Guvernul | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Autoritățile publice -
CAPITOLUL III
Guvernul

ARTICOLUL 102 Rolul și structura Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (4)

(1) Guvernul, potrivit programului său de guvernare acceptat de Parlament, asigură realizarea politicii interne și externe a țării și exercită conducerea generală a administrației publice. Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (2)

(2) În îndeplinirea atribuțiilor sale, Guvernul cooperează cu organismele sociale interesate. Jurisprudență, Doctrină (1)

(3) Guvernul este alcătuit din prim-ministru, miniștri și alți membri stabiliți prin lege organică. Reviste (1), Doctrină (2)

ARTICOLUL 103 Învestitura Reviste (3), Doctrină (5)

(1) Președintele României desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru, în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament ori, dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

(2) Candidatul pentru funcția de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului și a întregii liste a Guvernului. Reviste (1), Doctrină (2)

(3) Programul și lista Guvernului se dezbat de Camera Deputaților și de Senat, în ședință comună. Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorității deputaților și senatorilor. Referințe (8), Reviste (3), Doctrină (3)

ARTICOLUL 104 Jurământul de credință Jurisprudență, Doctrină (4)

(1) Primul-ministru, miniștrii și ceilalți membri ai Guvernului vor depune individual, în fața Președintelui României, jurământul de la articolul 82. Jurisprudență, Doctrină (2)

(2) Guvernul în întregul său și fiecare membru în parte își exercită mandatul, începând de la data depunerii jurământului.

ARTICOLUL 105 Incompatibilități Doctrină (3)

(1) Funcția de membru al Guvernului este incompatibilă cu exercitarea altei funcții publice de autoritate, cu excepția celei de deputat sau de senator. De asemenea, ea este incompatibilă cu exercitarea unei funcții de reprezentare profesională salarizate în cadrul organizațiilor cu scop comercial. Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Alte incompatibilități se stabilesc prin lege organică. Jurisprudență, Reviste (1)

ARTICOLUL 106 Încetarea funcției de membru al Guvernului Jurisprudență, Doctrină (4)

Funcția de membru al Guvernului încetează în urma demisiei, a revocării, a pierderii drepturilor electorale, a stării de incompatibilitate, a decesului, precum și în alte cazuri prevăzute de lege. Referințe (2)

ARTICOLUL 107 Primul-ministru Jurisprudență, Doctrină (4)

(1) Primul-ministru conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, respectând atribuțiile ce le revin. De asemenea, prezintă Camerei Deputaților sau Senatului rapoarte și declarații cu privire la politica Guvernului, care se dezbat cu prioritate. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

(2) Președintele României nu îl poate revoca pe primul-ministru. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(3) Dacă primul-ministru se află în una dintre situațiile prevăzute la articolul 106, cu excepția revocării, sau este în imposibilitate de a-și exercita atribuțiile, Președintele României va desemna un alt membru al Guvernului ca prim-ministru interimar, pentru a îndeplini atribuțiile primului-ministru, până la formarea noului Guvern. Interimatul, pe perioada imposibilității exercitării atribuțiilor, încetează dacă primul-ministru își reia activitatea în Guvern. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

(4) Prevederile alineatului (3) se aplică în mod corespunzător și celorlalți membri ai Guvernului, la propunerea primului-ministru, pentru o perioadă de cel mult 45 de zile. Jurisprudență, Doctrină (2)

ARTICOLUL 108 Actele Guvernului Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (13), Doctrină (4)

(1) Guvernul adoptă hotărâri și ordonanțe. Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1)

(2) Hotărârile se emit pentru organizarea executării legilor. Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (1)

(3) Ordonanțele se emit în temeiul unei legi speciale de abilitare, în limitele și în condițiile prevăzute de aceasta. Jurisprudență, Reviste (3)

(4) Hotărârile și ordonanțele adoptate de Guvern se semnează de primul-ministru, se contrasemnează de miniștrii care au obligația punerii lor în executare și se publică în Monitorul Oficial al României. Nepublicarea atrage inexistența hotărârii sau a ordonanței. Hotărârile care au caracter militar se comunică numai instituțiilor interesate. Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (2)

