Guvernul României

Hotărârea nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcționarilor publici

Modificări (1), Referințe (1), Practică judiciară

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 04 mai 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 23 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezenta hotărâre reglementează modul de întocmire și de gestionare a dosarelor profesionale ale funcționarilor publici și a registrului de evidență a funcționarilor publici în cadrul autorităților și instituțiilor publice.

Art. 2. -

(1) În scopul asigurării gestionării unitare și eficiente a resurselor umane, precum și pentru urmărirea carierei funcționarului public, conducătorii autorităților și instituțiilor publice răspund de întocmirea, actualizarea, rectificarea, păstrarea și evidența dosarelor profesionale ale funcționarilor publici și a registrului de evidență a funcționarilor publici.

(2) Activitățile prevăzute la alin. (1) se desfășoară în compartimentele de resurse umane din cadrul autorităților și instituțiilor publice, cu respectarea legislației în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal. În cazul în care nu există un astfel de compartiment, întocmirea și gestionarea dosarelor profesionale și a registrului de evidență ale funcționarilor publici vor fi realizate de persoana care are atribuții cu privire la evidența personalului, prevăzute în fișa postului.

(3) Conducătorii autorităților și instituțiilor publice răspund de asigurarea condițiilor pentru satisfacerea operativă a cererilor privind eliberarea documentelor care să ateste activitatea profesională desfășurată de funcționarul public, vechimea în muncă, în specialitate și în funcția publică.

Art. 3. - Modificări (1)

În vederea gestiunii unitare și coerente, la nivelul autorităților și instituțiilor publice, a evidenței dosarelor profesionale, fiecărui funcționar public i se atribuie un număr de referință. Numărul de referință este numărul sub care funcționarul public este înregistrat în registrul de evidență a funcționarilor publici și se regăsește în formularul A al dosarului profesional al acestuia.

CAPITOLUL II Întocmirea și actualizarea dosarului profesional

Art. 4. -

(1) Dosarul profesional al funcționarului public, denumit în continuare dosar profesional, se întocmește în formatul standard prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Pentru fiecare funcționar public se întocmește un singur dosar profesional.

(3) Dosarul profesional se întocmește în termen de 10 zile de la intrarea în corpul funcționarilor publici.

(4) Persoanele responsabile cu întocmirea și actualizarea dosarelor profesionale sunt obligate să certifice înscrierile efectuate, în termenele prevăzute de lege, prin semnătură și prin menționarea în clar a numelui și funcției deținute.

Art. 5. -

(1) Dosarul profesional conține actele administrative și documentele care evidențiază cariera funcționarului public de la nașterea raporturilor de serviciu până la încetarea acestora, în condițiile legii.

(2) Dosarul profesional cuprinde date cu caracter personal și profesional.

(3) Datele cu caracter personal cuprinse în dosarul profesional sunt:

a) numele, prenumele și, după caz, numele deținut anterior;

b) data și locul nașterii;

c) codul numeric personal;

d) adresa de domiciliu și, după caz, reședința;

e) numărul de telefon personal și, după caz, de serviciu;

f) numele, prenumele și numărul de telefon ale persoanei de contact, pentru situații de urgență, în situația în care se consideră necesar; Modificări (1)

g) numele și prenumele soțului/soției, precum și numele, prenumele și data nașterii copiilor minori ai funcționarului public respectiv; Modificări (1)

h) situația serviciului militar, dacă este cazul.

(4) Datele cu caracter profesional cuprinse în dosarul profesional se referă la:

a) pregătirea profesională;

b) experiența în muncă;

c) activitatea desfășurată în cadrul autorității sau instituției publice;

d) situația disciplinară;

e) activitatea desfășurată în afara autorității sau instituției publice.

