Guvernul României

Hotărârea nr. 482/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a aparatelor electrocasnice în funcție de nivelul zgomotului transmis prin aer

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 mai 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Prevederile prezentei hotărâri se referă la:

a) principiile generale de publicare a informațiilor privind zgomotul transmis prin aer de aparatele electrocasnice;

b) metodele generale de măsurare a zgomotului transmis prin aer de aparatele electrocasnice;

c) măsurile de verificare și monitorizare a nivelurilor de zgomot transmis prin aer de aparatele electrocasnice.

(2) Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică în următoarele cazuri:

a) aparatelor, echipamentelor sau mașinilor destinate exclusiv utilizării industriale sau profesionale;

b) aparatelor care sunt părți integrante dintr-o clădire sau din instalațiile acesteia, cum ar fi: echipamentele de aer condiționat, cele de încălzire și ventilație (cu excepția ventilatoarelor de uz casnic, a hotelor de bucătărie și a aparatelor de încălzire de sine stătătoare), arzătoarele cu combustibil lichid pentru încălzire centrală, pompele pentru sisteme de alimentare cu apă și sistemele de canalizare;

c) componentelor de echipamente, cum ar fi motoarele electrice;

d) aparatelor electroacustice.

Art. 2. -

În sensul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc astfel:

a) aparat electrocasnic - orice aparat, parte a unui echipament sau instalație, fabricat, în principal, pentru utilizarea în locuințe, inclusiv beciuri, garaje și alte dependințe exterioare locuinței, în scopul întreținerii și curățeniei locuințelor, a igienei personale, al preparării și păstrării alimentelor, producerii și distribuției agenților de încălzire și răcire, al producerii aerului condiționat, și a altor aparate utilizate în scopuri neprofesionale;

b) familie de aparate electrocasnice - toate tipurile diferitelor aparate electrocasnice, destinate aceluiași scop și alimentate din același tip de sursă de energie. În general, o familie de aparate electrocasnice include mai multe tipuri;

c) serie de aparate electrocasnice - toate aparatele electrocasnice aparținând aceluiași tip, care au caracteristicile definite și sunt produse de către același producător;

d) lot de aparate electrocasnice - un număr specificat de aparate aparținând unei serii date, fabricate în aceleași condiții;

e) zgomot aerian emis - nivelul de putere acustică ponderat A (L(WA)) emis de aparatele electrocasnice, exprimat în decibeli (dB), raportat la o putere acustică de referință de un picowatt (1 pW), transmis prin aer.

Art. 3. -

(1) Se admite introducerea pe piață a aparatelor electrocasnice numai dacă informațiile privind nivelul de zgomot transmis prin aer de către acestea sunt publicate.

(2) Informațiile privind nivelul de zgomot transmis prin aer sunt puse la dispoziție de producător sau, în cazul în care acesta nu este stabilit pe teritoriul României sau într-un stat membru al Uniunii Europene, de importator.

(3) Nivelul de zgomot transmis prin aer se determină în conformitate cu condițiile prevăzute la art. 6 alin. (1) și (2).

(4) Informațiile privind nivelul de zgomot transmis prin aer de aparatele electrocasnice vor fi verificate prin sondaj de către organismele de control al pieței, în baza prevederilor art. 6 alin. (3).

(5) Fără a prejudicia rezultatele verificărilor prin sondaj, care pot fi efectuate după ce aparatele electrocasnice au fost oferite spre vânzare, organismele de control vor considera publicarea informațiilor despre zgomotul aerian emis ca fiind în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. -

Producătorul sau importatorul de aparate electrocasnice răspunde pentru corectitudinea informațiilor furnizate.

Art. 5. -

Atunci când pentru anumite familii de aparate electrocasnice legislația națională în vigoare prevede existența unei etichete privind eficiența energetică, înscrierea informațiilor referitoare la zgomotul transmis prin aer se face pe această etichetă.

Art. 6. -

(1) Metoda generală de încercare utilizată pentru determinarea nivelului de zgomot transmis prin aer trebuie să aibă o precizie suficient de mare, pentru ca abaterile rezultate din măsurări să nu depășească 2 dB pentru nivelul puterii acustice ponderat A. Aceste abateri reprezintă efectele cumulative ale tuturor cauzelor incertitudinilor de măsurare, cu excepția variațiilor nivelului de zgomot aerian de la o încercare la alta.

