Deciziile Curții Constituționale | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Curtea Constituțională -
ARTICOLUL 147
Deciziile Curții Constituționale Jurisprudență, Reviste (23), Doctrină (4)

(1) Dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept. Jurisprudență, Reviste (68), Doctrină (4)

(2) În cazurile de neconstituționalitate care privesc legile, înainte de promulgarea acestora, Parlamentul este obligat să reexamineze dispozițiile respective pentru punerea lor de acord cu decizia Curții Constituționale. Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (1)

(3) În cazul în care constituționalitatea tratatului sau acordului internațional a fost constatată potrivit articolului 146 litera b), acesta nu poate face obiectul unei excepții de neconstituționalitate. Tratatul sau acordul internațional constatat ca fiind neconstituțional nu poate fi ratificat. Jurisprudență

(4) Deciziile Curții Constituționale se publică în Monitorul Oficial al României. De la data publicării, deciziile sunt general obligatorii și au putere numai pentru viitor. Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (280), Doctrină (2)

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Foundations of European Criminal Law, ediția 1
    135 Originaltext:„Dispozițiiledinlegileșiordonanțeleînvigoare,precumșiceledinregulamente,constatatecafiindneconstituționale,îșiînceteazăefectelejuridicela45deziledelapublicareadecizieiCurțiiConstituționaledacă,înacestinterval,ParlamentulsauGuvernul,dupăcaz, nupundeacordprevederileneconstituționalecudispozițiileConstituției.Pedurataacestuitermen, dispozițiileconstatatecafiindneconstituționalesuntsuspendatededrept”.
[ Mai mult... ]
 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    § 1. Generalități 
    Ca orice autoritate statală, și Curtea Constituțională își exercită atribuțiile prin emiterea de acte juridice. Cât privește denumirea și chiar efectele juridice, unele nominalizări se regăsesc în textele Constituției. 
    Astfel art. 146 lit. h) menționează avizul consultativ pentru propunerea de suspendare din funcție a Președintelui României, iar art. 147 nominalizează decizia. Legea nr. 47/1992, detaliind exercițiul atribuțiilor Curții, are reglementări aparte privitoare la actele acesteia. Potrivit art. 11 din această lege, actele Curții Constituționale sunt: deciziile, hotărârile și avizele. Deciziile și hotărârile se pronunță, iar avizele se emit. Legea stabilește pronunțarea de decizii în exercitarea atribuțiilor de la art. 146 lit. a)-e) și lit. k). Curtea se pronunță prin hotărâri în exercitarea atribuțiilor de la art. 146 lit. f), g), i) și j). [ Mai mult... ] 

Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
    Constituția României dă regulamentelor Camerelor opoziție distinctă în cadrul actelor Parlamentului, îndeosebi prin art. 64 alin. (1) și art. 76, care le nominalizează și prin art. 146-147 privind controlul constituționalității lor. De aceea ele vor trebui examinate aparte. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
§1 Generalități 

    Ca orice autoritate statală, și Curtea Constituțională își exercită atribuțiile prin emiterea de acte juridice. Cât privește denumirea și chiar efectele juridice, unele nominalizări se regăsesc în textele Constituției. 
    Astfel art. 146 lit. h) menționează avizul consultativ pentru propunerea de suspendare din funcție a Președintelui României, iar art. 147 nominalizează decizia. Legea nr. 47/1992, detaliind exercițiul atribuțiilor Curții, are reglementări aparte privitoare la actele acesteia. Potrivit art. 11 din această lege, actele Curții Constituționale sunt: deciziile, hotărârile și avizele. Deciziile și hotărârile se pronunță, iar avizele se emit. Legea stabilește pronunțarea de decizii în exercitarea atribuțiilor de la art. 146 lit. a)-e) și lit. k). Curtea se pronunță prin hotărâri în exercitarea atribuțiilor de la art. 146 lit. f), g), i) și j). [ Mai mult... ] 

Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
    Constituția României dă regulamentelor Camerelor opoziție distinctă în cadrul actelor Parlamentului, îndeosebi prin art. 64 alin. (1) și art. 76, care le nominalizează și prin art. 146-147 privind controlul constituționalității lor. De aceea ele vor trebui examinate aparte. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Constituția:
Sistemul financiar
Bugetul public național
Impozite, taxe și alte contribuții
Curtea de Conturi
Consiliul Economic și Social
Structura
Condiții pentru numire
Incompatibilități
Independența și inamovibilitatea
Atribuții
Deciziile Curții Constituționale
Integrarea în Uniunea Europeană
Aderarea la Tratatul Atlanticului de Nord
Inițiativa revizuirii
Procedura de revizuire
Limitele revizuirii
Intrarea în vigoare
Conflictul temporal de legi
Dispoziții tranzitorii
Republicarea Constituției
Reviste:
Evoluția constituționalismului în România (III)
Este jurisprudența izvor de drept în sistemul de drept român?
Jurisprudența constituțională - factor de stabilitate și securitate juridică
Revizuire. Noul Cod de procedură penală. Admitere excepție de neconstituționalitate. Soluția legislativă cuprinsă în art. 453 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală, care nu limitează cazul de revizuire la cauza în care a fost invocată excepția de neconstituționalitate, este neconstituțională
Revista Curierul Judiciar nr. 5/2019
Errare humanum est sed perseverare diabolicum... Despre eroarea Curții Constituționale în Decizia nr. 358/2018 și cum ar putea fi îndreptată
Revista Curierul Judiciar nr. 1/2018
Revista Curierul Judiciar nr. 5/2017
De lege lata, există cauze de întrerupere a termenului prescripției răspunderii penale?
Considerații privind aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei
Doctrină:
Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
Raporturile dintre Guvern și Parlament, ediția 1
Foundations of European Criminal Law, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Drept administrativ, Vol I, ediția 4
;
se încarcă...