Instanțele judecătorești | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Autoritățile publice - Autoritatea judecătorească -
SECȚIUNEA 1
Instanțele judecătorești

ARTICOLUL 124 Înfăptuirea justiției Jurisprudență, Reviste (72), Doctrină (7)

(1) Justiția se înfăptuiește în numele legii. Jurisprudență, Reviste (23), Doctrină (1)

(2) Justiția este unică, imparțială și egală pentru toți. Jurisprudență, Reviste (37), Doctrină (2)

(3) Judecătorii sunt independenți și se supun numai legii. Jurisprudență, Reviste (35), Doctrină (4)

ARTICOLUL 125 Statutul judecătorilor Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (4)

(1) Judecătorii numiți de Președintele României sunt inamovibili, în condițiile legii. Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

(2) Propunerile de numire, precum și promovarea, transferarea și sancționarea judecătorilor sunt de competența Consiliului Superior al Magistraturii, în condițiile legii sale organice. Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (1)

(3) Funcția de judecător este incompatibilă cu orice altă funcție publică sau privată, cu excepția funcțiilor didactice din învățământul superior. Jurisprudență, Reviste (17), Doctrină (1)

ARTICOLUL 126 Instanțele judecătorești Jurisprudență, Reviste (40), Doctrină (8)

(1) Justiția se realizează prin Înalta Curte de Casație și Justiție și prin celelalte instanțe judecătorești stabilite de lege. Jurisprudență, Reviste (60), Doctrină (3)

(2) Competența instanțelor judecătorești și procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege. Jurisprudență, Reviste (102), Doctrină (3)

(3) Înalta Curte de Casație și Justiție asigură interpretarea și aplicarea unitară a legii de către celelalte instanțe judecătorești, potrivit competenței sale. Jurisprudență, Reviste (52), Doctrină (2)

(4) Compunerea Înaltei Curți de Casație și Justiție și regulile de funcționare a acesteia se stabilesc prin lege organică. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(5) Este interzisă înființarea de instanțe extraordinare. Prin lege organică pot fi înființate instanțe specializate în anumite materii, cu posibilitatea participării, după caz, a unor persoane din afara magistraturii. Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2)

(6) Controlul judecătoresc al actelor administrative ale autorităților publice, pe calea contenciosului administrativ, este garantat, cu excepția celor care privesc raporturile cu Parlamentul, precum și a actelor de comandament cu caracter militar. Instanțele de contencios administrativ sunt competente să soluționeze cererile persoanelor vătămate prin ordonanțe sau, după caz, prin dispoziții din ordonanțe declarate neconstituționale. Jurisprudență, Reviste (47), Doctrină (6)

ARTICOLUL 127 Caracterul public al dezbaterilor Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (3)

Ședințele de judecată sunt publice, afară de cazurile prevăzute de lege.

ARTICOLUL 128 Folosirea limbii materne și a interpretului în justiție Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2)

(1) Procedura judiciară se desfășoară în limba română. Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Cetățenii români aparținând minorităților naționale au dreptul să se exprime în limba maternă în fața instanțelor de judecată, în condițiile legii organice. Reviste (1), Doctrină (1)

(3) Modalitățile de exercitare a dreptului prevăzut la alineatul (2), inclusiv prin folosirea de interpreți sau traduceri, se vor stabili astfel încât să nu împiedice buna administrare a justiției și să nu implice cheltuieli suplimentare pentru cei interesați. Jurisprudență

(4) Cetățenii străini și apatrizii care nu înțeleg sau nu vorbesc limba română au dreptul de a lua cunoștință de toate actele și lucrările dosarului, de a vorbi în instanță și de a pune concluzii, prin interpret; în procesele penale acest drept este asigurat în mod gratuit. Jurisprudență, Doctrină (1)

ARTICOLUL 129 Folosirea căilor de atac Jurisprudență, Reviste (69), Doctrină (5)

Împotriva hotărârilor judecătorești, părțile interesate și Ministerul Public pot exercita căile de atac, în condițiile legii. Jurisprudență, Reviste (1)

ARTICOLUL 130 Poliția instanțelor Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3)

