Legiferarea | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Autoritățile publice - Parlamentul -
SECȚIUNEA a 3-a
Legiferarea

ARTICOLUL 73 Categorii de legi Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (3)

(1) Parlamentul adoptă legi constituționale, legi organice și legi ordinare. Jurisprudență, Reviste (14), Doctrină (1)

(2) Legile constituționale sunt cele de revizuire a Constituției. Reviste (2), Doctrină (1)

(3) Prin lege organică se reglementează: Jurisprudență, Reviste (15), Doctrină (3)

a) sistemul electoral; organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente; Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

b) organizarea, funcționarea și finanțarea partidelor politice; Jurisprudență, Doctrină (1)

c) statutul deputaților și al senatorilor, stabilirea indemnizației și a celorlalte drepturi ale acestora; Reviste (1), Doctrină (1)

d) organizarea și desfășurarea referendumului; Reviste (2), Doctrină (1)

e) organizarea Guvernului și a Consiliului Suprem de Apărare a Țării; Jurisprudență, Reviste (2)

f) regimul stării de mobilizare parțială sau totală a forțelor armate și al stării de război; Jurisprudență

g) regimul stării de asediu și al stării de urgență; Reviste (1), Doctrină (1)

h) infracțiunile, pedepsele și regimul executării acestora; Jurisprudență, Reviste (17), Doctrină (1)

i) acordarea amnistiei sau a grațierii colective; Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (1)

j) statutul funcționarilor publici; Jurisprudență, Reviste (24)

k) contenciosul administrativ; Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (2)

l) organizarea și funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii, a instanțelor judecătorești, a Ministerului Public și a Curții de Conturi; Jurisprudență, Reviste (6)

m) regimul juridic general al proprietății și al moștenirii; Reviste (6), Doctrină (2)

n) organizarea generală a învățământului; Jurisprudență, Reviste (1)

o) organizarea administrației publice locale, a teritoriului, precum și regimul general privind autonomia locală; Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

p) regimul general privind raporturile de muncă, sindicatele, patronatele și protecția socială; Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (1)

r) statutul minorităților naționale din România;

s) regimul general al cultelor; Reviste (2)

t) celelalte domenii pentru care în Constituție se prevede adoptarea de legi organice. Jurisprudență, Reviste (1)

ARTICOLUL 74 Inițiativa legislativă Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (4)

(1) Inițiativa legislativă aparține, după caz, Guvernului, deputaților, senatorilor sau unui număr de cel puțin 100.000 de cetățeni cu drept de vot. Cetățenii care își manifestă dreptul la inițiativă legislativă trebuie să provină din cel puțin un sfert din județele țării, iar în fiecare din aceste județe, respectiv în municipiul București, trebuie să fie înregistrate cel puțin 5.000 de semnături în sprijinul acestei inițiative. Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (1)

(2) Nu pot face obiectul inițiativei legislative a cetățenilor problemele fiscale, cele cu caracter internațional, amnistia și grațierea. Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Guvernul își exercită inițiativa legislativă prin transmiterea proiectului de lege către Camera competentă să îl adopte, ca primă Cameră sesizată. Jurisprudență, Doctrină (1)

(4) Deputații, senatorii și cetățenii care exercită dreptul la inițiativă legislativă pot prezenta propuneri legislative numai în forma cerută pentru proiectele de legi. Reviste (2), Doctrină (1)

(5) Propunerile legislative se supun dezbaterii mai întâi Camerei competente să le adopte, ca primă Cameră sesizată. Reviste (2), Doctrină (1)

ARTICOLUL 75 Sesizarea Camerelor Jurisprudență, Reviste (27), Doctrină (3)

(1) Se supun spre dezbatere și adoptare Camerei Deputaților, ca primă Cameră sesizată, proiectele de legi și propunerile legislative pentru ratificarea tratatelor sau a altor acorduri internaționale și a măsurilor legislative ce rezultă din aplicarea acestor tratate sau acorduri, precum și proiectele legilor organice prevăzute la articolul 31 alineatul (5), articolul 40 alineatul (3), articolul 55 alineatul (2), articolul 58 alineatul (3), articolul 73 alineatul (3) literele e), k), l), n), o), articolul 79 alineatul (2), articolul 102 alineatul (3), articolul 105 alineatul (2), articolul 117 alineatul (3), articolul 118 alineatele (2) și (3), articolul 120 alineatul (2), articolul 126 alineatele (4) și (5) și articolul 142 alineatul (5). Celelalte proiecte de legi sau propuneri legislative se supun dezbaterii și adoptării, ca primă Cameră sesizată, Senatului. Jurisprudență, Reviste (4)

(2) Prima Cameră sesizată se pronunță în termen de 45 de zile. Pentru coduri și alte legi de complexitate deosebită termenul este de 60 de zile. În cazul depășirii acestor termene se consideră că proiectele de legi sau propunerile legislative au fost adoptate. Reviste (5)

(3) După adoptare sau respingere de către prima Cameră sesizată, proiectul sau propunerea legislativă se trimite celeilalte Camere care va decide definitiv. Reviste (7)

(4) În cazul în care prima Cameră sesizată adoptă o prevedere care, potrivit alineatului (1), intră în competența sa decizională, prevederea este definitiv adoptată dacă și cea de-a doua Cameră este de acord. În caz contrar, numai pentru prevederea respectivă, legea se întoarce la prima Cameră sesizată, care va decide definitiv în procedură de urgență. Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1)

(5) Dispozițiile alineatului (4) referitoare la întoarcerea legii se aplică în mod corespunzător și în cazul în care Camera decizională adoptă o prevedere pentru care competența decizională aparține primei Camere. Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

