Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Procedura de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare din 07.01.2015

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 februarie 2015 până la 12 august 2016, fiind abrogat prin Ordin 2011/2016 și înlocuit de Procedură 2016;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale

1. Prezenta procedură se aplică pentru înregistrarea în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal), de către organele fiscale competente, la solicitarea persoanelor impozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA, întrucât:

a) au fost declarate inactive conform prevederilor art. 781 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Codul de procedură fiscală), sau au fost în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerțului, potrivit legii;

b) asociații/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăși au/a avut înscrise în cazierul fiscal fapte, în condițiile prevăzute de art. 153 alin. (9) lit. c) din Codul fiscal;

c) nu au depus niciun decont de taxă, în condițiile prevăzute de art. 153 alin. (9) lit. d) din Codul fiscal;

d) nu au evidențiat, în deconturile de taxă depuse, nicio operațiune realizată, în condițiile prevăzute de art. 153 alin. (9) lit. e) din Codul fiscal;

e) persoanele impozabile - societăți înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu au justificat intenția și capacitatea de a desfășura activitate economică, în condițiile prevăzute de art. 153 alin. (9) lit. h) din Codul fiscal.

2. Prezenta procedură se aplică de către compartimentul cu atribuții în domeniul înregistrării fiscale, denumit în continuare compartiment de specialitate, din cadrul organului fiscal competent.

3. Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui evidență persoana impozabilă este înregistrată ca plătitor de impozite și taxe sau organul fiscal stabilit potrivit art. 36 alin. (3) din Codul de procedură fiscală, pentru persoanele impozabile care nu sunt stabilite în România conform art. 1251 alin. (2) din Codul fiscal, după caz.

4. Persoanele impozabile, care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) din Codul fiscal, depun la organul fiscal competent formularul 099 "Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 153 alin. (91) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare", prevăzut în anexa nr. 2 la ordin și denumit în continuare cerere de înregistrare în scopuri de TVA.

5. Cererea de înregistrare se completează potrivit instrucțiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 5 la ordin și se depune, însoțită de documentația prevăzută de prezenta procedură, la registratura organului fiscal competent sau prin poștă, cu confirmare de primire. În cazul persoanelor impozabile - societăți înființate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cererea de înregistrare se depune însoțită și de declarația pe propria răspundere pentru evaluarea intenției și a capacității persoanei impozabile de a desfășura activități economice care implică operațiuni în sfera TVA (formular 088), potrivit modelului aprobat prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

6. După primirea cererii de înregistrare, compartimentul de specialitate analizează informațiile cuprinse în cerere și, după caz, în documentația prezentată și verifică caracterul complet și corectitudinea acestora. De asemenea verifică dacă temeiul legal al solicitării de înregistrare în scopuri de TVA corespunde cu motivul pentru care a fost anulat codul de înregistrare în scopuri de TVA.

7. Dacă cererea sau documentația anexată este incompletă ori incorectă, organul fiscal notifică solicitantul în vederea corectării, aplicându-se corespunzător dispozițiile art. 70 alin. (2) din Codul de procedură fiscală. Notificarea, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta procedură, va cuprinde și erorile constatate. Notificarea se comunică potrivit prevederilor art. 44 din Codul de procedură fiscală.

8. În cazul în care persoana impozabilă nu se prezintă în termen de 15 zile de la primirea notificării, pentru corectarea și/sau completarea cererii și/sau a documentației, compartimentul de specialitate întocmește referatul și proiectul de decizie privind respingerea cererii de înregistrare în scopuri de TVA, menționate la pct. 9. În cazul în care persoana impozabilă - societate înființată în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu prezintă declarația pe propria răspundere pentru evaluarea intenției și a capacității persoanei impozabile de a desfășura activități economice care implică operațiuni în sfera TVA (formular 088), organul fiscal aplică în mod corespunzător procedura în vigoare referitoare la evaluarea intenției și capacității persoanei impozabile de a desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA.

