Drepturile și libertățile fundamentale | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL I Dispoziții comune CAPITOLUL III Îndatoririle fundamentale

TITLUL II Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale -
CAPITOLUL II
Drepturile și libertățile fundamentale Referințe în cărți (1)

ARTICOLUL 22 Dreptul la viață și la integritate fizică și psihică Practică judiciară (46), Reviste (7), Doctrină (3)

(1) Dreptul la viață, precum și dreptul la integritate fizică și psihică ale persoanei sunt garantate. Practică judiciară (14), Reviste (4)

(2) Nimeni nu poate fi supus torturii și nici unui fel de pedeapsă sau de tratament inuman ori degradant. Practică judiciară (3), Reviste (1)

(3) Pedeapsa cu moartea este interzisă. Practică judiciară (4)

ARTICOLUL 23 Libertatea individuală Jurisprudență (3), Practică judiciară (288), Reviste (24), Doctrină (3)

(1) Libertatea individuală și siguranța persoanei sunt inviolabile. Practică judiciară (31), Reviste (4)

(2) Percheziționarea, reținerea sau arestarea unei persoane sunt permise numai în cazurile și cu procedura prevăzute de lege. Practică judiciară (24)

(3) Reținerea nu poate depăși 24 de ore. Practică judiciară (6), Reviste (1)

(4) Arestarea preventivă se dispune de judecător și numai în cursul procesului penal. Jurisprudență (3), Practică judiciară (9)

(5) În cursul urmăririi penale arestarea preventivă se poate dispune pentru cel mult 30 de zile și se poate prelungi cu câte cel mult 30 de zile, fără ca durata totală să depășească un termen rezonabil, și nu mai mult de 180 de zile. Practică judiciară (5)

(6) În faza de judecată instanța este obligată, în condițiile legii, să verifice periodic, și nu mai târziu de 60 de zile, legalitatea și temeinicia arestării preventive și să dispună, de îndată, punerea în libertate a inculpatului, dacă temeiurile care au determinat arestarea preventivă au încetat sau dacă instanța constată că nu există temeiuri noi care să justifice menținerea privării de libertate. Practică judiciară (4)

(7) Încheierile instanței privind măsura arestării preventive sunt supuse căilor de atac prevăzute de lege. Practică judiciară (10)

(8) Celui reținut sau arestat i se aduc de îndată la cunoștință, în limba pe care o înțelege, motivele reținerii sau ale arestării, iar învinuirea, în cel mai scurt termen; învinuirea se aduce la cunoștință numai în prezența unui avocat, ales sau numit din oficiu. Practică judiciară (7), Reviste (2)

(9) Punerea în libertate a celui reținut sau arestat este obligatorie, dacă motivele acestor măsuri au dispărut, precum și în alte situații prevăzute de lege. Practică judiciară (3), Reviste (1)

(10) Persoana arestată preventiv are dreptul să ceară punerea sa în libertate provizorie, sub control judiciar sau pe cauțiune. Practică judiciară (22)

(11) Până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești de condamnare, persoana este considerată nevinovată. Practică judiciară (59), Reviste (14), Doctrină (3)

(12) Nici o pedeapsă nu poate fi stabilită sau aplicată decât în condițiile și în temeiul legii. Practică judiciară (14), Reviste (8)

(13) Sancțiunea privativă de libertate nu poate fi decât de natură penală. Practică judiciară (1)

ARTICOLUL 24 Dreptul la apărare Jurisprudență (2), Practică judiciară (244), Reviste (38), Doctrină (3), Referințe în cărți (1)

(1) Dreptul la apărare este garantat. Practică judiciară (93), Reviste (12), Doctrină (2)

(2) În tot cursul procesului, părțile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu. Practică judiciară (13), Reviste (3), Doctrină (1)

ARTICOLUL 25 Libera circulație Jurisprudență (1), Practică judiciară (150), Reviste (10), Doctrină (4)

(1) Dreptul la liberă circulație, în țară și în străinătate, este garantat. Legea stabilește condițiile exercitării acestui drept. Practică judiciară (17), Reviste (4)

(2) Fiecărui cetățean îi este asigurat dreptul de a-și stabili domiciliul sau reședința în orice localitate din țară, de a emigra, precum și de a reveni în țară. Practică judiciară (8), Doctrină (1)

