Guvernul României

Hotărârea nr. 346/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților și a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților prin concesiune

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 aprilie 2004 până la 25 februarie 2008, fiind abrogat prin Ordonanță de urgență 13/2008.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 14 alin. (1) lit. b) din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 11 din Ordonanța Guvernului nr. 87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localităților, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 139/2002, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

Se aprobă Regulamentul-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților și Contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților prin concesiune, prevăzute în anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministru de stat, ministrul administrației și internelor,
Ioan Rus
Ministrul delegat pentru administrația publică,
Gabriel Oprea
p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

București, 18 martie 2004.

Nr. 346.

ANEXA Nr. 1

REGULAMENT-CADRU
de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare
a localităților

ANEXA Nr. 2

CONTRACT-CADRU
de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare
a localităților prin concesiune

CAPITOLUL I Părți contractante

Între Consiliul Județean/Consiliul Local/Instituția publică de interes local .................., cu sediul în ..............., str. ............. nr. ......, bl. ....., sc. ....., et. ......., ap. ......., județul/sectorul .............., reprezentat/reprezentată prin ..............., având funcția de ..............., în calitate de concedent, pe de o parte,

și

Societatea Comercială/Regia Autonomă (actul constitutiv al agentului economic) ..................., codul unic de înregistrare .................., cu sediul principal în ....................., str. ................... nr. ......., bl. ....., sc. ....., et. ......., ap. ......., județul/sectorul .............., reprezentată prin .............., având funcția de ........................., în calitate de concesionar,

la data de .........., la sediul concedentului (alt loc, adresă etc.) ......, în temeiul Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor și al Hotărârii (Guvernului, consiliului județean, orășenesc sau comunal) de aprobare a concesionării nr. ............. din ...................., s-a încheiat prezentul contract de concesiune.

CAPITOLUL II Obiectul contractului de concesiune

Art. 1. -

Obiectul contractului de concesiune este exploatarea serviciului public de salubrizare în conformitate cu obiectivele beneficiarului.

Art. 2. -

Serviciile publice de salubrizare cuprind următoarele activități:

a) precolectarea, colectarea, transportul și depozitarea reziduurilor solide, cu excepția deșeurilor toxice, periculoase și a celor cu regim special;

b) înființarea și administrarea depozitelor ecologice de reziduuri și producerea de compost;

c) măturatul, spălatul căilor publice, întreținerea spațiilor verzi și a parcurilor;

d) curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei, îngheț sau ninsoare;

e) preselectarea și organizarea reciclării deșeurilor;

f) dezinsecția, dezinfecția și deratizarea.

Art. 3. -

Obiectivele concedentului sunt:

a) îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor prin promovarea calității și eficienței acestor servicii;

b) promovarea calității și eficienței acestor servicii;

c) dezvoltarea durabilă a serviciilor;

d) protecția mediului înconjurător.

Art. 4. -

Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de concesionar în derularea concesiunii sunt următoarele:

a) bunuri de retur .........................................................;

b) bunuri de preluare ......................................................;

c) bunuri proprii ......................................................... .

CAPITOLUL III Dispoziții generale

Art. 5. -

Contractul de concesiune are ca anexe obligatorii următoarele:

a) caietul de sarcini;

b) inventarul bunurilor proprietate publică și privată, aferente serviciului public de salubrizare;

c) procesul-verbal de predare-preluare a serviciului public de salubrizare delegat.

Art. 6. -

(1) Autoritățile administrației publice locale păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor și a strategiilor de dezvoltare a serviciilor publice de salubrizare, precum și dreptul de a urmări, de a controla și de a supraveghea îndeplinirea obligațiilor privind realizarea serviciilor publice de salubrizare:

a) respectarea și îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate de operatorii de salubrizare;

b) calitatea serviciilor prestate/furnizate;

c) parametrii serviciilor furnizate/prestate;

d) modul de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare și/sau modernizare a infrastructurii edilitar-urbane aferente serviciilor publice de salubrizare, încredințată prin contractul de concesiune;

e) respectarea tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare;

............................................................................................

(2) Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală (A.N.R.S.C.) are sarcina de a monitoriza modul de respectare a obligațiilor stabilite în contractele de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților, în special cu privire la: respectarea indicatorilor de performanță, ajustarea periodică a tarifelor conform formulelor de ajustare, respectarea Legii concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare, asigurarea protecției utilizatorilor și exploatarea eficientă a patrimoniului public și/sau privat afectat serviciilor.

(3) La încheierea contractelor de prestări de servicii se vor menționa standardele, normativele, prețurile și tarifele în vigoare la data încheierii contractelor.

CAPITOLUL IV Termenul

Art. 7. -

Durata contractului de concesiune este de ........... ani, începând de la data de ............................. .

Art. 8. -

Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa inițială, prin acordul de voință al părților, care vor încheia un act adițional cu cel puțin ................ ani/luni înainte de încetarea lui.

CAPITOLUL V Redevența

Art. 9. -

Redevența este de .......................... lei și va fi plătită anual/lunar, în conformitate cu caietul de sarcini.

Art. 10. -

Redevența anuală/lunară se va indexa în fiecare an/lună cu nivelul mediu al indicatorului ratei inflației sau deflației, prevăzută în Buletinul Statistic de Prețuri.

Art. 11. -

Concesionarul are obligația ca, în termen de 90 de zile de la data semnării contractului, să depună cu titlu de garanție o sumă fixă reprezentând o cotă-parte din suma obligației de plată către concedent, stabilită de acesta și datorată pentru primul an de activitate; garanția se depune de către concesionar la o bancă comercială care are sediul sau filiale în localitatea .............., într-un cont purtător de dobândă din care concedentul va putea preleva penalitățile și sumele datorate de concesionar în baza contractului.

Art. 12. -

Această sumă cu titlu de garanție este de ....................... lei.

CAPITOLUL VI Plata redevenței

Art. 13. -

Suma prevăzută la art. 10 va fi plătită prin filă cec, ordin de plată, în contul nr. ............................., deschis la ............... .

Art. 14. -

Suma prevăzută la art. 10 se face până la data de ................ a anului/lunii în curs, pentru anul/luna precedent/precedentă.

CAPITOLUL VII Drepturile părților

Drepturile concesionarului

Art. 15. -

Operatorul are următoarele drepturi:

1. de a exploata, în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, bunurile, activitățile și serviciile publice de salubrizare ce fac obiectul contractului de concesiune;

2. de a încasa tariful pentru serviciul public de salubrizare prestat;

3. de a întrerupe prestarea serviciului public de salubrizare, în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către autoritatea administrației publice locale, conform legislației în vigoare;

4. de a iniția modificarea și/sau completarea prezentului contract, în cazul modificării reglementărilor și/sau a condițiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia;

5. de a aplica tariful aprobat sau actualizat în raport cu influențele asupra valorilor componentelor prețului de cost.

Drepturile concedentului

Art. 16. -

Concedentul are următoarele drepturi:

1. de a inspecta bunurile concesionate, de a verifica stadiul de realizare a investițiilor, precum și modul în care este satisfăcut interesul public prin realizarea serviciului public de salubrizare, verificând respectarea obligațiilor asumate prin contractul de concesiune;

2. de a modifica în mod unilateral partea reglementată a contractului de concesiune din motive excepționale legate de interesul național sau local;

3. de a stabili programele de reabilitare, extindere și modernizare a dotărilor existente;

4. de a coordona proiectarea și execuția lucrărilor de investiții în scopul realizării acestora într-o concepție unitară, corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităților și de amenajare a teritoriului;

5. de a aproba studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea și modernizarea dotărilor publice aferente serviciilor publice de salubrizare;

6. de a realiza investiții de interes comun în domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor publice de salubrizare și/sau prin asociere intercomunală;

7. de a finanța realizarea de lucrări necesare serviciilor publice de salubrizare;

8. de a contracta și a garanta, în condițiile legii, împrumuturi pentru finanțarea programelor de investiții din infrastructura aferentă serviciilor publice de salubrizare;

9. de a-și manifesta intenția de a dobândi bunurile de preluare și de a solicita concesionarului încheierea contractului de vânzare-cumpărare cu privire la aceste bunuri.

În termen de ............................. concedentul este obligat să-și exercite dreptul de opțiune sub sancțiunea decăderii.