(5) Dosarul profesional cuprinde în mod obligatoriu:

a) copie de pe cartea de identitate sau buletin;

b) copii de pe actele de stare civilă;

c) copie de pe livretul militar, dacă este cazul;

d) adeverința medicală care să ateste o stare de sănătate corespunzătoare exercitării funcției publice;

e) copii de pe actele de studii;

f) copii de pe certificatele de participare la cursurile de instruire sau perfecționare;

g) copie de pe carnetul de muncă și/sau copie de pe fila din registrul general de evidență a salariaților și/sau copie de pe fila sau filele din registrul de evidență a funcționarilor publici; Modificări (1)

h) recomandări de la locurile de muncă anterioare;

i) cazierul administrativ, dacă este cazul;

j) cazierul judiciar;

k) actul administrativ de numire și documentul care atestă depunerea jurământului;

l) fișa postului; Practică judiciară (1)

m) actul administrativ prin care a fost modificat raportul de serviciu; Practică judiciară (1)

n) cererile de suspendare a raportului de serviciu, actul administrativ de aprobare/constatare a suspendării, actul administrativ prin care se dispune reluarea activității; Modificări (1)

o) actele administrative care atestă modificările salariale;

p) actele administrative de desemnare în comisii, colective de lucru mixte; Modificări (1)

q) actul administrativ prin care se stabilește participarea la activități în cadrul unor proiecte/programe; Modificări (1)

r) actul administrativ de încetare a raportului de serviciu;

s) declarație pe propria răspundere a titularului dosarului că nu a desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite de lege;

ș) cererile de concediu pentru ultimii 3 ani;

t) raportul de evaluare pentru ultimii 5 ani;

ț) declarația de avere, actualizată în condițiile legii;

u) declarația de interese, actualizată în condițiile legii.

(6) Funcționarul public are obligația de a aduce la cunoștință persoanei care are atribuții cu privire la evidența personalului modificările privind domiciliul sau, după caz, reședința, precum și schimbările intervenite în starea civilă, în termen de 5 zile de la producerea acestor modificări. Modificări (1)

Art. 6. -

Documentele se îndosariază în dosarul profesional în ordinea cronologică a emiterii acestora.

CAPITOLUL III Gestionarea dosarului profesional

SECȚIUNEA 1 Evidența dosarelor profesionale și registrul de evidență a
funcționarilor publici

Art. 7. - Modificări (1)

Fiecare autoritate sau instituție publică are obligația de a întocmi evidența dosarelor profesionale și a funcționarilor publici pe suport hârtie și, acolo unde este posibil, și în format electronic.

Art. 8. - Modificări (1)

(1) Fiecare autoritate sau instituție publică va întocmi un registru de evidență a funcționarilor publici, denumit în continuare registru.

(2) Registrul se întocmește în regim tipizat, conform formatului standard prevăzut în anexa nr. 2. La solicitarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici registrul se întocmește și în format electronic.

Art. 9. - Modificări (1)

(1) Prima pagină a registrului cuprinde elementele de identificare a autorității sau instituției publice, precum și numărul de înregistrare la Agenția Națională a Funcționarilor Publici.

(2) Registrul se numerotează și poartă ștampila Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pe fiecare pagină.

(3) Registrul devine document oficial de la data înregistrării și se păstrează la sediul autorității sau instituției publice.

Art. 10. - Modificări (1)

(1) Registrul cuprinde elementele de identificare a funcționarilor, data numirii în funcția publică, data și temeiul legal al modificării, suspendării, încetării suspendării și, respectiv, încetării raporturilor de serviciu, drepturile salariale, numele și prenumele, funcția deținută și semnătura persoanei care a făcut înregistrarea.

(2) Registrul se completează în ordinea numerelor de referință.

(3) Pentru fiecare funcționar public se completează o filă din registru. În cazul în care pentru o nouă înregistrare nu mai există numere curente pe fila inițială, funcționarului public i se alocă o nouă filă cu același număr de referință însoțit de câte un indice cifric în ordine crescătoare. Ultimul număr curent din fila completată va face trimitere la pagina din registru unde sunt continuate înregistrările privind funcționarul public în cauză.

(4) Autoritățile și instituțiile publice au obligația de a solicita Agenției Naționale a Funcționarilor Publici eliberarea unui nou registru la data la care se constată că în registrul curent mai există 20 de file necompletate.

