Dreptul la apărare | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale - Drepturile și libertățile fundamentale -
ARTICOLUL 24
Dreptul la apărare Jurisprudență, Reviste (60), Doctrină (4)

(1) Dreptul la apărare este garantat. Jurisprudență, Reviste (22), Doctrină (2)

(2) În tot cursul procesului, părțile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu. Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1
    463 C.A. Oradea, Secția comercială, de contencios administrativ și fiscal, dosarul nr. 8029/83/C/2006 – R, încheierea din 23 aprilie 2008, nepublicată. 
    464 Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței (M.Of. nr. 359 din 21 aprilie 2006), modificată și completată ulterior. 
    465 Convenție a Consiliului Europei, 28 ianuarie 1981.
[ Mai mult... ]
 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    § 1. Istoric 
    Dreptul la apărare constituie un drept fundamental de tradiție, în mod obișnuit încadrat în prima generație de drepturi, pentru garantarea căruia statul trebuie să se abțină de la orice ar putea limita posibilitățile unei persoane de ase apăra în instanță. Formularea sa constituțională nu acunoscut variații mari de-a lungul timpului, în sistemul juridic românesc reglementarea sa fiind în permanent acord cu prevederile Declarației Universale aDrepturilor Omului și ale Pactului Internațional privind Drepturile Civile și Politice, precum și cu dispozițiile art. 6 parag. 3 al Convenției europene adrepturilor omului. [ Mai mult... ] 

Drept constituțional și instituții politice. Vol I, ediția 15
    Vom observa că se folosesc frecvent termenii drept sau libertate. Astfel Constituția utilizează termenul drept, atunci când consacră dreptul la viață (art. 22), dreptul la apărare (art. 24), dreptul la informație (art. 31), dreptul de vot (art. 36) etc. În schimb Constituția folosește termenul libertate atunci când reglementează libertatea conștiinței (art. 29), libertatea de exprimare (art. 30), libertatea întrunirilor (art. 39) etc. Cum se explică această terminologie? Există, din punct de vedere juridic, deosebiri între drept și libertate? Vom observa că terminologia constituțională, deși nuanțată, desemnează osingură categorie juridică și anume dreptul fundamental. Astfel văzute lucrurile, vom observa că, juridicește, dreptul este olibertate, iar libertatea este un drept. Nu există deosebiri de natură juridică, suntem deci în prezența unei singure noțiuni juridice. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
§1 Istoric 

    Dreptul la apărare constituie un drept fundamental de tradiție, încadrat în prima generație de drepturi, pentru garantarea căruia statul trebuie să se abțină de la orice ar putea limita posibilitățile unei persoane de a se apăra într-un proces. Formularea sa constituțională nu a cunoscut modificări de substanță de-a lungul timpului, în sistemul juridic românesc reglementarea sa fiind în acord cu prevederile Declarației Universale a Drepturilor Omului (art. 11 parag. 1) ale Pactului Internațional privind Drepturile Civile și Politice și ulterior cu dispozițiile art. 6 parag. 3 al Convenției europene a drepturilor omului. [ Mai mult... ] 

Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
    Într-o speță, soluționată în recurs1, s-a decis că lăsarea admiterii cererii la voia instanței, nu circumscrie însă ideea existenței unei puteri discreționare de vreme ce dreptul la apărare este garantat constituțional [art. 24 alin. (1)] iar, față de anumite împrejurări,asistența avocatului se impune imperios. Asemenea împrejurări pot fi: domiciliul în străinătate și absența părții din țară, importanța și complexitatea cauzei, precum și asigurarea egalității în fața justiției atunci când adversarul părții care cere amânarea este reprezentat procesual printr-un avocat ales. 
    1 C.S.J., secția civilă, decizia nr. 4390/2001 (nepublicată).
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Constituția:
Capitala
Universalitatea
Egalitatea în drepturi
Cetățenii români în străinătate
Cetățenii străini și apatrizii
Extrădarea și expulzarea
Tratatele internaționale privind drepturile omului
Accesul liber la justiție
Dreptul la viață și la integritate fizică și psihică
Libertatea individuală
Dreptul la apărare
Libera circulație
Viața intimă, familială și privată
Inviolabilitatea domiciliului
Secretul corespondenței
Libertatea conștiinței
Libertatea de exprimare
Dreptul la informație
Dreptul la învățătură
Accesul la cultură
Dreptul la ocrotirea sănătății
Reviste:
Respectarea dreptului la apărare prin asistența judiciară gratuită
Soluții legislative neconstituționale consacrate prin Codul de procedură civilă (II)
Revizuire. Noul Cod de procedură penală. Admitere excepție de neconstituționalitate. Soluția legislativă cuprinsă în art. 453 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală, care nu limitează cazul de revizuire la cauza în care a fost invocată excepția de neconstituționalitate, este neconstituțională
Revista Curierul Judiciar nr. 2/2019
Este constituțională prevederea care impune modificarea cererii de chemare în judecată de către reclamant până la primul termen la care este legal citat?
CCR: Obligația organului judiciar de informare asupra schimbării încadrării juridice
Cerere de modificare a obligațiilor impuse la luarea măsurii preventive a arestului la domiciliu pentru ca inculpatul să meargă la cumpărături, la frizer, la medicul stomatolog și la cabinetul avocatului ales. Situații temeinic justificate
Supravegherea tehnică (I)
Dreptul de a beneficia de timpul și înlesnirile necesare pregătirii apărării în faza de urmărire penală și în faza de cameră preliminară
Obiectul și motivele revizuirii
Doctrină:
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Drept constituțional și instituții politice. Vol I, ediția 15
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
;
se încarcă...