Guvernul României

Hotărârea nr. 938/2004 privind condițiile de înființare și funcționare, precum și procedura de autorizare a agentului de muncă temporară

Modificări (2), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 august 2004 până la 02 februarie 2012, fiind abrogat prin Hotărâre 1256/2011.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituție, republicată, și al art. 87 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezenta hotărâre reglementează condițiile de înființare și funcționare, precum și procedura de autorizare a societăților comerciale care urmează să își desfășoare activitatea ca agent de muncă temporară.

Art. 2. -

(1) Potrivit prevederilor prezentei hotărâri, pot angaja persoane în scopul efectuării unor misiuni de muncă temporară în folosul și la solicitarea unui utilizator, astfel cum este definit la art. 87 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, numai societățile comerciale autorizate.

(2) Salariatul temporar este persoana care îndeplinește condițiile de angajare prevăzute în Legea nr. 53/2003, încadrată la un angajator agent de muncă temporară, pus la dispoziție unui utilizator, pe durata solicitată, în vederea îndeplinirii unor anumite sarcini precise și cu caracter temporar.

(3) Pot fi încadrați la un angajator agent de muncă temporară și cetățenii străini sau apatrizii, cu domiciliul sau reședința în România.

(4) Un utilizator poate apela la agenți de muncă temporară numai în condițiile și în cazurile limitativ prevăzute la art. 88 din Legea nr. 53/2003.

CAPITOLUL II Condițiile de înființare și de autorizare a agentului de muncă temporară

Art. 3. -

În vederea obținerii autorizației de funcționare ca agenți de muncă temporară, societățile comerciale trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să fie constituite potrivit legii și să aibă prevăzut în actul constitutiv, ca obiect de activitate, "Selecția și plasarea forței de muncă";

b) să nu înregistreze debite la bugetul de stat, respectiv la bugetele locale sau provenind din neplata contribuțiilor de asigurări sociale, contribuțiilor de asigurări pentru șomaj, contribuției de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, precum și a contribuțiilor pentru asigurări sociale de sănătate;

c) să nu figureze în evidențele cazierului fiscal cu fapte sancționate de reglementările financiare, vamale, precum și cele care privesc disciplina financiară;

d) să nu aibă aplicate sancțiuni pentru încălcarea prevederilor legislației muncii, comerciale și fiscale;

e) să constituie o garanție financiară.

Art. 4. -

(1) Autorizarea societăților comerciale se face de către Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, prin direcțiile pentru dialog, familie și solidaritate socială județene sau a municipiului București, în a căror rază teritorială își au sediul, denumite în continuare direcții pentru dialog, familie și solidaritate socială. Modificări (1)

(2) În scopul obținerii autorizației de funcționare, societățile comerciale depun la direcțiile pentru dialog, familie și solidaritate socială o cerere însoțită de un dosar de autorizare care trebuie să conțină următoarele documente: Modificări (1)

a) actul constitutiv sau actul adițional la actul constitutiv, după caz, în care să fie menționat obiectul de activitate, prevăzut la art. 3 lit. a), în copie legalizată;

b) certificatul de înmatriculare în registrul comerțului, emis de oficiul registrului comerțului, în copie legalizată;

c) cazierul fiscal;

d) certificate eliberate de instituțiile competente, care să ateste îndeplinirea condiției prevăzute la art. 3 lit. b);

e) certificat constatator eliberat de oficiul registrului comerțului, care trebuie să cuprindă mențiuni din care să rezulte că societățile comerciale nu se află în procedură de reorganizare sau faliment, potrivit legii;

f) dovada constituirii garanției financiare;

g) dovada achitării taxei de autorizare sau de prelungire a autorizației, după caz. Modificări (1)

(3) Filialele se supun separat procedurii de autorizare.

Art. 5. -

(1) Garanția financiară se constituie prin depunerea unei sume într-un cont distinct deschis la o bancă din România, care să acopere contravaloarea a 25 de salarii de bază minime brute pe țară, garantate în plată, la care se adaugă contribuțiile datorate de către angajator bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru șomaj și bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii.