(5) Corectarea erorilor materiale se face prin bararea acestora, astfel încât să se poată citi vechea înregistrare, înscriindu-se la următorul număr curent, în culoare roșie, datele exacte.

SECȚIUNEA a 2-a Accesul la dosarul profesional și la registru

Art. 11. - Modificări (1)

(1) Funcționarul public are dreptul de acces la datele cu caracter personal și profesional înscrise în dosarul său profesional și la fila sau, după caz, filele personale din registru.

(2) Funcționarul public poate solicita în scris compartimentului de resurse umane sau persoanei care are atribuții cu privire la evidența personalului eliberarea unor copii de pe documentele din dosarul profesional, eliberarea unei adeverințe care să certifice informații cuprinse în acesta și eliberarea unor copii de pe fila sau, după caz, filele personale din registru.

Art. 12. -

(1) La dosarul profesional au acces, în prezența persoanei care are atribuții cu privire la evidența personalului, și pot solicita în scris și motivat o certificare a datelor cuprinse în acesta, în condițiile legii, următoarele persoane și autorități sau instituții publice: Modificări (1)

a) conducătorul autorității sau instituției publice;

b) conducătorul compartimentului în care își desfășoară activitatea funcționarul public sau, după caz, alt funcționar public care are calitatea de evaluator al funcționarului public;

c) persoanele împuternicite ale unor autorități sau instituții publice cu atribuții de control;

d) președintele și/sau membrii comisiei de disciplină;

e) consilierii juridici din cadrul autorității sau instituției publice în care își desfășoară activitatea funcționarul public titular al dosarului profesional, în situația în care autoritatea sau instituția publică este parte într-un proces cu acesta, iar datele prezentate sunt relevante pentru soluționarea cauzei;

f) funcționarii publici din cadrul compartimentului de resurse umane care au atribuții în acest sens;

g) instanțele judecătorești și organele de cercetare penală.

(2) Accesul la dosarul profesional al persoanelor prevăzute la alin. (1) se face în prezența titularului dosarului profesional. Accesul la dosarul profesional, în condițiile alin. (1), se notifică funcționarului public în cauză, atunci când nu este posibilă prezența acestuia.

(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b), d), e) și g), accesul la dosarul profesional, precum și eliberarea unor copii de pe documentele conținute în acesta se aprobă de către conducătorul autorității sau instituției publice.

(4) Fotocopierea documentelor cuprinse în dosarul profesional este permisă numai în situațiile prevăzute de prezenta hotărâre. Modificări (1)

(5) Persoanele care au acces la datele cuprinse în dosarul profesional au obligația de a păstra confidențialitatea datelor cu caracter personal, în condițiile legii.

SECȚIUNEA a 3-a Rectificarea și completarea datelor cuprinse în dosarul
profesional și în registru

Art. 13. -

(1) Datele cuprinse în dosarul profesional sau în registru pot fi rectificate sau completate în următoarele situații:

a) la solicitarea scrisă și motivată a funcționarului public;

b) la solicitarea scrisă și motivată a conducătorului compartimentului de resurse umane sau, după caz, a persoanei care are atribuții cu privire la evidența personalului, prevăzute în fișa postului, cu aprobarea conducătorului autorității sau instituției publice și cu înștiințarea funcționarului public în cauză;

c) pe baza hotărârii judecătorești definitive și irevocabile.

(2) În cererea de solicitare a rectificării sau completării se menționează informația considerată a fi incorectă sau incompletă.

(3) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a) și b) operațiunile de rectificare sau de completare a datelor pot fi efectuate cu aprobarea conducătorului autorității sau instituției publice, iar în situația prevăzută la lit. c), cu înștiințarea acestuia.

(4) Rectificarea, completarea datelor din dosarul profesional sau, după caz, refuzul efectuării acestor operațiuni se aduce la cunoștință funcționarului public în cauză.

Art. 14. -

(1) Rectificarea sau completarea datelor din dosarul profesional se face pe baza documentelor prezentate în original.