(2) Metoda generală de încercare descrisă la alin. (1) se completează, pentru fiecare familie de aparate electrocasnice, cu o descriere a poziției, montajului, sarcinii și modului de operare, pentru aparatele electrocasnice aflate sub testare, pentru simularea utilizării normale a aparatelor electrocasnice, precum și pentru asigurarea corespunzătoare a repetabilității și a reproductibilității. Pentru fiecare familie de aparate electrocasnice se specifică abaterea standard a reproductibilității.

(3) Metoda statistică utilizată la verificarea nivelului de zgomot aerian declarat al unui lot de aparate electrocasnice impune măsurarea prin eșantionare a unor loturi izolate de aparate electrocasnice, utilizându-se teste unilaterale. Parametrii statistici fundamentali ai metodei statistice utilizate se stabilesc astfel încât probabilitatea de acceptare să fie de 95%, dacă 6,5% din nivelurile emisiilor de zgomot aerian ale lotului de aparate electrocasnice sunt mai mari decât nivelul declarat. Mărimea unui eșantion simplu sau echivalent trebuie să fie de 3 bucăți. Metoda statistică aleasă impune ca abaterea standard de referință totală să fie de 3,5 dB.

Art. 7. -

(1) Aparatele electrocasnice care îndeplinesc prevederile prezentei hotărâri nu pot face obiectul interzicerii sau restricționării introducerii pe piață, de către organismele de control, din motive vizând informațiile referitoare la zgomotul transmis prin aer de acestea.

(2) Dacă în urma unui control efectuat de către organismele de control, conform metodei descrise la art. 6 alin. (3), se constată că nivelul de zgomot determinat depășește nivelul declarat, atunci producătorul sau importatorul va trebui să corecteze informațiile sau să retragă imediat lotul de aparate electrocasnice defecte de pe piață.

(3) Reintroducerea pe piață a unui aparat electrocasnic se efectuează numai în condițiile prevăzute la art. 3.

Art. 8. -

(1) Se consideră că informațiile privind nivelul zgomotului transmis prin aer de un aparat electrocasnic sunt corecte și încercările au fost corect executate, dacă măsurătorile pentru determinarea nivelului de zgomot transmis prin aer și încercările specifice au fost realizate în conformitate cu:

a) standardele române care adoptă standardele europene armonizate ale căror numere de referință au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene; sau

b) standardele și reglementările tehnice naționale, în măsura în care nu există standarde europene armonizate în domeniile vizate de aceste standarde și reglementări tehnice naționale.

(2) Lista standardelor române care adoptă standardele europene armonizate și a standardelor și reglementărilor tehnice naționale, la care se face referire în alin. (1), se aprobă prin ordin al ministrului de stat, ministrul economiei și comerțului, și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Această listă va fi actualizată periodic.

Art. 9. -

(1) Ministerul Economiei și Comerțului comunică Comisiei Europene textele standardelor și reglementărilor tehnice române prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b).

(2) În situația în care se consideră că standardele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a) nu satisfac în totalitate cerințele prevăzute la art. 6, Ministerul Economiei și Comerțului sesizează Comisia Europeană. În baza deciziei adoptate, Ministerul Economiei și Comerțului acționează în consecință.

Art. 10. -

(1) Constituie contravenție nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1) și se sancționează conform dispozițiilor art. 46 lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Contravenției prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile și dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

(3) Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunilor se fac de către personalul anume împuternicit din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.

Art. 11. -

Prezenta hotărâre preia Directiva 86/594/EEC referitoare la zgomotul emis prin aer de aparatele electrocasnice.

Art. 12. -

Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția prevederilor art. 9, care intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.

Art. 13. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 672/2001 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a aparatelor electrocasnice în funcție de nivelul zgomotului transmis prin aer, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 445 din 8 august 2001, se abrogă.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministru de stat, ministrul economiei și comerțului,
Dan Ioan Popescu
Ministrul mediului și gospodăririi apelor,
Speranța Maria Ianculescu
Președintele Autorității Naționale
pentru Protecția Consumatorilor,
Rovana Plumb

București, 1 aprilie 2004.

Nr. 482.

;
se încarcă...