției mediului în politicile și strategiile sectoriale la nivel național, Comisiei naționale pentru schimbări climatice și Comitetului național pentru protecția stratului de ozon;

22. aplică, în condițiile legii, sancțiuni titularilor activităților, pentru neconformare;

23. îndeplinește orice alte atribuții specifice, prevăzute de legislația în vigoare.

II. În domeniul gospodăririi apelor:

1. stabilește regimul de utilizare a resurselor de apă și asigură elaborarea de cercetări, studii, prognoze și strategii pentru domeniul gospodăririi cantitative și calitative a apelor, precum și elaborarea programelor de dezvoltare a lucrărilor, instalațiilor și amenajărilor de gospodărire a apelor;

2. colaborează cu celelalte autorități ale administrației publice centrale și locale pentru amenajarea complexă a bazinelor hidrografice, valorificarea de noi surse de apă în concordanță cu dezvoltarea economico-socială a țării, protecția apelor împotriva epuizării și degradării, precum și pentru apărarea împotriva efectelor distructive ale apelor;

3. asigură reactualizarea schemelor-cadru de amenajare și gospodărire a apelor pe bazine sau pe grupe de bazine hidrografice și desfășurarea activităților de interes public din domeniul meteorologiei și hidrologiei; Modificări (1)

4. coordonează activitatea de avizare și de autorizare, din punct de vedere al gospodăririi apelor, a lucrărilor care se construiesc pe ape sau în legătură cu apele, activitatea de avizare a documentațiilor de evaluare a stării de siguranță în exploatare a barajelor existente și a proiectelor barajelor noi, precum și activitatea de emitere a autorizațiilor de funcționare în condiții de siguranță a barajelor aflate în exploatare și a acordurilor de funcționare în siguranță pentru barajele noi;

5. organizează activitatea de avizare și reglementare a regimului de utilizare a surselor de apă minerale și geotermale;

6. organizează întocmirea cadastrului apelor și a evidenței dreptului de folosire cantitativă și calitativă a apelor;

7. asigură documentațiile necesare pentru concesionarea resurselor de apă și a lucrărilor de gospodărire a apelor care aparțin domeniului public sau, după caz, pentru darea în administrare a acestora și urmărește îndeplinirea de către concesionar, respectiv administrator, a sarcinilor ce îi revin;

8. stabilește strategia organizării la nivel național a activităților de meteorologie, hidrologie și hidrogeologie, a sistemului de informare, prognoză și avertizare asupra fenomenelor hidrometeorologice periculoase și a sistemului de avertizare în caz de accident la construcțiile hidrotehnice;

9. coordonează realizarea Planului de management al fluviului Dunărea pentru teritoriul României;

10. coordonează realizarea schemelor directoare de management și amenajare, precum și a programelor de măsuri pe bazine sau grupe de bazine hidrografice pentru atingerea stării bune a apelor;

11. stabilește metodologia de fundamentare a sistemului de plăți în domeniul apelor, precum și procedura de elaborare a acesteia;

12. dispune măsuri de instituire a unui regim de supraveghere specială sau de oprire a activității poluatorului ori a instalației care provoacă poluarea apelor;

13. elaborează Programul de eliminare treptată a emisiilor și pierderilor de substanțe periculoase în ape;

14. elaborează și promovează, potrivit legii, proiecte de acte normative, regulamente, instrucțiuni și norme tehnice specifice domeniilor meteorologiei, hidrologiei, hidrogeologiei, gospodăririi apelor și siguranței în exploatare a barajelor;

15. asigură secretariatele tehnice ale Comisiei Centrale pentru Apărare Împotriva Inundațiilor, Fenomenelor Meteorologice Periculoase și Accidentelor la Construcțiile Hidrotehnice, Comisiei Naționale pentru Siguranța Barajelor și a Altor Lucrări Hidrotehnice, Comitetului Național Român pentru Programul Hidrologic Internațional, Centrului Român pentru Reconstrucția Ecologică a Râurilor și Lacurilor și al Comisiei pentru aplicarea Planului de acțiune privind protecția apelor împotriva poluării apelor cu nitrați proveniți din surse agricole; Modificări (1)

