Guvernul României

Hotărârea nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local

Modificări (1), Reviste (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 660 din 22 iulie 2004.

În vigoare de la 22 iulie 2004 până la 12 ianuarie 2020, fiind abrogat prin Lege 10/2020.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituție, republicată, al art. 14 alin. (1) lit. b) din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, cu modificările ulterioare, al art. 46 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2003,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă următoarele reglementări privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local:

a) Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, prevăzut în anexa nr. 1;

b) Regulamentul-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, prevăzut în anexa nr. 2;

c) Contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 2. -

Autoritățile administrației publice locale vor elabora și vor aproba, în cel mult 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, reglementări proprii, cu respectarea reglementărilor-cadru prevăzute la art. 1, care au caracter minimal.

Art. 3. -

Ministerul Administrației și Internelor monitorizează și sprijină autoritățile administrației publice locale în acțiunile de elaborare, de aprobare și de aplicare a reglementărilor și strategiilor proprii de dezvoltare și eficientizare a serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local.

Art. 4. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
p. Ministrul de stat, ministrul administrației și internelor,
Toma Zaharia,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru administrația publică,
Gabriel Oprea
p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

București, 15 iunie 2004.

Nr. 955.

ANEXA Nr. 1 Reviste (1)

REGULAMENT-CADRU
de organizare și funcționare a serviciilor publice de administrare
a domeniului public și privat de interes local
Modificări (1)

ANEXA Nr. 2 Jurisprudență

REGULAMENT-CADRU
de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare
a domeniului public și privat de interes local

ANEXA Nr. 3

CONTRACT-CADRU
de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare
a domeniului public și privat de interes local

CAPITOLUL I Părțile contractante

Între . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (autoritatea contractantă), cu sediul în . . . . . . . . . . ., telefon/fax . . . . . . . . ., număr de înregistrare . . . . . . . . . . , cod fiscal/cod unic de înregistrare . . . . . . . . . . . . . . , cont nr. . . . . . . . . . . . . . deschis la Trezoreria . . . . . . . . . . . . , reprezentată prin . . . . . . . . ., având funcția . . . . . . . . ., în calitate de beneficiar, și . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., cu (operator de servicii publice) sediul în . . . . . . . . . . . . . . , telefon/fax . . . . . . . . ., număr de înregistrare . . . . . . . . ., cod fiscal/cod unic de înregistrare . . . . . . . . . . . . , cont nr. . . . . . . . . . . . . . . . deschis la . . . . . . . . . . , reprezentat prin . . . . . . . . . . . . . . , având funcția de . . . . . . . . . . . . , în calitate de operator de servicii publice, s-a încheiat prezentul contract de servicii publice de administrare a domeniului public și privat.

CAPITOLUL II Obiectul contractului

Obiectul prezentului contract îl constituie executarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat constând în:

...............................................................................................
(se completează obiectul serviciului prevăzut în regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat)

Serviciul prevăzut în prezentul contract este în conformitate cu caietul de sarcini întocmit potrivit strategiei și programului autorităților administrației publice locale privind serviciile publice și cerințele referitoare la siguranță, igienă, sănătate și protecția mediului.

Caietul de sarcini în care se precizează modul de operare, cantitățile de lucrări și graficul de timp face parte integrantă din prezentul contract.

CAPITOLUL III Durata contractului

Durata prezentului contract este de 5 ani, cu drept de prelungire în condițiile legii.

În cazul în care beneficiarul nu dorește prelungirea contractului la expirarea acestuia, va anunța în scris operatorul cu cel puțin 6 luni înainte de expirarea termenului contractual și va demara procedura de încredințare a serviciului de administrare a domeniului public și privat conform procedurilor legale.

CAPITOLUL IV Decontarea lucrărilor executate

În cazul gestiunii directe:

Valoarea lucrărilor corespunde tarifelor negociate de operator cu beneficiarul.

Valoarea de decontare lunară a lucrărilor prestate în cadrul contractului de administrare a domeniului public și privat este de ........................... lei/lună.

Lucrările se decontează pe baza proceselor-verbale de cantități de lucrări întocmite lunar de operatorul de servicii publice și avizate de beneficiar.

Plata lucrărilor se face pe baza facturii emise de operator, cantitățile de lucrări executate fiind confirmate prin proces-verbal de constatare încheiat între beneficiar și operatorul de servicii publice.

Termenul de decontare este de 10 zile de la primirea facturii. Întârzierea achitării facturii atrage penalități în valoare de ........................ .

În cazul gestiunii delegate:

Se vor specifica tarifele aplicate, nivelul redevenței, termenele și modul de plată a acesteia.

CAPITOLUL V Obligațiile părților

A. Obligațiile beneficiarului

1. Beneficiarul se obligă să pună la dispoziție operatorului de servicii publice strategia și programele de măsuri și acțiuni privind administrarea domeniului public și privat al localității. Modificările survenite în strategia privind administrarea domeniului public și privat al localității, care reclamă cantități de lucrări suplimentare față de lucrările contractate, vor face obiectul unor negocieri privind majorarea valorilor prevăzute în prezentul contract.

2. Beneficiarul se angajează să acorde sprijin operatorului de servicii publice pe parcursul derulării contractului, la inițiativa acestuia de a îmbunătăți serviciul prestat, pentru toate acțiunile care nu contravin interesului creșterii calității serviciului respectiv.