CAPITOLUL VIII Obligațiile părților

Obligațiile concesionarului

Art. 17. -

Concesionarul are următoarele obligații:

1. să obțină de la autoritățile competente:

a) autorizația de funcționare, potrivit legii;

b) autorizația de operare eliberată de autoritatea administrației publice locale;

c) autorizația eliberată de autoritatea teritorială pentru protecția mediului;

2. să respecte angajamentele luate prin contractele de concesiune;

3. să respecte prevederile Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciilor publice de salubrizare a localităților;

4. să servească toți utilizatorii din aria de acoperire pentru care au fost atestați în condițiile prevederilor regulamentului serviciului public de salubrizare;

5. să respecte indicatorii de performanță stabiliți prin contractele de concesiune;

6. să furnizeze autorităților administrației publice locale și A.N.R.S.C. informațiile solicitate și să asigure accesul la toate informațiile necesare în vederea verificării și evaluării funcționării și dezvoltării serviciilor publice de salubrizare în conformitate cu clauzele contractului de delegare și cu prevederile legale în vigoare;

7. să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale oferite de normele legale în vigoare;

8. să preia de la autoritățile administrației publice locale, pe bază de proces-verbal de predare-preluare, patrimoniul, precum și personalul angajat aferent realizării serviciilor de contractat;

9. să efectueze serviciul public de salubrizare conform prevederilor caietului de sarcini, în condiții de calitate și eficiență;

10. să fundamenteze și să supună aprobării tarifele ce vor fi utilizate în activitatea de salubrizare;

11. să nu subconcesioneze bunurile care fac obiectul concesiunii;

12. să plătească redevența la valoarea prevăzută și la termenul stabilit în contractul de concesiune;

13. să ia toate măsurile necesare privind bunurile de retur, astfel încât, la încheierea contractului de concesiune, capacitatea concedentului de a realiza serviciul public de salubrizare să fie cel puțin egală cu cea existentă la data intrării în vigoare a contractului;

14. să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiții din surse proprii, precum și din diferența de tarif pentru protecție socială;

15. să propună concedentului scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe aparținând patrimoniului concesionat în baza legislației în vigoare;

16. să transmită concedentului modificările de patrimoniu apărute în cursul anului, precum și situația patrimoniului public (cantitativ și valoric) la data de 31 decembrie a fiecărui an pentru înregistrarea în contabilitatea concedentului;

17. să restituie bunurile de retur, în deplină proprietate, în mod gratuit și libere de orice sarcini, la încetarea contractului de concesiune;

18. la încetarea contractului de concesiune din alte cauze decât termenul, forța majoră și înțelegerea părților, operatorul este obligat să asigure continuitatea prestării activității în condițiile stipulate în contractul de concesiune, până la preluarea acesteia de către concedent, dar nu mai mult de 90 de zile;

19. să notifice cauzele de natură să conducă la reducerea activității și măsurile ce se impun pentru asigurarea continuității activității;

20. să ia măsurile necesare privind igiena, siguranța la locul de muncă și normele de protecție a muncii;

21. să predea la încheierea contractului de concesiune toată documentația tehnico-economică referitoare la serviciul gestionat;

22. să realizeze următoarele investiții:

a) bunurile aduse ca investiții (datele de identificare a acestora, datele tehnice): .....................................................................;

b) termenele de realizare a investițiilor ..................................;

c) investițiile care nu se amortizează pe durata concesiunii ...............;

d) avizele ce trebuie obținute în cazul în care nu sunt afectate bunuri cu regim special .................................................................;

e) standardele de calitate a activităților și serviciilor publice prestate ...............................................................................;

23. să respecte condițiile impuse de natura bunurilor, activităților sau serviciilor publice (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiții de siguranță în exploatare, protecția mediului, protecția muncii, condiții privind folosirea și protejarea patrimoniului etc.)

...............................................................................................

24. la încetarea contractului de concesiune să încheie cu concedentul un contract de vânzare-cumpărare având ca obiect bunurile de preluare prevăzute ca atare în caietul de sarcini și stabilite prin prezentul contract de concesiune, în privința cărora concedentul și-a manifestat intenția de a le dobândi;

25. în termen de 90 de zile de la data încheierii contractului de concesiune, concesionarul este obligat să depună cu titlu de garanție o sumă de ............. lei, reprezentând o cotă-parte din suma datorată concedentului cu titlu de redevență pentru primul an de activitate;

26. la încetarea contractului de concesiune din alte cauze decât prin ajungere la termen, excluzând forța majoră, concesionarul este obligat să asigure continuitatea prestării activității sau serviciului public, în condițiile stipulate în contract, până la preluarea acestuia de către concedent;

27. în cazul în care concesionarul sesizează existența sau posibilitatea existenței unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării activității ori serviciului public, va notifica de îndată acest fapt concedentului, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității activității sau serviciului public;

28. concesionarul este obligat să continue exploatarea bunului, activității ori prestarea serviciului în noile condiții stabilite de concedent, în mod unilateral, potrivit art. 16 pct. 2, fără a putea solicita încetarea acestuia;

29. concesionarul va menține un număr de ............... de angajați;

30. concesionarul se obligă să plătească ......................% din prima de asigurare.

Art. 18. -

Clauze privind obligațiile concesionarului în condițiile caietului de sarcini anexat:

............................................................................................

Obligațiile concedentului

Art. 19. -

Concedentul are următoarele obligații:

1. să elaboreze și să aprobe normele locale și regulamentele de funcționare a prestatorilor de servicii care desfășoară activități de salubrizare pe baza normelor-cadru prevăzute de lege;

2. să stabilească și să aprobe tarifele pentru serviciile publice de salubrizare, să stabilească subvenția care se plătește de la bugetul local pentru acoperirea diferenței dintre costurile înregistrate de operatorul de salubrizare și sumele efectiv încasate ca urmare a prestării serviciilor;

3. să predea concesionarului la data intrării în vigoare a contractului de concesiune toate bunurile, instalațiile, echipamentele și dotările aferente întregii activități, cu inventarul existent, libere de orice sarcini, pe bază de proces-verbal de predare-preluare;

4. să notifice părților interesate informații referitoare la încheierea prezentului contract de concesiune;

5. să faciliteze operatorului autorizarea lucrărilor și investițiilor pe domeniul public și privat, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

6. să-și asume pe perioada derulării contractului de concesiune toate responsabilitățile și obligațiile ce decurg din calitatea sa de proprietar, cu excepția celor transferate în mod explicit în sarcina operatorului prin contractele de concesiune;

7. să ia toate măsurile pentru înlocuirea bunurilor scoase din uz, în așa fel încât să se păstreze capacitatea de a realiza serviciul public de salubrizare;

8. să nu-l tulbure pe concesionar în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune;

9. să nu modifice în mod unilateral contractul de concesiune, în afară de cazurile prevăzute expres de lege;

10. să notifice concesionarului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor concesionarului.

CAPITOLUL IX Cantitatea și calitatea serviciilor, indicatori de performanță

Art. 20. -

(1) Indicatorii de performanță, cantitatea și calitatea serviciilor sunt prevăzute în caietul de sarcini cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul contract de concesiune.

(2) Indicatorii de performanță stabilesc condițiile ce trebuie respectate de operatori în asigurarea serviciilor publice de salubrizare.

(3) Indicatorii de performanță asigură condițiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciile publice de salubrizare, având în vedere:

a) continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;

b) adaptarea permanentă la cerințele utilizatorilor;

c) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile publice de salubrizare;

d) respectarea reglementărilor specifice din domeniul salubrizării.

Art. 21. -

Indicatorii de performanță pentru serviciul public de salubrizare se referă la:

a) situația îndeplinirii parametrilor din contractul de concesiune (orar de funcționare pe ore și zile, ritmicitatea serviciului);

b) relațiile generale operator-utilizator;

c) situația personalului: număr, structură, accidente de muncă, stare de sănătate;

d) relațiile sociale patronat-sindicate;

e) starea tehnică a infrastructurii și a vehiculelor;

f) analiza comparativă a costurilor de exploatare;

g) stadiul de realizare a programului de investiții;

h) execuția bugetului de venituri și cheltuieli;

i) accesul neîngrădit al autorităților administrației publice centrale și locale, în conformitate cu competențele și atribuțiile legale ce le revin, la informațiile necesare stabilirii:

- modului respectării și îndeplinirii obligațiilor contractuale asumate;

- calității și eficienței serviciilor furnizate/prestate la nivelul indicatorilor de performanță stabiliți în contractele de concesiune;

- modului de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare și/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbană, încredințată prin contractul de delegare a gestiunii;

- modului de formare și de stabilire a tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare;

- stadiului de realizare a investițiilor;

- modului de respectare a parametrilor ceruți prin prescripțiile tehnice;

j) menținerea unor relații echitabile între operator și utilizator prin rezolvarea operativă și obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor și obligațiilor ce revin fiecărei părți.

Art. 22. -

Indicatorii de performanță minimali, generali și garantați pentru serviciile publice de salubrizare sunt stabiliți în anexa nr. 1 la Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a serviciilor publice de salubrizare a localităților.

CAPITOLUL X Tarife practicate și formulele de actualizare a acestora.
Modul de încasare a facturilor

Art. 23. -

..................................................................

CAPITOLUL XI Încetarea contractului

Art. 24. -

(1) Prezentul contract de concesiune încetează în următoarele situații:

a) la expirarea duratei stabilite prin contractul de concesiune, dacă părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia în condițiile legii;

b) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina concedentului;

c) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;

d) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concedent, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului;

e) la dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri;

f) în cazul în care interesul local o impune, prin răscumpărarea unei concesiuni, care se poate face numai prin act administrativ, la propunerea concedentului; în acest caz se va întocmi o documentație tehnico-economică în care se va stabili prețul răscumpărării. În această situație de încetare a concesiunii nu se percep daune;

g) alte clauze de încetare a contractului de concesiune, fără a aduce atingere clauzelor și condițiilor reglementate de lege.

(2) La încetarea, din orice cauză, a contractului de concesiune, bunurile ce au fost utilizate de concesionar în derularea concesiunii vor fi repartizate după cum urmează:

a) bunuri de retur .........................................................;

b) bunuri de preluare ......................................................;

c) bunuri proprii ......................................................... .