(2) Garanția financiară se poate utiliza numai pentru plata de către agentul de muncă temporară a drepturilor de natură salarială, a celorlalte drepturi bănești negociate cu ocazia încheierii contractului colectiv de muncă, respectiv a contractului individual de muncă, precum și a contribuțiilor datorate de către angajator bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru șomaj și bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

(3) La data scadenței obligațiilor prevăzute la alin. (2), agentul de muncă temporară este obligat să le execute, iar în cazul în care fondurile proprii nu acoperă aceste obligații, se va utiliza garanția financiară constituită potrivit alin. (1).

(4) În cazul în care în termen de 15 zile calendaristice de la data la care obligațiile privind plata salariului și cele privind contribuțiile și impozitele au devenit scadente și exigibile, iar agentul de muncă temporară nu deține fondurile necesare sau garanția nu este suficientă pentru acoperirea acestora, ele vor fi plătite de utilizator, în baza solicitării salariatului temporar sau a inspectorului de muncă.

(5) Solicitarea salariatului temporar se formulează în scris, însoțită de dovada neplății drepturilor salariale.

(6) Dovada neplății drepturilor salariale se poate face prin orice mijloc de probă, respectiv prin copie a statului de plată, extras de cont etc.

(7) Agentul de muncă temporară este obligat să mențină suma reprezentând garanția financiară la nivelul prevăzut la alin. (1), prin completarea acesteia în termen de 5 zile de la data micșorării acesteia.

Art. 6. - Modificări (1)

(1) Taxa de autorizare sau de prelungire a autorizației prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. g) se stabilește potrivit legii.

(2) Taxa de autorizare sau de prelungire a autorizației constituie venit la bugetul de stat.

Art. 7. -

(1) Pe baza documentației prevăzute la art. 4 alin. (2), direcția pentru dialog, familie și solidaritate socială va evalua îndeplinirea condițiilor de autorizare și va soluționa cererea de autorizare în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia. Modificări (1)

(2) În situația în care se constată că documentele depuse la dosarul de autorizare nu sunt complete sau conform celor prevăzute la art. 4 alin. (2), direcția pentru dialog, familie și solidaritate socială procedează la respingerea motivată a cererii de autorizare, în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia. Modificări (1)

(3) În cazul respingerii dosarului de autorizare, taxa depusă inițial pentru obținerea autorizației nu se restituie. Modificări (1)

Art. 8. -

(1) Dacă se constată că societatea comercială îndeplinește condițiile de autorizare, direcția pentru dialog, familie și solidaritate socială eliberează autorizația de funcționare în cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii. Modificări (1)

(2) Direcțiile pentru dialog, familie și solidaritate socială vor transmite Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, în termen de 15 zile de la eliberare, o copie a autorizației de funcționare. Modificări (1)

(3) Modelul autorizației de funcționare este prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 9. -

(1) Pentru înregistrarea agenților de muncă temporară autorizați, Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei înființează Registrul național de evidență a agenților de muncă temporară autorizați.

(2) Înregistrarea agenților de muncă temporară autorizați în Registrul național de evidență a agenților de muncă temporară autorizați se face la data primirii de către Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei a copiilor autorizațiilor de funcționare.

(3) Modelul Registrului național de evidență a agenților de muncă temporară autorizați este prevăzut în anexa nr. 2.

(4) Lista cuprinzând agenții de muncă temporară autorizați și pe cei cărora li s-a retras sau care au depus autorizația se publică trimestrial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și se afișează pe pagina de Internet a Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei.

Art. 10. -

(1) Societatea comercială a cărei cerere de autorizare a fost respinsă în condițiile art. 7 alin. (2) poate înainta contestație, în termen de 30 de zile de la data comunicării respingerii cererii, la Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, care are obligația să o soluționeze în termen de 30 de zile de la înregistrare.

(2) Societatea comercială poate introduce acțiune, conform legii, la instanța de contencios administrativ, în cel mult 30 de zile de la data primirii rezoluției motivate privind contestația sau, în cazul în care nu primește răspuns, de la data expirării perioadei de soluționare a contestației.

