Proprietatea | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Economia și finanțele publice -
ARTICOLUL 136
Proprietatea Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (6)

(1) Proprietatea este publică sau privată. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

(2) Proprietatea publică este garantată și ocrotită prin lege și aparține statului sau unităților administrativ-teritoriale. Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (4)

(3) Bogățiile de interes public ale subsolului, spațiul aerian, apele cu potențial energetic valorificabil, de interes național, plajele, marea teritorială, resursele naturale ale zonei economice și ale platoului continental, precum și alte bunuri stabilite de legea organică, fac obiectul exclusiv al proprietății publice. Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (6)

(4) Bunurile proprietate publică sunt inalienabile. În condițiile legii organice, ele pot fi date în administrare regiilor autonome ori instituțiilor publice sau pot fi concesionate ori închiriate; de asemenea, ele pot fi date în folosință gratuită instituțiilor de utilitate publică. Jurisprudență, Reviste (14), Doctrină (8)

(5) Proprietatea privată este inviolabilă, în condițiile legii organice. Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (4)

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1
    „Se constată, în litigiu, că nu se impune sesizarea Curții de Justiție aUniunii Europene cu întrebarea preliminară formulată de recurenta SC O.F. SA, fiind evident că răspunsul la întrebarea preliminară, oricare ar fi acesta, nu ar putea avea nicio influență asupra soluționării pricinii, cu atât mai mult cu cât dispoziții de natura și sensul celor prevăzute de art. 17 alin. (1) din Carta drepturilor fundamentale aUniunii Europene, referitoare la dreptul de proprietate, se regăsesc și în legislația națională, anume în cuprinsul art. 44 și 136 din Constituția României, revizuită în anul 2003, precum și aart. 480 și 481 C. civ. din 1864, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la data emiterii actului administrativ atacat de recurentă459. Pe de altă parte, trebuie menționat că instanței naționale îi revine competența de ase pronunța asupra excepției de nelegalitate invocată de recurentă, urmare verificării concordanței actului administrativ supus analizei cu actele normative cu forță juridică superioară în temeiul și în executarea cărora afost emis, ținând seama de principiul ierarhiei și forței juridice aactelor normative, consacrat de art. 1 alin. (5) din Constituția României, precum și de art. 4 alin. (3) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cauzele de nelegalitate fiind analizate prin raportare la dispozițiile legale în vigoare la momentul emiterii actului”. 
    459 Constituie oare acestea din urmă o transpunere a dispozițiilor Cartei?
[ Mai mult... ]
 

Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
    Dreptul de proprietate care este prototipul drepturilor reale, cel mai deplin drept real care conferă titularului său toate cele trei atribute, adică posesia, folosința și dispoziția. Dreptul de proprietate este publică A se vedea Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia.sau privată A se vedea art.136 din Constituția României (2003).. Proprietatea publică aparține statului sau unităților administrativ-teritoriale, iar proprietatea privată oricărui subiect de drept, persoană fizică sau persoană juridică, în condițiile legii. Proprietatea privată se împarte în: dreptul de proprietate particulară ce aparține persoanelor fizice și dreptul de proprietate privată apersoanelor juridice de drept privat sau de drept public, inclusiv dreptul de proprietate privată al statului și unităților administrativ-teritoriale A se vedea art. 552-554 noul C. civ... Bunurile proprietate publică sunt inalienabile, dar pot fi date în administrare regiilor autonome ori instituțiilor publice sau pot fi concesionate, închiriate ori date în folosință gratuită instituțiilor de utilitate publică. [ Mai mult... ] 

Drepturile acționarilor, ediția 3
    Dispoziții aplicabile dreptului de proprietate asupra acțiunilor sunt relevate și de art. 135 și art. 136 din Constituția României. Astfel, în art. 135 alin. (2) lit. a) se instituie obligația statului de aasigura libertatea comerțului, iar în art. 136 alin. (5) se consacră principiul inviolabilității proprietății private, „în condițiile legii organice” (s.n.). Această prevedere indică în mod indirect faptul că orice limitare aprincipiului inviolabilității proprietății private nu poate fi adusă decât prin lege organică. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    § 1. Tipologia dreptului de proprietate. Noțiunea dreptului de proprietate publică 
    Din denumirea marginală aart. 136 („Proprietatea”) – termen cu conotație economică, spre deosebire de sintagma juridică drept de proprietate (C. Bîrsan, Drept civil. Drepturile reale principale, ed. a2-a, p. 27) –, precum și din situarea textului în Titlul IV „Economia și finanțele publice”, transpare intenția legiuitorului constituant de aconferi acestui articol valoarea de sediu general, cu accent pe dimensiunea economică aproprietății, în comparație cu art. 44 din Constituție („Dreptul de proprietate privată”), care îndeplinește rolul de sediu special al reglementării proprietății private. Din conținutul art. 136 se disting dispoziții cu valoare de principiu referitoare la: tipologia dreptului de proprietate; subiectele dreptului de proprietate publică; obiectul dreptului de proprietate publică; protecția dreptului de proprietate publică; protecția dreptului de proprietate privată. [ Mai mult... ] 

Drept administrativ, Vol II, ediția 4
    În ceea ce privește reglementarea constituțională aproprietății, în doctrina administrativă actuală se apreciază că pot fi avute în vedere două categorii de dispoziții: dispoziții în care este reglementată expres instituția proprietății, fiind vorba de art. 44 și art. 136, și dispoziții în care regăsim proprietatea reglementată implicit, ca de exemplu, art. 135, intitulat economia, art. 56 referitor la contribuțiile financiare etc. (V. Vedinaș, op. cit., 2017, p. 476). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Constituția:
Instanțele judecătorești
Caracterul public al dezbaterilor
Folosirea limbii materne și a interpretului în justiție
Folosirea căilor de atac
Poliția instanțelor
Rolul Ministerului Public
Statutul procurorilor
Rolul și structura
Atribuții
Economia
Proprietatea
Sistemul financiar
Bugetul public național
Impozite, taxe și alte contribuții
Curtea de Conturi
Consiliul Economic și Social
Structura
Condiții pentru numire
Incompatibilități
Independența și inamovibilitatea
Atribuții
Reviste:
Evoluția dreptului de proprietate*
Decizia nr. 2 din 19 februarie 2018
Contribuția prin fonduri publice și posibilitatea dării în administrare către asociațiile de dezvoltare intercomunitară a bunurilor proprietate publică
Aspecte argumentative și legislative privind domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale
Revista Curierul Judiciar nr. 11/2017
Dreptul material la acțiune în materia drepturilor reale principale/Le droit materiel à l'action en matière des droits reels principaux/Material right to action in the matter of main real rights
Revista Curierul Judiciar nr. 11/2018
Statul român, ca subiect al Dreptului Comerțului Internațional
Dreptul administrativ. Abordări contemporane sau despre "privatizarea" forțată a sa
Cine stabilește dacă desființarea locului de muncă are o "cauză reală și serioasă"?
Doctrină:
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Drept civil. Drepturile reale principale, ediția 5
Drepturile acționarilor, ediția 3
Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
;
se încarcă...