CAPITOLUL XII Clauze speciale privind menținerea echilibrului contractual dat
de rezultatele licitației și de prevenire a corupției

Art. 25. -

..................................................................

CAPITOLUL XIII Clauze contractuale referitoare la împărțirea responsabilităților
de mediu între concedent și concesionar

Art. 26. -

..................................................................

CAPITOLUL XIV Politica de menținere și recalificare a forței de muncă, precum și
protecția acesteia pe durata valabilității contractului de concesiune

Art. 27. -

..................................................................

CAPITOLUL XV Forța majoră

Art. 28. -

Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător, total sau parțial, a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract de concesiune, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forță majoră.

Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți în termen de ...................... producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

Dacă în termen de .................. de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract de concesiune fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

CAPITOLUL XVI Rezilierea contractului de concesiune

Art. 29. -

..................................................................

CAPITOLUL XVII Răspunderea contractuală

Art. 30. -

..................................................................

Nerespectarea dovedită de către părțile contractante a obligațiilor contractuale prevăzute în prezentul contract de concesiune atrage răspunderea contractuală a părții în culpă.

Partea în culpă este obligată la plata penalităților prevăzute în caietul de sarcini, iar dacă acestea nu acoperă paguba, pentru partea neacoperită este obligată suplimentar la daune-interese.

Părțile contractante vor stabili în mod explicit care sunt penalitățile pentru neîndeplinirea fiecăreia dintre obligațiile asumate în prezentul contract.

CAPITOLUL XVIII Litigii

Art. 31. -

(1) Litigiile de orice fel ce decurg din executarea contractului de concesiune sunt de competența instanței judecătorești de drept comun.

(2) Pentru soluționarea eventualelor litigii părțile pot stipula în contractul de concesiune clauze compromisorii.

CAPITOLUL XIX Alte clauze
(de exemplu: clauze de reziliere convențională, clauze penale)

Art. 32. -

..................................................................

CAPITOLUL XX Acte normative de referință

Art. 33. -

Prezentul contract-cadru de concesiune are la bază următoarele documente de referință:

a) Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, cu modificările și completările ulterioare;

b) Hotărârea Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală - A.N.R.S.C., cu modificările și completările ulterioare;

c) Ordonanța Guvernului nr. 87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localităților, aprobată cu modificări prin Legea nr. 139/2002, cu modificările și completările ulterioare;

d) Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

e) Hotărârea Guvernului nr. 216/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice-cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, cu modificările ulterioare;

f) Hotărârea Guvernului nr. 162/2002 privind depozitarea deșeurilor;

g) Hotărârea Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deșeurilor;

h) Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;

i) Hotărârea Guvernului nr. 349/2002 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje.

Art. 34. -

Modificarea prezentului contract de concesiune se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

Concedentul poate modifica unilateral partea reglementară a prezentului contract de concesiune, cu notificarea prealabilă a concesionarului, din motive excepționale legate de interesul național sau local, după caz.

Prezentul contract de concesiune împreună cu anexele care fac parte integrantă din cuprinsul său reprezintă voința părților.

Prezentul contract de concesiune intră în vigoare la data semnării lui și a fost încheiat în ................. exemplare.

Concedent, Concesionar,
..................... ........................

NOTĂ:

Art. 23, 25, 26, 27, 29, 30 și 32 vor fi completate în funcție de interesele părților și de situația concretă, în condițiile legii.

ANEXĂ la contractul-cadru

CAIET DE SARCINI-CADRU
pentru delegarea gestiunii serviciilor publice de
salubrizare a localităților

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Prezentul caiet de sarcini a fost stabilit pe baza legislației în vigoare și precizează condițiile minime în care trebuie să se desfășoare licitația pentru delegarea de gestiune prin concesiune pentru serviciul public de salubrizare aferent unei localități.

(2) Caietul de sarcini se întocmește prin grija consiliului local competent care are obligația de a hotărî modul de gestiune și obligația de a elabora studiul de oportunitate pentru stabilirea soluției de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare, precum și documentele de pregătire a licitației.

(3) Caietul de sarcini și studiul de oportunitate se aprobă prin hotărâre a consiliului local.

Art. 2. -

Caietul de sarcini este anexă la Contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților.

CAPITOLUL II Obiectul concesiunii

A. Datele de identificare a serviciului public de salubrizare

Art. 3. -

(1) Serviciul/serviciile public/publice de salubrizare care face/fac obiectul concesiunii este/sunt:

- ...........................................................................

- ...........................................................................

- ......................................................................... .

(2) Autoritate concedentă a serviciului public de salubrizare este consiliul local/județean al localității/județului ............................., situat în localitatea ...................................., str. ......................... nr. ..............., județul/sectorul ........................................ .

B. Activități ale serviciilor publice de salubrizare a localităților

SECȚIUNEA 1 Precolectarea, colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor solide,
cu excepția celor toxice, periculoase sau cu regim special

1. Descrierea activităților

Art. 4. -

Această activitate presupune următorul ciclu de operații:

a) precolectarea;

b) colectarea selectivă a deșeurilor municipale, inclusiv a celor de ambalaje și a fracției biodegradabile;

c) transportul deșeurilor municipale;

d) verificarea/analiza deșeurilor la intrarea în depozit;

e) sortarea deșeurilor la depozit;

f) depozitarea deșeurilor;

g) compactarea deșeurilor;

h) monitorizarea factorilor de mediu la depozit;

i) cântărirea autogunoierei la intrarea și ieșirea în/din depozit;

j) dezinfectarea autogunoierei.

2. Condiții tehnice

2.1. Precolectarea deșeurilor municipale

Art. 5. -

Precolectarea deșeurilor municipale se face de către producătorii acestora, în punctele de precolectare care vor fi dotate cu recipiente standardizate ce vor avea capacitatea de înmagazinare corelată cu numărul de utilizatori și ritmicitatea de ridicare. Punctele de precolectare vor fi amenajate astfel încât să respecte normele sanitare și de protecție a mediului, fără a produce disconfort vecinătăților, conform legislației în vigoare.

2.2. Colectarea deșeurilor municipale

Art. 6. -

(1) Colectarea deșeurilor municipale se face numai din recipiente standardizate, prin descărcarea acestora în autogunoiere.

(2) Recipientele folosite de către utilizatori vor fi standardizate și vor fi asigurate de către operator prin dotare pe bază de contract de comodat pentru persoanele fizice și asociațiile de locatari/proprietari și prin închiriere sau vânzare la agenții economici.

(3) Colectarea deșeurilor municipale se face în autogunoiere, iar acestea vor fi încărcate astfel încât deșeurile să nu fie vizibile și să nu existe posibilitatea împrăștierii lor pe calea publică. Este interzis să se răstoarne recipientele în curți, pe stradă sau pe trotuare, în vederea reîncărcării deșeurilor municipale în autogunoiere.

2.3. Transportul deșeurilor municipale

Art. 7. -

(1) Deșeurile municipale se transportă cu autogunoiere, folosindu-se la maximum capacitatea de încărcare.

(2) Autogunoierele vor avea o stare tehnică și de întreținere corespunzătoare circulației pe drumurile publice, fără scurgeri de carburanți, lubrifianți sau lichide speciale, vor fi compatibile cu tipul recipientelor de precolectare, benele de încărcare vor fi etanșe și vor fi personalizate cu o inscripție, vizibilă pe cel puțin două laturi ale sale și nu mai mică de 1 m2.

(3) Autogunoierele vor fi dotate cu dispozitive de agățare pentru transportul lopeților sau al altor unelte utilizate la curățarea locului de lucru.

(4) Deplasarea de la zona de lucru către depozit se efectuează pe cel mai scurt traseu admis, fără staționări intermediare.

(5) Fiecare autogunoieră va deține licență de execuție emisă de Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului.

2.4. Depozitarea deșeurilor municipale

Art. 8. -

(1) Deșeurile municipale, după colectare, se depun numai în depozitele ............................................ care sunt special realizate în acest scop și care funcționează cu respectarea prevederilor legislației în vigoare.

(2) La depozitele amenajate vor fi acceptate numai deșeurile municipale aduse în mijloace de transport autorizate.

(3) Operatorul depozitului eliberează celui care predă deșeurile o confirmare-tip, conform prevederilor Normativului tehnic privind depozitarea deșeurilor - construirea, exploatarea, monitorizarea și închiderea depozitelor de deșeuri, aprobat prin Ordinul ministrului apelor și protecției mediului nr. 1.147/2002.

3. Cantitatea de lucrări

Art. 9. -

(1) Municipiul/orașul/localitatea ................................. are ................................ locuitori înregistrați în medie pe an, inclusiv flotanții, din care .......% la case și ..............% în asociații de locatari/proprietari.

(2) Cantitatea estimată de deșeuri municipale care se ia în calculul ofertei este:

- deșeuri municipale: 0,5-0,8 kg/locuitor/zi, echivalentul a ................ tone/zi, ....................... tone/lună, .................... tone/an, din care: ................. tone/lună de la case individuale și ................ tone/lună de la asociații de proprietari/locatari;

- deșeuri asimilabile cu deșeurile menajere, provenite de la agenții economici: ........................... tone/lună, din care .................... tone/lună de la agenți economici cu profil alimentar și .................... tone/lună de la agenți economici cu profil nealimentar.