ARTICOLUL 109 Răspunderea membrilor Guvernului Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (5)

(1) Guvernul răspunde politic numai în fața Parlamentului pentru întreaga sa activitate. Fiecare membru al Guvernului răspunde politic solidar cu ceilalți membri pentru activitatea Guvernului și pentru actele acestuia. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

(2) Numai Camera Deputaților, Senatul și Președintele României au dreptul să ceară urmărirea penală a membrilor Guvernului pentru faptele săvârșite în exercițiul funcției lor. Dacă s-a cerut urmărirea penală, Președintele României poate dispune suspendarea acestora din funcție. Trimiterea în judecată a unui membru al Guvernului atrage suspendarea lui din funcție. Competența de judecată aparține Înaltei Curți de Casație și Justiție. Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (2)

(3) Cazurile de răspundere și pedepsele aplicabile membrilor Guvernului sunt reglementate printr-o lege privind responsabilitatea ministerială. Jurisprudență, Doctrină (2)

ARTICOLUL 110 Încetarea mandatului Jurisprudență, Doctrină (3)

(1) Guvernul își exercită mandatul până la data validării alegerilor parlamentare generale. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Guvernul este demis la data retragerii de către Parlament a încrederii acordate sau dacă primul-ministru se află în una dintre situațiile prevăzute la articolul 106, cu excepția revocării, ori este în imposibilitatea de a-și exercita atribuțiile mai mult de 45 de zile. Doctrină (1)

(3) În situațiile prevăzute în alineatul (2) sunt aplicabile prevederile articolului 103. Doctrină (1)

(4) Guvernul al cărui mandat a încetat potrivit alineatelor (1) și (2) îndeplinește numai actele necesare pentru administrarea treburilor publice, până la depunerea jurământului de membrii noului Guvern. Jurisprudență, Doctrină (2)

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Raporturile dintre Guvern și Parlament, ediția 1
    182 Legat de consultarea Guvernului și de participarea Președintelui la ședințele Guvernului, a se vedea: M. Constantinescu, I. Deleanu, A. Iorgovan, I. Muraru, F. Vasilescu, I. Vida, Constituția României, comentată și adnotată, 1992, p. 197-200; M. Constantinescu, I. Muraru, A. Iorgovan, op. cit., 2003, p. 75; M. Constantinescu, A. Iorgovan, I. Muraru, E.S. Tănăsescu, op. cit., 2004, p. 145-146; I.Deleanu, op. cit., 2006, p. 739; T. Drăganu, op. cit., 1998, p. 254-256; V. Duculescu, C. Călinoiu, G. Duculescu, op. cit., 1997, p. 273-275; I.Grecescu, op. cit., 2003, p. 47-48; C.Ionescu, op. cit., 2003, p. 741-743; A. Iorgovan, op. cit., 1998, p. 507; A. Iorgovan, op. cit., vol. I, 2005, p. 311-314; I.Vida, op. cit., 1994, p. 57-58; ***, Geneza Constituției României 1991. Lucrările Adunării Constituante, Ed. R.A. Monitorul Oficial, București, 1998, p. 488-524. Legat de jurisprudența Curții Constituționale: Avizul Consultativ al Curții Constituționale nr. 1/2007.
[ Mai mult... ]
 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    § 1. Evoluția instituției. Noțiune. Aspecte terminologice 
    În Țările Române, izvoarele acestei instituții își au originea în „Sfatul domnesc”, instituție politică caracteristică organizării feudale de pe teritoriul țării noastre. 
    Ministerele au fost create pentru prima dată prin Regulamentele Organice, dar Guvernul, ca organ distinct, apare mult mai târziu. 
    Astfel, procesul istoric de conturare, ca instituție juridică, instituție a dreptului public, a Consiliului de Miniștri este strâns legat de procesul apariției departamentelor, în sensul larg al termenului, ca organe centrale ale administrației de stat (puterii executive). În unele sisteme naționale, apariția ministerelor precede apariția Consiliului de Miniștri, iar în altele, raportul este invers. La noi, apariția miniștrilor și implicit a ministerelor, în accepțiunea modernă a termenului, a precedat apariția Guvernului, în sensul de organ de stat, subiect în raporturile de drept administrativ în nume propriu (A. Iorgovan, Tratat de drept administrativ, vol. I, ed. a 4-a, p. 339). [ Mai mult... ] 