(2) Actele originale doveditoare se restituie titularului. Copiile de pe acestea, certificate pentru conformitate cu originalul de către persoana care are atribuții cu privire la evidența personalului, se păstrează în dosarul profesional.

SECȚIUNEA a 4-a Păstrarea dosarelor profesionale și a registrului

Art. 15. - Modificări (1)

În vederea păstrării dosarelor profesionale și a registrului în bune condiții, conducătorii instituțiilor sau instituțiilor publice sunt obligați să ia măsuri pentru organizarea în mod special a locului unde se păstrează aceste documente. Locul trebuie să îndeplinească condițiile necesare pentru păstrarea corespunzătoare, în condiții de siguranță.

Art. 16. -

(1) În cazurile de transfer sau de încetare a raporturilor de serviciu, autoritatea sau instituția publică va păstra o copie de pe dosarul profesional și va înmâna dosarul profesional, pe bază de semnătură, funcționarului public. Modificări (1)

(2) În cazurile de transfer sau de încetare a raportului de serviciu al funcționarului public, conducătorul compartimentului de resurse umane sau, după caz, persoana care are atribuții cu privire la evidența personalului certifică valabilitatea și exactitatea înregistrărilor.

(3) Funcționarul public are obligația să predea originalul dosarului profesional autorității sau instituției în care se transferă, în termen de 5 zile de la realizarea transferului.

Art. 17. -

(1) Funcționarul public din corpul de rezervă, redistribuit potrivit legii, are obligația, la data începerii raporturilor de serviciu, să predea originalul dosarului profesional instituției sau autorității publice la care a fost redistribuit. Modificări (1)

(2) Dosarul profesional al funcționarului public al cărui raport de serviciu este suspendat în condițiile legii se păstrează de către autoritatea sau instituția publică.

Art. 18. -

În cazul reorganizării autorității sau instituției publice, dosarele profesionale ale funcționarilor publici ale căror raporturi de serviciu cu autoritatea sau instituția publică nu se modifică sau nu încetează, precum și registrul/registrele de evidență ale funcționarilor publici se păstrează de către aceasta.

Art. 19. -

(1) În cazul desființării autorității sau instituției publice și al preluării atribuțiilor acesteia de către o autoritate sau instituție publică nou-înființată, dosarele profesionale ale funcționarilor publici preluați de către autoritatea sau instituția publică nou-înființată, precum și registrul/registrele de evidență a funcționarilor publici vor fi transmise acesteia pe bază de protocol de către autoritatea sau instituția publică supusă reorganizării.

(2) În cazul desființării, în condițiile legii, a unei autorități sau instituții publice, fără ca activitatea acesteia să fie continuată de o altă autoritate ori instituție publică, copiile de pe dosarele profesionale, precum și de pe registre, în baza cărora se eliberează copii certificate și extrase privind drepturile individuale ale funcționarilor publici, sunt preluate și păstrate la casele județene de pensii sau ale sectoarelor municipiului București.

Art. 20. -

În cazul detașării funcționarului public, dosarul profesional se păstrează de către autoritatea sau instituția publică de la care funcționarul public este detașat. Eventualele completări intervenite pe perioada detașării sunt transmise sub semnătura conducătorului autorității sau instituției publice la care funcționarul public a fost detașat.

Art. 21. -

În cazurile de transfer sau de încetare a raporturilor de serviciu, autoritatea sau instituția publică va înmâna o copie de pe fila/filele personale din registru.

SECȚIUNEA a 5-a Reconstituirea și arhivarea documentelor cuprinse
în dosarele profesionale

Art. 22. -

(1) Copiile dosarelor profesionale ale funcționarilor publici ale căror raporturi de serviciu cu o autoritate sau instituție publică încetează se arhivează, în condițiile legii.

(2) Documentele prevăzute la art. 5 alin. (5) lit. s) și t) se arhivează în cadrul autorității sau instituției publice, după 5 ani de la întocmirea lor.

