Dispoziții comune | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL II Drepturile și libertățile fundamentale

TITLUL II Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale -
CAPITOLUL I
Dispoziții comune Practică judiciară (3)

ARTICOLUL 15 Universalitatea Practică judiciară (271), Reviste (12), Doctrină (3), Referințe în cărți (2)

(1) Cetățenii beneficiază de drepturile și de libertățile consacrate prin Constituție și prin alte legi și au obligațiile prevăzute de acestea. Practică judiciară (164), Reviste (5), Doctrină (1)

(2) Legea dispune numai pentru viitor, cu excepția legii penale sau contravenționale mai favorabile. Referințe (1), Jurisprudență (2), Practică judiciară (1435), Reviste (62), Doctrină (7)

ARTICOLUL 16 Egalitatea în drepturi Practică judiciară (893), Reviste (71), Doctrină (6), Referințe în cărți (2)

(1) Cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări. Referințe (1), Practică judiciară (1139), Reviste (82), Doctrină (8)

(2) Nimeni nu este mai presus de lege. Practică judiciară (347), Reviste (26), Doctrină (3)

(3) Funcțiile și demnitățile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, în condițiile legii, de persoanele care au cetățenia română și domiciliul în țară. Statul român garantează egalitatea de șanse între femei și bărbați pentru ocuparea acestor funcții și demnități. Practică judiciară (18), Reviste (6), Doctrină (4)

(4) În condițiile aderării României la Uniunea Europeană, cetățenii Uniunii care îndeplinesc cerințele legii organice au dreptul de a alege și de a fi aleși în autoritățile administrației publice locale. Reviste (1), Doctrină (2)

ARTICOLUL 17 Cetățenii români în străinătate Practică judiciară (58), Reviste (1), Doctrină (1)

Cetățenii români se bucură în străinătate de protecția statului român și trebuie să-și îndeplinească obligațiile, cu excepția acelora ce nu sunt compatibile cu absența lor din țară.

ARTICOLUL 18 Cetățenii străini și apatrizii Practică judiciară (14), Reviste (1), Doctrină (1), Referințe în cărți (1)

(1) Cetățenii străini și apatrizii care locuiesc în România se bucură de protecția generală a persoanelor și a averilor, garantată de Constituție și de alte legi. Practică judiciară (2), Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Dreptul de azil se acordă și se retrage în condițiile legii, cu respectarea tratatelor și a convențiilor internaționale la care România este parte. Practică judiciară (5), Reviste (1)

ARTICOLUL 19 Extrădarea și expulzarea Practică judiciară (10), Reviste (2), Doctrină (1), Referințe în cărți (1)

(1) Cetățeanul român nu poate fi extrădat sau expulzat din România.

(2) Prin derogare de la prevederile alineatului (1), cetățenii români pot fi extrădați în baza convențiilor internaționale la care România este parte, în condițiile legii și pe bază de reciprocitate. Practică judiciară (1)

(3) Cetățenii străini și apatrizii pot fi extrădați numai în baza unei convenții internaționale sau în condiții de reciprocitate. Practică judiciară (1)

(4) Expulzarea sau extrădarea se hotărăște de justiție. Practică judiciară (1)

ARTICOLUL 20 Tratatele internaționale privind drepturile omului Referințe (1), Jurisprudență (3), Practică judiciară (1340), Reviste (72), Doctrină (11), Referințe în cărți (4)

(1) Dispozițiile constituționale privind drepturile și libertățile cetățenilor vor fi interpretate și aplicate în concordanță cu Declarația Universală a Drepturilor Omului, cu pactele și cu celelalte tratate la care România este parte. Practică judiciară (138), Reviste (11), Doctrină (3)

(2) Dacă există neconcordanțe între pactele și tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, și legile interne, au prioritate reglementările internaționale, cu excepția cazului în care Constituția sau legile interne conțin dispoziții mai favorabile. Referințe (1), Practică judiciară (916), Reviste (33), Doctrină (6)

ARTICOLUL 21 Accesul liber la justiție Jurisprudență (4), Practică judiciară (1330), Reviste (92), Doctrină (12), Comentarii expert (1), Referințe în cărți (1)

(1) Orice persoană se poate adresa justiției pentru apărarea drepturilor, a libertăților și a intereselor sale legitime. Practică judiciară (237), Reviste (27), Doctrină (5)

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept. Practică judiciară (126), Reviste (22), Doctrină (3)

(3) Părțile au dreptul la un proces echitabil și la soluționarea cauzelor într-un termen rezonabil. Practică judiciară (489), Reviste (79), Doctrină (3)

(4) Jurisdicțiile speciale administrative sunt facultative și gratuite. Practică judiciară (51), Reviste (5), Doctrină (7)

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...