Integrarea în Uniunea Europeană | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Integrarea euroatlantică -
ARTICOLUL 148
Integrarea în Uniunea Europeană Jurisprudență, Reviste (48), Doctrină (6)

(1) Aderarea României la tratatele constitutive ale Uniunii Europene, în scopul transferării unor atribuții către instituțiile comunitare, precum și al exercitării în comun cu celelalte state membre a competențelor prevăzute în aceste tratate, se face prin lege adoptată în ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului, cu o majoritate de două treimi din numărul deputaților și senatorilor. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(2) Ca urmare a aderării, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum și celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate față de dispozițiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare. Jurisprudență, Reviste (67), Doctrină (6)

(3) Prevederile alineatelor (1) și (2) se aplică, în mod corespunzător, și pentru aderarea la actele de revizuire a tratatelor constitutive ale Uniunii Europene. Jurisprudență, Reviste (2)

(4) Parlamentul, Președintele României, Guvernul și autoritatea judecătorească garantează aducerea la îndeplinire a obligațiilor rezultate din actul aderării și din prevederile alineatului (2). Jurisprudență, Reviste (28), Doctrină (1)

(5) Guvernul transmite celor două Camere ale Parlamentului proiectele actelor cu caracter obligatoriu înainte ca acestea să fie supuse aprobării instituțiilor Uniunii Europene.

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1
    690 A se vedea și C.A. Brașov, decizia civilă nr. 90/Ap/18.09.2008, cit. supra; C.A. Bacău, decizia civilă nr. 121/29.09.2008, cit. supra. 
    691 C.A. Suceava, decizia civilă nr. 195/06.06.2007, soluție menținută în recurs prin decizia nr. 7883/21.11.2007 a I.C.C.J., Secția civilă și de proprietate intelectuală: „Această prioritate este stabilită de art. 148 alin. (2) și (4) din Constituția României, potrivit căruia prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum și celelalte reglementări unionale cu caracter obligatoriu au prioritate față de dispozițiile contrare din legile interne, cu respectarea actului de aderare, iar autoritatea judecătorească garantează aducerea la îndeplinire a obligațiilor rezultate din actul aderării”; decizia I.C.C.J. nr. 7752/15.11.2007, cit. supra; decizia I.C.C.J.nr. 2678/06.03.2009, cit. supra. [ Mai mult... ] 

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
    În aplicarea acestui principiu, Constituția României, revizuită în anul 2003, precizează în art. 148: [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    § 1. Considerații prealabile 
    Comunitatea Europeană (CE) este astăzi o organizație internațională de integrare, creată prin acordul statelor membre, dotată cu instituții proprii și o ordine juridică structurată. La originea sa a stat Comunitatea Europeană a Cărbunelui si Oțelului, care a început să funcționeze în 1952 între cele șase state fondatoare (Belgia, Franța, Germania, Italia, Luxemburg și Olanda), precum și Comunitatea europeană pentru energia atomică și Comunitatea Economică Europeană, ultimele două create prin Tratatele de la Roma din 1957. [ Mai mult... ] 

Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
    Dreptul de aalege și dreptul de afi ales în Parlamentul European trebuie analizate și interpretate juridic în corelație cu Titlul VI din Constituția revizuită, referitor la Integrarea euroatlantică. Așa cum se precizează în art. 148 din Constituție, aderarea României la Uniunea Europeană se realizează în scopul transferării unor atribuții către instituțiile UE, precum și al exercitării în comun cu celelalte state membre acompetențelor prevăzute în tratatele constitutive ale Uniunii Europene (UE). Actul juridic prin care România aderă la Uniunea Europeană este, de asemenea, precizat în art. 148, acesta fiind un tratat internațional, așa cum, de altfel, sunt și tratatele fondatoare ale acestei organizații supranaționale. Tratatul de aderare afost semnat de România la data de 25 aprilie 2005, afost ratificat prin Legea nr. 157/2005 (M.Of. nr. 465 din 1 iunie 2005) și aintrat în vigoare începând cu 1 ianuarie 2007. [ Mai mult... ] 

Uniunea Europeană. Drept instituțional, ediția 1
    Constituțiile naționale reglementează, de regulă, raporturile între dreptul comunitar și dreptul național. Conform art. 148 din Constituția României, „ca urmare aaderării, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum și celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate față de dispozițiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare”. Articolul extinde în paragraful următor această dispoziție și la tratatele de revizuire. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Constituția:
Bugetul public național
Impozite, taxe și alte contribuții
Curtea de Conturi
Consiliul Economic și Social
Structura
Condiții pentru numire
Incompatibilități
Independența și inamovibilitatea
Atribuții
Deciziile Curții Constituționale
Integrarea în Uniunea Europeană
Aderarea la Tratatul Atlanticului de Nord
Inițiativa revizuirii
Procedura de revizuire
Limitele revizuirii
Intrarea în vigoare
Conflictul temporal de legi
Dispoziții tranzitorii
Republicarea Constituției
Reviste:
Raporturile între dreptul național, internațional, european în cadrul controlului de constituționalitate în România
Admitere excepție de neconstituționalitate. Dispozițiile art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 5 alin. (2), art. 6 - 8, în special art. 8 alin. (1), (3) și (5), art. 10 și ale art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, precum și a legii în ansamblul său
Aplicarea directă a dreptului Uniunii Europene în contextul în care înțelesul normelor europene a fost deslușit de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene
Stabilirea standardelor de integritate constituie o chestiune de oportunitate care intră în marja de apreciere a legiuitorului/The establishment of the integrity standards is a matter of opportunity that falls under the margin of appreciation of the legislator
Comisia Europeană: Raport privind starea justiției civile, comerciale și de contencios administrativ în Statele Uniunii Europene - 2016. MCV - instrument politic de discriminare a României, ca stat membru al UE
Evoluția constituționalismului în România (I)
Considerații privind aplicarea Regulamentului (UE) nr. 650/2012 și raportul acestuia cu acordurile, tratatele și convențiile internaționale care conțin reglementări în materia succesiunilor internaționale
Note și aprecieri de ordin practic privind necesitatea jurisprudenței unitare și recunoașterea prin valorificare a principiului dispozitiv al speranței legitime
Impreviziunea și creditele oferite consumatorilor. Constituie darea în plată și conversia valutară remedii ale impreviziunii?*
Revista Curierul Judiciar nr. 4/2017
Doctrină:
Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1
Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
Uniunea Europeană. Drept instituțional, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept electoral, ediția 1
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Dreptul Uniunii Europene, ediția 3
;
se încarcă...