Tratatele internaționale privind drepturile omului | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale - Dispoziții comune -
ARTICOLUL 20
Tratatele internaționale privind drepturile omului Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (136), Doctrină (15)

(1) Dispozițiile constituționale privind drepturile și libertățile cetățenilor vor fi interpretate și aplicate în concordanță cu Declarația Universală a Drepturilor Omului, cu pactele și cu celelalte tratate la care România este parte. Jurisprudență, Reviste (32), Doctrină (4)

(2) Dacă există neconcordanțe între pactele și tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, și legile interne, au prioritate reglementările internaționale, cu excepția cazului în care Constituția sau legile interne conțin dispoziții mai favorabile. Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (66), Doctrină (6)

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
    Așa fiind, se naște, firesc, întrebarea dacă segmentul actual de competență materială funcțională ainstanțelor judecătorești române, este în concordanță cu normele dreptului comunitar. Adică, până la urmă, forța supralegislativă aConvenției europene adrepturilor omului, compli-nită cu autoritatea deciziilor contenciosului european1, pun sub semnul întrebării, în temeiul art. 11 alin. (2) și art. 20 din legea noastră fundamentală, constituționalitatea acestui segment, potrivnic, în opinia noastră, accesului la un proces echitabil (în sensul dreptului comunitar). 
    1 C. Bîrsan, Convenția europeană a drepturilor omului, p. 98-104.
[ Mai mult... ]
 

Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1
    S-a susținut că această problemă de drept afost ridicată de numeroși magistrați, fiind de un larg interes public ce ține, în opinia petentei, de independența justiției. În acest context, s-a arătat că instanța de contencios constituțional nu aexaminat pe fond cele două articole menționate și asusținut că ele trebuiau analizate împreună, în raport cu dispozițiile art. 20, 21 și 133 alin. (2) din Constituție. S-a menționat că lipsa exigențelor unui proces echitabil constituie oîncălcare aart. 6 din Convenția europeană adrepturilor omului, care determină și oîncălcare aprevederilor art. 20 și 21 din Constituție, astfel încât, examinarea textelor legale indicate trebuie făcută și din perspectiva dreptului comunitar, începând cu art. 47 și art. 48 din Carta drepturilor fundamentale aUniunii Europene, care recunosc oprotecție deplină adrepturilor persoanei la un proces echitabil și la ocale de atac eficientă, incluzând prezumția de nevinovăție și dreptul la apărare. În esență, petenta aconsiderat că reglementarea internă nu conferă garanții suficiente de independență, dat fiind că procurorii inspectori sunt numiți de Consiliul Superior al Magistraturii și activează în cadrul acestei autorități. În atare situație, apreciază recurenta că magistratul, care este subiect pasiv al unei acțiuni disciplinare, nu se bucură de garanțiile unei judecăți imparțiale. Aceasta cu atât mai mult reliefează, în opinia petentei, confuzia dintre activitatea de „urmărire” și cea de „judecată”, care sunt exercitate de către același for. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Moștenirea. Liberalitățile Conform Noului Cod civil, ediția 1
    49 Textele aplicabile sunt primele două alineate din art. 16, care stabilesc că cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări, respectiv că nimeni nu este mai presus de lege. 
    50 Articolul 20 se referă la tratatele internaționale privind drepturile omului, având următorul cuprins:
„(1) Dispozițiile constituționale privind drepturile și libertățile cetățenilor vor fi interpretate și aplicate în concordanță cu Declarația Universală a Drepturilor Omului, cu pactele și cu celelalte tratate la care România este parte.
(2) Dacă există neconcordanțe între pactele și tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, și legile interne, au prioritate reglementările internaționale, cu excepția cazului în care Constituția sau legile interne conțin dispoziții mai favorabile.” [ Mai mult... ]
 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    România garantează dreptul de aapela la CEDO, prin art. 20 din Constituție: dispozițiile constituționale privind drepturile și libertățile cetățenilor vor fi interpretate și aplicate în concordanță cu Declarația Universală aDrepturilor Omului, cu pactele și cu celelalte tratate la care România este parte. Dacă există neconcordanțe între pactele și tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, și legile interne, au prioritate reglementările internaționale, cu excepția cazului în care Constituția sau legile interne conțin dispoziții mai favorabile. [ Mai mult... ] 

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    22.În ceea ce privește invocarea prevederilor constituționale ale art. 1, art. 3, art. 5, art. 20, art. 31, art. 40, art. 51, art. 124 și art. 126, Curtea apreciază că acestea nu sunt incidente în cauza dedusă controlului de constituționalitate. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Constituția:
Relații internaționale
Dreptul internațional și dreptul intern
Simboluri naționale
Limba oficială
Capitala
Universalitatea
Egalitatea în drepturi
Cetățenii români în străinătate
Cetățenii străini și apatrizii
Extrădarea și expulzarea
Tratatele internaționale privind drepturile omului
Accesul liber la justiție
Dreptul la viață și la integritate fizică și psihică
Libertatea individuală
Dreptul la apărare
Libera circulație
Viața intimă, familială și privată
Inviolabilitatea domiciliului
Secretul corespondenței
Libertatea conștiinței
Libertatea de exprimare
Reviste:
Prezumția de constituționalitate a normelor juridice (II)
Obligații pozitive ale statelor sub aspectul punerii în executare a hotărârilor judecătorești privitoare la minori din perspectiva Convenției europene a drepturilor omului/Des obligations positives des etats en termes de la mise à execution des decisions de justice concernant les mineurs de la perspective de la Convention europeenne des droits de l'homme/Positive obligations of the states in terms of enforcement of the court rulings regarding minors in the light of the European Convention on Human Rights
Protecția procedurală a dreptului la viață privată în Codul Civil din perspectiva Convenției Europene a Drepturilor Omului
Scurte considerații privind conflictul dintre Legea nr. 119/2010 și reglementările internaționale
Evoluția constituționalismului în România (I)
Constatarea, stabilirea și acordarea grupelor de muncă. Nediscriminare. Obligativitatea CNCD, în calitate de expert, a depunerii punctului de vedere
Valorificarea plăților compensatorii în stabilirea indemnizației de șomaj. Aprecieri și argumente
Mai poate rezista camera preliminară în forma actuală? Decizia nr. 802/2017 și noua orientare a Curții Constituționale
Considerații referitoare la raportul dintre dreptul intern și dreptul internațional public
Considerații privind evoluția regimului minorităților naționale în România
Doctrină:
Drept internațional public. Vol. I, Vol 1, ediția 3
Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Drept administrativ, Vol I, ediția 4
Efectele hotărârilor CEDO și CJUE în dreptul intern, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Drept civil. Moștenirea. Liberalitățile Conform Noului Cod civil, ediția 1
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
;
se încarcă...