Parlamentul României

Constituția României (republicată în 2003)

Modificări (...), Referințe (5224), Librăria Indaco (30), Reviste (1322), Doctrine (42), Proceduri (1), Comentarii expert, Jurisprudență relevantă, Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 31 octombrie 2003

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

*) Modificată și completată prin Legea de revizuire a Constituției României nr. 429/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003, republicată de Consiliul Legislativ, în temeiul art. 152 din Constituție, cu reactualizarea denumirilor și dându-se textelor o nouă numerotare (art. 152 a devenit, în forma republicată, art. 156).

Legea de revizuire a Constituției României nr. 429/2003 a fost aprobată prin referendumul național din 18-19 octombrie 2003 și a intrat în vigoare la data de 29 octombrie 2003, data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003 a Hotărârii Curții Constituționale nr. 3 din 22 octombrie 2003 pentru confirmarea rezultatului referendumului național din 18-19 octombrie 2003 privind Legea de revizuire a Constituției României.

Constituția României, în forma inițială, a fost adoptată în ședința Adunării Constituante din 21 noiembrie 1991, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 21 noiembrie 1991 și a intrat în vigoare în urma aprobării ei prin referendumul național din 8 decembrie 1991.

TITLUL I Principii generale Reviste (2)

ARTICOLUL 1 Statul român Referințe în jurisprudență (266), Reviste (18), Doctrină (7), Librăria Indaco (3)

(1) România este stat național, suveran și independent, unitar și indivizibil. Referințe în jurisprudență (47), Reviste (5), Doctrină (1)

(2) Forma de guvernământ a statului român este republica. Referințe în jurisprudență (25), Reviste (4), Doctrină (1)

(3) România este stat de drept, democratic și social, în care demnitatea omului, drepturile și libertățile cetățenilor, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul tradițiilor democratice ale poporului român și idealurilor Revoluției din decembrie 1989, și sunt garantate. Referințe în jurisprudență (172), Reviste (91), Doctrină (4)

(4) Statul se organizează potrivit principiului separației și echilibrului puterilor - legislativă, executivă și judecătorească - în cadrul democrației constituționale. Referințe (1), Referințe în jurisprudență (1190), Reviste (88), Doctrină (7)

(5) În România, respectarea Constituției, a supremației sale și a legilor este obligatorie. Referințe (1), Referințe în jurisprudență (977), Reviste (178), Doctrină (11), Librăria Indaco (3)

ARTICOLUL 2 Suveranitatea Referințe în jurisprudență (67), Reviste (9), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

(1) Suveranitatea națională aparține poporului român, care o exercită prin organele sale reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice și corecte, precum și prin referendum. Referințe în jurisprudență (18), Reviste (8), Doctrină (1)

(2) Nici un grup și nici o persoană nu pot exercita suveranitatea în nume propriu. Referințe în jurisprudență (24), Reviste (1), Doctrină (1)

ARTICOLUL 3 Teritoriul Referințe în jurisprudență (39), Reviste (7), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

(1) Teritoriul României este inalienabil. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Frontierele țării sunt consfințite prin lege organică, cu respectarea principiilor și a celorlalte norme general admise ale dreptului internațional. Referințe în jurisprudență (3), Reviste (1), Doctrină (1)

(3) Teritoriul este organizat, sub aspect administrativ, în comune, orașe și județe. În condițiile legii, unele orașe sunt declarate municipii. Referințe în jurisprudență (12), Doctrină (5)

(4) Pe teritoriul statului român nu pot fi strămutate sau colonizate populații străine. Referințe în jurisprudență (47)

ARTICOLUL 4 Unitatea poporului și egalitatea între cetățeni Referințe în jurisprudență (67), Reviste (10), Doctrină (4)

(1) Statul are ca fundament unitatea poporului român și solidaritatea cetățenilor săi. Referințe în jurisprudență (13)

(2) România este patria comună și indivizibilă a tuturor cetățenilor săi, fără deosebire de rasă, de naționalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenență politică, de avere sau de origine socială. Referințe în jurisprudență (26), Reviste (10), Doctrină (1)

ARTICOLUL 5 Cetățenia Referințe în jurisprudență (134), Reviste (4), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