Art. 23. -

În caz de furt, pierdere sau distrugere a dosarului profesional, se va întocmi și se va elibera funcționarului public în cauză un duplicat, de către ultima autoritate sau instituție publică cu care acesta a avut raporturi de serviciu. În cazul în care autoritatea sau instituția publică a fost supusă reorganizării, duplicatul se va elibera de către autoritatea sau instituția publică care deține arhivele autorității sau instituției supuse reorganizării.

CAPITOLUL IV Contravenții și sancțiuni

Art. 24. -

(1) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 5.000.000 lei la 30.000.000 lei următoarele fapte: Modificări (1), Referințe (1)

a) nerespectarea dispozițiilor art. 2 alin. (1) și ale art. 4 alin. (3);

b) fotocopierea și/sau transmiterea unor fotocopii de pe documentele aflate în dosarul profesional către terțe persoane, fizice sau juridice, în alte situații decât cele prevăzute de prezenta hotărâre;

c) refuzul de a înscrie, la solicitarea întemeiată a funcționarului public și în condițiile legii, modificările în dosarul profesional;

d) refuzul de a elibera dosarul profesional la încetarea raporturilor de serviciu sau în caz de transfer;

e) refuzul de a elibera copii de pe fila/filele din registru la încetarea raporturilor de serviciu sau în caz de transfer;

f) refuzul accesului la dosarul profesional în condițiile prevăzute de prezenta hotărâre;

g) întocmirea defectuoasă, netransmiterea sau transmiterea cu întârziere nejustificată temeinic a documentelor cuprinse în dosarul profesional, solicitate de Agenția Națională a Funcționarilor Publici ori de celelalte persoane fizice sau juridice îndreptățite, în condițiile prezentei hotărâri.

(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către persoanele împuternicite prin ordin al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

(3) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

CAPITOLUL V Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 25. -

(1) Agenția Națională a Funcționarilor Publici acordă asistență de specialitate, coordonează metodologic și controlează modul de aplicare a prezentei hotărâri.

(2) În îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) Agenția Națională a Funcționarilor Publici poate solicita sprijinul compartimentelor de resurse umane din cadrul consiliilor județene, pentru coordonarea modului de aplicare a prezentei hotărâri de către consiliile locale.

(3) Consiliile locale pot solicita sprijinul consiliilor județene pentru întocmirea evidenței dosarelor profesionale și a funcționarilor publici în format electronic.

Art. 26. - Modificări (1)

Modificările aduse documentelor din dosarul profesional se transmit Agenției Naționale a Funcționarilor Publici în termenele prevăzute de lege.

Art. 27. -

Autoritățile și instituțiile publice au obligația de a actualiza dosarele profesionale în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia.

Art. 28. -

Anexele nr. 1 și 2*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 29. -

Dispozițiile prezentei hotărâri se completează cu legislația privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Art. 30. -

Prezenta hotărâre intră în vigoare la 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția dispozițiilor referitoare la registrul de evidență a funcționarilor publici, care intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2007.

*) Anexele nr. 1 și 2 sunt reproduse în facsimil.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministru de stat, ministrul administrației și internelor,
Ioan Rus
Ministrul delegat pentru administrația publică,
Gabriel Oprea
Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Elena Dumitru
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu
p. Președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici,
Joszef Birtalan

București, 23 martie 2004.

Nr. 432.

ANEXA Nr. 1 Modificări (1)

Format standard dosar profesional

Coperta

DOSAR PROFESIONAL Nr. ....................
Funcționar public ...............................

Formular A*)

DATE REFERITOARE LA DOSARUL PROFESIONAL

1. DOSAR PROFESIONAL NR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Funcționar public: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Număr de referință . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Data întocmirii dosarului profesional: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Autoritatea sau instituția publică care a întocmit dosarul profesional . . . .
6. Persoana care a întocmit dosarul profesional:
nume și prenume funcția semnătura
7. Persoana (persoanele) autorizate să opereze modificări, completări, rectificări**):
nume și prenume funcția semnătura
8. Persoana (persoanele) autorizate să certifice datele cuprinse în dosarul profesional***):
nume și prenume funcția semnătura

*) În situația în care nu mai există spațiu pentru completare se utilizează un nou formular numerotat cu A1, A2 e.t.c, după caz.