Art. 11. -

(1) Autorizația de funcționare prevăzută la art. 8 alin. (1) este valabilă 2 ani, putând fi prelungită la sfârșitul perioadei de valabilitate cu încă 2 ani.

(2) Autorizația de funcționare se acordă pe perioadă nelimitată agenților de muncă temporară care și-au desfășurat activitatea neîntrerupt o perioadă de 4 ani, în condițiile prezentei hotărâri.

(3) Prelungirea perioadei de valabilitate a autorizației de funcționare se acordă la cererea agentului de muncă temporară, depusă la direcțiile pentru dialog, familie și solidaritate socială cu cel puțin 3 luni înainte de expirarea perioadei de valabilitate, însoțită de documentele prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. c)-g). Modificări (1)

(4) Procedura de aprobare a prelungirii valabilității autorizației de funcționare a agentului de muncă temporară se realizează în condițiile și la termenele prevăzute la art. 6-8.

Art. 12. -

În perioada de valabilitate a autorizației de funcționare, agentul de muncă temporară are obligația de a comunica direcției pentru dialog, familie și solidaritate socială orice modificare privind denumirea, sediul, înființarea de subunități fără personalitate juridică, precum și modificarea condițiilor prevăzute la art. 3 lit. a)-d), în termen de 5 zile de la data producerii acestora. Modificări (1)

Art. 13. -

(1) La încetarea activității, agentul de muncă temporară este obligat să depună autorizația de funcționare, în termen de 5 zile, la direcția pentru dialog, familie și solidaritate socială. Modificări (1)

(2) Începând cu data prevăzută la alin. (1), agentul de muncă temporară va duce la îndeplinire, după caz, obligațiile stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 51/2003 privind procedura de predare-primire a documentelor creatorilor și/sau deținătorilor de documente, persoane juridice, care s-au desființat și prin Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL III Funcționarea agenților de muncă temporară

Art. 14. - Jurisprudență

(1) Agentul de muncă temporară încheie cu salariatul un contract de muncă temporară, în scris, care trebuie să cuprindă elementele prevăzute la art. 93 din Legea nr. 53/2003, după cum urmează:

a) datele de identificare a părților;

b) misiunea de muncă temporară pentru care a fost angajat salariatul temporar, atunci când contractul de muncă temporară se încheie pe durata unei singure misiuni de muncă temporară;

c) tipul de activitate pentru care este angajat salariatul temporar, atunci când contractul de muncă temporară se încheie pentru mai multe misiuni de muncă temporară;

d) identitatea și sediul utilizatorului;

e) locul executării misiunii de muncă temporară sau posibilitatea ca salariatul temporar să-și desfășoare activitatea, succesiv, la diverși utilizatori;

f) pregătirea profesională și abilitățile salariatului temporar;

g) data de la care contractul de muncă temporară urmează să-și producă efectele;

h) durata misiunii de muncă temporară și condițiile în care aceasta poate fi prelungită;

i) condițiile concrete în care urmează să se desfășoare munca în cadrul misiunii de muncă temporară, respectiv riscurile specifice postului;

j) concediul de odihnă la care salariatul temporar are dreptul;

k) eventuala perioadă de probă, stabilită în condițiile legii;

l) condiții de acordare a preavizului;

m) drepturile salariale și modalitățile de remunerare a salariatului temporar, precum și periodicitatea plății;

n) durata normală a muncii;

o) informațiile necesare în cazul în care salariatul temporar urmează să-și desfășoare activitatea în străinătate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003;

p) clauze privind încetarea raporturilor de muncă din inițiativa agentului de muncă temporară, la sesizarea utilizatorului.

(2) Contractul de muncă temporară se încheie, în condițiile legii, de regulă, pe durata unei singure misiuni de muncă temporară.

(3) Contractul de muncă temporară se poate încheia și pentru mai multe misiuni de muncă temporară, fără ca durata acestuia să depășească 18 luni.

(4) Pentru fiecare nouă misiune de muncă temporară, între părți se încheie un act adițional la contractul de muncă temporară, în care vor fi precizate toate elementele prevăzute la alin. (1).

