Dreptul la mediu sănătos | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale - Drepturile și libertățile fundamentale -
ARTICOLUL 35
Dreptul la mediu sănătos Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (2)

(1) Statul recunoaște dreptul oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos și echilibrat ecologic. Jurisprudență, Reviste (5)

(2) Statul asigură cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept. Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Persoanele fizice și juridice au îndatorirea de a proteja și a ameliora mediul înconjurător. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    § 1. Noțiune, conținut normativ 
    Unul dintre drepturile nou-introduse – sub aspectul reglementării exprese – în Constituție prin Legea de revizuire nr. 429/2003 este și dreptul la un mediu sănătos. Desigur, protecția mediului nu este onoutate absolută în consacrarea constituțională. Textul inițial al Constituției făcea referire în Titlul IV, art. 134 alin. (2) lit. e) la obligația statului de aasigura „refacerea și ocrotirea mediului înconjurător, precum și menținerea echilibrului ecologic”. În contextul reglementării principiilor constituționale ale economiei și finanțelor publice, această obligație astatului subzistă în textul actualului art. 135 alin. (2) lit. e), fiind dublată însă de consacrarea expresă adreptului la un mediu sănătos, ca drept fundamental, în Titlul II, art. 35 din Constituției. A fost odecizie firească alegiuitorului constituant derivat, care aavut în vedere atât importanța intrinsecă aacestui drept de „a treia generație”, cât și tendințele internaționale și europene în materie. Includerea acestui drept între drepturile fundamentale reflectă, evident, cerințele aderării la Uniunea Europeană, unde protecția mediului reprezintă una dintre prioritățile politicilor fundamentale ale Uniunii, ale statelor membre și ale societății civile. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
§1 Noțiune. Precizări introductive 

    Unul din drepturile nou-introduse în Constituție prin Legea de revizuire nr. 429/2003 este și dreptul la un mediu sănătos și echilibrat ecologic. Conceptul juridic de protecție a mediului nu este o noutate pentru legea fundamentală a României căci textul din 1991 al Constituției făcea referire în Titlul IV, art. 134 alin. (2) lit. e) la obligația statului de a asigura „refacerea și ocrotirea mediului înconjurător, precum și menținerea echilibrului ecologic”, tot așa cum în Titlul II, art. 41 alin. (6) includea în cadrul dreptului de proprietate și obligația oricărui titular al acestui drept de a respecta sarcinile privind protecția mediului. La obligațiile anterior stabilite în sarcina statului și a subiectelor individuale de drept se adaugă acum un drept fundamental proprio nomine, al cărui conținut normativ reia și dezvoltă dispozițiile deja existente. Completarea catalogului drepturilor fundamentale a fost o decizie firească a constituantului derivat, care a avut în vedere atât importanța intrinsecă a acestui drept, cât și tendințele internaționale și europene în materie. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Constituția:
Libera circulație
Viața intimă, familială și privată
Inviolabilitatea domiciliului
Secretul corespondenței
Libertatea conștiinței
Libertatea de exprimare
Dreptul la informație
Dreptul la învățătură
Accesul la cultură
Dreptul la ocrotirea sănătății
Dreptul la mediu sănătos
Dreptul de vot
Dreptul de a fi ales
Dreptul de a fi ales în Parlamentul European
Libertatea întrunirilor
Dreptul de asociere
Munca și protecția socială a muncii
Interzicerea muncii forțate
Dreptul la grevă
Dreptul de proprietate privată
Libertatea economică
Reviste:
Exclusivitatea medicilor veterinari în domeniul comercializării anumitor produse specifice și problematica înființării, organizării și funcționării farmaciilor veterinare, clarificate prin jurisprudența Curții Constituționale și a Curții de Justiției a Uniunii Europene/The exclusive competence of veterinarians to sell certain specific products and the question of the establishment, organization and operation of veterinary pharmacies, both clarified by the case-law of the Constitutional Court and of the Court of Justice of the European Union
Subiectul pasiv al dreptului la mediu
Înlăturarea exclusivității profesiunii de medic veterinar în activitatea de comercializare a produselor biologice, antiparazitare de uz special și medicamentelor de uz veterinar. Constituționalitate/Removal of the exclusivity of the veterinarian profession from the trade of biological, special use antiparasitic products and veterinary use medicine. Constitutionality
Constituționalizarea dreptului la un mediu sănătos și accesul la justiție în probleme de mediu
Evoluții în dreptul mediului la 100 de ani de la Marea Unire
Instrumentele de realizare a protecției mediului în România
Timbrul de mediu - O.U.G. nr. 9/2013. Dispoziții fiscale naționale contrare dreptului unional/Environmental stamp - GEO no. 9/2013. National tax provisions contrary to the Union law
Plan urbanistic. Neconcordanțe ori incompatibilități dintre norma legală din dreptul intern și dispozițiile Convenției europene a drepturilor omului
Codificarea urbanismului în România. Contextul european. Reflecții privind necesitatea unor abordări interdisciplinare
Drepturile colective centenare ale omului
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
;
se încarcă...