(3) Greutatea medie specifică a deșeurilor este de ............. kg/m3.

(4) Natura deșeurilor ce sunt colectate:

- deșeuri menajere provenite din sectorul casnic;

- deșeuri asimilabile celor menajere, provenite de la agenți economici.

(5) Colectarea acestor cantități de deșeuri se va face atât de la utilizatorii care au contract de prestare a serviciului de salubrizare, încheiat cu un operator autorizat, cât și de la persoanele scutite de la plata acestui serviciu conform legilor în vigoare.

4. Programul prestației

Art. 10. -

(1) Activitățile prevăzute la art. 4 vor fi executate în conformitate cu programele de prestație ce se vor constitui ca anexă la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare.

(2) Programul de ridicare a deșeurilor municipale va fi stabilit prin contractul de prestare a serviciului de salubrizare, ce se încheie între operator și utilizator. La stabilirea frecvenței de ridicare a deșeurilor municipale se vor avea în vedere cantitatea medie de deșeuri produsă zilnic de fiecare locuitor și menținerea igienei la punctele de precolectare.

(3) La completarea formularului de ofertă se va avea în vedere o frecvență de colectare a deșeurilor municipale după cum urmează:

a) în anotimpul cald: 1 aprilie - 1 octombrie:

- zilnic, din zonele centrale și de la unitățile de alimentație publică, unitățile sanitare, piețe, cantine, restaurante, hoteluri, grădinițe și creșe;

- la cel mult două zile, de la producătorii casnici;

b) în anotimpul rece: 1 octombrie - 1 aprilie:

- zilnic, din zonele centrale și de la unitățile de alimentație publică, unitățile sanitare, piețe, cantine, restaurante, hoteluri, grădinițe și creșe;

- la cel mult 3 zile, de la producătorii casnici.

(4) În fiecare lună, anexat la factură, operatorul va prezenta utilizatorului modificarea programului de efectuare a prestației pentru luna următoare, cu specificarea ritmului de colectare.

(5) Prestația se va efectua de preferință pe timp de zi, iar în funcție de necesități, după-amiaza și pe timp de noapte, cu acordul utilizatorului.

(6) Programul de prestație pentru deșeurile municipale va conține împărțirea pe cantoane a zonei de autorizare, cu precizarea adreselor și a numărului de persoane ale fiecărui utilizator, a zilelor săptămânii în care se efectuează prestația, traseului fiecărui utilaj în fiecare zi, itinerarului către depozitele de descărcare, a numărului total, tipului și capacității utilajelor în activitate zilnic și/sau în rezervă.

5. Condiții de calitate

Art. 11. -

Prestația va fi efectuată cu respectarea următoarelor condiții de calitate:

a) precolectarea deșeurilor municipale se va face numai în recipiente standardizate și în număr suficient pentru depozitarea temporară a deșeurilor între două ridicări;

b) dotarea locurilor de depozitare cu recipiente pentru colectarea selectivă a deșeurilor municipale, inclusiv a celor de ambalaje și a fracției biodegradabile;

c) personalul care deservește autogunoierele să nu lase resturi de deșeuri pe platforma de precolectare/locul de amplasare a recipientelor;

d) operatorul să comunice graficul de colectare utilizatorului;

e) să fie respectat graficul stabilit de ridicare a deșeurilor municipale;

f) dezinfectarea periodică a recipientelor de precolectare;

g) transportul deșeurilor municipale să se facă cu autogunoiere speciale, ce au o stare tehnică și de întreținere bună, personalizate cu numele operatorului;

h) deșeurile municipale să fie depozitate numai în depozitele autorizate;

i) autogunoierele să fie dezinfectate de operator conform normelor sanitare în vigoare.

6. Dotări cu personal - utilaje

Art. 12. -

Operatorul își va dimensiona structura de personal, parcul de autospeciale, al utilajelor și echipamentelor pentru colectarea și transportul deșeurilor municipale, în funcție de cantitatea de lucrări estimate la art. 9, având în vedere respectarea cu strictețe a graficului de ridicare stabilit cu utilizatorul.

7. Tehnologii

Art. 13. -

Operatorul va prezenta în documentația de ofertă concepția proprie privind modalitatea de organizare și funcționare a prestației de colectare și transport al deșeurilor municipale, cu referire la utilajele din dotare folosite, la modul de asigurare a coeficientului de utilizare a acestora și la planul de operare a depozitului de deșeuri.

8. Verificări, recepții, garanții

Art. 14. -

(1) Concedentul va verifica permanent modul de efectuare a prestației de către operator, întocmind zilnic rapoarte de constatare privind calitatea prestației și cantitățile de deșeuri municipale transportate efectiv, în baza bonului de cântărire eliberat de depozit.

(2) În rapoartele de constatare zilnică concedentul va consemna și modul de rezolvare de către operator a sesizărilor primite de la utilizatori și, eventual, penalitățile aplicate operatorului pentru deficiențele constatate.

(3) La sfârșitul fiecărei luni se întocmește un proces-verbal de recepție, semnat de ambele părți, care cuprinde constatările din rapoartele zilnice.

(4) Operatorul răspunde de și garantează material și financiar buna desfășurare a prestației, calitatea și cantitatea stabilite.

(5) Operatorul va completa și va semna formularul de ofertă, prezentat în anexa nr. ............ la caietul de sarcini.

SECȚIUNEA a 2-a Măturatul și spălatul căilor publice

2.1. Descrierea activității

Art. 15. -

(1) Activitatea de măturare și spălare a căilor publice se desfășoară în scopul aducerii domeniului public în stare de curățenie.

(2) Această activitate presupune următorul ciclu de operații:

a) măturatul carosabilului, trotuarelor, piețelor, locurilor de parcare, precum și al suprafețelor anexe ale spațiilor de circulație, de odihnă sau de agrement;

b) spălatul carosabilului și al trotuarelor;

c) stropitul carosabilului;

d) colectarea deșeurilor stradale;

e) transportul deșeurilor stradale;

f) cântărirea deșeurilor stradale;

g) descărcarea deșeurilor stradale în depozitele autorizate;

h) dezinfectarea autospecialelor folosite la transportul deșeurilor stradale de către operator.

(3) Natura deșeurilor stradale ce trebuie colectate: deșeurile rezultate din măturarea manuală, răzuitul la rigolă, golirea coșurilor pentru hârtii, depuneri de deșeuri în locuri nepermise, diferite obiecte aruncate pe stradă, inclusiv animalele moarte.

(4) Colectarea deșeurilor stradale se va efectua de pe suprafețele domeniului public specificate în anexa nr. ....................... .

(5) Domeniul public ce urmează a fi menținut în stare salubră cuprinde toată suprafața carosabilului și a trotuarelor, pasajele subterane, pasajele supraterane, piețele publice specificate în anexa nr. ............... .

(6) Menținerea în stare salubră a domeniului public se realizează prin efectuarea tuturor activităților specificate la art. 15 alin. (2).

2.2. Condiții tehnice

2.2.1. Măturatul manual

Art. 16. -

(1) Măturatul manual se efectuează pe întreaga suprafață a străzilor și trotuarelor, piețelor, locurilor de parcare, suprafețelor anexe ale spațiilor de circulație, de odihnă sau de agrement.

(2) Această activitate se desfășoară în perioada de la 1 martie la 15 noiembrie, perioadă ce se poate modifica în funcție de condițiile meteorologice, pe baza unui act adițional la Contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților.

(3) Măturatul manual se efectuează atât ziua, cât și noaptea, dar nu când plouă.

(4) Activitatea se desfășoară în zona de autorizare, pe străzile și cu frecvențele de lucru prevăzute în anexa nr. ............. .

(5) Prestația constă în efectuarea următoarelor operațiuni:

a) măturatul propriu-zis al carosabilului și al trotuarelor cu mături de nuiele sau de plastic; urma măturii să fie uniformă și să nu ridice praf;

b) precolectarea deșeurilor stradale: hârtii, pungi, cutii, sticle din plastic, resturi vegetale în europubele;

c) depozitarea deșeurilor stradale în eurocontainere de 1,1 m3;

d) golirea coșurilor pentru hârtii în saci de plastic sau europubele;

e) spălarea coșurilor pentru hârtii și a eurocontainerelor amplasate pe domeniul public;

f) descărcarea deșeurilor stradale în autogunoiere și transportul zilnic al acestora la următoarele depozite autorizate: ................................. .

2.2.2. Măturatul mecanizat

Art. 17. -

(1) Măturatul mecanizat se realizează cu autoperii colectoare, echipate cu perii cilindrice și/sau circulare care acționează pe toată lățimea străzilor.

(2) Se mătură întreaga suprafață a carosabilului și a trotuarelor care permit acest lucru. Activitatea se desfășoară în zona de autorizare, pe străzile și cu frecvențele de lucru prevăzute în anexa nr. ......... .

(3) Activitatea se desfășoară ziua sau noaptea, dar nu când plouă. Durata sezonului de lucru este de la topirea zăpezii și până la căderea primei ninsori.

(4) Prestația constă în efectuarea următoarelor operațiuni:

a) măturatul mecanic efectiv al suprafețelor de salubrizat;

b) golirea coșurilor de hârtii prin tubul aspirator;

c) descărcarea deșeurilor colectate în următoarele depozite autorizate: ..... .............................................................................. .