16. organizează și certifică corpul de experți pentru evaluarea stării de siguranță în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanță A și B, precum și activitatea de avizare a specialiștilor pentru asigurarea stării de siguranță în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanță C și D;

17. aprobă lista definitivă a barajelor, cu declararea publică a caracteristicilor generale, a categoriei de importanță și a gradului de risc asociat acestuia, lista barajelor cu risc sporit și a celor din categoria de importanță majoră, precum și fișele de evidență a barajelor administrate de deținătorii cu orice titlu;

18. certifică și controlează personalul de conducere și coordonare a activității de urmărire în timp a barajelor;

19. organizează activitatea de certificare a persoanelor juridice și fizice care realizează proiecte și execută lucrări în domeniul gospodăririi apelor, coordonează comisia de certificare și asigură secretariatul tehnic al acesteia;

20. dispune expertizarea lucrărilor hidrotehnice cu risc crescut de avarie și stabilește împreună cu Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului măsurile operative imediate și de perspectivă pentru evitarea accidentelor;

21. actualizează și, după caz, pune în aplicare strategia națională și planul național de acțiuni pentru gospodărirea resurselor de apă; Modificări (1)

22. reglementează modul de desfășurare a activității privind hidrometria de exploatare și emite norme specifice;

23. elaborează lista de specificații tehnice și metode standardizate pentru analiza și monitorizarea stării apelor;

24. coordonează implementarea legislației naționale armonizate cu prevederile și cerințele în domeniul apelor și urmărește lucrările de infrastructură publică specifice;

25. îndeplinește funcțiile de secretariat tehnic și administrativ pentru tratatele, acordurile și convențiile internaționale din domeniul gospodăririi apelor, precum și de punct focal național și/sau de autoritate națională competentă pentru activitățile aflate în coordonarea unor instituții, organisme și organizații internaționale, în conformitate cu prevederile actelor juridice internaționale la care România este parte;

26. asigură participarea în cadrul întâlnirilor directorilor responsabili cu gospodărirea apelor din statele membre ale Uniunii Europene;

27. asigură secretariatele comisiilor mixte hidrotehnice pentru apele transfrontiere;

28. elaborează și promovează normele de calitate a resurselor de apă legate de funcțiile apei privind calitatea apei brute pentru apa potabilă, calitatea apei necesare susținerii peștilor și crustaceelor;

29. actualizează și pune în aplicare planul de acțiuni privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole, planul strategic de acțiune pentru reabilitarea și protecția Mării Negre. Modificări (1)

CAPITOLUL III Conducerea ministerului

Art. 5. -

(1) Conducerea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor se exercită de către ministru.

(2) Ministrul mediului și gospodăririi apelor reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte autorități publice, cu persoanele juridice și fizice din țară și din străinătate.

(3) Ministrul mediului și gospodăririi apelor răspunde de întreaga activitate a ministerului în fața Guvernului, precum și, în calitate de membru al Guvernului, în fața Parlamentului.

(4) Ministrul mediului și gospodăririi apelor coordonează din punct de vedere metodologic activitatea Gărzii Naționale de Mediu privind aplicarea strategiilor și politicilor de mediu.

(5) Ministrul mediului și gospodăririi apelor îndeplinește în domeniul de activitate al ministerului atribuțiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare.

(6) Ministrul mediului și gospodăririi apelor îndeplinește și alte atribuții specifice, stabilite prin alte acte normative.

(7) Ministrul mediului și gospodăririi apelor conduce aparatul propriu al ministerului și îndeplinește, conform legii, funcția de ordonator principal de credite. Modificări (1)

(8) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin ministrul mediului și gospodăririi apelor emite ordine și instrucțiuni, în condițiile legii.

Art. 6. -

(1) În activitatea de conducere a ministerului, ministrul mediului și gospodăririi apelor este ajutat de 3 secretari de stat. Modificări (1)

(2) Agenția Națională pentru Protecția Mediului este condusă de un președinte cu rang de subsecretar de stat. Modificări (1)

(3) Administrația Rezervației Biosferei "Delta Dunării" este condusă de un guvernator, asimilat cu funcția de subsecretar de stat.