ARTICOLUL 76 Adoptarea legilor și a hotărârilor Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (4)

(1) Legile organice și hotărârile privind regulamentele Camerelor se adoptă cu votul majorității membrilor fiecărei Camere. Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (2)

(2) Legile ordinare și hotărârile se adoptă cu votul majorității membrilor prezenți din fiecare Cameră. Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (3)

(3) La cererea Guvernului sau din proprie inițiativă, Parlamentul poate adopta proiecte de legi sau propuneri legislative cu procedură de urgență, stabilită potrivit regulamentului fiecărei Camere. Jurisprudență, Doctrină (2)

ARTICOLUL 77 Promulgarea legii Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (5)

(1) Legea se trimite, spre promulgare, Președintelui României. Promulgarea legii se face în termen de cel mult 20 de zile de la primire. Reviste (4), Doctrină (1)

(2) Înainte de promulgare, Președintele poate cere Parlamentului, o singură dată, reexaminarea legii. Reviste (11), Doctrină (1)

(3) Dacă Președintele a cerut reexaminarea legii ori dacă s-a cerut verificarea constituționalității ei, promulgarea legii se face în cel mult 10 zile de la primirea legii adoptate după reexaminare sau de la primirea deciziei Curții Constituționale, prin care i s-a confirmat constituționalitatea. Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (1)

ARTICOLUL 78 Intrarea în vigoare a legii Jurisprudență, Reviste (22), Doctrină (8)

Legea se publică în Monitorul Oficial al României și intră în vigoare la 3 zile de la data publicării sau la o dată ulterioară prevăzută în textul ei.

ARTICOLUL 79 Consiliul Legislativ Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4)

(1) Consiliul Legislativ este organ consultativ de specialitate al Parlamentului, care avizează proiectele de acte normative în vederea sistematizării, unificării și coordonării întregii legislații. El ține evidența oficială a legislației României. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ se stabilesc prin lege organică. Jurisprudență, Reviste (2)

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    § 1. Clasificarea legilor 
    În virtutea art. 73 alin. (1) din Constituția României, Parlamentul adoptă legi constituționale, legi organice și legi ordinare. În cele ce urmează, se impune să clarificăm aceste concepte și să stabilim ce se reglementează prin fiecare tip (categorie) de lege, care sunt raporturile dintre ele și care este ierarhia acestora. 
    § 2. Legile constituționale [ Mai mult... ] 

Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
    Examinând dispozițiile Constituției actuale aRomâniei, se poate reține că stabilirea domeniului rezervat legii este, în principal, realizată prin art. 73, care stabilește că Parlamentul poate adopta trei categorii de legi: legi constituționale, legi organice și legi ordinare. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
§1 Clarificări conceptuale privind noțiunea de lege 

    Deși art. 61 din Constituție îi conferă Parlamentului calitatea de unică autoritate legiuitoare, având în consecință monopol de legiferare, constituantul român a prevăzut competențe de legiferare și pentru alte autorități publice. Astfel, Parlamentul are competența constituțională de a legifera în orice domeniu și în privința oricărui raport juridic reflectat din viața socială, economică, culturală, juridică a statului (DCC nr. 62/2018), dar Constituția a prevăzut posibilitatea Guvernului de a adopta ordonanțe în anumite condiții stabilite la art. 108 și 115. Competența de legiferare se exercită sub forma adoptării legilor, ca acte juridice normative ale Parlamentului, adoptate după o anumită procedură și cu aplicabilitate generală pentru orice subiect de drept. [ Mai mult... ] 

Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
    Examinând dispozițiile Constituției actuale aRomâniei, se poate reține că stabilirea domeniului rezervat legii este, în principal, realizată prin art. 73, care stabilește că Parlamentul poate adopta trei categorii de legi: legi constituționale, legi organice și legi ordinare. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    § 1. Clasificarea legilor 
    În virtutea art. 73 alin. (1) din Constituția României, Parlamentul adoptă legi constituționale, legi organice și legi ordinare. În cele ce urmează, se impune să clarificăm aceste concepte și să stabilim ce se reglementează prin fiecare tip (categorie) de lege, care sunt raporturile dintre ele și care este ierarhia acestora. 
    § 2. Legile constituționale [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Constituția:
Organizare și funcționare
Statutul deputaților și al senatorilor
Legiferarea
Administrația publică centrală de specialitate
Administrația publică locală
Instanțele judecătorești
Ministerul Public
Consiliul Superior al Magistraturii
Reviste:
4. Principiul bicameralismului. Dezvoltări și statuări de principiu în jurisprudența Curții Constituționale și în doctrină
Revista Curierul Judiciar nr. 10/2018
Revista Curierul Judiciar nr. 6/2019
Revista Curierul Judiciar nr. 6/2018
Cine face politica penală în România?
Aspecte teoretice și practice privind ordonanțele de urgență ale Guvernului în contextul prevederilor constituționale în vigoare și al jurisprudenței Curții Constituționale a României
Revista Curierul Judiciar nr. 7/2018
Revista Curierul Judiciar nr. 3/2019/2019
Amnistia și grațierea - modele constituționale privind protejarea statului de drept și a drepturilor persoanelor condamnate
Considerații privind procedura parlamentară a reexaminării legilor din inițiativa Președintelui României
Doctrină:
Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
Drept administrativ, Vol I, ediția 4
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
Raporturile dintre Guvern și Parlament, ediția 1
Drept electoral, ediția 1
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
;
se încarcă...