Drept administrativ, Vol I, ediția 4
    Se reține astfel în doctrină că acestea nu se identifică, sfera de cuprindere aadministrației publice fiind mai largă, dar în egală măsură se poate afirma că administrația publică este în întregime sub influența și sub controlul puterii executive, față de prevederile art. 102 din Constituția României, republicată, care consacră expres rolul Guvernului de a exercita conducerea generală aadministrației publice. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
§1 uția instituției. Noțiune. Aspecte terminologice 

    În Țările Române, izvoarele acestei instituții își au originea în „Sfatul domnesc”, instituție politică specifică organizării feudale de pe teritoriul țării noastre. Regulamentele Organice au instituit în fiecare Principat câte un Sfat administrativ care a precedat viitorul Consiliu de Miniștri. Miniștri erau numiți direct de către Domnitor și răspundeau numai în fața acestuia. Domnitorul îi și putea revoca din funcție. Fiecare minister capătă o organizare internă modernă (C. Ionescu, în C. Ionescu, C.A. Dumitrescu, 2017, p. 1044). [ Mai mult... ] 

Raporturile dintre Guvern și Parlament, ediția 1
    182 Legat de consultarea Guvernului și de participarea Președintelui la ședințele Guvernului, a se vedea: M. Constantinescu, I. Deleanu, A. Iorgovan, I. Muraru, F. Vasilescu, I. Vida, Constituția României, comentată și adnotată, 1992, p. 197-200; M. Constantinescu, I. Muraru, A. Iorgovan, op. cit., 2003, p. 75; M. Constantinescu, A. Iorgovan, I. Muraru, E.S. Tănăsescu, op. cit., 2004, p. 145-146; I.Deleanu, op. cit., 2006, p. 739; T. Drăganu, op. cit., 1998, p. 254-256; V. Duculescu, C. Călinoiu, G. Duculescu, op. cit., 1997, p. 273-275; I.Grecescu, op. cit., 2003, p. 47-48; C.Ionescu, op. cit., 2003, p. 741-743; A. Iorgovan, op. cit., 1998, p. 507; A. Iorgovan, op. cit., vol. I, 2005, p. 311-314; I.Vida, op. cit., 1994, p. 57-58; ***, Geneza Constituției României 1991. Lucrările Adunării Constituante, Ed. R.A. Monitorul Oficial, București, 1998, p. 488-524. Legat de jurisprudența Curții Constituționale: Avizul Consultativ al Curții Constituționale nr. 1/2007.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Constituția:
Dispoziții comune
Drepturile și libertățile fundamentale
Îndatoririle fundamentale
Avocatul Poporului
Parlamentul
Președintele României
Guvernul
Raporturile Parlamentului cu Guvernul
Administrația publică
Autoritatea judecătorească
Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 6/2019
Scurte considerații asupra răspunderii membrilor Guvernului
Delegarea legislativă - necesitate sau oportunitate pentru Guvernul român?
Evoluția constituționalismului în România (I)
Aspecte teoretice și practice privind ordonanțele de urgență ale Guvernului în contextul prevederilor constituționale în vigoare și al jurisprudenței Curții Constituționale a României
Posibilă neconstituționalitate în Legea privind anularea unor obligații fiscale?
Revista Curierul Judiciar nr. 6/2017
Atribuțiile Prefectului în contextul descentralizării și deconcentrării administrative
4. Principiul bicameralismului. Dezvoltări și statuări de principiu în jurisprudența Curții Constituționale și în doctrină
Noțiunea de interes public, între definiții juridice și speculații economice/La notion d’intérêt public, entre définitions juridiques et spéculations économiques/The notion of public interest, between legal definitions and economic speculations
Doctrină:
Drept administrativ, Vol I, ediția 4
Raporturile dintre Guvern și Parlament, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
;
se încarcă...