Economia și finanțele publice | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
TITLUL III Autoritățile publice TITLUL V Curtea Constituțională

TITLUL IV Economia și finanțele publice

ARTICOLUL 135 Economia Practică judiciară (47), Reviste (6), Doctrină (5), Referințe în cărți (1)

(1) Economia României este economie de piață, bazată pe libera inițiativă și concurență. Practică judiciară (5), Reviste (7), Doctrină (2)

(2) Statul trebuie să asigure: Practică judiciară (3), Reviste (4)

a) libertatea comerțului, protecția concurenței loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producție; Practică judiciară (12), Reviste (3), Doctrină (2)

b) protejarea intereselor naționale în activitatea economică, financiară și valutară; Practică judiciară (17), Doctrină (1)

c) stimularea cercetării științifice și tehnologice naționale, a artei și protecția dreptului de autor; Practică judiciară (2)

d) exploatarea resurselor naturale, în concordanță cu interesul național; Practică judiciară (2), Reviste (1)

e) refacerea și ocrotirea mediului înconjurător, precum și menținerea echilibrului ecologic; Practică judiciară (1), Reviste (3)

f) crearea condițiilor necesare pentru creșterea calității vieții; Practică judiciară (10), Reviste (1)

g) aplicarea politicilor de dezvoltare regională în concordanță cu obiectivele Uniunii Europene. Practică judiciară (3), Reviste (1)

ARTICOLUL 136 Proprietatea Jurisprudență (1), Practică judiciară (43), Reviste (6), Doctrină (5), Referințe în cărți (3)

(1) Proprietatea este publică sau privată. Practică judiciară (2), Doctrină (2)

(2) Proprietatea publică este garantată și ocrotită prin lege și aparține statului sau unităților administrativ-teritoriale. Practică judiciară (20), Reviste (2), Doctrină (3)

(3) Bogățiile de interes public ale subsolului, spațiul aerian, apele cu potențial energetic valorificabil, de interes național, plajele, marea teritorială, resursele naturale ale zonei economice și ale platoului continental, precum și alte bunuri stabilite de legea organică, fac obiectul exclusiv al proprietății publice. Practică judiciară (17), Reviste (2), Doctrină (5)

(4) Bunurile proprietate publică sunt inalienabile. În condițiile legii organice, ele pot fi date în administrare regiilor autonome ori instituțiilor publice sau pot fi concesionate ori închiriate; de asemenea, ele pot fi date în folosință gratuită instituțiilor de utilitate publică. Practică judiciară (37), Reviste (5), Doctrină (7)

(5) Proprietatea privată este inviolabilă, în condițiile legii organice. Practică judiciară (24), Reviste (4), Doctrină (3)

ARTICOLUL 137 Sistemul financiar Practică judiciară (7), Reviste (2), Doctrină (1)

(1) Formarea, administrarea, întrebuințarea și controlul resurselor financiare ale statului, ale unităților administrativ-teritoriale și ale instituțiilor publice sunt reglementate prin lege. Practică judiciară (20), Reviste (1)

(2) Moneda națională este leul, iar subdiviziunea acestuia, banul. În condițiile aderării la Uniunea Europeană, prin lege organică se poate recunoaște circulația și înlocuirea monedei naționale cu aceea a Uniunii Europene. Practică judiciară (7), Reviste (1)

ARTICOLUL 138 Bugetul public național Practică judiciară (9), Reviste (1), Doctrină (1), Referințe în cărți (1)

(1) Bugetul public național cuprinde bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele locale ale comunelor, ale orașelor și ale județelor. Practică judiciară (1)

(2) Guvernul elaborează anual proiectul bugetului de stat și pe cel al asigurărilor sociale de stat, pe care le supune, separat, aprobării Parlamentului. Practică judiciară (8), Reviste (1), Doctrină (1)

(3) Dacă legea bugetului de stat și legea bugetului asigurărilor sociale de stat nu au fost adoptate cu cel puțin 3 zile înainte de expirarea exercițiului bugetar, se aplică în continuare bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat ale anului precedent, până la adoptarea noilor bugete.

(4) Bugetele locale se elaborează, se aprobă și se execută în condițiile legii. Practică judiciară (1)

(5) Nici o cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanțare. Practică judiciară (73), Reviste (4), Doctrină (1)

ARTICOLUL 139 Impozite, taxe și alte contribuții Practică judiciară (23), Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Impozitele, taxele și orice alte venituri ale bugetului de stat și ale bugetului asigurărilor sociale de stat se stabilesc numai prin lege. Practică judiciară (18), Reviste (3)

(2) Impozitele și taxele locale se stabilesc de consiliile locale sau județene, în limitele și în condițiile legii. Practică judiciară (11), Reviste (2)

(3) Sumele reprezentând contribuțiile la constituirea unor fonduri se folosesc, în condițiile legii, numai potrivit destinației acestora. Practică judiciară (3), Reviste (1)

ARTICOLUL 140 Curtea de Conturi Practică judiciară (22), Reviste (6), Doctrină (4)

(1) Curtea de Conturi exercită controlul asupra modului de formare, de administrare și de întrebuințare a resurselor financiare ale statului și ale sectorului public. În condițiile legii organice, litigiile rezultate din activitatea Curții de Conturi se soluționează de instanțele judecătorești specializate. Practică judiciară (11), Reviste (2)

(2) Curtea de Conturi prezintă anual Parlamentului un raport asupra conturilor de gestiune ale bugetului public național din exercițiul bugetar expirat, cuprinzând și neregulile constatate.

(3) La cererea Camerei Deputaților sau a Senatului, Curtea de Conturi controlează modul de gestionare a resurselor publice și raportează despre cele constatate.

(4) Consilierii de conturi sunt numiți de Parlament pentru un mandat de 9 ani, care nu poate fi prelungit sau înnoit. Membrii Curții de Conturi sunt independenți în exercitarea mandatului lor și inamovibili pe toată durata acestuia. Ei sunt supuși incompatibilităților prevăzute de lege pentru judecători.

(5) Curtea de Conturi se înnoiește cu o treime din consilierii de conturi numiți de Parlament, din 3 în 3 ani, în condițiile prevăzute de legea organică a Curții.

(6) Revocarea membrilor Curții de Conturi se face de către Parlament, în cazurile și condițiile prevăzute de lege.

ARTICOLUL 141 Consiliul Economic și Social Practică judiciară (5), Reviste (1), Doctrină (2), Referințe în cărți (1)

Consiliul Economic și Social este organ consultativ al Parlamentului și al Guvernului în domeniile de specialitate stabilite prin legea sa organică de înființare, organizare și funcționare. Practică judiciară (3)

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...