ARTICOLUL 26 Viața intimă, familială și privată Jurisprudență (1), Practică judiciară (59), Reviste (28), Doctrină (4), Referințe în cărți (2)

(1) Autoritățile publice respectă și ocrotesc viața intimă, familială și privată. Practică judiciară (16), Reviste (5), Doctrină (3)

(2) Persoana fizică are dreptul să dispună de ea însăși, dacă nu încalcă drepturile și libertățile altora, ordinea publică sau bunele moravuri. Practică judiciară (5), Reviste (7), Doctrină (1)

ARTICOLUL 27 Inviolabilitatea domiciliului Practică judiciară (15), Reviste (7), Doctrină (2), Referințe în cărți (1)

(1) Domiciliul și reședința sunt inviolabile. Nimeni nu poate pătrunde sau rămâne în domiciliul ori în reședința unei persoane fără învoirea acesteia. Practică judiciară (5), Doctrină (2)

(2) De la prevederile alineatului (1) se poate deroga prin lege pentru următoarele situații: Reviste (1), Doctrină (1)

a) executarea unui mandat de arestare sau a unei hotărâri judecătorești;

b) înlăturarea unei primejdii privind viața, integritatea fizică sau bunurile unei persoane; Practică judiciară (1)

c) apărarea securității naționale sau a ordinii publice;

d) prevenirea răspândirii unei epidemii.

(3) Percheziția se dispune de judecător și se efectuează în condițiile și în formele prevăzute de lege. Practică judiciară (2), Doctrină (1)

(4) Perchezițiile în timpul nopții sunt interzise, în afară de cazul infracțiunilor flagrante. Doctrină (1)

ARTICOLUL 28 Secretul corespondenței Jurisprudență (1), Practică judiciară (136), Reviste (10), Doctrină (3)

Secretul scrisorilor, al telegramelor, al altor trimiteri poștale, al convorbirilor telefonice și al celorlalte mijloace legale de comunicare este inviolabil.

ARTICOLUL 29 Libertatea conștiinței Jurisprudență (1), Practică judiciară (93), Reviste (9), Doctrină (2)

(1) Libertatea gândirii și a opiniilor, precum și libertatea credințelor religioase nu pot fi îngrădite sub nici o formă. Nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credință religioasă, contrare convingerilor sale. Practică judiciară (8), Reviste (2)

(2) Libertatea conștiinței este garantată; ea trebuie să se manifeste în spirit de toleranță și de respect reciproc. Practică judiciară (7), Reviste (1), Doctrină (1)

(3) Cultele religioase sunt libere și se organizează potrivit statutelor proprii, în condițiile legii. Practică judiciară (8), Reviste (3)

(4) În relațiile dintre culte sunt interzise orice forme, mijloace, acte sau acțiuni de învrăjbire religioasă. Practică judiciară (3)

(5) Cultele religioase sunt autonome față de stat și se bucură de sprijinul acestuia, inclusiv prin înlesnirea asistenței religioase în armată, în spitale, în penitenciare, în azile și în orfelinate. Practică judiciară (9), Reviste (3)

(6) Părinții sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educația copiilor minori a căror răspundere le revine. Practică judiciară (1), Reviste (2)

ARTICOLUL 30 Libertatea de exprimare Jurisprudență (1), Practică judiciară (76), Reviste (9), Doctrină (5), Referințe în cărți (1)

(1) Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credințelor și libertatea creațiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile. Practică judiciară (21), Reviste (6)

(2) Cenzura de orice fel este interzisă. Practică judiciară (7), Reviste (1)

(3) Libertatea presei implică și libertatea de a înființa publicații. Practică judiciară (3)

(4) Nici o publicație nu poate fi suprimată. Practică judiciară (1), Reviste (1)

(5) Legea poate impune mijloacelor de comunicare în masă obligația de a face publică sursa finanțării.