(1) Cetățenia română se dobândește, se păstrează sau se pierde în condițiile prevăzute de legea organică. Referințe în jurisprudență (17), Reviste (1)

(2) Cetățenia română nu poate fi retrasă aceluia care a dobândit-o prin naștere. Referințe în jurisprudență (7)

ARTICOLUL 6 Dreptul la identitate Referințe în jurisprudență (206), Reviste (7), Doctrină (1)

(1) Statul recunoaște și garantează persoanelor aparținând minorităților naționale dreptul la păstrarea, la dezvoltarea și la exprimarea identității lor etnice, culturale, lingvistice și religioase. Referințe în jurisprudență (36), Reviste (4), Doctrină (1)

(2) Măsurile de protecție luate de stat pentru păstrarea, dezvoltarea și exprimarea identității persoanelor aparținând minorităților naționale trebuie să fie conforme cu principiile de egalitate și de nediscriminare în raport cu ceilalți cetățeni români. Referințe în jurisprudență (15)

ARTICOLUL 7 Românii din străinătate Referințe în jurisprudență (37), Reviste (2), Doctrină (1)

Statul sprijină întărirea legăturilor cu românii din afara frontierelor țării și acționează pentru păstrarea, dezvoltarea și exprimarea identității lor etnice, culturale, lingvistice și religioase, cu respectarea legislației statului ai cărui cetățeni sunt. Referințe în jurisprudență (1)

ARTICOLUL 8 Pluralismul și partidele politice Referințe în jurisprudență (57), Reviste (3), Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

(1) Pluralismul în societatea românească este o condiție și o garanție a democrației constituționale. Referințe în jurisprudență (8)

(2) Partidele politice se constituie și își desfășoară activitatea în condițiile legii. Ele contribuie la definirea și la exprimarea voinței politice a cetățenilor, respectând suveranitatea națională, integritatea teritorială, ordinea de drept și principiile democrației. Referințe în jurisprudență (6), Reviste (1), Doctrină (1)

ARTICOLUL 9 Sindicatele, patronatele și asociațiile profesionale Referințe în jurisprudență (54), Reviste (7), Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

Sindicatele, patronatele și asociațiile profesionale se constituie și își desfășoară activitatea potrivit statutelor lor, în condițiile legii. Ele contribuie la apărarea drepturilor și la promovarea intereselor profesionale, economice și sociale ale membrilor lor.

ARTICOLUL 10 Relații internaționale Referințe în jurisprudență (42), Reviste (1), Doctrină (1)

România întreține și dezvoltă relații pașnice cu toate statele și, în acest cadru, relații de bună vecinătate, întemeiate pe principiile și pe celelalte norme general admise ale dreptului internațional. Referințe în jurisprudență (4)

ARTICOLUL 11 Dreptul internațional și dreptul intern Referințe în jurisprudență (557), Reviste (48), Doctrină (7), Librăria Indaco (2)

(1) Statul român se obligă să îndeplinească întocmai și cu bună-credință obligațiile ce-i revin din tratatele la care este parte. Referințe în jurisprudență (112), Reviste (20), Doctrină (1)

(2) Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern. Referințe în jurisprudență (397), Reviste (20), Doctrină (4)

(3) În cazul în care un tratat la care România urmează să devină parte cuprinde dispoziții contrare Constituției, ratificarea lui poate avea loc numai după revizuirea Constituției. Referințe în jurisprudență (7), Reviste (5), Doctrină (1)

ARTICOLUL 12 Simboluri naționale Referințe în jurisprudență (27), Reviste (4), Doctrină (2)

(1) Drapelul României este tricolor; culorile sunt așezate vertical, în ordinea următoare începând de la lance: albastru, galben, roșu. Referințe în jurisprudență (2)

(2) Ziua națională a României este 1 Decembrie. Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1)

(3) Imnul național al României este "Deșteaptă-te române". Referințe în jurisprudență (1)

(4) Stema țării și sigiliul statului sunt stabilite prin legi organice.

