Guvernul României

Hotărârea nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 54 pct. 1 lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Obiectul prezentei hotărâri îl constituie reglementarea activității de gestionare a anvelopelor uzate, în condiții de protecție a sănătății populației și a mediului.

Art. 2. -

Semnificația termenilor specifici utilizați este prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 3. -

Prevederile prezentei hotărâri se aplică tuturor tipurilor de anvelope prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 4. -

Activitatea de gestionare a anvelopelor uzate are la bază principiile generale prevăzute la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001.

Art. 5. -

Persoanele juridice care introduc pe piață anvelope noi și/sau anvelope uzate destinate reutilizării sunt obligate să introducă pe piață aceste produse numai omologate, în conformitate cu reglementările în vigoare.

Art. 6. -

(1) Persoanele juridice care introduc pe piață anvelope noi și/sau anvelope uzate destinate reutilizării sunt obligate:

a) să colecteze anvelopele uzate, în limita cantităților introduse de ele pe piață în anul precedent;

b) să reutilizeze, să refolosească ca atare, să reșapeze, să recicleze și/sau să valorifice termoenergetic întreaga cantitate de anvelope uzate colectată.

(2) Obligațiile prevăzute la alin. (1) se realizează etapizat, în procentele stabilite conform anexei nr. 3, începând cu data de 1 ianuarie 2005, pe baza cantităților introduse pe piață în anul precedent.

Art. 7. -

(1) Obligațiile prevăzute la art. 6 pot fi îndeplinite individual sau prin transferarea responsabilității către persoane juridice legal constituite, autorizate de Comisia Națională pentru Reciclarea Materialelor din cadrul Ministerului Economiei și Comerțului.

(2) Procedura și criteriile de autorizare pentru persoanele juridice prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin comun al ministrului economiei și comerțului și al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului, în termen de 90 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 8. -

Persoanele fizice și persoanele juridice care dețin anvelope uzate au următoarele obligații:

a) să nu le abandoneze pe sol, prin îngropare, în apele de suprafață și ale mării teritoriale;

b) să nu le incinereze decât în condițiile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deșeurilor;

c) să le predea persoanelor juridice care comercializează anvelope noi și/sau anvelope uzate destinate reutilizării ori persoanelor juridice autorizate să le colecteze și/sau să le valorifice conform legislației în vigoare.

Art. 9. -

Persoanele juridice care comercializează anvelope noi și/sau anvelope uzate destinate reutilizării sunt obligate:

a) să preia anvelopele uzate de același tip și în aceeași cantitate cu cele comercializate, aduse de cumpărătorul final;

b) să asigure capacități de depozitare corespunzătoare pentru anvelopele uzate preluate;

c) să predea anvelopele uzate preluate persoanelor juridice care introduc pe piață anvelope noi și/sau anvelope uzate destinate reutilizării ori persoanelor juridice către care acestea au transferat obligațiile, conform art. 7.

Art. 10. -

Persoanele juridice care desfășoară activitatea de colectare a anvelopelor uzate sunt obligate:

a) să sorteze și să depoziteze, pe suprafețe betonate anvelopele uzate colectate, separat, în două categorii: anvelope uzate destinate reutilizării și anvelope uzate nereutilizabile;

b) să predea anvelopele uzate destinate reutilizării persoanelor juridice care comercializează astfel de anvelope sau persoanelor juridice care desfășoară activitatea de reșapare;

c) să predea anvelopele uzate nereutilizabile persoanelor juridice care desfășoară activitatea de reciclare, valorificare termoenergetică sau le refolosesc ca atare.

Art. 11. -

Persoanele juridice care desfășoară una sau mai multe dintre activitățile de colectare, reșapare, reciclare și/sau valorificare termoenergetică a anvelopelor uzate sunt obligate să obțină autorizația necesară în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 12. -

Persoanele juridice care introduc pe piață anvelope noi și/sau anvelope uzate destinate reutilizării sunt obligate să raporteze anual Comisiei Naționale pentru Reciclarea Materialelor din cadrul Ministerului Economiei și Comerțului și Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului, până la data de 15 martie, următoarele date, conform anexei nr. 4:

a) cantitatea de anvelope introdusă pe piață în anul anterior celui pentru care se face raportarea, conform tabelului nr. 4a) prevăzut în anexa nr. 4;

b) cantitatea de anvelope uzate colectată, predată pentru reutilizare, refolosire ca atare, reșapare, reciclare și/sau valorificare termoenergetică, în anul precedent, conform tabelului nr. 4b) prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 13. -