(4) Secretarii de stat exercită atribuțiile delegate de ministrul mediului și gospodăririi apelor. Răspunderile și atribuțiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului.

Art. 7. -

În cazul în care ministrul mediului și gospodăririi apelor, din diferite motive, nu își poate exercita atribuțiile curente, desemnează secretarul de stat care să exercite aceste atribuții, înștiințându-l pe primul-ministru al Guvernului despre aceasta.

Art. 8. -

(1) Secretarul general al ministerului este înalt funcționar public, numit pe criterii de profesionalism, în condițiile legii.

(2) Secretarul general îndeplinește atribuțiile și responsabilitățile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Secretarul general al ministerului îndeplinește și alte atribuții prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare a ministerului ori încredințate de ministru.

Art. 9. -

(1) Pe lângă ministru funcționează, ca organ consultativ, colegiul ministerului.

(2) Componența și regulamentul de funcționare a colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului mediului și gospodăririi apelor.

CAPITOLUL IV Structura organizatorică

Art. 10. -

(1) Structura organizatorică a Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor este prevăzută în anexa nr. 1. Prin ordin al ministrului mediului și gospodăririi apelor, în cadrul direcțiilor generale și direcțiilor se pot organiza servicii, birouri, compartimente și colective temporare, în condițiile legii. Modificări (2)

(2) Atribuțiile și responsabilitățile compartimentelor din aparatul propriu al ministerului se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică, prin regulamentul de organizare și funcționare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului mediului și gospodăririi apelor.

(3) Statul de funcții, structura posturilor pe compartimente, precum și încadrarea, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă pentru personalul din aparatul propriu al ministerului se aprobă prin ordin al ministrului mediului și gospodăririi apelor.

(4) Numărul maxim de posturi este de 270, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului. Modificări (3)

(5) Personalul necesar desfășurării activităților Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor este format din funcționari publici și personal contractual.

(6) Numărul de posturi din aparatul propriu al fostului Minister al Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului și din instituțiile sale subordonate, aferente activităților din domeniul mediului și gospodăririi apelor, se preia, împreună cu fondurile corespunzătoare, de Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor.

(7) Personalul încadrat pe posturile menționate la alin. (6) se preia de către Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor, în condițiile legii.

(8) Salarizarea personalului din aparatul propriu și din instituțiile subordonate se face potrivit legii.

(9) Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor preia prin protocol de predare-primire de la fostul Minister al Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului numărul de posturi și fondurile aferente potrivit alin. (6) și (7), atât pentru aparatul propriu, cât și pentru instituțiile subordonate.

Art. 11. - Modificări (2)

În cadrul Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor se organizează și funcționează la nivel de direcție generală Autoritatea de implementare a fondurilor structurale și de coeziune economică-socială pentru proiecte de infrastructură de mediu, care va funcționa începând cu anul 2005 cu un număr de 100 de posturi, din care 50 de posturi în anul 2004. Modificări (1)

Art. 12. -

Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor are în subordine, sub autoritate sau în coordonare, după caz, unitățile prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 13. -

Structura organizatorică, regulamentele de organizare și funcționare, statele de funcții, numărul de posturi și încadrarea personalului din unitățile bugetare care funcționează în subordinea ministerului, prevăzute în anexa nr. 2, se aprobă prin ordin al ministrului mediului și gospodăririi apelor, în limita numărului maxim de posturi și a fondurilor aprobate prin bugetul de stat.

Art. 14. -

(1) În subordinea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor se organizează și funcționează, în condițiile legii, unități de management al proiectului și unități de implementare a proiectelor, conduse de câte un director de proiect, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul și implementarea proiectelor finanțate prin împrumuturi externe rambursabile sau nerambursabile.

(2) Structura organizatorică, numărul de personal și regulamentul de organizare și funcționare ale acestor unități vor fi stabilite prin ordin al ministrului mediului și gospodăririi apelor.

(3) Ministrul mediului și gospodăririi apelor numește personalul unităților și stabilește competențele directorului de proiect.