**) Se completează ori de câte ori este nevoie, în termen de 3 zile de la data emiterii actului administrativ (fișa postului) prin care o persoană este desemnată să opereze modificări, completări, rectificări în dosarele profesionale.

***) Se completează ori de câte ori este nevoie, în termen de 3 zile de la data emiterii actului administrativ (fișa postului) prin care o persoană este desemnată să certifice datele cuprinse în dosarele profesionale.

Formular B*)

DATE CU CARACTER PERSONAL

1. Numele:
2. Numele deținut anterior:
3. Prenumele:
4. Data și locul nașterii:
5. Cod numeric personal:
6. Adresa de domiciliu**):
7. Adresa de reședință**):
8. Număr telefon personal**):
9. Număr telefon de serviciu**):
10. Persoane de contact, pentru situații de urgență**):
***)
Nume prenume adresa număr de telefon
11. Numele și prenumele soțului/soției:
12. Numele, prenumele și data nașterii copiilor minori:
13. Situația serviciului militar:

*) În situația în care nu mai există spațiu pentru completare se utilizează un nou formular numerotat cu B1, B2 etc., după caz.

**) Se actualizează ori de câte ori este nevoie.

***) Se completează în situația în care se consideră necesar.

Formular C*)

PREGĂTIREA PROFESIONALĂ

1. Studii liceale:
instituția de învățământ profil/specializare perioada data absolvirii media de absolvire
2. Studii postliceale:
instituția de învățământ profil/specializare perioada data absolvirii media de absolvire
3. Studii superioare de scurtă durată:
instituția de învățământ specialitate forma de învățământ durata perioada specializare data absolvirii media de absolvire
4. Studii superioare de lungă durată:
instituția de învățământ specialitate forma de învățământ durata perioada specializare data absolvirii dată licență media de licență
5. Studii postuniversitare:
instituția de învățământ specialitate forma de învățământ tip**) durata perioada specializare data absolvirii media de absolvire
6. Cursuri de formare sau specializare:
instituția organizatoare denumire curs tip***) durata perioada specializare cheltuieli suportate de: certificat de absolvire
7. Limbi străine cunoscute:
limba străină scris vorbit citit atestat

*) În situația în care nu mai există spațiu pentru completare se utilizează un nou formular numerotat cu C1, C2 e.t.c, după caz.

**) Tip: aprofundate de specialitate, masterat, academice postuniversitare, doctorat, postuniversitare de specializare, cursuri de perfecționare postuniversitare.

***) Tip: inițiere, perfecționare, specializare și alte tipuri stabilite prin lege.

NOTĂ:

Datele înscrise în acest formular se actualizează, la cererea funcționarului public, ori de câte ori este nevoie. Modificările intervenite privind pregătirea profesională se dovedesc cu acte originale. Actele originale doveditoare se restituie titularului. Copiile ce se fac după aceste acte se certifică pentru conformitate cu originalul la data prezentării lor de către titularul dosarului profesional.

Formular D

EXPERIENȚA ÎN MUNCĂ

perioada angajator angajat pe bază de*) funcția: responsabil de: atribuții principale: motivul încetării/modificării raportului de serviciu sau a contractului individual de muncă alte mențiuni

*) Contract individual de muncă sau act administrativ de numire (pentru raport de serviciu)

Formular E

ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN CADRUL AUTORITĂȚII SAU INSTITUȚIEI PUBLICE

1. Data numirii în cadrul autorității sau instituției publice:
2. Denumirea funcției publice*)
3. Compartiment*)
4. Modalitatea de ocupare a funcției publice*)
5. Tipul și numărul act administrativ de numire*)
6. Fișa postului nr.*)
7. Atribuții delegate*):
8. Alte activități desfășurate*)
8.1. participare în comisii
comisia calitate perioada nr. act administrativ
8.2. participare în cadrul colectivelor de lucru mixte
scopul constituirii colectivului calitate perioada nr. act administrativ
8.3. participare în cadrul unor proiecte/programe
număr identificare proiect/program denumire proiect/program calitate perioada nr. act administrativ
9. Exercitarea cu caracter temporar
funcția publică: compartiment perioada: nr. act administrativ
10. Promovare
funcția publică: compartimentul data nr. act administrativ
11. Mutare în cadrul altui compartiment
funcția publică: compartimentul data nr. act administrativ
12. Suspendarea raporturilor de serviciu
modalitate motiv perioada nr. act administrativ
13. Încetarea suspendării raporturilor de serviciu
data motiv cerere nr. nr. act administrativ

