Dreptul de proprietate privată | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale - Drepturile și libertățile fundamentale -
ARTICOLUL 44
Dreptul de proprietate privată Jurisprudență, Reviste (104), Doctrină (8)

(1) Dreptul de proprietate, precum și creanțele asupra statului, sunt garantate. Conținutul și limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege. Jurisprudență, Reviste (38), Doctrină (5)

(2) Proprietatea privată este garantată și ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetățenii străini și apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate privată asupra terenurilor numai în condițiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană și din alte tratate internaționale la care România este parte, pe bază de reciprocitate, în condițiile prevăzute prin lege organică, precum și prin moștenire legală. Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (28), Doctrină (8), Proceduri (1)

(3) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă și prealabilă despăgubire. Jurisprudență, Reviste (19), Doctrină (4)

(4) Sunt interzise naționalizarea sau orice alte măsuri de trecere silită în proprietate publică a unor bunuri pe baza apartenenței sociale, etnice, religioase, politice sau de altă natură discriminatorie a titularilor. Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

(5) Pentru lucrări de interes general, autoritatea publică poate folosi subsolul oricărei proprietăți imobiliare, cu obligația de a despăgubi proprietarul pentru daunele aduse solului, plantațiilor sau construcțiilor, precum și pentru alte daune imputabile autorității. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(6) Despăgubirile prevăzute în alineatele (3) și (5) se stabilesc de comun acord cu proprietarul sau, în caz de divergență, prin justiție. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(7) Dreptul de proprietate obligă la respectarea sarcinilor privind protecția mediului și asigurarea bunei vecinătăți, precum și la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului. Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (3)

(8) Averea dobândită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii se prezumă. Jurisprudență, Reviste (13), Doctrină (1)

(9) Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infracțiuni ori contravenții pot fi confiscate numai în condițiile legii. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1
    „Se constată, în litigiu, că nu se impune sesizarea Curții de Justiție aUniunii Europene cu întrebarea preliminară formulată de recurenta SC O.F. SA, fiind evident că răspunsul la întrebarea preliminară, oricare ar fi acesta, nu ar putea avea nicio influență asupra soluționării pricinii, cu atât mai mult cu cât dispoziții de natura și sensul celor prevăzute de art. 17 alin. (1) din Carta drepturilor fundamentale aUniunii Europene, referitoare la dreptul de proprietate, se regăsesc și în legislația națională, anume în cuprinsul art. 44 și 136 din Constituția României, revizuită în anul 2003, precum și aart. 480 și 481 C. civ. din 1864, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la data emiterii actului administrativ atacat de recurentă459. Pe de altă parte, trebuie menționat că instanței naționale îi revine competența de ase pronunța asupra excepției de nelegalitate invocată de recurentă, urmare verificării concordanței actului administrativ supus analizei cu actele normative cu forță juridică superioară în temeiul și în executarea cărora afost emis, ținând seama de principiul ierarhiei și forței juridice aactelor normative, consacrat de art. 1 alin. (5) din Constituția României, precum și de art. 4 alin. (3) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cauzele de nelegalitate fiind analizate prin raportare la dispozițiile legale în vigoare la momentul emiterii actului”. 
    459 Constituie oare acestea din urmă o transpunere a dispozițiilor Cartei?
[ Mai mult... ]
 

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    Astfel, prevederile art. 46 garantează dreptul la moștenire, în timp ce art. 44 din Constituția revizuită aprimit denumirea Dreptul de proprietate privată, iar prin alin. (2) teza I dispune: „Proprietatea privată este garantată și ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular”. Art. 44 teza aII-a relevă ideea conform căreia conținutul și limitele dreptului de proprietate sunt stabilite de lege. [ Mai mult... ] 