Art. 15. -

(1) Ministrul mediului și gospodăririi apelor numește și eliberează din funcție conducătorii instituțiilor subordonate și unităților din coordonarea și de sub autoritatea ministerului, în condițiile legii.

(2) Conducătorii instituțiilor județene aflate în subordinea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor se numesc și se eliberează din funcție de către ministrul mediului și gospodăririi apelor, cu avizul consultativ al prefectului.

Art. 16. -

(1) Pe lângă Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor funcționează următoarele organisme consultative:

a) Comisia Centrală pentru Apărare Împotriva Inundațiilor, Fenomenelor Meteorologice Periculoase și Accidentelor la Construcțiile Hidrotehnice, al cărei regulament de organizare și funcționare se aprobă prin hotărâre a Guvernului; Modificări (1)

b) Comisia Națională pentru Siguranța Barajelor și a Altor Lucrări Hidrotehnice;

c) Comitetul Național Român pentru Programul Hidrologic Internațional;

d) Comisia națională de acordare a etichetei ecologice;

e) Comitetul consultativ de organizare și coordonare a schemelor de management de mediu și audit;

f) Comitetul interministerial pentru coordonarea integrării domeniului protecției mediului în politicile și strategiile sectoriale la nivel național;

g) Comisia tehnico-economică;

h) Centrul Român pentru Reconstrucția Ecologică a Râurilor și Lacurilor.

(2) Membrii organismelor prevăzute la alin. (1) sunt salarizați de unitățile la care sunt angajați, iar secretariatele tehnice permanente ale acestor organisme se asigură de Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor în cadrul numărului de posturi aprobat. Modificări (1)

(3) Comisia Națională pentru Siguranța Barajelor și a Altor Lucrări Hidrotehnice funcționează conform regulamentului care se aprobă prin ordin al ministrului mediului și gospodăririi apelor.

(4) Regulamentele de organizare și funcționare ale organismelor consultative prevăzute la alin. (1) lit. c)-h), precum și componența acestora se aprobă prin ordin al ministrului mediului și gospodăririi apelor.

CAPITOLUL V Dispoziții finale

Art. 17. -

Patrimoniul, personalul și fondurile aferente vor fi preluate prin protocol de predare-primire, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 18. -

(1) Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor are în dotare pentru transportul persoanelor din aparatul propriu un număr de autoturisme stabilit potrivit actelor normative în vigoare.

(2) Pentru activități specifice de control la unitățile din subordine, pentru deplasări în caz de poluare, accidente industriale, apărare împotriva inundațiilor și fenomenelor meteorologice periculoase, precum și în caz de alte urgențe de mediu și de gospodărire a apelor se utilizează un număr de 3 autovehicule cu un consum lunar de 300 litri/autovehicul. Modificări (1)

Art. 19. - Modificări (1)

(1) Agențiile de protecție a mediului județene și Administrația Rezervației Biosferei "Delta Dunării" utilizează un număr maxim de 174 de autoturisme, cu un consum lunar de 250 litri/autoturism.

(2) Agențiile regionale de protecție a mediului utilizează un număr maxim de 60 de autoturisme cu un consum lunar de 300 litri/autoturism.

(3) Agenția Națională pentru Protecția Mediului are în dotare, pentru transportul personalului din aparatul propriu, un număr maxim de autoturisme stabilit potrivit actelor normative în vigoare.

(4) Repartizarea parcului de autoturisme la instituțiile subordonate se face prin ordin al ministrului mediului și gospodăririi apelor.

Art. 20. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul mediului și gospodăririi apelor,
Speranța Maria Ianculescu
Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Elena Dumitru
p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

București, 23 martie 2004.

Nr. 408.