Persoanele juridice care desfășoară una sau mai multe dintre activitățile de colectare, reșapare, reciclare și/sau valorificare termoenergetică a anvelopelor uzate sunt obligate:

a) să țină evidența datelor privind cantitatea de anvelope uzate colectată, reșapată, reciclată și/sau valorificată termoenergetic, după caz;

b) să păstreze pe o perioadă de 3 ani evidența prevăzută la lit. a);

c) să raporteze anual, până la data de 15 martie, datele prevăzute la lit. a) Comisiei Naționale pentru Reciclarea Materialelor din cadrul Ministerului Economiei și Comerțului și Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului, conform tabelelor nr. 5a), 5b), 5c) și 5d) prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 14. -

La solicitarea Ministerului Economiei și Comerțului și/sau a Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului, persoanele juridice prevăzute la art. 12 și 13 trebuie să dovedească prin documente datele raportate.

Art. 15. -

Responsabilitatea persoanelor juridice care introduc pe piață anvelope noi și/sau anvelope uzate destinate reutilizării încetează numai după predarea anvelopelor uzate către persoanele juridice care le reutilizează, le refolosesc ca atare, le reșapează, le reciclează și/sau le valorifică termoenergetic, după caz.

Art. 16. -

(1) Constituie contravenții următoarele fapte și se sancționează astfel:

a) nerespectarea prevederilor art. 8, cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei pentru persoane fizice și cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei pentru persoane juridice;

b) nerespectarea prevederilor art. 12 și 13, cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei;

c) nerespectarea prevederilor art. 6, 9, 10 și 14, cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.

(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul împuternicit al Comisiei Naționale pentru Reciclarea Materialelor din cadrul Ministerului Economiei și Comerțului, al Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului și al Autorității Naționale de Control, conform atribuțiilor stabilite prin lege.

(3) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

(4) Dispozițiile referitoare la contravenții, prevăzute la alin. (1), (2) și (3), se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 17. -

În termen de 90 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului va stabili condițiile referitoare la introducerea pe piață a anvelopelor uzate destinate reutilizării în activitatea de transport rutier sau destinate reșapării, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 18. -

Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 19. -

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005, cu excepția prevederilor art. 7 alin. (2) și ale art. 17.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul economiei și comerțului,
Dan Ioan Popescu
p. Ministrul transporturilor,
construcțiilor și turismului,
Traian Panait,
secretar de stat
p. Ministrul agriculturii, pădurilor,
apelor și mediului,
Petre Daea,
secretar de stat

București, 12 februarie 2004.

Nr. 170.

ANEXA Nr. 1

SEMNIFICAȚIA TERMENILOR SPECIFICI UTILIZAȚI

Anvelopă nouă - anvelopa nou-produsă, inclusiv anvelopa rezultată în urma unui proces tehnologic de reșapare, aflată înainte de prima montare după reșapare, în termen de garanție, neexploatată.

Anvelopă uzată - orice anvelopă, de tipul celor prevăzute în anexa nr. 2 la hotărâre, pe care deținătorul, în urma utilizării, are intenția sau obligația de a o scoate din uz.

Anvelopă uzată destinată reutilizării - orice anvelopă uzată care are valoare de întrebuințare și este destinată utilizării ca atare în activitatea de transport rutier sau este destinată reșapării.

Anvelopă uzată destinată reșapării - orice anvelopă uzată care îndeplinește toate condițiile tehnice necesare reșapării.

Cumpărător final - orice persoană fizică sau juridică care cumpără sau dobândește anvelope noi și/sau anvelope uzate destinate reutilizării, în scopul utilizării lor, și nu al comercializării.

Introducere pe piață - acțiunea de a face disponibile pentru prima dată, contra cost sau gratuit, anvelope noi și/sau anvelope uzate destinate reutilizării, în vederea utilizării și/sau distribuirii.

Reșapare - procesul tehnologic de recondiționare prin care se reface potențialul de utilizare al anvelopei, constând în aplicarea unei benzi de rulare noi pe o anvelopă uzată reșapabilă sau pe o anvelopă uzată destinată reutilizării care îndeplinește toate condițiile tehnice pentru realizarea acestui proces.

Reciclare - orice operațiune de valorificare materială a anvelopelor uzate, respectiv de tăiere, mărunțire, granulare, sau altă operațiune care determină schimbări asupra naturii ori compoziției anvelopei uzate, prin procedee industriale, în scopul obținerii de materii prime.

