Legiferarea | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
SECȚIUNEA a 2 a Statutul deputaților și al senatorilorTITLUL III Autoritățile publice - CAPITOLUL V Administrația publică -
SECȚIUNEA 1 Administrația publică centrală de specialitate

TITLUL III Autoritățile publice - CAPITOLUL I Parlamentul -
SECȚIUNEA a 3-a
Legiferarea

ARTICOLUL 73 Categorii de legi Practică judiciară (144), Reviste (4), Doctrină (2), Referințe în cărți (2)

(1) Parlamentul adoptă legi constituționale, legi organice și legi ordinare. Practică judiciară (135), Reviste (5), Doctrină (1)

(2) Legile constituționale sunt cele de revizuire a Constituției. Reviste (2), Doctrină (1)

(3) Prin lege organică se reglementează: Practică judiciară (175), Reviste (10), Doctrină (3)

a) sistemul electoral; organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente; Practică judiciară (5), Reviste (1), Doctrină (1)

b) organizarea, funcționarea și finanțarea partidelor politice; Practică judiciară (2), Doctrină (1)

c) statutul deputaților și al senatorilor, stabilirea indemnizației și a celorlalte drepturi ale acestora; Reviste (1), Doctrină (1)

d) organizarea și desfășurarea referendumului; Doctrină (1)

e) organizarea Guvernului și a Consiliului Suprem de Apărare a Țării; Practică judiciară (32), Reviste (1)

f) regimul stării de mobilizare parțială sau totală a forțelor armate și al stării de război; Practică judiciară (1)

g) regimul stării de asediu și al stării de urgență; Doctrină (1)

h) infracțiunile, pedepsele și regimul executării acestora; Practică judiciară (30), Reviste (5), Doctrină (1)

i) acordarea amnistiei sau a grațierii colective; Practică judiciară (12), Reviste (3), Doctrină (1)

j) statutul funcționarilor publici; Practică judiciară (22), Reviste (10)

k) contenciosul administrativ; Practică judiciară (4), Reviste (3), Doctrină (2)

l) organizarea și funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii, a instanțelor judecătorești, a Ministerului Public și a Curții de Conturi; Practică judiciară (27), Reviste (4)

m) regimul juridic general al proprietății și al moștenirii; Reviste (2), Doctrină (2)

n) organizarea generală a învățământului; Practică judiciară (6), Reviste (1)

o) organizarea administrației publice locale, a teritoriului, precum și regimul general privind autonomia locală; Practică judiciară (4), Reviste (2), Doctrină (1)

p) regimul general privind raporturile de muncă, sindicatele, patronatele și protecția socială; Practică judiciară (396), Reviste (2), Doctrină (1)

r) statutul minorităților naționale din România;

s) regimul general al cultelor;

t) celelalte domenii pentru care în Constituție se prevede adoptarea de legi organice. Practică judiciară (3)

ARTICOLUL 74 Inițiativa legislativă Practică judiciară (143), Reviste (2), Doctrină (3), Referințe în cărți (1)

(1) Inițiativa legislativă aparține, după caz, Guvernului, deputaților, senatorilor sau unui număr de cel puțin 100.000 de cetățeni cu drept de vot. Cetățenii care își manifestă dreptul la inițiativă legislativă trebuie să provină din cel puțin un sfert din județele țării, iar în fiecare din aceste județe, respectiv în municipiul București, trebuie să fie înregistrate cel puțin 5.000 de semnături în sprijinul acestei inițiative. Referințe (1), Practică judiciară (1), Reviste (4), Doctrină (1)

(2) Nu pot face obiectul inițiativei legislative a cetățenilor problemele fiscale, cele cu caracter internațional, amnistia și grațierea. Practică judiciară (6)

(3) Guvernul își exercită inițiativa legislativă prin transmiterea proiectului de lege către Camera competentă să îl adopte, ca primă Cameră sesizată. Practică judiciară (1), Doctrină (1)

(4) Deputații, senatorii și cetățenii care exercită dreptul la inițiativă legislativă pot prezenta propuneri legislative numai în forma cerută pentru proiectele de legi. Reviste (1), Doctrină (1)

(5) Propunerile legislative se supun dezbaterii mai întâi Camerei competente să le adopte, ca primă Cameră sesizată. Reviste (1), Doctrină (1)

ARTICOLUL 75 Sesizarea Camerelor Practică judiciară (6), Reviste (9), Doctrină (2)

