Economia | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Economia și finanțele publice -
ARTICOLUL 135
Economia Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (6)

(1) Economia României este economie de piață, bazată pe libera inițiativă și concurență. Jurisprudență, Reviste (14), Doctrină (2)

(2) Statul trebuie să asigure: Jurisprudență, Reviste (10)

a) libertatea comerțului, protecția concurenței loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producție; Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (2)

b) protejarea intereselor naționale în activitatea economică, financiară și valutară; Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (1)

c) stimularea cercetării științifice și tehnologice naționale, a artei și protecția dreptului de autor; Jurisprudență

d) exploatarea resurselor naturale, în concordanță cu interesul național; Jurisprudență, Reviste (3)

e) refacerea și ocrotirea mediului înconjurător, precum și menținerea echilibrului ecologic; Jurisprudență, Reviste (5)

f) crearea condițiilor necesare pentru creșterea calității vieții; Jurisprudență, Reviste (4)

g) aplicarea politicilor de dezvoltare regională în concordanță cu obiectivele Uniunii Europene. Jurisprudență, Reviste (3)

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    618 Înstrăinările construcțiilor către stat, făcute în condițiile Decretului nr. 223/1974 de către proprietarii care au părăsit țara, erau însă obligatorii, așa că preluarea a fost abuzivă, iar aceștia sunt îndreptățiți la restituirea în natură. Dispozițiile contrare de la art. 1.4. pct. B pct. 2 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 10/2001, aprobate prin H.G. nr. 498/2003, nu au temei legal. A se vedea I.C.C.J., Secția civilă și de proprietate intelectuală, decizia nr. 1012/2005, în BC nr. 1/2006, p. 15-16. Tot astfel, s-a decis că „Excluderea prin intermediul art. 1.4. pct. B pct. 2 din Normele aprobate prin H.G. nr. 498/2003, a imobilelor înstrăinate statului în baza Decretului nr. 223/1974, din categoria imobilelor preluate abuziv, și astfel din categoria imobilelor ce pot face obiectul unei restituiri, este nelegală, aceste prevederi fiindcontrare atât dispozițiilor art. 135 și 41 din Constituția României, cât și art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenția europeană a drepturilor omului” (I.C.C.J., Secția de contencios administrativ și fiscal, decizia nr. 5732/2005, în BC nr. 1/2006, p. 7). Instanța Supremă a avut în vedere prevederile constituționale, așa cum erau ele în vigoare la data intrării în vigoare a H.G. nr. 498/2003. După republicarea Constituției, în urma revizuirii sale, conținutul acestor prevederi se regăsește în art. 44 alin. (2) teza I și art. 136 alin. (5), care garantează dreptul de proprietate privată și consacră caracterul inviolabil al acestei proprietăți, în condițiile legii organice. Facem precizarea că noile Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 10/2001, aprobate prin H.G. nr. 250/2007, prin art. 1.4. pct. B includ expres preluările de imobile realizate în temeiul Decretului nr. 223/1974 în categoria preluărilor abuzive, cu îndreptățirea foștilor proprietari de a obține măsuri reparatorii în condițiile Legii nr. 10/2001. [ Mai mult... ] 

Drepturile acționarilor, ediția 3
    Dispoziții aplicabile dreptului de proprietate asupra acțiunilor sunt relevate și de art. 135 și art. 136 din Constituția României. Astfel, în art. 135 alin. (2) lit. a) se instituie obligația statului de aasigura libertatea comerțului, iar în art. 136 alin. (5) se consacră principiul inviolabilității proprietății private, „în condițiile legii organice” (s.n.). Această prevedere indică în mod indirect faptul că orice limitare aprincipiului inviolabilității proprietății private nu poate fi adusă decât prin lege organică. [ Mai mult... ] 