(6) Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viața particulară a persoanei și nici dreptul la propria imagine. Practică judiciară (45), Reviste (10), Doctrină (1)

(7) Sunt interzise de lege defăimarea țării și a națiunii, îndemnul la război de agresiune, la ură națională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violență publică, precum și manifestările obscene, contrare bunelor moravuri. Reviste (2), Doctrină (3)

(8) Răspunderea civilă pentru informația sau pentru creația adusă la cunoștință publică revine editorului sau realizatorului, autorului, organizatorului manifestării artistice, proprietarului mijlocului de multiplicare, al postului de radio sau de televiziune, în condițiile legii. Delictele de presă se stabilesc prin lege. Practică judiciară (16), Reviste (2)

ARTICOLUL 31 Dreptul la informație Practică judiciară (54), Reviste (5), Doctrină (5)

(1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informație de interes public nu poate fi îngrădit. Practică judiciară (22), Reviste (2)

(2) Autoritățile publice, potrivit competențelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetățenilor asupra treburilor publice și asupra problemelor de interes personal. Practică judiciară (34), Reviste (3)

(3) Dreptul la informație nu trebuie să prejudicieze măsurile de protecție a tinerilor sau securitatea națională. Practică judiciară (4), Reviste (4)

(4) Mijloacele de informare în masă, publice și private, sunt obligate să asigure informarea corectă a opiniei publice. Practică judiciară (7)

(5) Serviciile publice de radio și de televiziune sunt autonome. Ele trebuie să garanteze grupurilor sociale și politice importante exercitarea dreptului la antenă. Organizarea acestor servicii și controlul parlamentar asupra activității lor se reglementează prin lege organică. Practică judiciară (2), Reviste (1), Doctrină (1)

ARTICOLUL 32 Dreptul la învățătură Practică judiciară (19), Reviste (1), Doctrină (2)

(1) Dreptul la învățătură este asigurat prin învățământul general obligatoriu, prin învățământul liceal și prin cel profesional, prin învățământul superior, precum și prin alte forme de instrucție și de perfecționare. Practică judiciară (3), Reviste (1)

(2) Învățământul de toate gradele se desfășoară în limba română. În condițiile legii, învățământul se poate desfășura și într-o limbă de circulație internațională. Practică judiciară (5)

(3) Dreptul persoanelor aparținând minorităților naționale de a învăța limba lor maternă și dreptul de a putea fi instruite în această limbă sunt garantate; modalitățile de exercitare a acestor drepturi se stabilesc prin lege. Practică judiciară (1), Reviste (2)

(4) Învățământul de stat este gratuit, potrivit legii. Statul acordă burse sociale de studii copiilor și tinerilor proveniți din familii defavorizate și celor instituționalizați, în condițiile legii.

(5) Învățământul de toate gradele se desfășoară în unități de stat, particulare și confesionale, în condițiile legii. Reviste (2)

(6) Autonomia universitară este garantată. Practică judiciară (10), Reviste (2)

(7) Statul asigură libertatea învățământului religios, potrivit cerințelor specifice fiecărui cult. În școlile de stat, învățământul religios este organizat și garantat prin lege. Reviste (2)

ARTICOLUL 33 Accesul la cultură Practică judiciară (42), Doctrină (1)

(1) Accesul la cultură este garantat, în condițiile legii. Practică judiciară (2)

(2) Libertatea persoanei de a-și dezvolta spiritualitatea și de a accede la valorile culturii naționale și universale nu poate fi îngrădită. Practică judiciară (2)

(3) Statul trebuie să asigure păstrarea identității spirituale, sprijinirea culturii naționale, stimularea artelor, protejarea și conservarea moștenirii culturale, dezvoltarea creativității contemporane, promovarea valorilor culturale și artistice ale României în lume.

ARTICOLUL 34 Dreptul la ocrotirea sănătății Practică judiciară (26), Reviste (6), Doctrină (2), Referințe în cărți (1)

(1) Dreptul la ocrotirea sănătății este garantat. Practică judiciară (2), Reviste (1)

(2) Statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei și a sănătății publice. Practică judiciară (2), Reviste (1)

(3) Organizarea asistenței medicale și a sistemului de asigurări sociale pentru boală, accidente, maternitate și recuperare, controlul exercitării profesiilor medicale și a activităților paramedicale, precum și alte măsuri de protecție a sănătății fizice și mentale a persoanei se stabilesc potrivit legii. Practică judiciară (1)

ARTICOLUL 35 Dreptul la mediu sănătos Jurisprudență (1), Practică judiciară (15), Reviste (3), Doctrină (1), Referințe în cărți (1)

(1) Statul recunoaște dreptul oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos și echilibrat ecologic. Practică judiciară (3), Reviste (3)

(2) Statul asigură cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept. Practică judiciară (2)