ANEXA Nr. 11) Modificări (5)

1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

                                 !|||||||||||||||||||||||||||¬
                                 §Număr maxim de posturi: 270§
                                 § (exclusiv demnitari și  §
                                 § cabinetul ministrului)  §
                                 ¡|||||||||||||||||||||||||||±

                  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
            a Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor

!||||||||||||||||||||||||||||||||¬                  !||||||||||||||||||||¬
§Corpul de control al ministrului—|¬                !|¯ Purtător de cuvânt §
¡||||||||||||||||||||||||||||||||± §    !||||||||||||¬     § ¡||||||||||||||||||||±
                  —||||||||¯ MINISTRU —|||||||||¯
!||||||||||||||||||||||||||||||||¬ §    ¡|||||`||||||±     § !||||||||||||||||||||¬
§   Audit public intern    —`±       §        ¡`¯Consilier diplomatic§
¡||||||||||||||||||||||||||||||||±|        §         |¡||||||||||||||||||||±
 ! | | | | | | | | | | | | | | | |±        §         ¡| | | | | | | | | | | |¬
 |            !|||||||||||||||||||||¬ § !||||||||||||||||||||¬         |
 |            §Colegiul ministerului—|˜|¯ Cabinet ministru §         |
 |            ¡|||||||||||||||||||||± § ¡||||||||||||||||||||±         |
 |    !||||||||||||||||||||`||||||||||||||||||°|`||||||||||||`|||||||||||||||¬     |
 |!|||||||°||||||||¬  !|||||||°||||||||¬      §      §   !||||||||°|||||||¬ |
 |§SECRETAR DE STAT§  §SECRETAR DE STAT§  !|||||||°||||||||¬  §   §SECRETAR DE STAT§ |
 |¡|||||||`||||||||±  ¡|||||||`||||||||± !|¯SECRETAR GENERAL§  §   ¡||||||||`|||||||± |
 |    §          §     § ¡|||||||`||||||||±  §        §     |
 |    §          §     §     |      §        §     |
 ¡| | | | ˜ | | | | | | | | | |˜ | | | | ˜ | | | `|°|¬     §        §     |
     §          —| | | | | ˜ | | | ¯  — | | | | |˜ | | | | | | | ˜ | | | | |±
     —| | | | | | | | | | ˜ | | | | ˜ | | | °|||° | | | | |˜ | | | | | | | ¯
!|||||||||±          §     §           §        §
§!|||||||||||||||||¬      §     §           §  !|||||||||||±
§§  DIRECȚIA   § !||||||||°||||||||¬ §           §  §!|||||||||||||||||||||||¬
—¯  INTEGRARE  § §DIRECȚIA GENERALç §           §  —¯   INSPECȚIA DE   §
§§  EUROPEANĂ  § §PENTRU PROTECȚIA § §!||||||||||||||||||||¬§  §§  STAT A APELOR**)  §
§¡|||||||||||||||||± §  MEDIULUI,  § —¯  DIRECȚIA BUGET  §§  §¡|||||||||||||||||||||||±
§!|||||||||||||||||¬ §  GESTIUNEA  § §§   FINANȚE    §§  §!|||||||||||||||||||||||¬
—¯   RELAȚII   § § DEȘEURILOR ȘI § §¡||||||||||||||||||||±§  §§ DIRECȚIA DE PREVENIRE §
§§INTERNAȚIONALE**)§ § SUBSTANȚELOR  § §!||||||||||||||||||||¬§  —¯  ȘI MANAGEMENT AL  §
§¡|||||||||||||||||± §  PERICULOASE  § §§ DIRECȚIA RESURSE §§  §§FENOMENELOR PERICULOASE§
§!|||||||||||||||||¬ ¡||`||||||||||||||± —¯ UMANE, SALARIZARE, §§  §¡|||||||||||||||||||||||±
§§ AUTORITATEA DE §   §!|||||||||||||¬ §§  ÎNVĂȚĂMÂNT,   §§  §!|||||||||||||||||||||||¬
§§ IMPLEMENTARE A §   §§ DIRECȚIA  § §§  ADMINISTRATIV  §§  §§DIRECȚIA DE COORDONARE §
§§  FONDURILOR  §   §§ GESTIUNEA § §¡||||||||||||||||||||±§  §§   REGLEMENTARE,   §
¡¯STRUCTURALE ȘI DE§   —¯DEȘEURILOR ȘI§ §!||||||||||||||||||||¬§  §§ GESTIONARE, PROTECȚIA §
 §  COEZIUNE   §   §§SUBSTANȚELOR § —¯DIRECȚIA DEZVOLTARE §§  —¯ ECOLOGICĂ A APELOR ȘI §
 §ECONOMICĂ-SOCIALç   §§  CHIMICE  § §§ȘI ACHIZIȚII PUBLICE§§  §§    DISTRICTE    §
 § PENTRU PROIECTE §   §§ PERICULOASE § §¡||||||||||||||||||||±§  §§  INTERNAȚIONALE   §
 §DE INFRASTRUCTURç   §¡|||||||||||||± §!||||||||||||||||||||¬§  §¡|||||||||||||||||||||||±
 §  DE MEDIU*)  §   §!|||||||||||||¬ ¡¯   JURIDIC ȘI   §§  §!|||||||||||||||||||||||¬
 ¡`||||||||||||||||±   §§ DIRECȚIA  § §  CONTENCIOS**)  §§  —¯SISTEME INFORMAȚIONALE §
 §!||||||||||||||||¬  §§ EVALUARE  § ¡||||||||||||||||||||±§  §§    ȘI IT**)    §
 —¯ DIRECȚIA DE  §  §§  IMPACT,  §            §  §¡|||||||||||||||||||||||±
 §§  PROGRAMARE  §  —¯ CONTROLUL § !||||||||||||||||||||¬§  §!|||||||||||||||||||||||¬
 §¡||||||||||||||||±  §§ POLUĂRII ȘI § §  INFORMAȚII ȘI  —±  §§RELAȚII CU PARLAMENTUL §
 §!||||||||||||||||¬  §§MANAGEMENTUL § § RELAȚII PUBLICE**) §  ¡¯  ȘI ORGANIZAȚII   §
 —¯ DIRECȚIA DE  §  §§ RISCULUI  § ¡||||||||||||||||||||±   §  PARTENERIALE**)  §
 §§ MONITORIZARE §  §¡|||||||||||||±               ¡|||||||||||||||||||||||±
 §¡||||||||||||||||±  §!|||||||||||||¬
 §!||||||||||||||||¬  §§ DIRECȚIA  §
 —¯  DIRECȚIA  §  §§ CONSERVAREA §
 §§ CONTRACTARE  §  —¯DIVERSITĂȚII §
 §¡||||||||||||||||±  §§BIOLOGICE ȘI §
 §!||||||||||||||||¬  §§BIOSECURITATE§
 ¡¯INFORMATIZARE**)§  §¡|||||||||||||±
  ¡||||||||||||||||±  §!|||||||||||||¬
             §§ DIRECȚIA  §
             §§ELABORARE ȘI §
             ¡¯IMPLEMENTARE §
             § POLITICI  §
             §ECONOMICE DE §
             §  MEDIU  §
             ¡|||||||||||||±