Refolosire ca atare - operațiunea de utilizare fără reprocesare a anvelopelor uzate nereșapabile, în scopul realizării de diguri, țarcuri, apărătoare pentru debarcadere, garduri de siguranță pentru șosele, autostrăzi etc.

Valorificare termoenergetică - operațiunea de utilizare a anvelopelor uzate drept combustibil alternativ sau suplimentar, prin coincinerare în cuptoarele de ciment ori în alte instalații care să asigure recuperarea valorii energetice a acestora, în condițiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deșeurilor.

ANEXA Nr. 2

LISTA
cuprinzând tipurile de anvelope cărora li se aplică
prevederile hotărârii

1. Anvelope pentru motociclete, motorete, motoscutere și biciclete

2. Anvelope pentru aeronave

3. Anvelope pentru autoturisme de oraș, autoturisme de teren, microbuze și autoutilitare

4. Anvelope pentru autocamioane, autospeciale, autobuze, troleibuze, remorci și semiremorci auto

5. Anvelope pentru tractoare și mașini agricole

6. Anvelope pentru mașini și utilaje pentru construcții și exploatări miniere.

ANEXA Nr. 3

ETAPIZAREA
obligațiilor pentru anvelopele uzate

Anul Obligaţia
2005 60%
2006 70%
2007 80%

NOTĂ:

80% reprezintă întreaga cantitate de anvelope introduse pe piață, devenite anvelope uzate, ținându-se cont de pierderile în greutate a anvelopelor, prin uzură, de până la 20%.

ANEXA Nr. 4

DATELE
ce se raportează de către persoanele juridice prevăzute
la art. 12 din hotărâre

Denumirea societății ................................
Producător/Importator de anvelope Codul fiscal ......
Localitatea, județul ................................
Adresa ..............................................
Telefon/fax/e-mail ..................................
Cod CAEN pentru activitatea de bază .................
Tabelul nr. 4a)
Anul ............
U.M. = tone
Cantitatea de anvelope introdusă din care: de producător Cantitatea de anvelope introdusă pe piață de importator
Total .........................,
pe piață
anvelope noi anvelope reșapate anvelope uzate destinate reutilizării
NOTĂ:
Prima raportare se face la data de 15 martie 2006, pentru cantitățile introduse pe piață în anul 2004.
Tabelul nr. 4b)
U.M. = tone
Cantitatea de anvelope uzate colectată Cantitatea de anvelope uzate destinate reutilizării, predată pentru: Cantitatea de anvelope uzate nereutilizabile, predată pentru:
comercializare reșapare reciclare valorificare termoenergetică refolosire ca atare
NOTĂ:
Prima raportare se face la data de 15 martie 2006, pentru cantitățile aferente anului 2005.

ANEXA Nr. 5

DATELE
ce se raportează de către persoanele juridice prevăzute
la art. 13 din hotărâre

Denumirea societății ........................................................
Persoană juridică autorizată pentru colectare/reșapare/reciclare/valorificare termoenergetică a anvelopelor uzate
Codul fiscal ................................................................
Localitatea, județul ........................................................
Adresa ......................................................................
Telefon/fax/e-mail ..........................................................
Cod CAEN pentru activitatea de bază .........................................
Tabelul nr. 5a) - pentru persoanele juridice care colectează anvelope uzate
U.M. = tone
Cantitatea de anvelope uzate colectată Cantitatea de anvelope uzate destinate reutilizării, predată pentru: Cantitatea de anvelope uzate nereutilizabile, predată pentru:
comercializare reșapare reciclare valorificare termoenergetică refolosire ca atare
Tabelul nr. 5b) - pentru persoanele juridice care reșapează anvelope uzate
U.M. = tone
Cantitatea de anvelope uzate primită pentru reșapare
Total
din care:
- cantitatea de anvelope uzate reșapată
- cantitatea de anvelope uzate livrată pentru alte destinații*)
*) Alte destinații: reciclare, valorificare termoenergetică, refolosire ca atare.
Tabelul nr. 5c) - pentru persoanele juridice care reciclează anvelope uzate
U.M. = tone
Cantitatea de anvelope uzate primită pentru reciclare
Total
din care:
- cantitatea de anvelope uzate reciclată
Tabelul nr. 5d) - pentru persoanele juridice care valorifică termoenergetic anvelope uzate
U.M. = tone
Cantitatea de anvelope uzate primită pentru valorificare termoenergetică
Total
din care:
- cantitatea de anvelope uzate valorificată termoenergetic
NOTĂ:
Prima raportare, conform tabelelor nr. 5a), 5b), 5c) și 5d), se face la data de 15 martie 2006, pentru cantitățile aferente anului 2005.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...