(3) Persoanele fizice și juridice au îndatorirea de a proteja și a ameliora mediul înconjurător. Practică judiciară (1), Reviste (1)

ARTICOLUL 36 Dreptul de vot Practică judiciară (38), Doctrină (4), Referințe în cărți (1)

(1) Cetățenii au drept de vot de la vârsta de 18 ani, împliniți până în ziua alegerilor inclusiv. Practică judiciară (5)

(2) Nu au drept de vot debilii sau alienații mintal, puși sub interdicție, și nici persoanele condamnate, prin hotărâre judecătorească definitivă, la pierderea drepturilor electorale. Practică judiciară (4), Reviste (1)

ARTICOLUL 37 Dreptul de a fi ales Practică judiciară (15), Reviste (2), Doctrină (3), Referințe în cărți (1)

(1) Au dreptul de a fi aleși cetățenii cu drept de vot care îndeplinesc condițiile prevăzute în articolul 16 alineatul (3), dacă nu le este interzisă asocierea în partide politice, potrivit articolului 40 alineatul (3). Practică judiciară (1), Reviste (2), Doctrină (2)

(2) Candidații trebuie să fi împlinit, până în ziua alegerilor inclusiv, vârsta de cel puțin 23 de ani pentru a fi aleși în Camera Deputaților sau în organele administrației publice locale, vârsta de cel puțin 33 de ani pentru a fi aleși în Senat și vârsta de cel puțin 35 de ani pentru a fi aleși în funcția de Președinte al României. Practică judiciară (1), Reviste (1)

ARTICOLUL 38 Dreptul de a fi ales în Parlamentul European Practică judiciară (34), Reviste (1), Doctrină (3)

În condițiile aderării României la Uniunea Europeană, cetățenii români au dreptul de a alege și de a fi aleși în Parlamentul European. Practică judiciară (5), Reviste (2)

ARTICOLUL 39 Libertatea întrunirilor Practică judiciară (7), Reviste (10), Doctrină (2)

Mitingurile, demonstrațiile, procesiunile sau orice alte întruniri sunt libere și se pot organiza și desfășura numai în mod pașnic, fără nici un fel de arme. Practică judiciară (1)

ARTICOLUL 40 Dreptul de asociere Jurisprudență (1), Practică judiciară (24), Reviste (4), Doctrină (5)

(1) Cetățenii se pot asocia liber în partide politice, în sindicate, în patronate și în alte forme de asociere. Practică judiciară (37), Reviste (2), Doctrină (1)

(2) Partidele sau organizațiile care, prin scopurile ori prin activitatea lor, militează împotriva pluralismului politic, a principiilor statului de drept ori a suveranității, a integrității sau a independenței României sunt neconstituționale. Jurisprudență (1), Practică judiciară (9), Doctrină (1)

(3) Nu pot face parte din partide politice judecătorii Curții Constituționale, avocații poporului, magistrații, membrii activi ai armatei, polițiștii și alte categorii de funcționari publici stabilite prin lege organică. Practică judiciară (4), Reviste (5), Doctrină (4)

(4) Asociațiile cu caracter secret sunt interzise. Doctrină (1)

ARTICOLUL 41 Munca și protecția socială a muncii Jurisprudență (1), Practică judiciară (693), Reviste (30), Doctrină (4), Referințe în cărți (1)

(1) Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupației, precum și a locului de muncă este liberă. Practică judiciară (66), Reviste (24), Doctrină (3)

(2) Salariații au dreptul la măsuri de protecție socială. Acestea privesc securitatea și sănătatea salariaților, regimul de muncă al femeilor și al tinerilor, instituirea unui salariu minim brut pe țară, repausul săptămânal, concediul de odihnă plătit, prestarea muncii în condiții deosebite sau speciale, formarea profesională, precum și alte situații specifice, stabilite prin lege. Practică judiciară (303), Reviste (11), Doctrină (4)

(3) Durata normală a zilei de lucru este, în medie, de cel mult 8 ore. Practică judiciară (10), Reviste (2), Doctrină (2)

(4) La muncă egală, femeile au salariu egal cu bărbații. Practică judiciară (41), Reviste (3)

(5) Dreptul la negocieri colective în materie de muncă și caracterul obligatoriu al convențiilor colective sunt garantate. Practică judiciară (166), Reviste (7), Doctrină (1)