(5) Contractul de muncă temporară încheiat pentru mai multe misiuni de muncă temporară încetează la terminarea ultimei misiuni de muncă temporară pentru care a fost încheiat.

Art. 15. - Jurisprudență

(1) Agentul de muncă temporară pune la dispoziția utilizatorului un salariat temporar, în baza unui contract de punere la dispoziție încheiat în formă scrisă.

(2) Contractul de punere la dispoziție trebuie să cuprindă, potrivit art. 90 alin. (2) din Legea nr. 53/2003, următoarele:

a) motivul și scopul pentru care este necesară utilizarea unui salariat temporar;

b) termenul misiunii de muncă temporară și, dacă este cazul, posibilitatea modificării acestuia;

c) caracteristicile specifice postului, în special calificarea necesară, locul executării misiunii de muncă temporară și programul de lucru;

d) condițiile concrete de muncă;

e) echipamentele individuale de protecție și de muncă pe care salariatul temporar trebuie să le utilizeze;

f) orice alte servicii și facilități în favoarea salariatului temporar;

g) valoarea contractului de care beneficiază agentul de muncă temporară, precum și remunerația la care are dreptul salariatul;

h) obligația utilizatorului de a efectua instructajul de sănătate și securitate a muncii.

(3) În cazul în care misiunea de muncă temporară oferită de agentul de muncă temporară poate pune în pericol viața, integritatea fizică și psihică a salariatului temporar, acesta este îndreptățit să refuze misiunea de muncă temporară.

(4) Refuzul salariatului se face în formă scrisă și nu poate constitui motiv de sancțiune sau concediere.

Art. 16. -

(1) Agenții de muncă temporară au obligația de a ține evidența contractelor de muncă temporară și de a le înregistra, în termenul prevăzut de legislația în vigoare, la inspectoratele teritoriale de muncă în a căror rază teritorială sunt autorizați.

(2) Contractele de muncă temporară se înregistrează în Registrul general de evidență a salariaților, la rubrica "Durata contractului individual de muncă" înscriindu-se durata contractului, urmată de mențiunea "CMT".

Art. 17. -

Agenții de muncă temporară sunt obligați să menționeze în mijloacele de promovare și informare a activităților desfășurate elementele necesare care să permită identificarea lor ca agent de muncă temporară, inclusiv seria, numărul și data emiterii autorizației de funcționare, precum și numărul de înregistrare în Registrul național de evidență a agenților de muncă temporară autorizați.

Art. 18. -

(1) Autorizația de funcționare a agentului de muncă temporară se retrage în situația în care agentul de muncă temporară se află în procedură de faliment sau de lichidare.

(2) Autorizația de funcționare a agentului de muncă temporară se retrage și în următoarele situații:

a) au fost aplicate, în mod repetat, sancțiuni pentru încălcarea prevederilor prezentei hotărâri;

b) agentul de muncă temporară nu respectă prevederile art. 5 alin. (6).

(3) În situația retragerii autorizației de funcționare, taxa de autorizare nu se restituie. Modificări (1)

Art. 19. -

(1) Autorizația de funcționare a agenților de muncă temporară se retrage de către Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, prin direcția pentru dialog, familie și solidaritate socială, la solicitarea motivată a inspectorilor de muncă sau, după caz, a altor organe de control. Modificări (1)

(2) Retragerea autorizației de funcționare se comunică agentului de muncă temporară, în scris, în termen de 15 zile de la data constatării de către direcția pentru dialog, familie și solidaritate socială a situațiilor prevăzute la art. 18, și poate fi contestată la instanța de contencios administrativ competentă, potrivit legii. Modificări (1)

(3) Decizia motivată de retragere a autorizației de funcționare se comunică Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, în termen de 15 zile de la data emiterii de către direcția pentru dialog, familie și solidaritate socială. Modificări (1)

(4) Agentul de muncă temporară căruia i s-a retras autorizația de funcționare poate solicita o nouă autorizație, în condițiile prezentei hotărâri, numai după o perioadă de un an de la data retragerii acesteia.