9. În cazul în care cererea și documentația prevăzută de lege sunt corecte și complete, compartimentul de specialitate, după efectuarea verificărilor și analizei prevăzute de procedură, întocmește următoarele documente:

a) referatul prin care propune înregistrarea în scopuri de TVA sau respingerea cererii de înregistrare, după caz, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta procedură, denumit în continuare referat, și, după caz,

b) proiectul Deciziei privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) din Codul fiscal, având bifată căsuța corespunzătoare temeiului legal, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, denumită în continuare decizie privind înregistrarea în scopuri de TVA, sau

c) proiectul Deciziei privind respingerea cererii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) din Codul fiscal, având bifată căsuța corespunzătoare motivului de respingere, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin, denumită în continuare decizie privind respingerea cererii de înregistrare în scopuri de TVA.

10.1. În cazul persoanelor impozabile - societăți înființate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dacă acestea îndeplinesc condițiile pentru înregistrarea în scopuri de TVA prevăzute la art. 153 alin. (91) lit. a) -d), deciziile prevăzute la pct. 9 lit. b) și c) se întocmesc de compartimentul de specialitate pe baza referatului întocmit de compartimentul cu atribuții în evaluarea intenției și a capacității de a desfășura activități economice care cuprinde propunerea de aprobare/respingere a cererii de înregistrare în scopuri de TVA, precum și motivele de fapt și de drept care stau la baza acestei propuneri.

10.2. În cazul în care persoanele impozabile - societăți înființate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare - nu îndeplinesc cel puțin una dintre condițiile de înregistrare în scopuri de TVA prevăzute la art. 153 alin. (91) lit. a) -d) din Codul fiscal, decizia prevăzută la pct. 9 lit. c) se întocmește de compartimentul de specialitate pe baza referatului întocmit de acesta potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2, prin care se propune respingerea cererii de înregistrare.

11. Referatul și decizia privind înregistrarea în scopuri de TVA sau decizia privind respingerea cererii de înregistrare în scopuri de TVA, după caz, se verifică și se avizează de șeful compartimentului de specialitate și de conducătorul adjunct al unității fiscale și se înaintează, spre aprobare, conducătorului unității fiscale.

12. În sensul prezentei proceduri, prin conducătorul unității fiscale se înțelege, după caz:

a) directorul general al Direcției generale de administrare a marilor contribuabili;

b) șeful administrației județene a finanțelor publice;

c) șeful administrației sectorului a finanțelor publice, din municipiul București;

d) șeful serviciului fiscal municipal;

e) șeful serviciului fiscal orășenesc;

f) șeful biroului fiscal comunal;

g) șeful administrației fiscale pentru contribuabili mijlocii din cadrul Direcției generale regionale a finanțelor publice București;

h) șeful administrației fiscale pentru contribuabili nerezidenți din cadrul Direcției generale regionale a finanțelor publice București.

13. În sensul prezentei proceduri, prin conducătorul adjunct al unității fiscale se înțelege, după caz:

a) directorul general adjunct coordonator al activității de administrare a veniturilor statului din cadrul Direcției generale de administrare a marilor contribuabili;

b) șeful administrației adjunct - colectare sau șeful administrației adjunct - colectare contribuabili mijlocii din cadrul administrației județene a finanțelor publice, după caz;

c) șeful administrației adjunct - colectare din cadrul administrației sectorului a finanțelor publice, din municipiul București;

d) șeful administrației adjunct - colectare din cadrul administrației fiscale pentru contribuabili mijlocii de la Direcția generală regională a finanțelor publice București.

14. Deciziile prevăzute la pct. 9 lit. b) și c) se întocmesc în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

15. Împotriva deciziilor prevăzute la pct. 9 lit. b) și c) se poate formula contestație la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispozițiile art. 209 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit art. 207 alin. (1) din același act normativ.

16. După comunicarea deciziei privind înregistrarea în scopuri de TVA către persoana impozabilă, compartimentul de specialitate operează în Registrul contribuabililor înregistrarea în scopuri de TVA și emite certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.

17. Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, având înscrisă data înregistrării, se comunică persoanei impozabile în condițiile prevăzute de art. 44 din Codul de procedură fiscală.

