Dreptul internațional și dreptul intern | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Principii generale -
ARTICOLUL 11
Dreptul internațional și dreptul intern Jurisprudență, Reviste (63), Doctrină (8)

(1) Statul român se obligă să îndeplinească întocmai și cu bună-credință obligațiile ce-i revin din tratatele la care este parte. Jurisprudență, Reviste (24), Doctrină (1)

(2) Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern. Jurisprudență, Reviste (27), Doctrină (4)

(3) În cazul în care un tratat la care România urmează să devină parte cuprinde dispoziții contrare Constituției, ratificarea lui poate avea loc numai după revizuirea Constituției. Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
    1 În accepțiunea art. 11 din Constituția României 2003.Referitor la tratatele ratificate de România în domeniul drepturilor omului, ase vedea V. Stoica, Drept civil. Drepturile reale patrimoniale, p. 223 (pct. 39 subsol). [ Mai mult... ] 

Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1
    Înalta Curte areținut că „această întrebare nu este utilă și pertinentă în cauză. Potrivit dispozițiilor art. 11 din Constituția României, tratatele ratificate de Parlament fac parte din dreptul intern. Convenția [e]uropeană a[d]repturilor [o]mului afost ratificată de România prin Legea nr. 30/1994, astfel că de la data ratificării aceasta face parte din dreptul intern, situație în care judecătorul național are obligația legală de aaplica prevederile [c]onvenției. Cazul reclamantei nu prezintă importanță din punct de vedere al dreptului comunitar, motiv pentru care Curtea Europeană de Justiție nu ar putea pronunța ohotărâre preliminară, situație în care este inutil ase trimite cererea spre soluționarea Curții. Întrebările preliminare propuse de recurentă sunt, așa cum s-a arătat și în cauza Banchero I., „manifest inadmisibile”572, pentru că judecătorul național, față de prevederile dreptului național, este pe deplin lămurit că în legislația națională Convenția [e]uropeană a[d]repturilor [o]mului constituie drept pozitiv, situația în care nu poate cere interpretarea Curții (cauza Mario Modesti573). Și celelalte întrebări derivate din prima întrebare își găsesc același răspuns ca cel prezentat mai înainte”. 
    572 Ordonanța Curții de Justiție din 19 martie 1993, cauza C-157/92, Banchero, Rec. 1993, p. I-1085. În plus, mai exact, termenul este „vădit inadmisibil” (n.n.). 
    573 Ordonanța Curții din 19 iulie 1996, cauza C-191/96, Mario Modesti, Rec. 1996, p. I-3937.
[ Mai mult... ]
 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    § 1. Raportul dintre dreptul internațional și dreptul intern 
    Pluralismul izvoarelor de drept în lumea contemporană justifică necesitatea unei norme constituționale care să precizeze modalitatea în care pot fi armonizate aceste surse, care nu sunt întotdeauna complementare. Corelația dintre reglementările internaționale și cele interne a fost lămurită în plan conceptual la începutul sec. al XX-lea. Multitudinea de instrumente internaționale adoptate în ultima jumătate de secol ridică însă problema modului de abordare și a consecințelor, mai ales juridice, ce rezultă dintr-o asemenea corelație. De-a lungul timpului, această chestiune a constituit subiectul unor ample dezbateri, prilej cu care s-au conturat, în principiu, două concepții cu privire la corelația dintre dreptul internațional cu dreptul intern: [ Mai mult... ] 

Drept internațional public. Vol. I, Vol 1, ediția 3
    Dispozițiile Constituției României (revizuită în anul 2003) cu privire la raportul dintre dreptul internațional și dreptul intern se găsesc în art. 11 și art. 20. [ Mai mult... ] 

Drept constituțional și instituții politice. Vol I, ediția 15
    Regulile morale, deși de obicei nu se aduc la îndeplinire, în caz de nevoie prin forța coercitivă astatului, trebuie sprijinite juridic în realizarea lor atunci când apără viața, libertatea și fericirea oamenilor. De aceea în Constituția României, referirile la ipostazele morale nu lipsesc. Aceste referiri constituționale asigură moralei eficiență, validitate. Astfel, spre exemplificare, art. 26, art. 30, ocrotesc „bunele moravuri”, art. 53 menționează „morala publică”. De asemenea, „buna-credință” care evident este, mai întâi, un concept moral este consacrată prin art. 11 și art. 57. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Constituția:
Statul român
Suveranitatea
Teritoriul
Unitatea poporului și egalitatea între cetățeni
Cetățenia
Dreptul la identitate
Românii din străinătate
Pluralismul și partidele politice
Sindicatele, patronatele și asociațiile profesionale
Relații internaționale
Dreptul internațional și dreptul intern
Simboluri naționale
Limba oficială
Capitala
Universalitatea
Egalitatea în drepturi
Cetățenii români în străinătate
Cetățenii străini și apatrizii
Extrădarea și expulzarea
Tratatele internaționale privind drepturile omului
Accesul liber la justiție
Reviste:
Unele aspecte critice sau controversate în legislația și doctrina românească din domeniul dreptului familiei
Stabilirea standardelor de integritate constituie o chestiune de oportunitate care intră în marja de apreciere a legiuitorului/The establishment of the integrity standards is a matter of opportunity that falls under the margin of appreciation of the legislator
Ordinea publică de drept internațional privat ca temei de refuz la executare a unei hotărâri arbitrale străine în procedura de exequator
Clasificarea tratatelor în legislația română: o falsă problemă?
Accesul liber la justiție în dreptul românesc actual*
Revista Curierul Judiciar nr. 6/2017
Revista Curierul Judiciar nr. 10/2018
Dreptul la demnitate. O perspectivă jurisprudențială
Revista Curierul Judiciar nr. 5/2019
Elemente de neconstituționalitate cu privire la art. 318 din Codul de procedură penală
Doctrină:
Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1
Drept internațional public. Vol. I, Vol 1, ediția 3
Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
Efectele hotărârilor CEDO și CJUE în dreptul intern, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Drept constituțional și instituții politice. Vol I, ediția 15
Drept administrativ, Vol I, ediția 4
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
;
se încarcă...