ARTICOLUL 42 Interzicerea muncii forțate Practică judiciară (17), Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Munca forțată este interzisă. Practică judiciară (2), Reviste (1)

(2) Nu constituie muncă forțată: Practică judiciară (4)

a) activitățile pentru îndeplinirea îndatoririlor militare, precum și cele desfășurate, potrivit legii, în locul acestora, din motive religioase sau de conștiință; Practică judiciară (7)

b) munca unei persoane condamnate, prestată în condiții normale, în perioada de detenție sau de libertate condiționată;

c) prestațiile impuse în situația creată de calamități ori de alt pericol, precum și cele care fac parte din obligațiile civile normale stabilite de lege.

ARTICOLUL 43 Dreptul la grevă Practică judiciară (13), Reviste (3), Doctrină (1)

(1) Salariații au dreptul la grevă pentru apărarea intereselor profesionale, economice și sociale. Practică judiciară (2)

(2) Legea stabilește condițiile și limitele exercitării acestui drept, precum și garanțiile necesare asigurării serviciilor esențiale pentru societate. Practică judiciară (3), Reviste (2)

ARTICOLUL 44 Dreptul de proprietate privată Jurisprudență (1), Practică judiciară (573), Reviste (38), Doctrină (6), Referințe în cărți (2)

(1) Dreptul de proprietate, precum și creanțele asupra statului, sunt garantate. Conținutul și limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege. Practică judiciară (122), Reviste (18), Doctrină (4)

(2) Proprietatea privată este garantată și ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetățenii străini și apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate privată asupra terenurilor numai în condițiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană și din alte tratate internaționale la care România este parte, pe bază de reciprocitate, în condițiile prevăzute prin lege organică, precum și prin moștenire legală. Jurisprudență (1), Practică judiciară (104), Reviste (14), Doctrină (7), Proceduri (1)

(3) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă și prealabilă despăgubire. Jurisprudență (2), Practică judiciară (134), Reviste (9), Doctrină (3)

(4) Sunt interzise naționalizarea sau orice alte măsuri de trecere silită în proprietate publică a unor bunuri pe baza apartenenței sociale, etnice, religioase, politice sau de altă natură discriminatorie a titularilor. Practică judiciară (15), Reviste (2), Doctrină (1)

(5) Pentru lucrări de interes general, autoritatea publică poate folosi subsolul oricărei proprietăți imobiliare, cu obligația de a despăgubi proprietarul pentru daunele aduse solului, plantațiilor sau construcțiilor, precum și pentru alte daune imputabile autorității. Practică judiciară (12), Reviste (2), Doctrină (1)

(6) Despăgubirile prevăzute în alineatele (3) și (5) se stabilesc de comun acord cu proprietarul sau, în caz de divergență, prin justiție. Practică judiciară (19), Reviste (1), Doctrină (1)

(7) Dreptul de proprietate obligă la respectarea sarcinilor privind protecția mediului și asigurarea bunei vecinătăți, precum și la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului. Practică judiciară (15), Reviste (3), Doctrină (3)

(8) Averea dobândită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii se prezumă. Practică judiciară (16), Reviste (9), Doctrină (1)

(9) Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infracțiuni ori contravenții pot fi confiscate numai în condițiile legii. Practică judiciară (3), Reviste (2), Doctrină (2)

ARTICOLUL 45 Libertatea economică Practică judiciară (45), Reviste (24), Doctrină (5)

Accesul liber al persoanei la o activitate economică, libera inițiativă și exercitarea acestora în condițiile legii sunt garantate.

ARTICOLUL 46 Dreptul la moștenire Practică judiciară (22), Reviste (2), Doctrină (3), Referințe în cărți (1)

Dreptul la moștenire este garantat. Doctrină (1)

ARTICOLUL 47 Nivelul de trai Practică judiciară (87), Reviste (3), Doctrină (3)

(1) Statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică și de protecție socială, de natură să asigure cetățenilor un nivel de trai decent. Practică judiciară (80), Reviste (4), Doctrină (1)

(2) Cetățenii au dreptul la pensie, la concediu de maternitate plătit, la asistență medicală în unitățile sanitare de stat, la ajutor de șomaj și la alte forme de asigurări sociale publice sau private, prevăzute de lege. Cetățenii au dreptul și la măsuri de asistență socială, potrivit legii. Practică judiciară (57), Reviste (6)