3. Beneficiarul se obligă să achite la termenele stabilite contravaloarea facturilor lunare.

B. Obligațiile operatorului de servicii publice

1. Operatorul de servicii publice se obligă să execute integral operațiunile stabilite în caietul de sarcini și graficele de execuție a lucrărilor în timp.

2. Operatorul de servicii publice se obligă să își asigure în cel mai scurt timp dotarea tehnică și în utilaje la care s-a angajat prin ofertă și să dispună de personalul aferent prestării serviciilor.

3. Operatorul de servicii publice va asigura, contra cost, materialele necesare pentru prestarea serviciului.

4. Operatorul de servicii publice are obligația de a încheia contracte cu operatorii serviciilor de salubritate pentru colectarea și îndepărtarea deșeurilor rezultate din activitatea de administrare a domeniului public și privat.

5. În cazul apariției unor cauze de forță majoră care determină întârzieri în execuția serviciului sau chiar încetarea temporară a acestuia, operatorul de servicii publice va anunța de îndată beneficiarul și va contribui la minimalizarea efectelor negative ivite.

CAPITOLUL VI Controlul executării serviciului

1. Beneficiarul are dreptul de a urmări, controla și supraveghea modul de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale, calitatea și eficiența serviciilor prestate în tot timpul prestației, întocmind note de constatare pe care le transmite operatorului de servicii publice. Aceste note vor fi luate în considerare la întocmirea proceselor-verbale lunare de constatare a îndeplinirii sarcinilor contractuale.

2. Decontarea lucrărilor efectuate se face pe baza proceselor-verbale de constatare, care se încheie lunar între beneficiar și operatorul de servicii publice. Procesele-verbale vor cuprinde:

- cantitățile de lucrări executate;

- respectarea graficelor de timp;

- corespondența calității lucrărilor cu cea prevăzută în caietul de sarcini;

- deficiențele și întârzierile constatate și termenele de remediere a acestora.

CAPITOLUL VII Garanții

Începând cu prima decontare lunară a lucrărilor executate, operatorul de servicii publice constituie o garanție egală cu valoarea lucrărilor prestate în timp de o lună. Garanția se constituie prin rețineri lunare egale cu 5% din valoarea lunară facturată, până la constituirea întregii garanții. Sumele reținute se depun la bancă într-un cont special, dobânzile aferente revenind operatorului. La încetarea contractului, după reglarea plăților și a penalităților, garanția se restituie operatorului de servicii publice.

CAPITOLUL VIII Rezolvarea litigiilor

Orice neînțelegere ivită între părți referitoare la îndeplinirea serviciului, respectarea contractului sau remunerarea serviciului va fi supusă spre soluționare Comisiei de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, care va judeca potrivit contractului încheiat și, în caz de nesoluționare, părțile se vor adresa judecătoriei în a cărei rază teritorială se desfășoară serviciul de salubrizare aflat în litigiu.

CAPITOLUL IX Clauze speciale

Încetarea contractului

La încetarea prezentului contract indiferent din ce cauze, împărțirea bunurilor realizate din fondurile proprii ale investitorului se face conform înțelegerii dintre părți.

Modificarea contractului

a) Modificarea prezentului contract se poate face numai ca urmare a modificărilor suferite de Strategia autorităților administrației publice locale privind administrarea domeniului public și privat al localității, strategie aprobată de direcția de sănătate și de agenția de protecție a mediului.

b) Modificările survenite vor face obiectul unor negocieri cu deținătorul contractului, încetarea contractului fiind făcută numai în cazul imposibilității operatorului de servicii publice de a se adapta noilor condiții de calitate sau cantitate a serviciului.

c) În cazul în care autoritatea administrației publice locale dorește executarea unor alte categorii de servicii, acestea vor face obiectul unor contracte separate, încheiate potrivit normelor legale de încredințare a serviciilor.

Rezilierea contractului

1. Prezentul contract poate fi reziliat de beneficiar în cazul în care operatorul de servicii publice nu și-a îndeplinit timp de 6 luni obligațiile contractuale cu privire la calitatea serviciilor și performanțelor economico-financiare asumate.

2. Contractul poate fi reziliat de operatorul de servicii publice în caz de neplată a facturii timp de 3 luni, operatorul de servicii publice putând pretinde despăgubiri în condițiile prevăzute de lege.

3. Contractul este reziliat de drept în cazul în care operatorul de servicii publice este declarat în faliment sau în cazul în care i s-a anulat licența de operare.

CAPITOLUL X Dispoziții finale

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării.

Orice modificare, convenită între părți, va fi materializată prin acte adiționale care vor face parte integrantă din prezentul contract.

Beneficiar, Operator,
................... ......................

NOTĂ:

Prevederile prezentului contract-cadru pot fi completate cu clauze speciale privind realizarea serviciului de administrare a domeniului public și privat, potrivit înțelegerii între părți, fără a contraveni prevederilor legale în vigoare.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Delimitarea zonelor de publicitate restrânsă/lărgită și amplasare a mijloacelor de publicitate în România - elemente normative și tehnice geo-spațiale de planificare urbană
;
se încarcă...