2.2.3. Întreținerea curățeniei

Art. 18. -

(1) Activitatea de întreținere a curățeniei constă în colectarea prin procedee manuale a depunerilor grosiere normale sau accidentale de pe suprafețele salubrizate - carosabil și trotuare.

(2) Întreținerea se execută de regulă în zonele care în prealabil au fost salubrizate. Lucrarea se efectuează pe toată durata anului, conform programului întocmit de operator, excepție făcând zilele când drumurile publice sunt acoperite cu zăpadă.

(3) Prestația constă în efectuarea următoarelor operațiuni:

a) colectarea deșeurilor grosiere în europubele;

b) golirea coșurilor de gunoi în saci de plastic sau europubele;

c) încărcarea deșeurilor din sacii de plastic sau europubele în autogunoiere și transportul zilnic al acestora la următoarele depozite autorizate: .......... .............................................................................. .

2.2.4. Răzuitul rigolelor

Art. 19. -

(1) Activitatea de răzuit rigole se execută pe toată durata anului, ori de câte ori este nevoie, exceptând sezonul rece când carosabilul este acoperit cu zăpadă sau gheață.

(2) Răzuitul rigolelor este o lucrare de necesitate determinată de cauze obiective, accidentale (ploi torențiale ce favorizează transport de aluviuni), avarii la rețelele subterane, lucrări de construcții etc.

(3) Răzuitul rigolelor constă în îndepărtarea noroiului, nisipului, prafului sau a deșeurilor vegetale de pe o porțiune de 0,75 m de la bordură spre axul median al străzii, în zona de autorizare, pe străzile și cu frecvențele de lucru prevăzute în anexa nr. ............ .

(4) Prestația constă în efectuarea următoarelor operațiuni:

a) curățatul rigolelor cu razul sau lopata;

b) strângerea în grămezi a noroiului, nisipului, pământului sau prafului rezultat din răzuire;

c) încărcatul grămezilor în europubele;

d) golirea europubelelor în autogunoiere și transportul zilnic al reziduurilor la următoarele depozite autorizate: ............................. .

2.2.5. Spălatul străzilor

Art. 20. -

(1) Lucrarea constă în spălatul suprafeței străzilor, aleilor și trotuarelor cu furtunul racordat la o cisternă sau la hidranți și se efectuează numai în zilele în care temperatura minimă nu este inferioară valorii de 5°C.

(2) Spălatul se face cu jet puternic, după executarea măturatului. Pentru a se obține o calitate cât mai bună a acestei prestații se pot folosi soluții speciale (detergenți) și utilaje dotate cu perii.

(3) Activitatea se desfășoară în zona de autorizare, pe străzile și cu frecvențele de lucru prevăzute în anexa nr. ................. .

2.2.6. Stropitul carosabilului

Art. 21. -

(1) Stropitul carosabilului se execută în perioada de la 1 aprilie până la 1 octombrie, perioadă ce poate fi modificată în funcție de condițiile meteorologice reale, și se practică pe suprafețele în prealabil salubrizate.

(2) Stropitul constă în dispersarea apei pe suprafața carosabilului, pentru evitarea formării prafului și crearea unui climat favorabil îmbunătățirii gradului de confort și igienă citadin.

(3) Lucrarea se efectuează numai cu utilaje specializate. În timpul operației se va evita stânjenirea circulației pietonale sau stropirea clădirilor, vitrinelor ori a altor dotări.

(4) Activitatea se desfășoară în zona de autorizare, pe străzile și cu frecvențele de lucru prevăzute în anexa nr. ................... .

(5) Prestația constă în efectuarea următoarelor operațiuni:

a) încărcarea cisternei cu apă de la următoarele puncte de alimentare: ....., avizate de către operatorul serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare;

b) stropitul efectiv al carosabilului.

SECȚIUNEA a 3-a Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea
în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț

3.1. Descrierea activității

Art. 22. -

Activitatea se execută ziua sau noaptea, în funcție de necesitate, are ca scop menținerea în stare practicabilă a arterelor de circulație și cuprinde următorul ciclu de operații:

a) curățatul manual al zăpezii;

b) curățatul, încărcatul mecanizat și pluguitul;

c) combaterea poleiului;

d) curățarea gurilor de scurgere.

3.2. Condiții tehnice

3.2.1. Curățatul manual al zăpezii

Art. 23. -

(1) Activitatea se execută ziua sau noaptea, în funcție de necesitate. Prestația constă în strângerea zăpezii în grămezi, la distanțe de 10-15 m în zone unde nu se stânjenește circulația auto sau pietonală și nu sunt afectate utilitățile domeniului public.

(2) Curățarea manuală a gheții se execută prin spargere sau tăiere, cu dispozitive și scule speciale.

3.2.2. Curățatul, încărcatul mecanizat și pluguitul

Art. 24. -

(1) Curățatul mecanizat al zăpezii constă în periatul mecanic al zăpezii, pluguitul zăpezii, încărcatul, transportul și descărcatul zăpezii în următoarele locuri autorizate: ............................................... .

(2) Prin periatul mecanic al zăpezii se înțelege îndepărtarea acesteia de pe suprafețele de circulație cu ajutorul periilor metalice montate pe autovehicule.

(3) Pluguitul se aplică pe străzi unde grosimea stratului de zăpadă depășește în general 10 cm; nu se aplică pe străzi cu denivelări.

(4) Arterele de circulație vor fi practicabile în termen de 4 ore de la încetarea ninsorii.

(5) Încărcatul și transportul zăpezii se vor face cu vehicule adecvate, până la asigurarea condițiilor optime de circulație rutieră și pietonală.

3.2.3. Combaterea poleiului

Art. 25. -

(1) Activitatea se face cu scopul măririi coeficientului de aderență al autovehiculelor față de drum și se desfășoară în zona de autorizare, pe străzile și cu frecvențele de lucru prevăzute în anexa nr. ............ .

(2) Combaterea poleiului se face astfel:

a) cu amestec de sare și nisip;

b) cu emulsie de sare.

(3) Prestația se face cu utilaje speciale sau manual și se efectuează în special pe pante, poduri, în intersecții, stațiile mijloacelor de transport în comun, piețe, pe artere de circulație situate în apropierea cursurilor de apă ori a lacurilor.

3.2.4. Curățarea gurilor de scurgere

Art. 26. -

(1) Pentru colectarea apelor meteorice se folosește rețeaua de canalizare care este în exploatarea și întreținerea .......................... .

(2) Operatorul va curăța de zăpadă - gheață gurile de scurgere în rețeaua de canalizare pentru a se asigura scurgerea apei rezultate în urma topirii zăpezii.

3.3. Cantități de lucru

Art. 27. -

(1) Se va salubriza un număr de ....... străzi, conform anexei nr. ............, cu o lungime totală de ............... m, cu o suprafață totală de salubrizat a carosabilului și trotuarelor de .............. m2, din care suprafața trotuarelor este de ......... m2, iar suprafața carosabilului este de ............. m2.

(2) Suprafețele de salubrizat, cantitatea de deșeuri stradale rezultate de pe acestea și din coșurile de gunoi stradale, precum și numărul gurilor de scurgere de pe domeniul public de salubrizat, care vor fi luate în calcul de operator la prezentarea ofertei, sunt prezentate în anexa nr. ......... .

(3) Cantitățile rezultate conform anexei nr. ........... vor fi luate în calcul de către operator la completarea formularului de ofertă.

(4) Alte detalii cu privire la fiecare stradă se vor prezenta operatorului la începerea lucrărilor.

3.4. Programul prestației

Art. 28. -

Programul prestației se va stabili de operator, care va avea în vedere ca suprafețele domeniului public cuprinse în program să fie zilnic în stare de curățenie prin executarea tuturor lucrărilor necesare conform secțiunii 2 și prezentei secțiuni - în funcție de sezon -, și va fi adus la cunoștință concedentului înainte de începerea lucrărilor astfel programate.

3.5. Condiții de calitate

Art. 29. -

Domeniul public (carosabil-trotuare) pentru care se contractează acest serviciu se consideră salubrizat când arată zilnic salubru prin efectuarea lucrărilor necesare, enumerate mai jos, cu o frecvență adecvată în acest scop (prevăzută în programul de prestație întocmit de operator), în funcție de sezon și de gradul de aglomerație urbană:

- măturat manual;

- întreținerea curățeniei pe străzi și trotuare;

- măturat mecanizat;

- curățatul rigolelor prin răzuire manuală;

- stropitul aleilor și al arterelor de circulație;

- spălatul mecanizat al părții carosabile și al trotuarelor prin jet de apă de la autocisternă;

- spălatul manual cu furtunul montat la autocisternă;

- curățatul mecanizat al zăpezii;

- curățatul manual al zăpezii;

- combaterea poleiului prin împrăștierea antiderapantului, manual, din autobasculante și remorci;

- combaterea poleiului prin împrăștierea antiderapantului, mecanizat, din utilaje speciale;

- colectarea, încărcarea și transportul reziduurilor rezultate după salubrizarea stradală, din coșurile și din eurocontainerele stradale;

- curățarea gurilor de scurgere.