ARTICOLUL 48 Familia Referințe (2), Practică judiciară (31), Reviste (8), Doctrină (1), Referințe în cărți (1)

(1) Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între soți, pe egalitatea acestora și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea, educația și instruirea copiilor. Referințe (2), Practică judiciară (2), Reviste (8), Doctrină (1)

(2) Condițiile de încheiere, de desfacere și de nulitate a căsătoriei se stabilesc prin lege. Căsătoria religioasă poate fi celebrată numai după căsătoria civilă. Practică judiciară (2), Reviste (4), Doctrină (1)

(3) Copiii din afara căsătoriei sunt egali în fața legii cu cei din căsătorie. Practică judiciară (23), Reviste (2)

ARTICOLUL 49 Protecția copiilor și a tinerilor Practică judiciară (77), Reviste (5), Doctrină (4)

(1) Copiii și tinerii se bucură de un regim special de protecție și de asistență în realizarea drepturilor lor. Practică judiciară (9), Reviste (2)

(2) Statul acordă alocații pentru copii și ajutoare pentru îngrijirea copilului bolnav ori cu handicap. Alte forme de protecție socială a copiilor și a tinerilor se stabilesc prin lege. Practică judiciară (10), Reviste (1)

(3) Exploatarea minorilor, folosirea lor în activități care le-ar dăuna sănătății, moralității sau care le-ar pune în primejdie viața ori dezvoltarea normală sunt interzise. Reviste (3)

(4) Minorii sub vârsta de 15 ani nu pot fi angajați ca salariați. Reviste (1), Doctrină (1)

(5) Autoritățile publice au obligația să contribuie la asigurarea condițiilor pentru participarea liberă a tinerilor la viața politică, socială, economică, culturală și sportivă a țării.

ARTICOLUL 50 Protecția persoanelor cu handicap Practică judiciară (10), Reviste (3), Doctrină (1)

Persoanele cu handicap se bucură de protecție specială. Statul asigură realizarea unei politici naționale de egalitate a șanselor, de prevenire și de tratament ale handicapului, în vederea participării efective a persoanelor cu handicap în viața comunității, respectând drepturile și îndatoririle ce revin părinților și tutorilor.

ARTICOLUL 51 Dreptul de petiționare Practică judiciară (61), Reviste (4), Doctrină (3)

(1) Cetățenii au dreptul să se adreseze autorităților publice prin petiții formulate numai în numele semnatarilor. Practică judiciară (9)

(2) Organizațiile legal constituite au dreptul să adreseze petiții exclusiv în numele colectivelor pe care le reprezintă. Practică judiciară (4)

(3) Exercitarea dreptului de petiționare este scutită de taxă. Practică judiciară (2)

(4) Autoritățile publice au obligația să răspundă la petiții în termenele și în condițiile stabilite potrivit legii. Practică judiciară (13), Reviste (2)

ARTICOLUL 52 Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică Practică judiciară (145), Reviste (10), Doctrină (6)

(1) Persoana vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluționarea în termenul legal a unei cereri, este îndreptățită să obțină recunoașterea dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea actului și repararea pagubei. Practică judiciară (59), Reviste (7), Doctrină (4)

(2) Condițiile și limitele exercitării acestui drept se stabilesc prin lege organică. Practică judiciară (25), Reviste (5), Doctrină (2)

(3) Statul răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare. Răspunderea statului este stabilită în condițiile legii și nu înlătură răspunderea magistraților care și-au exercitat funcția cu rea-credință sau gravă neglijență. Practică judiciară (93), Reviste (9), Doctrină (3)

ARTICOLUL 53 Restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți Practică judiciară (1176), Reviste (69), Doctrină (10), Comentarii expert (1)

(1) Exercițiul unor drepturi sau al unor libertăți poate fi restrâns numai prin lege și numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securității naționale, a ordinii, a sănătății ori a moralei publice, a drepturilor și a libertăților cetățenilor; desfășurarea instrucției penale; prevenirea consecințelor unei calamități naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav. Practică judiciară (126), Reviste (9), Doctrină (1)

(2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proporțională cu situația care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu și fără a aduce atingere existenței dreptului sau a libertății. Practică judiciară (136), Reviste (20), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...