Suveranitatea | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Principii generale -
ARTICOLUL 2
Suveranitatea Jurisprudență, Reviste (13), Doctrină (4)

(1) Suveranitatea națională aparține poporului român, care o exercită prin organele sale reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice și corecte, precum și prin referendum. Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (1)

(2) Nici un grup și nici o persoană nu pot exercita suveranitatea în nume propriu. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Raporturile dintre Guvern și Parlament, ediția 1
    240 În acest sens, pentru o abordare dezvoltată, a se vedea T. Drăganu, Introducere în teoria și practica statului de stat, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1992, p. 40. 
    241 Potrivit art. 90 din Constituție, „Președintele României adresează Parlamentului mesaje cu privire la principalele probleme politice ale națiunii.” [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    § 1. Considerații prealabile 
    Articolul 2 din Constituție face precizări referitoare la unul din elementele constitutive ale statului, anume suveranitatea înțeleasă aici ca putere de stat. Termenul de suveranitate este plurisemantic. Carré de Malberg areușit să îi găsească cel puțin trei sensuri, fără însă adefini noțiunea de suveranitate. Astfel, un prim sens desemnează caracterul suprem al unei puteri pe deplin independente, adică otrăsătură aputerii de stat; un al doilea sens se referă la ansamblul competențelor caracteristice statului, fiind în fapt sinonim cu însuși conceptul de putere de stat, iar un al treilea sens caracterizează poziția pe care oocupă în ansamblul organelor statului titularul puterii statale și identifică suveranitatea cu competența organului respectiv. [ Mai mult... ] 

Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
    Uneori categoria putere este exprimată prin trăsătura caracteristică aacesteia, anume cea de suveranitate. Astfel, constituțiile stabilesc că suveranitatea (unele adaugă națională) sau puterea (puterile) aparține poporului sau rezidă în popor. În acest fel sunt redactate constituțiile Spaniei (art. 1 pct. 2), Franței (art. 3), României (din anul 1948, art. 3, din 1965, art. 2), Cantonului Jura din Elveția (art. 2), Suediei (art. 1). Alte constituții folosesc expresia de suveranitate, care aparține națiunii sau emană de la națiune. În acest fel sunt redactate constituțiile Marocului (art. 2), României (din anul 1866, art. 31, din anul 1923, art. 33, din anul 1938, art. 29), Belgiei (art. 25). Art. 2 din Constituția actuală aRomâniei stabilește că „Suveranitatea națională aparține poporului român, care oexercită prin organele sale reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice și corecte, precum și prin referendum”. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
§1 Considerații prealabile 

    Art. 2 din Constituție a fost adoptat în 1991 de Adunarea Constituantă fără controverse, amendamente ori chiar dezbateri, în doar câteva minute (Geneza Constituției 1991, p. 144). Amploarea dezbaterii nu constituie însă o reflectare a importanței pe care o are conținutul său normativ atât în economia generală a textului legii fundamentale, cât și în privința exercitării democratice a puterii în România. Adăugirile făcute la alin. (1) al art. 2 din Constituție cu prilejul revizuirii din 2003, prin care sunt constituționalizate exigențe democratice ale modalității elective de desemnare a reprezentanților poporului, subliniază acest aspect. [ Mai mult... ] 

Drept electoral, ediția 1
    Constituția României reglementează instituția referendumului în art. 2 alin. (1), art. 73 alin. (3) lit. d), art. 90, art. 146 lit. i) și art. 151 alin. (3). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Constituția:
Statul român
Suveranitatea
Teritoriul
Unitatea poporului și egalitatea între cetățeni
Cetățenia
Dreptul la identitate
Românii din străinătate
Pluralismul și partidele politice
Sindicatele, patronatele și asociațiile profesionale
Relații internaționale
Dreptul internațional și dreptul intern
Simboluri naționale
Reviste:
Referendumul - între libertate și constituționalitate
Trecut, prezent și (poate) viitor cu privire la consultarea publică a cetățenilor și eficiența juridică a unui astfel de demers juridic
Referendumul la confluența normelor dreptului național și a reglementărilor Comisiei de la Veneția
Revista Curierul Judiciar nr. 6/2019
Noțiunea de interes public, între definiții juridice și speculații economice/La notion d’intérêt public, entre définitions juridiques et spéculations économiques/The notion of public interest, between legal definitions and economic speculations
Contract colectiv de muncă: prelungire, valabilitate și forța juridică a normelor convenționale
Revista Curierul Judiciar nr. 5/2017
Neconstituționalitatea reglementării care consacră, în realitate, un mijloc de realizare a controlului de constituționalitate, respectiv controlul de constituționalitate a hotărârilor judecătorești, și nu un motiv de revizuire/The unconstitutionality of the regulation actually consecrating the means of performing the constitutionality control, i.e. the court order constitutionality control, and not a reason for review
Votul secret în adunarea generală a acționarilor pentru luarea hotărârilor privind răspunderea membrilor organelor de administrare ale societății [art. 130 alin. (2) din Legea nr. 31/1990]. Întinderea obligației de păstrare a secretului ca mijloc de protecție a voinței liber exprimate a acționarilor/The secret voting in the General Shareholders Meetings that decide upon the liability of the members of the board [Article 130 para. (2) of Law 31/1990]. The extent of the obligation to preserve the secrecy as a mean to protect the free will of the shareholders
Votul secret în adunarea generală a acționarilor pentru luarea hotărârilor privind răspunderea membrilor organelor de administrare ale societății [art. 130 alin. (2) din Legea nr. 31/1990]. Întinderea obligației de păstrare a secretului ca mijloc de protecție a voinței liber exprimate a acționarilor
Doctrină:
Raporturile dintre Guvern și Parlament, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept electoral, ediția 1
Drept constituțional și instituții politice. Vol I, ediția 15
;
se încarcă...