18. După finalizarea procedurii, toate documentele primite de la persoana impozabilă, precum și cele emise de compartimentul de specialitate se arhivează la dosarul fiscal al persoanei impozabile.

SECȚIUNEA a 2-a Dispoziții speciale privind înregistrarea în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) lit. a) din Codul fiscal

1. În situația persoanelor impozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA pentru că au fost declarate în inactivitate sau au fost în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerțului, înregistrarea în scopuri de TVA, la cerere, se face numai dacă a încetat situația care a condus la anularea înregistrării, potrivit art. 153 alin. (91) lit. a) din Codul fiscal.

2. Cererea de înregistrare în scopuri de TVA se depune, în cazul societăților înmatriculate în registrul comerțului, însoțită de declarația pe propria răspundere pentru evaluarea intenției și a capacității persoanei impozabile de a desfășura activități economice care implică operațiuni în sfera TVA (formular 088) și de certificatul constatator emis de oficiul registrului comerțului din care să rezulte datele de identificare ale administratorilor persoanei impozabile la data depunerii cererii de înregistrare în scopuri de TVA, precum și datele de identificare ale asociaților și ponderea deținută în capitalul social la data depunerii cererii de înregistrare în scopuri de TVA.

3. După primirea cererii de înregistrare în scopuri de TVA (formular 099), compartimentul de specialitate verifică următoarele:

a) dacă persoana impozabilă a fost reactivată prin decizie a organului fiscal competent, până la data primirii cererii de înregistrare;

b) dacă persoana impozabilă și-a reluat activitatea prin înscrierea acestei mențiuni în registrul comerțului, până la data primirii cererii de înregistrare;

c) dacă persoana impozabilă se încadrează în altă situație de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, dintre cele prevăzute la art. 153 alin. (9) lit. b) -e) din Codul fiscal.

4. Compartimentul de specialitate întocmește referatul și proiectul de decizie privind respingerea cererii de înregistrare în scopuri de TVA, dacă, la data depunerii cererii de înregistrare, este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

a) persoana impozabilă nu s-a reactivat;

b) persoana impozabilă nu a înregistrat în registrul comerțului mențiunea de reluare a activității, potrivit legii;

c) persoana impozabilă se încadrează într-o altă situație de anulare a înregistrării în scopuri de TVA prevăzută la art. 153 alin. (9) lit. b) -e) din Codul fiscal.

5. Persoana impozabilă poate depune o nouă cerere de înregistrare în scopuri de TVA, de îndată ce remediază situația care a condus la respingerea cererii de înregistrare în scopuri de TVA.

6.1. Compartimentul de specialitate întocmește referatul și proiectul de decizie privind înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile solicitante, dacă, la data depunerii cererii de înregistrare, sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) persoana impozabilă s-a reactivat;

b) persoana impozabilă a înregistrat în registrul comerțului mențiunea de reluare a activității, potrivit legii;

c) persoana impozabilă nu se încadrează în nicio altă situație de anulare a înregistrării în scopuri de TVA.

6.2. În cazul persoanelor impozabile - societăți înființate potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare - compartimentul de specialitate aplică în mod corespunzător prevederile pct. 10.1 și 10.2 din secțiunea 1.

7. Pct. 11-18 din secțiunea 1 se aplică în mod corespunzător.

SECȚIUNEA a 3-a Dispoziții speciale privind înregistrarea în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) lit. b) din Codul fiscal

1. În situația persoanelor impozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA din cauza faptelor înscrise în cazier, înregistrarea în scopuri de TVA, la cerere, se face numai dacă a încetat situația care a condus la anularea înregistrării, potrivit art. 153 alin. (91) lit. b) din Codul fiscal.

2. Cererea de înregistrare în scopuri de TVA se depune, în cazul societăților înmatriculate în registrul comerțului, însoțită de declarația pe propria răspundere pentru evaluarea intenției și a capacității persoanei impozabile de a desfășura activități economice care implică operațiuni în sfera TVA (formular 088) și de certificatul constatator emis de oficiul registrului comerțului din care să rezulte datele de identificare ale administratorilor persoanei impozabile la data depunerii cererii de înregistrare în scopuri de TVA, precum și datele de identificare ale asociaților și ponderea deținută în capitalul social la data depunerii cererii de înregistrare în scopuri de TVA.

