Dispoziții finale și tranzitorii | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

TITLUL VIII Dispoziții finale și tranzitorii

ARTICOLUL 153 Intrarea în vigoare Jurisprudență, Doctrină (3)

Prezenta Constituție intră în vigoare la data aprobării ei prin referendum. La aceeași dată, Constituția din 21 august 1965 este și rămâne în întregime abrogată.

ARTICOLUL 154 Conflictul temporal de legi Jurisprudență, Doctrină (2)

(1) Legile și toate celelalte acte normative rămân în vigoare, în măsura în care ele nu contravin prezentei Constituții. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Consiliul Legislativ, în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a legii sale de organizare, va examina conformitatea legislației cu prezenta Constituție și va face Parlamentului sau, după caz, Guvernului, propuneri corespunzătoare. Reviste (3)

ARTICOLUL 155 Dispoziții tranzitorii Jurisprudență, Doctrină (2)

(1) Proiectele de legi și propunerile legislative în curs de legiferare se dezbat și se adoptă potrivit dispozițiilor constituționale anterioare intrării în vigoare a legii de revizuire.

(2) Instituțiile prevăzute de Constituție, existente la data intrării în vigoare a legii de revizuire, rămân în funcțiune până la constituirea celor noi. Reviste (2), Doctrină (1)

(3) Prevederile alineatului (1) al articolului 83 se aplică începând cu următorul mandat prezidențial.

(4) Dispozițiile cu privire la Înalta Curte de Casație și Justiție vor fi aduse la îndeplinire în cel mult 2 ani de la data intrării în vigoare a legii de revizuire.

(5) Judecătorii în funcție ai Curții Supreme de Justiție și consilierii de conturi numiți de Parlament își continuă activitatea până la data expirării mandatului pentru care au fost numiți. Pentru asigurarea înnoirii Curții de Conturi din 3 în 3 ani, la expirarea mandatului actualilor consilieri de conturi aceștia vor putea fi numiți pentru încă un mandat de 3 ani sau de 6 ani.

(6) Până la constituirea instanțelor judecătorești specializate, litigiile rezultate din activitatea Curții de Conturi vor fi soluționate de către instanțele judecătorești ordinare. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

ARTICOLUL 156 Republicarea Constituției Jurisprudență, Doctrină (2)

Legea de revizuire a Constituției se publică în Monitorul Oficial al României în termen de 5 zile de la data adoptării. Constituția, modificată și completată, după aprobarea prin referendum, se republică de către Consiliul Legislativ, cu reactualizarea denumirilor, dându-se textelor o nouă numerotare.

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    § 1. Caz particular al intrării în vigoare a legilor 
    Caz particular al regulii generale referitoare la intrarea în vigoare a legilor, intrarea în vigoare a Constituției adoptate prin referendum la 8 decembrie 1991 ține seama de natura specială a legii fundamentale. Dacă regula în materie de intrare în vigoare a actelor normative face dependentă aplicarea lor de publicitatea oficială, necesarmente anterioară, în privința legii fundamentale a statului această publicitate este considerată a fi asigurată prin însuși actul decizional exercitat de deținătorul puterii în stat. [ Mai mult... ] 

Drept constituțional și instituții politice. Vol I, ediția 15
    În ce privește abrogarea constituției, ea se produce, de regulă, atunci când se adoptă onouă constituție. Abrogarea poate fi expresă, menționată de normele noii legi fundamentale (vezi art. 153 din Constituția actuală aRomâniei), sau implicită, rezultând din faptul că nu pot exista, în același timp, în același stat, două legi fundamentale valide, cu același obiect de reglementare (vezi Decretul-lege nr. 2/1989). [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
§1 Caz particular al intrării în vigoare a legilor 

    Caz particular al regulii generale referitoare la intrarea în vigoare a legilor, intrarea în vigoare a Constituției adoptate prin referendum la 8 decembrie 1991 ține seama de natura specială a legii fundamentale. Dacă regula în materie de intrare în vigoare a actelor normative face dependentă aplicarea lor de publicitatea oficială, necesarmente anterioară, în privința legii fundamentale a statului această publicitate este considerată a fi asigurată prin însuși actul decizional exercitat de deținătorul puterii în stat. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    § 1. Caz particular al intrării în vigoare a legilor 
    Caz particular al regulii generale referitoare la intrarea în vigoare a legilor, intrarea în vigoare a Constituției adoptate prin referendum la 8 decembrie 1991 ține seama de natura specială a legii fundamentale. Dacă regula în materie de intrare în vigoare a actelor normative face dependentă aplicarea lor de publicitatea oficială, necesarmente anterioară, în privința legii fundamentale a statului această publicitate este considerată a fi asigurată prin însuși actul decizional exercitat de deținătorul puterii în stat. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
§1 Caz particular al intrării în vigoare a legilor 

    Caz particular al regulii generale referitoare la intrarea în vigoare a legilor, intrarea în vigoare a Constituției adoptate prin referendum la 8 decembrie 1991 ține seama de natura specială a legii fundamentale. Dacă regula în materie de intrare în vigoare a actelor normative face dependentă aplicarea lor de publicitatea oficială, necesarmente anterioară, în privința legii fundamentale a statului această publicitate este considerată a fi asigurată prin însuși actul decizional exercitat de deținătorul puterii în stat. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Constituția:
Principii generale
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale
Autoritățile publice
Economia și finanțele publice
Curtea Constituțională
Integrarea euroatlantică
Revizuirea Constituției
Dispoziții finale și tranzitorii
Reviste:
Constituționalitatea unor jurisdicții speciale administrative reglementate prin acte normative speciale anterioare revizuirii constituționale din anul 2003
Responsabilități penale în cazul practicării fără drept a profesiei de medic
În legătură cu natura juridică a Curții Constituționale
Câteva considerații în legătură cu originea și funcțiile constituționale ale Consiliului Legislativ
Autorități publice vs. instituții publice/instituțiile de interes și utilitate publică. Delimitări conceptuale
Aspecte controversate din jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție și din jurisprudența Curții Constituționale referitoare la delimitarea, pe de o parte, a noțiunilor de "autoritate publică" și "instituție publică" și, pe de altă parte, a noțiunilor de "autoritate publică" și "autoritate publică asimilată" în materia operatorilor care prestează servicii de utilitate publică în baza unui contract de furnizare
Noțiunea, esența și reglementarea conceptului de control bugetar
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept constituțional și instituții politice. Vol I, ediția 15
Drept administrativ, Vol I, ediția 4
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
;
se încarcă...