Art. 20. -

(1) Contractele de punere la dispoziție și contractele de muncă temporară, aflate în executare în momentul retragerii autorizației de funcționare, se derulează până la expirarea perioadei pentru care au fost încheiate, cu respectarea dispozițiilor art. 95 din Legea nr. 53/2003, fără a prejudicia drepturile contractuale ale salariaților temporari sau ale utilizatorilor.

(2) În această situație, impozitul pe venit și contribuțiile datorate de către salariatul temporar bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru șomaj și bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, după caz, urmează să fie plătite de către utilizator, care are dreptul la acțiune directă împotriva agentului de muncă temporară, în vederea recuperării prejudiciilor cauzate.

Art. 21. -

Utilizatorul salariaților temporari are următoarele obligații:

a) să informeze salariații temporari cu privire la toate locurile de muncă vacante existente, în vederea asigurării egalității de șanse cu ceilalți angajați cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată la utilizator, pentru obținerea unui loc de muncă permanent, prin afișarea unui anunț într-un loc accesibil tuturor salariaților care își desfășoară activitatea la utilizatorul respectiv;

b) să asigure salariatului temporar accesul la cursurile de pregătire profesională pe care le organizează pentru salariații săi;

c) să pună la dispoziția reprezentanților salariaților informațiile cu privire la utilizarea salariaților temporari, în cadrul informării generale privind ocuparea forței de muncă.

Art. 22. -

(1) Utilizatorul poate încheia cu salariatul temporar un contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată numai după încetarea misiunii.

(2) Orice clauză prin care se interzice angajarea de către utilizator a salariatului temporar după îndeplinirea misiunii este nulă.

(3) Un astfel de contract poate fi încheiat și în perioada misiunii, cu acordul expres al agentului de muncă temporară.

Art. 23. - Jurisprudență

Numărul salariaților temporari va fi luat în considerare la stabilirea pragului minim pentru care sunt aleși reprezentanții salariaților, în condițiile legii, la agentul de muncă temporară.

CAPITOLUL IV Răspunderea contravențională

Art. 24. -

(1) Încălcarea dispozițiilor art. 5 alin. (6), art. 12, art. 13 alin. (1), art. 16 alin. (2) și art. 17 constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 20.000.000 lei la 40.000.000 lei.

(2) Desfășurarea activităților specifice agentului de muncă temporară de către o societate comercială neautorizată constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei.

Art. 25. -

(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către inspectorii de muncă.

(2) Contravențiilor prevăzute la art. 24 li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

CAPITOLUL V Dispoziții finale

Art. 26. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 27. -

Prezenta hotărâre intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
p. Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Marian Sârbu,
ministrul delegat pentru relațiile cu partenerii sociali
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 10 iunie 2004.

Nr. 938.

ANEXA Nr. 1

Direcția pentru MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI
Dialog, Familie și
Solidaritate Socială Direcția pentru Dialog, Familie și Solidaritate Socială
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE
Nr. . . . . . . . . . .
Seria . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . .
Societatea Comercială . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., cu sediul în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , înregistrată la oficiul registrului comerțului sub numărul de ordine . . . . , cod fiscal . . . . . . , cod unic de înregistrare (C.U.I.) . . . . . . . . ., se autorizează ca agent de muncă temporară, în condițiile legii.
Semnătura
. . . . . . . . . . . . .
Director executiv,
Semnătura Seria . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
de primire Data . . . . . . . . . . . . . . . . (semnătura și ștampila)
. . . . . . . . . . . . .
Falsificarea acestui document se pedepsește conform dispozițiilor legii penale.

Modificări (1)

ANEXA Nr. 2

REGISTRUL NAȚIONAL
de evidență a agenților de muncă temporară autorizați

Județul ....................

Nr. crt. Denumirea agentului de muncă temporară Adresa Codul fiscal Codul unic de înregistrare Numărul de telefon, fax Numărul, seria și data eliberării autorizației de funcționare Data prelungirii autorizației de funcționare Data retragerii autorizației de funcționare
1.
2.
3.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...