Drepturile acționarilor, ediția 3
    Deși ar putea fi considerată oîncălcare adreptului de proprietate și, implicit, aart. 44 din Constituție, oasemenea prevedere este în spiritul art. 40 din Constituție referitor la dreptul la asociere. În acest sens, este limpede că acționarii unei societăți sunt liberi să aleagă modul de funcționare asocietății respective, condițiile și limitele de participare aoricărei persoane la capitalul social. În aceeași ordine de idei, este dreptul acționarilor să decidă dacă se expun sau nu riscului ca opersoană să poată să preia controlul asupra societății prin dobândirea unei majorități adrepturilor de vot. În această ipoteză, ar interveni riscul schimbării, de către persoana care deține controlul, ascopului inițial avut în vedere de acționari în momentul în care și-au exercitat dreptul la asociere. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    § 1. Definiție. Prerogative. Caractere 
    Înainte de a trece la comentariul textului constituțional privitor la dreptul de proprietate, se cuvine să facem unele precizări referitoare la definiția dreptului de proprietate, precum și la consecințele ce pot fi trase din această definiție. Precizările sunt necesare deoarece (în mod evident, dreptul de proprietate, ca și reglementarea sa în Codul civil premerg cronologic reglementării constituționale). [ Mai mult... ] 

Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
    Referitor la dispozițiile legale sus-menționate, Curtea Constituțională areținut că acestea sunt constituționale, prin raportare la următoarele prevederi din Legea fundamentală: art. 1 alin. (5), care instituie obligativitatea respectării Constituției, asupremației sale și alegilor; art. 15 alin. (2), care prevede că legea dispune numai pentru viitor, cu excepția legii penale sau contravenționale mai favorabile; art. 16 alin. (1), care consacră egalitatea cetățenilor în fața legii și aautorităților publice; art. 20 alin. (2) referitoare la principiul priorității tratatelor privitoare la drepturile omului, la care România este parte; art. 21 privind accesul liber la justiție; art. 23 referitor la libertatea individuală și art. 44 privind dreptul de proprietate privată. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Constituția:
Dreptul la ocrotirea sănătății
Dreptul la mediu sănătos
Dreptul de vot
Dreptul de a fi ales
Dreptul de a fi ales în Parlamentul European
Libertatea întrunirilor
Dreptul de asociere
Munca și protecția socială a muncii
Interzicerea muncii forțate
Dreptul la grevă
Dreptul de proprietate privată
Libertatea economică
Dreptul la moștenire
Nivelul de trai
Familia
Protecția copiilor și a tinerilor
Protecția persoanelor cu handicap
Dreptul de petiționare
Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică
Restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți
Fidelitatea față de țară
Reviste:
Impozitarea clădirilor, a terenurilor și a mijloacele de transport, intrate/ieșite în/din proprietate, se face prin reglementări aberante, inechitabile, absurde și discriminatorii
Revista Curierul Judiciar nr. 9/2019
Admitere excepție de neconstituționalitate. Dispozițiile art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 5 alin. (2), art. 6 - 8, în special art. 8 alin. (1), (3) și (5), art. 10 și ale art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, precum și a legii în ansamblul său
Critici cu privire la constituționalitatea O.U.G. nr. 55/2017 // Critiques regarding GEO no. 55/2017 constitutionality
Reglementarea vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan. Evoluție legislativă și statuări de principiu în jurisprudența Curții Constituționale
Revista Curierul Judiciar nr. 10/2018
Plan urbanistic. Neconcordanțe ori incompatibilități dintre norma legală din dreptul intern și dispozițiile Convenției europene a drepturilor omului
Situația unui antecontract de vânzare-cumpărare, respectiv îndeplinirea unor obligații ce au fost asumate de către debitorul al cărui patrimoniu se află în procedură de insolvență. Contract de leasing. Respingere excepție de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 alin. (1) lit. b), c) și d) și art. 93 indice 1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
Revista Curierul Judiciar nr. 1/2017
Regimul juridic al investițiilor străine în România (III)
Doctrină:
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Drepturile acționarilor, ediția 3
Drept civil. Drepturile reale principale, ediția 5
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Drept civil. Moștenirea. Liberalitățile Conform Noului Cod civil, ediția 1
Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2
Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
Proceduri:
Procedură privind vânzarea-cumpărarea imobilelor
;
se încarcă...