3. După primirea cererii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 153 alin. (91) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (formular 099), compartimentul de specialitate verifică următoarele:

a) dacă faptele sancționate ca infracțiuni sau situația privind atragerea răspunderii solidare, care au fost înscrise în cazierul fiscal al persoanei impozabile și care au condus la anularea înregistrării în scopuri de TVA, au fost scoase din evidența cazierului fiscal până la data primirii cererii de înregistrare;

b) dacă actualii asociați/administratori ai persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăși au/are înscrise în cazierul fiscal infracțiuni și/sau situații de atragere a răspunderii solidare, prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care nu au fost scoase din evidența cazierului fiscal până la data primirii cererii de înregistrare. În cazul societăților reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se verifică dacă actualii asociați majoritari sau, după caz, asociatul unic au/are înscrise astfel de fapte/situații în cazierul fiscal;

c) dacă persoana impozabilă se încadrează în altă situație de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, dintre cele prevăzute la art. 153 alin. (9) lit. a) -b) sau d) -e) din Codul fiscal.

4. Compartimentul de specialitate întocmește referatul și proiectul de decizie privind respingerea cererii de înregistrare în scopuri de TVA, dacă, la data depunerii cererii de înregistrare, este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

a) faptele care au condus la anularea înregistrării nu au fost scoase din evidența cazierului fiscal al persoanei impozabile;

b) actualii asociați/administratori ai persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăși au/are înscrise în cazierul fiscal infracțiuni și/sau situații de atragere a răspunderii solidare. În cazul societăților reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se verifică numai asociații majoritari sau, după caz, asociatul unic dacă au/are înscrise astfel de fapte/situații;

c) persoana impozabilă se încadrează într-o altă situație de anulare a înregistrării în scopuri de TVA prevăzută la art. 153 alin. (9) lit. a) -b) sau d) -e) din Codul fiscal.

5. Persoana impozabilă poate depune o nouă cerere de înregistrare în scopuri de TVA, de îndată ce remediază situația care a condus la respingerea cererii de înregistrare în scopuri de TVA.

6.1. Compartimentul de specialitate întocmește referatul și proiectul de decizie privind înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile solicitante, dacă, la data depunerii cererii de înregistrare, sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) faptele care au condus la anularea înregistrării nu mai figurează în evidența cazierului fiscal al persoanei impozabile;

b) actualii asociați/administratori ai persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăși nu au/are înscrise în cazierul fiscal infracțiuni și/sau situații de atragere a răspunderii solidare. În cazul societăților reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se verifică dacă actualii asociați majoritari sau, după caz, asociatul unic au/are înscrise astfel de fapte/situații;

c) persoana impozabilă nu se încadrează în nicio altă situație de anulare a înregistrării în scopuri de TVA.

6.2. În cazul persoanelor impozabile - societăți înființate potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare - compartimentul de specialitate aplică în mod corespunzător prevederile pct. 10.1 și 10.2 din secțiunea 1.

7. În cazul societăților reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ai căror asociați din cauza cărora s-a dispus anularea înregistrării în scopuri de TVA nu sunt majoritari la momentul solicitării reînregistrării, compartimentul de specialitate întocmește documentele prevăzute la pct. 10.1 sau 10.2 din secțiunea 1 chiar dacă nu a încetat situația care a condus la anularea înregistrării conform art. 153 alin. (9) lit. c) din Codul fiscal, dacă societatea nu se încadrează în nicio altă situație de anulare a înregistrării în scopuri de TVA.