Legislația concurenței. Comentarii și explicații, ediția 1
    Analiza efectuată în baza art. 46 alin. (9) din Legea concurenței va trebui să fie efectuată cu maximă atenție și responsabilitate, astfel încât să fie evitate erorile care ar conduce la afectarea sau chiar blocarea unei investiții, fără ca acest lucru să fie necesar, dincolo de orice dubiu (eroare de tipul II sau „fals pozitiv”). Este posibil ca adunarea informațiilor necesare analizei să se dovedească un proces dificil sau să existe dubii nesusținute de elemente concrete. În astfel de situații se impune ca art. 46 alin. (9) să nu fie folosit pentru abloca otranzacție. Se reține astfel că, în caz de dubiu, trebuie să primeze principiul libertății economice, consacrat de art. 135 din Constituția României. În situațiile în care dobânditorul controlului este oîntreprindere dintr-o altă țară membră aUniunii Europene, la principiul constituțional menționat se adaugă principiul libertății de circulație acapitalurilor și principiul libertății de circulație abunurilor și serviciilor, prevăzute de Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, menite să garanteze existența și buna funcționare apieței interne aUniunii Europene. Aceasta este, de altfel, și semnificația expresiei „cu respectarea competenței Comisiei Europene în acest domeniu” în cadrul art. 46 alin. (9) din Legea concurenței, care are în vedere neafectarea libertăților fundamentale ale Uniunii Europene menționate mai sus [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    § 1. Economia de piață 
    În funcție de modul concret în care sunt fundamentate și adoptate deciziile în economia contemporană, întâlnim două sisteme economice de organizare și funcționare a economiei de schimb: sistemul economiei de piață și sistemul economiei de comandă (centralizate). Departajarea între cele două mari sisteme se realizează luându-se în considerare gradul de libertate a agenților economici și caracteristicile mecanismului de reglare (R.G. Lipsey, K.A. Chrystal, Economia pozitivă, p. 37-41). [ Mai mult... ] 

Drept administrativ, Vol II, ediția 4
    În ceea ce privește reglementarea constituțională aproprietății, în doctrina administrativă actuală se apreciază că pot fi avute în vedere două categorii de dispoziții: dispoziții în care este reglementată expres instituția proprietății, fiind vorba de art. 44 și art. 136, și dispoziții în care regăsim proprietatea reglementată implicit, ca de exemplu, art. 135, intitulat economia, art. 56 referitor la contribuțiile financiare etc. (V. Vedinaș, op. cit., 2017, p. 476). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Constituția:
Statutul judecătorilor
Instanțele judecătorești
Caracterul public al dezbaterilor
Folosirea limbii materne și a interpretului în justiție
Folosirea căilor de atac
Poliția instanțelor
Rolul Ministerului Public
Statutul procurorilor
Rolul și structura
Atribuții
Economia
Proprietatea
Sistemul financiar
Bugetul public național
Impozite, taxe și alte contribuții
Curtea de Conturi
Consiliul Economic și Social
Structura
Condiții pentru numire
Incompatibilități
Independența și inamovibilitatea
Reviste:
Noțiunea de interes public, între definiții juridice și speculații economice/La notion d’intérêt public, entre définitions juridiques et spéculations économiques/The notion of public interest, between legal definitions and economic speculations
Revista Curierul Judiciar nr. 11/2018
Ce e prea mult strică: Despre eficiență în sistemele de publicitate (i)mobiliară
Prolegomene pentru dreptul litoralului
Admitere excepție de neconstituționalitate. Dispozițiile art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 5 alin. (2), art. 6 - 8, în special art. 8 alin. (1), (3) și (5), art. 10 și ale art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, precum și a legii în ansamblul său
Remunerația minimă echitabilă - problemă controversată în practica organismelor de gestiune colectivă?
2. Ajutorul de stat și procedura de executare a hotărârilor judecătorești și a altor titluri executorii din materia ajutorului de stat, în contextul dreptului intern și a normelor Uniunii Europene
Cauțiunea. Analiză din prisma achizițiilor publice și barometru al liberului acces la justiție
Limitele libertății de a contracta în afaceri: în căutarea unor repere în materia "bunelor moravuri"
Revista Curierul Judiciar nr. 9/2019
Doctrină:
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Legislația concurenței. Comentarii și explicații, ediția 1
Drepturile acționarilor, ediția 3
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
;
se încarcă...