3.6. Dotări cu personal-utilaje

Art. 30. -

Operatorul își va dimensiona personalul, parcul de autospeciale, al utilajelor și al echipamentelor pentru colectarea și transportul deșeurilor stradale, în funcție de volumul de lucrări estimate în secțiunea 2 și în prezenta secțiune, având în vedere ca suprafețele domeniului public cuprinse în programul de prestații să fie zilnic în stare de curățenie prin exercitarea tuturor lucrărilor necesare - în funcție de anotimp -, în scopul obținerii și menținerii calității cerute conform prevederilor prezentului capitol.

3.7. Tehnologii

Art. 31. -

Operatorul va prezenta în documentația de ofertă concepția proprie privind modalitatea de organizare și funcționare a prestației de salubrizare a domeniului public și de transport al deșeurilor stradale, cu referire la utilajele din dotare folosite, la modul de asigurare a coeficientului de utilizare a acestora, facilitățile oferite etc.

3.8. Verificări, recepții, garanții

Art. 32. -

(1) Concedentul va verifica permanent modul de efectuare a prestației, întocmind zilnic rapoarte de constatare, confirmate și de operator, privind cantitatea și calitatea prestației, cantitățile de deșeuri stradale transportate efectiv și stabilite în baza bonului de cântărire eliberat de depozit pentru utilajele desemnate să transporte astfel de deșeuri.

(2) În rapoartele de constatare zilnică concedentul va consemna și modul de rezolvare de către operator a sesizărilor primite de la concedent și, eventual, penalitățile aplicate operatorului pentru deficiențele constatate.

(3) La sfârșitul fiecărei luni se întocmește un proces-verbal de recepție, semnat de ambele părți, care cuprinde constatările din rapoartele zilnice.

(4) Operatorul răspunde de și garantează material și financiar buna desfășurare a lucrărilor, calitatea și cantitatea stabilite prin programul de prestație.

(5) Operatorul va completa și va semna formularul de ofertă, prezentat în anexa nr. .......... la caietul de sarcini.

3.9. Deszăpezirea

3.9.1. Descrierea lucrărilor

Art. 33. -

(1) Deszăpezirea constă în efectuarea unor lucrări specifice de îndepărtare a zăpezii sau gheții și de combatere a poleiului în scopul asigurării circulației autovehiculelor și pietonilor în condiții de siguranță.

(2) Pentru realizarea acestui complex de lucrări se folosesc mijloace mecanice specializate sau generale și forță de muncă umană.

(3) Operatorul de servicii va avea experiență în domeniu și va fi dotat cu utilaje performante. Toate utilajele de deszăpezire trebuie să fie dotate cu mijloace moderne de comunicare (stații de emisie-recepție, telefoane mobile).

(4) Programul de deszăpezire va fi stabilit de autoritatea administrației publice locale.

3.9.2. Programe de execuție

Art. 34. -

(1) Programul de deszăpezire va fi supus aprobării organelor autorității publice locale până la data de 1 octombrie și se va pune în aplicare sub directa sa coordonare.

(2) Programul va fi elaborat pentru arterele de circulație principale și secundare, ce sunt cuprinse în anexa nr. ....., și va cuprinde o parte descriptivă și una grafică.

(3) Programul va cuprinde algoritmul lucrărilor de deszăpezire care va trebui respectat cu strictețe. În primă urgență vor fi executate lucrări de deszăpezire pe arterele care asigură accesul la instituții publice, fabrici de pâine, facilitățile operatorilor de servicii publice, instituții de învățământ.

(4) Operatorul serviciilor trebuie să fie integral pregătit de intervenție directă (utilaje, materiale, forță de muncă, programe de lucru) până cel târziu în data de 15 noiembrie a fiecărui an. Dotarea cu utilaje trebuie să acopere întreaga gamă de lucrări ce urmează a fi executate conform programului aprobat.

(5) Operatorul serviciilor va lua toate măsurile pentru a fi gata de acțiune la o oră de la primirea dispoziției de lucru și în două ore la întreaga capacitate programată. Primele acțiuni vor viza combaterea formării poleiului pe arterele în pantă, poduri, în intersecții mari de circulație, piețe, stații pentru pietoni.

(6) Arterele principale de circulație vor fi practicabile în termen de 4 ore de la încetarea ninsorii.

(7) La nevoie va fi asigurată funcționarea fără întrerupere a utilajelor de deszăpezire prin organizarea activității pe schimburi.

(8) Confirmarea prestației de deszăpezire se va face în baza planului de lucrări aprobat și a fișelor zilnice de lucru ce vor fi întocmite de operator și confirmate de concedent.

3.9.3. Condiții financiare de execuție a lucrărilor

Art. 35. -

(1) Operatorul serviciilor va încasa lunar de la concedent, în baza contractului de prestație, contravaloarea prestației efectuate (manoperă, utilaje, materiale) și confirmate de concedent.

(2) Tarifele pentru materiale se vor alege de către operator și vor fi cele mai avantajoase din minimum 3 oferte care vor fi prezentate concedentului înaintea selectării ofertelor, până în data de 15 octombrie a fiecărui an.

SECȚIUNEA a 4-a Dezinsecția, dezinfecția și deratizarea

4.1. Descrierea activității

Art. 36. -

Activitatea presupune următorul ciclu de operații:

a) stabilirea obiectivelor unde urmează să se aplice procedura;

b) stabilirea materialelor și a substanțelor ce urmează a fi folosite;

c) stabilirea utilajelor și a echipamentelor folosite;

d) stabilirea echipamentelor de protecție;

e) confirmarea prestației.

Art. 37. -

Dezinsecția se efectuează în următoarele locuri:

- clădiri ale instituțiilor publice;

- părți comune ale clădirilor tip condominii, case;

- canale în care sunt amplasate rețele de alimentare cu apă, de canalizare, termoficare;

- parcuri, cimitire, maluri de lac;

- piețe, târguri, oboare, bâlciuri;

- zone demolate și neconstruite;

- pe suprafețele parcurilor, cimitirelor, spațiilor verzi și malurilor de lac;

- în subsoluri uscate, umede sau inundate.

Art. 38. -

Dezinfecția se efectuează în următoarele locuri:

- rampe de gunoi;

- gropi de gunoi;

- ghene de gunoi la clădirile tip condominii;

- platforme de gunoi special amenajate;

- mijloace de transport în comun;

- unități de învățământ și sanitare aflate în subordinea autorităților administrației publice locale;

- în locurile în care există focare declarate care pun în pericol sănătatea oamenilor și animalelor.

Art. 39. -

Deratizarea se efectuează în următoarele locuri:

- clădiri ale instituțiilor publice;

- părți comune ale clădirilor tip condominii, case;

- canale în care sunt amplasate rețele de alimentare cu apă, de canalizare, termoficare;

- parcuri, cimitire, maluri de lac;

- piețe, târguri, oboare, bâlciuri;

- zone demolate și neconstruite;

- pe suprafețele parcurilor, cimitirelor, spațiilor verzi și malurilor de lac;

- în subsoluri uscate, umede sau inundate.

4.2. Executarea lucrării

Art. 40. -

(1) Activitățile se vor efectua conform normelor aprobate de autoritatea administrației publice locale. Materialele ce se folosesc și consumurile specifice sunt specificate în anexa nr. ......... .

(2) Produsele ce se vor utiliza vor fi avizate de Ministerul Sănătății pentru profilaxia sanitar-umană.

(3) Lucrările se vor executa astfel încât să nu provoace daune de orice natură obiectivului unde se aplică procedura și nu vor afecta viața și sănătatea oamenilor.

(4) Înainte de începerea lucrărilor în teren operatorul va anunța utilizatorul pe baza unui preaviz de execuție.

4.3. Cantități de lucrări

Art. 41. -

Activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare se vor aplica la un număr de .......... clădiri ale instituțiilor publice, la un număr de ........... condominii, case, la un număr de .......... canale ale rețelelor de alimentare cu apă, de canalizare, termoficare, la un număr de ........... parcuri, la un număr de .......... cimitire, la un număr de .......... piețe, târguri, oboare, bâlciuri și pe o suprafață de ............ m2, reprezentând suprafețele parcurilor, cimitirelor, spațiilor verzi, malurilor de lac. Clădirile și suprafețele ce vor fi luate în calcul la prezentarea ofertei sunt specificate în anexa nr. ......... .

4.4. Programul prestației

Art. 42. -

(1) Programul prestației se va stabili de operator avându-se în vedere numărul de clădiri și suprafețe specificate la art. 41 și va fi adus la cunoștință concedentului înainte de începerea lucrărilor astfel programate.

(2) Lucrările se vor efectua conform procedurilor stabilite pentru fiecare tip de activitate. Pentru fiecare tip de lucrare efectuată se va întocmi bon de lucru.

4.5. Dotări cu personal și utilaje

Art. 43. -

Operatorul își va dimensiona personalul, parcul de autospeciale, al utilajelor și al echipamentelor pentru efectuarea lucrărilor, în funcție de cantitățile de lucrări estimate la art. 41.

4.6. Tehnologii

Art. 44. -

Operatorul va prezenta în documentația de ofertă concepția proprie privind modalitatea de organizare și funcționare a prestației, cu referire la utilajele din dotare folosite, la modul de asigurare a coeficientului de utilizare a acestora, facilitățile oferite etc.