(1) Se supun spre dezbatere și adoptare Camerei Deputaților, ca primă Cameră sesizată, proiectele de legi și propunerile legislative pentru ratificarea tratatelor sau a altor acorduri internaționale și a măsurilor legislative ce rezultă din aplicarea acestor tratate sau acorduri, precum și proiectele legilor organice prevăzute la articolul 31 alineatul (5), articolul 40 alineatul (3), articolul 55 alineatul (2), articolul 58 alineatul (3), articolul 73 alineatul (3) literele e), k), l), n), o), articolul 79 alineatul (2), articolul 102 alineatul (3), articolul 105 alineatul (2), articolul 117 alineatul (3), articolul 118 alineatele (2) și (3), articolul 120 alineatul (2), articolul 126 alineatele (4) și (5) și articolul 142 alineatul (5). Celelalte proiecte de legi sau propuneri legislative se supun dezbaterii și adoptării, ca primă Cameră sesizată, Senatului. Practică judiciară (2), Reviste (1)

(2) Prima Cameră sesizată se pronunță în termen de 45 de zile. Pentru coduri și alte legi de complexitate deosebită termenul este de 60 de zile. În cazul depășirii acestor termene se consideră că proiectele de legi sau propunerile legislative au fost adoptate. Reviste (3)

(3) După adoptare sau respingere de către prima Cameră sesizată, proiectul sau propunerea legislativă se trimite celeilalte Camere care va decide definitiv. Reviste (2)

(4) În cazul în care prima Cameră sesizată adoptă o prevedere care, potrivit alineatului (1), intră în competența sa decizională, prevederea este definitiv adoptată dacă și cea de-a doua Cameră este de acord. În caz contrar, numai pentru prevederea respectivă, legea se întoarce la prima Cameră sesizată, care va decide definitiv în procedură de urgență. Practică judiciară (1), Reviste (1), Doctrină (1)

(5) Dispozițiile alineatului (4) referitoare la întoarcerea legii se aplică în mod corespunzător și în cazul în care Camera decizională adoptă o prevedere pentru care competența decizională aparține primei Camere. Practică judiciară (1), Reviste (1), Doctrină (1)

ARTICOLUL 76 Adoptarea legilor și a hotărârilor Practică judiciară (17), Reviste (1), Doctrină (3)

(1) Legile organice și hotărârile privind regulamentele Camerelor se adoptă cu votul majorității membrilor fiecărei Camere. Practică judiciară (4), Reviste (4), Doctrină (2)

(2) Legile ordinare și hotărârile se adoptă cu votul majorității membrilor prezenți din fiecare Cameră. Practică judiciară (3), Reviste (3), Doctrină (3)

(3) La cererea Guvernului sau din proprie inițiativă, Parlamentul poate adopta proiecte de legi sau propuneri legislative cu procedură de urgență, stabilită potrivit regulamentului fiecărei Camere. Practică judiciară (1), Doctrină (2)

ARTICOLUL 77 Promulgarea legii Practică judiciară (4), Reviste (4), Doctrină (4), Referințe în cărți (2)

(1) Legea se trimite, spre promulgare, Președintelui României. Promulgarea legii se face în termen de cel mult 20 de zile de la primire. Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Înainte de promulgare, Președintele poate cere Parlamentului, o singură dată, reexaminarea legii. Reviste (4), Doctrină (1)

(3) Dacă Președintele a cerut reexaminarea legii ori dacă s-a cerut verificarea constituționalității ei, promulgarea legii se face în cel mult 10 zile de la primirea legii adoptate după reexaminare sau de la primirea deciziei Curții Constituționale, prin care i s-a confirmat constituționalitatea. Practică judiciară (2), Reviste (3), Doctrină (1)

ARTICOLUL 78 Intrarea în vigoare a legii Practică judiciară (149), Reviste (7), Doctrină (7)

Legea se publică în Monitorul Oficial al României și intră în vigoare la 3 zile de la data publicării sau la o dată ulterioară prevăzută în textul ei.

ARTICOLUL 79 Consiliul Legislativ Practică judiciară (13), Reviste (2), Doctrină (3)

(1) Consiliul Legislativ este organ consultativ de specialitate al Parlamentului, care avizează proiectele de acte normative în vederea sistematizării, unificării și coordonării întregii legislații. El ține evidența oficială a legislației României. Practică judiciară (525)

(2) Înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ se stabilesc prin lege organică. Practică judiciară (1), Reviste (1)

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...