8. Pct. 11-18 din secțiunea 1 se aplică în mod corespunzător.

SECȚIUNEA a 4-a Dispoziții speciale privind înregistrarea în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) lit. c) din Codul fiscal

1. Persoanele impozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA pentru nedepunerea niciunui decont de taxă, în condițiile prevăzute de art. 153 alin. (9) lit. d) din Codul fiscal, depun cererea de înregistrare însoțită de:

a) toate deconturile de TVA (formular 300) nedepuse la termen;

b) o cerere motivată din care să rezulte că se angajează să depună la termenele prevăzute de lege deconturile de taxă;

c) declarația pe propria răspundere pentru evaluarea intenției și a capacității persoanei impozabile de a desfășura activități economice care implică operațiuni în sfera TVA (formular 088), în cazul societăților înmatriculate în registrul comerțului;

d) certificatul constatator emis de oficiul registrului comerțului din care să rezulte datele de identificare ale administratorilor persoanei impozabile la data depunerii cererii de înregistrare în scopuri de TVA, precum și datele de identificare ale asociaților și ponderea deținută în capitalul social la data depunerii cererii de înregistrare în scopuri de TVA, în cazul societăților comerciale înmatriculate în registrul comerțului.

2. După primirea cererii de înregistrare și a documentației corecte și complete, compartimentul de specialitate verifică dacă persoana impozabilă se încadrează în altă situație de anulare a înregistrării în scopuri de TVA prevăzută la art. 153 alin. (9) lit. a) -c) sau lit. e) din Codul fiscal.

3. Dacă persoana impozabilă se încadrează în altă situație de anulare a înregistrării în scopuri de TVA prevăzută la art. 153 alin. (9) lit. a) -c) sau lit. e) din Codul fiscal, compartimentul de specialitate întocmește referatul și proiectul de decizie privind respingerea cererii de înregistrare în scopuri de TVA a persoanei impozabile solicitante.

4. Persoana impozabilă poate depune o nouă cerere de înregistrare în scopuri de TVA, de îndată ce remediază situația care a condus la respingerea cererii de înregistrare în scopuri de TVA.

5. Dacă persoana impozabilă nu se încadrează în nicio altă situație de anulare a înregistrării în scopuri de TVA prevăzută la art. 153 alin. (9) lit. a) -c) sau lit. e) din Codul fiscal, compartimentul de specialitate întocmește referatul și proiectul de decizie privind înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile solicitante.

6. În situația în care persoana impozabilă îndeplinește condițiile pentru aprobarea înregistrării în scopuri de TVA, înregistrarea în scopuri de TVA se face cu data comunicării deciziei privind înregistrare în scopuri de TVA.

7. În cazul persoanelor impozabile - societăți înființate potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare - compartimentul de specialitate aplică în mod corespunzător prevederile pct. 10.1 și 10.2 din secțiunea 1.

8. Pct. 11-18 din secțiunea 1 se aplică în mod corespunzător.

SECȚIUNEA a 5-a Dispoziții speciale privind înregistrarea în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) lit. d) din Codul fiscal

1. Persoanele impozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA pentru neevidențierea, în deconturile de taxă depuse, a niciunei operațiuni realizate, în condițiile prevăzute de art. 153 alin. (9) lit. e) din Codul fiscal, depun cererea de înregistrare în scopuri de TVA în condițiile prevăzute de art. 153 alin. (91) lit. d) din Codul fiscal.

2. În cazul societăților înmatriculate în registrul comerțului, cererea se depune însoțită de declarația pe propria răspundere pentru evaluarea intenției și a capacității persoanei impozabile de a desfășura activități economice care implică operațiuni în sfera TVA (formular 088) și de certificatul constatator emis de oficiul registrului comerțului din care să rezulte datele de identificare ale administratorilor persoanei impozabile la data depunerii cererii de înregistrare în scopuri de TVA, precum și datele de identificare ale asociaților și ponderea deținută în capitalul social la data depunerii cererii de înregistrare în scopuri de TVA.

3. Prin completarea casetei corespunzătoare din cererea de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 153 alin. (91) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (formular 099), persoana impozabilă declară pe propria răspundere că va desfășura activități economice.

4. După primirea cererii de înregistrare, corect completate, compartimentul de specialitate verifică dacă persoana impozabilă se încadrează în altă situație de anulare a înregistrării în scopuri de TVA prevăzută la art. 153 alin. (9) lit. a) -d) din Codul fiscal.