*) Se completează ori de câte ori este nevoie, în termen de 3 zile de la data emiterii actului administrativ de:

- numire în altă funcție publică;

- modificare a raporturilor de serviciu;

- delegare de atribuții;

- numire în cadrul unei comisii, colectiv de lucru sau unitate de implementare programe;

- suspendare a raporturilor de serviciu;

- încetare a suspendării raporturilor de serviciu.

Formular F

Situația privind acordarea drepturilor salariate în anul .......*)

1. Salariul:
Componente**): cuantum data stabilirii/modificării temei legal motivul modificării nr. act administrativ
2. Alte drepturi salariale:
2.1. Salariul de merit,
Acordat în temeiul . . . . . . . . , prin actul administrativ nr. . . . . . . , începând cu data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2. Sporuri specifice:
2.2.1. . . . . . . . . . . . în procent de . . . . . acordat în temeiul . . . . . . . . . .
2.2.2. . . . . . . . . . . . în procent de . . . . . acordat în temeiul . . . . . . . . . .
2.3. Prime:
2.3.1. lunare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.2. trimestriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.3. anuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.4. de concediu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4. Stimulente:
Acordate în temeiul . . . . . . . . , având o valoare medie de . . . . . . . . /trimestru
2.5. Alte drepturi salariale***):

*) Se completează anual.

**) Se completează conform actului normativ care reglementează salarizarea funcționarilor publici.

***) Se va indica: tipul, temeiul legal, actul administrativ pe baza căruia se acordă, cuantum.

Formular G

Situația concediilor

nr. crt. tip concediu perioada nr. cerere/certificat aprobat de/certificat eliberat de

Formular H

SITUAȚIA DISCIPLINARĂ

nr. crt. abatere disciplinară cercetată de nr. raport comisie de disciplină/propunere superior ierarhic act administrativ de sancționare sancțiune disciplinară aplicată anulată prin*): act administrativ privind radierea sancțiunii disciplinare

*) Actul, numărul și data

Formular I

ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN AFARA AUTORITĂȚII SAU INSTITUȚIEI PUBLICE

nr. crt. activitate/funcție*) desfășurată în cadrul desfășurată pe baza de: desfășurată începând cu data: data încetării:

*) Activități permise de lege, desfășurate de funcționarii publici în afara autorității sau instituției publice.

Formular J*)

*) Se completează ori de câte ori este nevoie, la data accesului la dosarul profesional

Accesul la dosarul profesional

Persoane care au avut acces la dosarul profesional:

nr. crt. nume și prenume funcția semnătura motiv acces autorizat de luat la cunoștință, de funcționarul public (data/semnătura)

ANEXA Nr. 2 Modificări (1)

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI
nr. crt. nr. refe- rință nume și prenume Date identificare funcția publică nr. act admini- strativ de numire *) modifi- carea raport- ului de ser- viciu **) nr. act admini- strativ compar- timent suspen- darea rapor- tului de ser- viciu durată nr. act admini- strativ înce- tarea rapor- tului de ser- viciu nr. act admini- strativ drep- turi sala- riale persoana care a efectuat înregis- trarea funcția deținută sem- nătură
domiciliul/ reședință act iden- titate CNP

*) În cazul funcționarilor publici redistribuiți pe durată determinată se va completa și durata.

**) În cazul delegării, detașării, mutării temporare în cadrul altui compartiment și exercitării cu caracter temporar a unei funcții publice de conducere se va menționa și durata.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...