Intrarea în vigoare a legii | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Parlamentul - Legiferarea -
ARTICOLUL 78
Intrarea în vigoare a legii Jurisprudență, Reviste (19), Doctrină (8)

Legea se publică în Monitorul Oficial al României și intră în vigoare la 3 zile de la data publicării sau la o dată ulterioară prevăzută în textul ei.

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
    5 Articolul 78 din Constituția României (republicată la 31 octombrie 2003, în urma revizuirii sale) prevede că legea se publică în Monitorul Oficial al României și intră în vigoare la 3 zile de la data publicării sau la odată ulterioară prevăzută în textul ei. [ Mai mult... ] 

Raporturile dintre Guvern și Parlament, ediția 1
    321 În acest sens este întreaga practică parlamentară, de la adoptarea Constituției și până în prezent, potrivit căreia moțiunile de cenzură se dezbat numai după împlinirea termenului de 3 zile. Libertatea stabilirii de către Parlament a datei dezbaterii moțiunii de cenzură este stabilită de Constituție în considerarea raporturilor dintre Guvern și Parlament și a principiului separației puterilor în stat. În jurisprudența sa, Curtea Constituțională a statuat prin Decizia nr. 233/1999 asupra obiecției de neconstituționalitatea referitoare la Legea privind Statutul funcționarilor publici (publicată în MOf nr. 115 din 19 februarie 2010) – că termenele care privesc desfășurarea raporturilor constituționale dintre autoritățile publice, în măsura în care nu se prevede altfel în mod expres, nu se calculează pe zile libere. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
    Legea civilă începe să acționeze din momentul intrării în vigoare. Legea civilă intră în vigoare, ca regulă generală, la trei zile Textul inițial al Constituției prevedea în această privință că legea intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial. Într-o concepție mai veche, olege este obligatorie din moment ce afost adusă la cunoștința obștească prin publicarea ei în Monitorul Oficial „sau mai exact din momentul când publicația aputut să apară în localitatea în care se află acel contra căruia legea se invocă”(C. Hamangiu, N. Georgean, op.cit., p. 2, cu trimitere la I. Nacu, op.cit., p. 38 și urm.; I. Alexandresco, op.cit.,pp. 74-75; M. Cantacuzino, op.cit., p. 24). La întrebarea cât timp trebuie să treacă de la publicarea unei legi până la intrarea ei în vigoare, s-a răspuns că „judecătorul, ca chestiune de fapt, va aprecia dacă legea aputut să fie cunoscută în cutare moment, în diferitele localități ale țării”(M.A. Dumitrescu, op.cit., p. 12).de la data publicării în Monitorul Oficial A se vedea art. 78 din Constituția României, text revizuit.. Se presupune că fiecare persoană aputut lua la cunoștință de cuprinsul legii, chiar dacă, în fapt, lucrurile stau altfel. Dacă s-ar permite persoanelor ignorarea legii datorită necunoașterii ei, s-ar distruge eficacitatea oricărei legi și paralizarea tuturor regulilor de conduită formulate de autoritatea legislativă. [ Mai mult... ] 

Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
    Textul legal stabilește momentul intrării în vigoare alegii, ulterior publicării în Monitorul Oficial, conform art. 78 din Constituția României, revizuită: „Intrarea în vigoare alegii – Legea se publică în Monitorul Oficial al României și intră în vigoare la 3 zile de la data publicării sau la odată ulterioară prevăzută în textul ei.” [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Intrarea în vigoare a legii 
    În principiu, norma juridică poate intra în vigoare la data publicării sale în mijlocul de publicitate oficială al statului. În situația în care, în cuprinsul actului normativ, se prevede o dată diferită de cea a publicării pentru intrarea în vigoare a legii, lato sensu, norma juridică din acest act normativ intră în vigoare la acea dată. Intrarea în vigoare a normei juridice semnifică faptul că norma în cauză este validă și dobândește forță juridică, este obligatorie pentru toți cei cărora li se adresează, adică începe să producă efecte juridice și poate fi dusă la îndeplinire cu sprijinul forței de constrângere a puterii publice. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Constituția:
Caracterul public al ședințelor
Mandatul reprezentativ
Mandatul deputaților și al senatorilor
Incompatibilități
Imunitatea parlamentară
Categorii de legi
Inițiativa legislativă
Sesizarea Camerelor
Adoptarea legilor și a hotărârilor
Promulgarea legii
Intrarea în vigoare a legii
Consiliul Legislativ
Rolul Președintelui
Alegerea Președintelui
Validarea mandatului și depunerea jurământului
Durata mandatului
Incompatibilități și imunități
Numirea Guvernului
Consultarea Guvernului
Participarea la ședințele Guvernului
Mesaje
Reviste:
Legea nr. 202/2010. Dispoziții tranzitorii și finale
Transferul proprietății și riscul în contractul de vânzare-cumpărare potrivit noului Cod civil
Termenele de contestație a măsurilor sau deciziilor emise de angajator
Conflict de muncă. Modificare unilaterală a contractului individual de muncă. Instituție publică finanțată din venituri proprii. Grila de salarizare emisă în conformitate cu dispozițiile legale în materia salarizării unitare
Reorganizarea autorității publice prin reducerea numărului de posturi
Inopozabilitatea ca sancțiune de drept civil. Introducere. Context
Reglementări naționale ce vizează aplicarea, în România, a Regulamentului general privind protecția datelor [National regulations aimed at applying, in Romania, of the General Data Protection Regulation]
Revista Curierul Judiciar nr. 9/2018
CCR: Cum se aplică legea privind noua procedură în cazul proceselor și executărilor silite?
Dispoziții neconstituționale în Statutul cadrelor militare
Doctrină:
Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
Raporturile dintre Guvern și Parlament, ediția 1
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
;
se încarcă...