5. Dacă persoana impozabilă se încadrează în altă situație de anulare a înregistrării în scopuri de TVA prevăzută la art. 153 alin. (9) lit. a) -d) din Codul fiscal, compartimentul de specialitate întocmește referatul și proiectul de decizie privind respingerea cererii de înregistrare în scopuri de TVA a persoanei impozabile solicitante.

6. Persoana impozabilă poate depune o nouă cerere de înregistrare în scopuri de TVA de îndată ce remediază situația care a condus la respingerea cererii de înregistrare în scopuri de TVA.

7. Dacă persoana impozabilă nu se încadrează în nicio altă situație de anulare a înregistrării în scopuri de TVA prevăzută la art. 153 alin. (9) lit. a) -d) din Codul fiscal, compartimentul de specialitate întocmește referatul și proiectul de decizie privind înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile solicitante.

8. În cazul persoanelor impozabile - societăți înființate potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare - compartimentul de specialitate aplică în mod corespunzător prevederile pct. 10.1 și 10.2 din secțiunea 1.

9. Pct. 11-18 din secțiunea 1 se aplică în mod corespunzător.

SECȚIUNEA a 6-a Dispoziții speciale privind înregistrarea în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) lit. e) din Codul fiscal a societăților cu sediul activității economice în România, înființate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, supuse înmatriculării la registrul comerțului

1. Persoanele impozabile, societăți cu sediul activității economice în România, înființate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, supuse înmatriculării la registrul comerțului, cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA, în temeiul art. 153 alin. (9) lit. h) din Codul fiscal, întrucât nu justificau intenția și capacitatea de a desfășura activitate economică potrivit criteriilor stabilite prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în temeiul art. 153 alin. (71) din Codul fiscal, depun cererea de înregistrare în scopuri de TVA însoțită de:

- declarația pe propria răspundere pentru evaluarea intenției și a capacității persoanei impozabile de a desfășura activități economice care implică operațiuni în sfera TVA (formular 088);

- certificatul constatator emis de oficiul registrului comerțului din care să rezulte datele de identificare ale administratorilor persoanei impozabile la data depunerii cererii de înregistrare în scopuri de TVA, precum și datele de identificare ale asociaților și ponderea deținută în capitalul social la data depunerii cererii de înregistrare în scopuri de TVA.

2. După primirea cererii de înregistrare, corect completate și însoțite de documentația prevăzută la pct. 1, compartimentul de specialitate verifică dacă persoana impozabilă se încadrează în altă situație de anulare a înregistrării în scopuri de TVA prevăzută la art. 153 alin. (9) lit. a) -e) din Codul fiscal.

3. Dacă persoana impozabilă se încadrează în altă situație de anulare a înregistrării în scopuri de TVA prevăzută la art. 153 alin. (9) lit. a) -e) din Codul fiscal, compartimentul de specialitate întocmește referatul și proiectul de decizie privind respingerea cererii de înregistrare în scopuri de TVA a persoanei impozabile solicitante.

4. Persoana impozabilă poate depune o nouă cerere de înregistrare în scopuri de TVA de îndată ce remediază situația care a condus la respingerea cererii de înregistrare în scopuri de TVA.

5. Dacă persoana impozabilă nu se încadrează în nicio altă situație de anulare a înregistrării în scopuri de TVA prevăzută la art. 153 alin. (9) lit. a) -e) din Codul fiscal, compartimentul de specialitate aplică în mod corespunzător prevederile pct. 10.1 și 10.2 din secțiunea 1.

6. Pct. 11-18 din secțiunea 1 se aplică în mod corespunzător.

ANEXA Nr. 1 la procedură

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice . . . . . . . . . .
Unitatea fiscală . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Nr. . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . .
Adresa: . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Tel.: . . . . . . . . . .
Fax: . . . . . . . . . .
E-mail: . . . . . . . . . .

NOTIFICARE
pentru soluționarea Cererii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 153
alin. (91) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

Către: Denumirea/Numele și prenumele . . . . . . . . . .

