Fidelitatea față de țară | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale - Îndatoririle fundamentale -
ARTICOLUL 54
Fidelitatea față de țară Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (3)

(1) Fidelitatea față de țară este sacră. Jurisprudență

(2) Cetățenii cărora le sunt încredințate funcții publice, precum și militarii, răspund de îndeplinirea cu credință a obligațiilor ce le revin și, în acest scop, vor depune jurământul cerut de lege. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
    – dreptul subiectiv civil trebuie exercitat cu bună-credință. Dispoziția legală cuprinsă în art. 14 noul C. civ. aridicat la valoare de principiu de drept civil exercitarea cu bună-credință – în acord cu ordinea publică și bunele moravuri – adrepturilor subiective civile și executării obligațiilor aferente. După părerea noastră, fără exercitarea cu bună-credință adrepturilor civile subiective și fără încrederea reciprocă nu s-ar putea derula în mod normal și firesc raporturile juridice civile. De altfel, art. 54 din Constituția României ridică această regulă la rang de principiu constituțional, când prevede că cetățenii români, cetățenii străini și apatrizii sunt obligați „să-și exercite drepturile și libertățile constituționale cu bună-credință, fără să încalce drepturile și libertățile celorlalți”. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Fidelitatea față de țară este o îndatorire fundamentală firească, fiind, în același timp, cea mai importantă consecință a legăturii de cetățenie. Așa cum s-a afirmat în doctrină, această îndatorire reprezintă însuși fundamentul celorlalte îndatoriri cetățenești. Potrivit art. 54 alin. (1) al Constituției, fidelitatea față de țară este sacră. Niciun alt scop și nicio altă valoare nu ar putea justifica încălcarea acestei îndatoriri. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
§1 Noțiunea de îndatoriri fundamentale 

    Îndatoririle fundamentale ale cetățenilor consacrate în Capitolul III, Titlul II din Constituția României se referă la acele obligații considerate esențiale de către legiuitorul constituant pentru a fi reglementate într-un capitol distinct al Legii fundamentale și care au menirea de a asigura realizarea scopurilor societății. Din multitudinea de obligații pe care un cetățean le poate avea, din multitudinea de raporturi juridice – inclusiv alte raporturi constituționale – în care intră, numai unele au valoare de îndatoriri fundamentale, anume cele prevăzute expres în Capitolul III, Titlul II al Constituției României. [ Mai mult... ] 

Drept administrativ, Vol I, ediția 4
    Obligativitatea depunerii jurământului decurge tot din prevederile constituționale [art. 54 alin. (2) din Constituția republicată] în conformitate cu care cetățenii cărora le sunt încredințate funcții publice, ca expresie aobligației de fidelitate față de țară, trebuie să depună jurământul cerut de lege, în fața Președintelui. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Constituția:
Dreptul de proprietate privată
Libertatea economică
Dreptul la moștenire
Nivelul de trai
Familia
Protecția copiilor și a tinerilor
Protecția persoanelor cu handicap
Dreptul de petiționare
Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică
Restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți
Fidelitatea față de țară
Apărarea țării
Contribuții financiare
Exercitarea drepturilor și a libertăților
Numirea și rolul
Exercitarea atribuțiilor
Raportul în fața Parlamentului
Rolul și structura
Alegerea Camerelor
Durata mandatului
Organizarea internă
Reviste:
Modalitățile obligațiilor și abuzul de drept în reglementarea noului Cod civil
Abuzul de drept nu este generator de drepturi; nu poate fi fundament al unei pretenții
Măsura reducerii temporare a salariului personalului bugetar cu 25%. Marja de apreciere a statului. Invocarea încălcării art. 1 din Primul Protocol adițional la Convenție
Aspecte argumentative și legislative privind domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale
Revista Curierul Judiciar nr. 8/2017
Statutul judecătorilor Curții Constituționale
Doctrină:
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept administrativ, Vol I, ediția 4
;
se încarcă...