4.7. Verificări, recepții, garanții

Art. 45. -

(1) Concedentul va verifica permanent modul de efectuare a prestației, întocmind zilnic rapoarte de constatare, confirmate și de operator, privind cantitatea și calitatea prestației, cantitățile de materiale și substanțe folosite și stabilite în baza bonului de lucru eliberat de operator.

(2) În rapoartele de constatare zilnică concedentul va consemna și modul de rezolvare de către operator a sesizărilor primite de la concedent și, eventual, penalitățile aplicate operatorului pentru deficiențele constatate.

(3) La sfârșitul fiecărei luni se întocmește un proces-verbal de recepție, semnat de ambele părți, care cuprinde constatările din rapoartele zilnice.

(4) Operatorul răspunde de și garantează material și financiar buna desfășurare a lucrărilor, calitatea și cantitatea stabilite prin programul de prestație.

(5) Operatorul va completa și va semna formularul de ofertă, prezentat în anexa nr. ........ la caietul de sarcini.

SECȚIUNEA a 5-a Înființarea și administrarea depozitelor ecologice de deșeuri

5.1. Descrierea activității

Art. 46. -

(1) Înființarea și administrarea unui depozit ecologic și a unei stații de transfer se fac în condiții de protecție a mediului și sănătății populației și ținând cont de prevederile Strategiei și Planului național de gestionare a deșeurilor.

(2) Înființarea depozitului ecologic va avea ca scop prevenirea sau reducerea efectelor negative asupra mediului, în special poluarea apelor de suprafață, subterane, a solului, aerului, inclusiv efectul de seră, precum și a oricărui risc pentru sănătatea populației, pe întreaga durată de viață a depozitului, cât și după expirarea acesteia.

5.2. Condiții tehnice de înființare și exploatare a unui depozit ecologic

Art. 47. -

(1) La alegerea amplasamentului unui depozit se va ține seama de:

a) planurile de urbanism general și planurile de urbanism zonal;

b) Strategia și Planul național de gestionare a deșeurilor;

c) clasa depozitului care se intenționează să se realizeze;

d) amplasamentul favorabil realizării obiectivului;

e) tipurile de deșeuri ce vor fi acceptate la depozitare.

(2) Criteriile ce trebuie respectate la alegerea amplasamentului sunt precizate în anexa nr. .... .

(3) Distanțele minime de amplasare față de anumite repere sunt stabilite pentru fiecare caz, pe baza unui studiu de impact asupra mediului și sănătății oamenilor, și sunt precizate în anexa nr. ...... .

(4) Proiectul unui depozit trebuie să respecte cerințele prezentate în anexa nr. ........, proiectantul asumându-și răspunderea că depozitul nu va prezenta riscuri pentru factorii de mediu. Proiectul depozitului conține și închiderea depozitului, inclusiv suma necesară pentru închidere.

(5) Depozitul trebuie să fie dimensionat astfel încât să permită depozitarea zilnică a ............... tone de deșeuri pe o perioadă de .............. ani, fiind/nefiind necesare lucrări de extindere pe perioada de derulare a concesiunii, acestea constând din următoarele lucrări: ....................... .

(6) Inventarul complet al componentelor depozitului, stației de transfer, din punct de vedere cantitativ și valoric, precum și caracteristicile tehnice, dimensionale și de exploatare ale acestor componente sunt cuprinse în anexa nr. ................ .

(7) Operatorul își va constitui "Fondul de închidere și monitorizare postînchidere", având la bază costul calculat din proiect al închiderii depozitului.

SECȚIUNEA a 6-a Preselectarea, organizarea reciclării deșeurilor și
valorificarea deșeurilor refolosibile

Art. 48. -

(1) În circuitul deșeurilor este/nu este prevăzută activitatea de preselectare la producător/selectare în depozite speciale/selectare în depozitul final, care se realizează în recipiente de colectare pe sortimente la producător ................../platforme de selectare specializate amplasate în ............./punct de selectare în depozitul final/alte măsuri de selectare care constau în separarea următoarelor materiale: sticlă/textile/carton, hârtie/PET-uri/alte materiale reciclabile nominalizate care se separă pentru valorificare, reprezentând ..............% din cantitatea produsă, reprezentând pe categoriile selectate ........ kg/tone/h, ....... kg/tone/24 h, fiind/nefiind necesare următoarele ........ dezvoltări ale capacităților de selectare separată și valorificare, pe perioada de derulare a concesiunii .........................

(2) Platformele/instalațiile de selectare sunt amplasate în ................. și constau din ........., amplasate astfel: .................................. .

(3) Platformele/instalațiile de selectare au/nu au următoarele avize .................... din cele cerute de organele de sănătate publică și de cele pentru protecția mediului.

(4) Materialele separate în acțiunea de preselectare și selectare a deșeurilor se valorifică pe categorii astfel:

a) ................................ tone/an ............................ lei;

b) ................................ tone/an ............................ lei;

c) ................................ tone/an ............................ lei;

d) ................................ tone/an ............................ lei.

(5) Sumele încasate prin valorificarea acestor materiale se vor folosi pe perioada de derulare a concesiunii pentru următoarele destinații: ..............

............................................................................................
............................................................................................

(6) Inventarul complet al componentelor sistemului de preselectare, reciclare și valorificare a deșeurilor din punct de vedere cantitativ și valoric, precum și caracteristicile tehnice, dimensionale și de exploatare ale acestor componente sunt cuprinse în anexa nr. ....................

SECȚIUNEA a 7-a Producerea de compost

Art. 49. -

(1) Deșeurile menajere organice, separate de restul deșeurilor, se tratează și se procesează într-o stație specială de compost, cu tratare aerobă/anaerobă de tip ........, având capacitatea de procesare de .......... tone/h, .......... tone/24h și care tratează ...........% din cantitatea de deșeuri organice, fiind/nefiind necesare lucrări de extindere pe perioada de derulare a concesiunii, acestea constând în următoarele lucrări: ............. .

(2) Stația de producere a compostului este amplasată într-o clădire/mai multe clădiri cu următoarele caracteristici geometrice ............., iar compostul se depozitează/se valorifică astfel: .............................................. și are/nu are următoarele avize ........................................ cerute de organele de sănătate publică și de cele pentru protecția mediului.

(3) Inventarul complet al componentelor stației de producere a compostului din punct de vedere cantitativ și valoric, precum și caracteristicile tehnice, dimensionale și de exploatare ale acestor componente sunt cuprinse în anexa nr. .................... .

SECȚIUNEA a 8-a Incinerarea deșeurilor

Art. 50. -

(1) Incinerarea deșeurilor municipale se realizează printr-o instalație de ardere sau de oxidare a deșeurilor de tip ......................, cu recuperare/fără recuperare de energie termică/electrică, având capacitatea de procesare de ........... tone/h, ......... tone/24h și care tratează .....% din cantitatea de deșeuri, fiind/nefiind necesare lucrări de extindere pe perioada de derulare a concesiunii, acestea constând în următoarele lucrări: ............

...............................................................................................
...............................................................................................

(2) Stația de incinerare a deșeurilor este amplasată într-o clădire/mai multe clădiri cu următoarele caracteristici principale: .............................. ................................................................................ și are/nu are următoarele avize ........................................ cerute de organele de sănătate publică și de cele pentru protecția mediului.

(3) În stația de incinerare se/nu se produce energie termică/electrică la valoarea de .......... Gcal/24h, .......... Mw/h, aceasta fiind folosită/ valorificată astfel: ...........................................................

(4) Inventarul complet al componentelor stației de incinerare a deșeurilor din punct de vedere cantitativ și valoric, precum și caracteristicile tehnice, dimensionale și de exploatare ale acestor componente sunt cuprinse în anexa nr. ........... .

CAPITOLUL III Condiții de exploatare a serviciilor publice de
salubrizare a localităților

A. Condiții tehnice

Art. 51. -

Serviciile publice de salubrizare a localităților trebuie să asigure prestarea serviciului în regim de continuitate pentru toți utilizatorii din aria de autorizare, cu respectarea condițiilor tehnice specifice fiecărei activități.

B. Obiective de exploatare

Art. 52. -

Obiectivele pe care trebuie să le atingă serviciul public de salubrizare care face obiectul concesiunii sunt următoarele:

a) îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor;

b) promovarea calității și eficiența activităților de salubrizare;

c) dezvoltarea durabilă a serviciilor;

d) protecția mediului înconjurător, cu evidențierea măsurilor de protecție a mediului pe etape de dezvoltare, în concordanță cu programul de adaptare la normele Uniunii Europene.

C. Obiective de ordin economic

Art. 53. -

(1) Serviciul public de salubrizare va urmări să se realizeze un raport calitate/cost cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului de concesiune și un echilibru între riscurile și beneficiile asumate prin contract.

(2) Structura și nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestației și vor fi în conformitate cu prevederile legale.

D. Obiective de mediu

Art. 54. -

(1) Pe perioada derulării contractului de concesiune se vor respecta condițiile impuse de avizul de mediu nr. ............... .

(2) Pe toată perioada derulării contractului de concesiune, operatorul va implementa condiționările ce se stabilesc prin acte normative emise de autoritățile de mediu competente conform unor programe de conformare la cerințele de mediu.