Domiciliul fiscal:

Localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., etajul . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . .

Cod de identificare fiscală . . . . . . . . . .

Din analiza datelor furnizate prin Cererea de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 153 alin. (91) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (formular 099), înregistrată la organul fiscal sub nr.........../.........., a rezultat că este necesară corectarea/completarea acestei cereri/a documentației prezentate, după cum urmează:..........

(Se detaliază erorile constatate în cerere sau în documentația anexată.)

În vederea soluționării cererii de înregistrare, vă rugăm să vă prezentați la sediul nostru, în termen de 15 zile de la primirea prezentei notificări, pentru a depune următoarele documente: . . . . . . . . . .

(Se înscriu informațiile și documentele care trebuie prezentate.)

În cazul în care nu veți da curs solicitării în termenul menționat mai sus, cererea de înregistrare urmează a fi respinsă.

Conducătorul unității fiscale
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura și ștampila unității . . . . . . . . . .
Întocmit
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Funcția . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal . . . . . . . . . .

Cod 14.13.07.60/î.c.a.

ANEXA Nr. 2 la procedură

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice . . . . . . . . . .
Unitatea fiscală . . . . . . . . . .
Nr. . . . . . . . . . .
Aprobat
Conducătorul unității fiscale,
. . . . . . . . . .
Avizat
Conducătorul adjunct al unității
fiscale,
. . . . . . . . . .
Verificat
Șef compartiment specialitate,
. . . . . . . . . .

REFERAT
privind soluționarea Cererii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 153
alin. (91) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

A. Date de identificare a persoanei impozabile

Denumire . . . . . . . . . .

Cod de identificare fiscală . . . . . . . . . .

Codul de înregistrare în scopuri de TVA care a fost anulat . . . . . . . . . .

Domiciliul fiscal . . . . . . . . . .

Înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată începând cu data de . . . . . . . . . ., întrucât . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Se detaliază motivele de fapt și de drept pentru care a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA.)

B. Din analiza Cererii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 153 alin. (91) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal), înregistrată sub nr..........., precum și a următoarelor informații și documente:

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

C. Propunem:

□ Respingerea cererii de înregistrare în scopuri de TVA, depusă după anularea înregistrării în scopuri de TVA, pentru următoarele motive:

□ informațiile solicitate contribuabilului nu au fost prezentate în termenul înscris în notificare, respectiv 15 zile de la primirea acestei notificări. Prin Adresa nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ., au fost solicitate următoarele date sau documente . . . . . . . . . .

□ la data depunerii cererii de înregistrare în scopuri de TVA:

□ persoana impozabilă era declarată inactivă conform prevederilor art. 781 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

□ persoana impozabilă se afla în stare de inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerțului, potrivit legii;

□ persoana impozabilă avea fapte înscrise în cazierul fiscal, de natura:

□ infracțiunilor;

□ atragerii răspunderii solidare;

□ actualii administratori/asociați (în cazul societăților reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică numai pentru asociații majoritari sau, după caz, asociatul unic).......... (Se înscriu datele de identificare ale acestora.) aveau fapte înscrise în cazierul fiscal, de natura:

□ infracțiunilor;

□ atragerii răspunderii solidare;

□ persoana impozabilă nu a depus deconturile de TVA, în condițiile prevăzute de art. 153 alin. (9) lit. d) din Codul fiscal;

□ persoana impozabilă nu a evidențiat în deconturile de TVA depuse nicio operațiune, în condițiile art. 153 alin. (9) lit. e) din Codul fiscal.

□ alte motive legale de respingere . . . . . . . . . . (Se detaliază motivele de fapt și de drept.)

□ Înregistrarea în scopuri de TVA, în temeiul:

□ art. 153 alin. (91) lit. a) din Codul fiscal;

□ art. 153 alin. (91) lit. b) din Codul fiscal;

□ art. 153 alin. (91) lit. c) din Codul fiscal;

□ art. 153 alin. (91) lit. d) din Codul fiscal.

Întocmit
. . . . . . . . . .

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...