Instanțele judecătorești dispun de poliția pusă în serviciul lor. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    108 Precizăm că termenul de legalitate a fost folosit în Anglia, la început, spre a diminua puterile regelui. În dreptul anglo-saxon principiul legalității este cunoscut sub numele de Rule of Law. A se vedea, pentru amănunte, D. Saint-Laurent, Principes de droit constitutionnel et penal, 2-edition, Mont Royal (Quebec), 1994, p. 38-39. 
    109 În alte legislații, principiul legalității este expres consacrat. A se vedea în acest sens art. 9 alin. (3) din Constituția Spaniei.
[ Mai mult... ]
 

Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
    2 Natura juridică a încheierilor pronunțate de judecătorul delegat a constituit obiect de preocupare constantă a doctrinei și practicii judiciare. Opiniile au fost diferite și în funcție de modificările succesive aduse Legii registrului comerțului, în special în ceea ce privește apartenența oficiilor registrului comerțului la camerele de comerț sau la Ministerul Justiției. Spre exemplificare menționăm doar V. Pașca, C. Roșu (I), Ș. Beligrădeanu (II), Natura juridică a încheierii pronunțate de către judecătorul delegat la oficiul registrului comerțului și calea de atac împotriva acesteia, Dreptul nr. 5/1999, p. 64 și urm. [ Mai mult... ] 

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    22.În ceea ce privește invocarea prevederilor constituționale ale art. 1, art. 3, art. 5, art. 20, art. 31, art. 40, art. 51, art. 124 și art. 126, Curtea apreciază că acestea nu sunt incidente în cauza dedusă controlului de constituționalitate. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    § 1. Istoricul articolului 
    Tezele pentru Constituție au avut în vedere trei idei: în România justiția se înfăptuiește în numele poporului; autoritatea judecătorească are atribuții proprii care sunt exercitate prin instanțele judecătorești în mod independent și în conformitate cu Constituția și cu legile țării (pct. 1); în activitatea de judecată, judecătorii sunt independenți și se supun numai legii [pct. 3 alin. (1)]. Prin proiect și apoi în Constituția din anul 1991 se adoptă două alineate: (1) Justiția se înfăptuiește în numele legii; (2) Judecătorii sunt independenți și se supun numai legii. În legătură cu acest al doilea alineat au existat dezbateri aprinse în legătură cu amendamentul care viza să se adauge în final „și conștiinței lor” sau „și intimei lor convingeri”, propuneri care în final au căzut (vezi Geneza Constituției României 1991, p. 451, pp. 591-593, p. 612, pp. 95-800). Prin Legea de revizuire a Constituției nr. 429/2003 s-a introdus actualul alin. (2). [ Mai mult... ] 

Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
    Principiul legalității, cu aplicațiunea sa specifică la justiție este consacrat prin art. 124 din Constituția României. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Constituția:
Organizare și funcționare
Statutul deputaților și al senatorilor
Legiferarea
Administrația publică centrală de specialitate
Administrația publică locală
Instanțele judecătorești
Ministerul Public
Consiliul Superior al Magistraturii
Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 7/2018
Reforma în domeniul justiției și calitatea actului de justiție - Componente necesare ale progresului social. Aspecte relevante ale contenciosului constituțional
Revista Curierul Judiciar nr. 6/2017
Soluții legislative neconstituționale consacrate prin Codul de procedură civilă (I)
Neconstituționalitatea proiectului de lege privind eliminarea pensiilor de serviciu ale judecătorilor, procurorilor, magistraților asistenți și grefierilor, adoptată în Sesiunea Extraordinară a Camerei Deputaților din 28 ianuarie 2020
Soluții legislative neconstituționale consacrate prin Codul de procedură civilă (II)
Principiul securității raporturilor juridice - parte a ordinii juridice
Revizuire. Noul Cod de procedură penală. Admitere excepție de neconstituționalitate. Soluția legislativă cuprinsă în art. 453 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală, care nu limitează cazul de revizuire la cauza în care a fost invocată excepția de neconstituționalitate, este neconstituțională
Standarde constituționale privitoare la procesul arbitral internațional
Revista Curierul Judiciar nr. 6/2018
Doctrină:
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
Raporturile dintre Guvern și Parlament, ediția 1
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
;
se încarcă...