CAPITOLUL IV Sarcinile autorităților administrației publice locale și ale
operatorilor în domeniul investițiilor

Art. 55. -

(1) Finanțarea lucrărilor se asigură, după caz, din următoarele surse:

a) fonduri proprii ale operatorului și alocații de la bugetul local, în valoare de ........... miliarde lei, pentru realizarea obiectivelor ..........., cu termen de realizare ........................................................;

b) credite bancare în valoare de ............... miliarde lei, garantate de către autoritățile administrației publice locale sau de către stat, pentru realizarea obiectivelor ..............., cu termen de realizare ...............;

c) sprijin nerambursabil în valoare de ............... miliarde lei, obținut prin aranjamente bi- sau multilaterale conform programului ..............., pentru realizarea obiectivelor ........, cu termen de realizare ...............;

d) fonduri speciale în valoare de .................. miliarde lei, constituite pe baza unor taxe locale instituite în condițiile legii, pentru realizarea obiectivelor ...................................., cu termen de realizare ......................................................;

e) contribuția de capital privat a operatorului, în valoare de .............. miliarde lei, pentru obiectivele ..............., cu termen de punere în funcțiune ...................................;

f) fonduri transferate de la bugetul de stat, în valoare de ................. miliarde lei, pentru realizarea obiectivelor ..............., cu termen de punere în funcțiune ..............., fondurile fiind ca participare la cofinanțarea programului extern ............................ sau pentru realizarea programului de urgență privitor la .............................. ori a programului cu caracter social ..............................................;

g) din economii în valoare de .............................. miliarde lei, rezultate din dotarea cu următoarele echipamente de performanță: ...............

...............................................................................................
............................................................................................. .

Economiile obținute se folosesc pentru realizarea următoarelor obiective:

...............................................................................................

(2) Investițiile efectuate de operator pentru reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea serviciilor publice de salubrizare se vor amortiza pe perioada de derulare a contractului de concesiune, conform următorului program:

...............................................................................................
...............................................................................................
............................................................................................. .

(3) Investițiile străine în serviciile publice de salubrizare beneficiază de toate facilitățile legale în vigoare în momentul încheierii contractului de concesiune. Facilitățile obținute se vor menționa în contractul de delegare a gestiunii și vor fi valabile pe perioada ........................... .

(4) Investițiile care se realizează din fonduri proprii ale investitorilor rămân în proprietatea acestora pe perioada derulării contractului de concesiune, urmând ca la încetarea contractului acestea să se repartizeze astfel ......... .

CAPITOLUL V Clauze financiare și de asigurări

Art. 56. -

(1) Investițiile menționate la art. 55 se supun obligațiilor și clauzelor impuse de finanțatori pentru fiecare modalitate de finanțare.

(2) Prin aceste clauze se stabilesc modalitățile de returnare a creditelor, termenele de rambursare, perioada de amortizare, standardele de calitate ale bunurilor aduse ca investiții, modalitățile de preluarea bunurilor care au făcut obiectul investițiilor, clauze referitoare la păstrarea patrimoniului încredințat pe perioada concesiunii și la predarea bunurilor de retur la sfârșitul concesiunii, astfel încât la încheierea contractului capacitatea concedentului de realizare a serviciului să fie cel puțin egală cu cea existentă la data intrării în vigoare a contractului.

(3) Caietul de sarcini va cuprinde obligativitatea operatorului de a încheia și onora contractele de asigurări pentru mijloacele din patrimoniul public, conform legislației în vigoare privind asigurările.

CAPITOLUL VI Regimul bunurilor utilizate de operator în derularea concesiunii

Art. 57. -

(1) Bunurile din patrimoniul public, enunțate în cap. II - Obiectul concesiunii, se preiau pe bază de proces-verbal de predare-preluare.

(2) Operatorul este obligat să efectueze întreținerea, reparațiile curente și accidentale, precum și cele capitale ce se impun la bunurile din patrimoniul public, conform programului din anexa nr. ............... .

(3) Operatorul va scoate din funcțiune mijloacele fixe aparținând patrimoniului concesionat, în baza legislației în vigoare, conform programului din anexa nr. ........................, și va înlocui aceste mijloace conform programului din anexa nr. ............... .

(4) Operatorul va transmite anual situația patrimoniului public la 31 decembrie și modificările privind acest patrimoniu pentru a fi înscrise în contabilitatea concedentului.

(5) La încetarea contractului de concesiune, bunurile de retur se restituie concedentului, în mod gratuit și libere de orice sarcină.

6) La încetarea contractului de concesiune, operatorul va încheia cu concedentul un contract de vânzare-cumpărare având ca obiect bunurile de preluare din caietul de sarcini asupra cărora concedentul și-a manifestat intenția de a le dobândi, care au o valoare de ................ miliarde lei și care reprezintă ............................................... și sunt cuprinse detaliat în anexa nr. ...................................

CAPITOLUL VII Obligațiile privind protecția mediului

Art. 58. -

(1) În caietul de sarcini se menționează obligațiile privind protecția mediului, care decurg direct din prestarea serviciilor publice de salubrizare, precum și cele derivate din activitățile conexe serviciului, cum ar fi exploatarea utilajelor și a parcului auto.

(2) Acolo unde nu se pot îndeplini prevederile acordurilor autorităților de mediu, se va conveni cu acestea un program de conformare, care se va introduce, cu termene scadente de realizare, în caietele de sarcini.

CAPITOLUL VIII Durata concesiunii

Art. 59. -

(1) Durata pentru care se concesionează serviciile publice de salubrizare a localităților este de ................ ani.

(2) Pe durata stabilită la alin. (1) se interzice operatorului subconcesionarea serviciului public de salubrizare.

CAPITOLUL IX Redevența

Art. 60. -

(1) Redevența este de ..................... lei, plătită anual/trimestrial/lunar.

(2) Plata redevenței se face astfel: ........................................

(3) Neplata redevenței sau executarea cu întârziere a acestei obligații conduce la: .................................................................. .

CAPITOLUL X Cuantumul garanțiilor datorate de operator

Art. 61. -

În termen de 90 de zile de la data încheierii contractului de concesiune, concesionarul se obligă să îi plătească concedentului o garanție în valoare de ................... lei, reprezentând o cotă-parte din suma datorată concedentului cu titlu de redevență pentru primul an de activitate.

Art. 62. -

(1) Pentru participarea la licitație se fixează o garanție în valoare de ............... lei.

(2) Garanția de participare la licitație se supune condiționărilor stabilite la art. 23 din Normele metodologice-cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 216/1999, cu modificările ulterioare.

CAPITOLUL XI Clauze referitoare la încetarea delegării de gestiune

Art. 63. -

Încetarea delegării de gestiune prin concesiune se face în următoarele situații:

a) în cazul în care operatorului i se retrage autorizația de funcționare sau aceasta nu este prelungită după expirarea termenului;

b) la expirarea duratei stabilite prin contractul de concesiune, dacă părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia, în condițiile legii;

c) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina concedentului;

d) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;

e) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concedent, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului;

f) la dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri;

g) în cazul în care interesul național o impune, prin răscumpărarea unei concesiuni, care se poate face prin act administrativ al organului care a aprobat concesionarea, la propunerea concedentului; în acest caz se va întocmi o documentație tehnico-economică în care se va stabili prețul răscumpărării. În această situație de încetare a concesiunii nu se percep daune;

h) în cazul în care concesionarul nu deține autorizațiile legale sau când acestea ori licența sunt retrase.

CAPITOLUL XII Clauze referitoare la personalul angajat și la protecția socială

Art. 64. -

(1) Personalul actual angajat în sistemul serviciilor publice de salubrizare a localităților este în număr de ......................... salariați, a cărui structură completă, pe obiective și pe profesii, este prezentată în anexa nr. ................... .

(2) Personalul existent acoperă ...............% din necesarul de personal, fiind/nefiind necesară o suplimentare de personal.

(3) Preluarea personalului angajat se face în condițiile stipulate în contractul colectiv de muncă care este valabil până la data de ................. și care prevede următoarele în privința personalului angajat:

...............................................................................................
............................................................................................. .

(4) Disponibilizările de personal pot fi făcute în condițiile stipulate în contractul colectiv de muncă, menționate la art. ............... din acest contract de muncă.

CAPITOLUL XIII Dispoziții finale

Art. 65. -

(1) La licitațiile organizate pentru concesionarea serviciilor publice de salubrizare a localităților pot participa numai operatori atestați de către A.N.R.S.C.

(2) Ofertantul ............................... prezintă copia de pe licența A.N.R.S.C. nr. .............../................, prin care dovedește că este atestat de autoritatea competentă.

Art. 66. -

(1) Caietul de sarcini este pus în vânzare de către autoritatea administrației publice locale ................ la sediul său ................... și la următoarele sedii: ..............................., prevăzute în anunțul publicitar.

(2) Prețul caietului de sarcini a fost stabilit de autoritatea administrației publice locale ............................... la valoarea de ................ lei.

(3) Modalitățile de plată pentru achiziționarea caietului de sarcini sunt următoarele: ...................................................................

Art. 67. -

(1) Condițiile prevăzute în caietul de sarcini sunt minimale pentru desfășurarea licitației pentru concesionarea serviciilor publice de salubrizare.

(2) Ofertanții pot oferi și alte condiții preconizate a fi favorabile unei bune desfășurări a activității acestui serviciu.

Art. 68. -

Caietul de sarcini-cadru se folosește împreună cu Regulamentul-cadru și Contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...