*) Se organizează la nivel de direcție generală.

**) Se organizează la nivel de serviciu sau birou.

ANEXA Nr. 2 Modificări (3)

UNITĂȚILE
care funcționează în subordinea Ministerului Mediului
și Gospodăririi Apelor

Nr. crt. Denumirea unităţii
I. Instituţii publice cu personalitate juridică finanţate integral din bugetul de stat
1. Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
2. 8 agenţii regionale de protecţie a mediului
3. 34 de agenţii de protecţie a mediului judeţene - servicii publice deconcentrate
4. Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" - Tulcea
NOTĂ:
Numărul maxim de posturi finanţate de la bugetul de stat pentru instituţiile prevăzute la cap. I este de 2.163.
II. Unităţi cu finanţare externă şi de la bugetul de stat
1. Unităţi de management al proiectului (UMP)
2. Unităţi de implementare a proiectului (UIP)
Modificări (1)

UNITĂȚILE
care funcționează sub autoritatea Ministerului Mediului
și Gospodăririi Apelor

Nr. crt. Denumirea unităţii
1. Administraţia Naţională "Apele Române"
2. Compania Naţională "Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodărire a Apelor" - S.A.
Modificări (1)

UNITĂȚILE
care funcționează în coordonarea Ministerului Mediului
și Gospodăririi Apelor

Nr. crt. Denumirea unităţii
Unităţi finanţate din venituri proprii
1. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - ICIM Bucureşti
2. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanţa
3. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea
4. Administraţia Fondului pentru Mediu

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...