ARTICOLUL 13 Limba oficială Referințe în jurisprudență (25), Reviste (2), Doctrină (4)

În România, limba oficială este limba română. Referințe în jurisprudență (4)

ARTICOLUL 14 Capitala Referințe în jurisprudență (92), Reviste (3), Doctrină (1)

Capitala României este municipiul București. Referințe în jurisprudență (8)

TITLUL II Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale Reviste (1)

CAPITOLUL I Dispoziții comune Referințe în jurisprudență (3)

ARTICOLUL 15 Universalitatea Referințe în jurisprudență (271), Reviste (17), Doctrină (3), Librăria Indaco (2)

(1) Cetățenii beneficiază de drepturile și de libertățile consacrate prin Constituție și prin alte legi și au obligațiile prevăzute de acestea. Referințe în jurisprudență (164), Reviste (13), Doctrină (1)

(2) Legea dispune numai pentru viitor, cu excepția legii penale sau contravenționale mai favorabile. Referințe (1), Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (1435), Reviste (95), Doctrină (7)

ARTICOLUL 16 Egalitatea în drepturi Referințe în jurisprudență (893), Reviste (128), Doctrină (7), Librăria Indaco (2)

(1) Cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări. Referințe (1), Referințe în jurisprudență (1138), Reviste (145), Doctrină (9)

(2) Nimeni nu este mai presus de lege. Referințe în jurisprudență (347), Reviste (35), Doctrină (3)

(3) Funcțiile și demnitățile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, în condițiile legii, de persoanele care au cetățenia română și domiciliul în țară. Statul român garantează egalitatea de șanse între femei și bărbați pentru ocuparea acestor funcții și demnități. Referințe în jurisprudență (18), Reviste (8), Doctrină (4)

(4) În condițiile aderării României la Uniunea Europeană, cetățenii Uniunii care îndeplinesc cerințele legii organice au dreptul de a alege și de a fi aleși în autoritățile administrației publice locale. Reviste (3), Doctrină (2)

ARTICOLUL 17 Cetățenii români în străinătate Referințe în jurisprudență (57), Reviste (2), Doctrină (1)

Cetățenii români se bucură în străinătate de protecția statului român și trebuie să-și îndeplinească obligațiile, cu excepția acelora ce nu sunt compatibile cu absența lor din țară.

ARTICOLUL 18 Cetățenii străini și apatrizii Referințe în jurisprudență (14), Reviste (3), Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

(1) Cetățenii străini și apatrizii care locuiesc în România se bucură de protecția generală a persoanelor și a averilor, garantată de Constituție și de alte legi. Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Dreptul de azil se acordă și se retrage în condițiile legii, cu respectarea tratatelor și a convențiilor internaționale la care România este parte. Referințe în jurisprudență (5), Reviste (1)

ARTICOLUL 19 Extrădarea și expulzarea Referințe în jurisprudență (10), Reviste (2), Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

(1) Cetățeanul român nu poate fi extrădat sau expulzat din România.

(2) Prin derogare de la prevederile alineatului (1), cetățenii români pot fi extrădați în baza convențiilor internaționale la care România este parte, în condițiile legii și pe bază de reciprocitate. Referințe în jurisprudență (1)

(3) Cetățenii străini și apatrizii pot fi extrădați numai în baza unei convenții internaționale sau în condiții de reciprocitate. Referințe în jurisprudență (1)

(4) Expulzarea sau extrădarea se hotărăște de justiție. Referințe în jurisprudență (1)

ARTICOLUL 20 Tratatele internaționale privind drepturile omului Referințe (1), Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (1341), Reviste (113), Doctrină (13), Librăria Indaco (4)

(1) Dispozițiile constituționale privind drepturile și libertățile cetățenilor vor fi interpretate și aplicate în concordanță cu Declarația Universală a Drepturilor Omului, cu pactele și cu celelalte tratate la care România este parte. Referințe în jurisprudență (138), Reviste (23), Doctrină (4)

(2) Dacă există neconcordanțe între pactele și tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, și legile interne, au prioritate reglementările internaționale, cu excepția cazului în care Constituția sau legile interne conțin dispoziții mai favorabile. Referințe (1), Referințe în jurisprudență (921), Reviste (56), Doctrină (6)

ARTICOLUL 21 Accesul liber la justiție Jurisprudență relevantă (4), Referințe în jurisprudență (1331), Reviste (147), Doctrină (13), Comentarii expert (1), Librăria Indaco (1)

(1) Orice persoană se poate adresa justiției pentru apărarea drepturilor, a libertăților și a intereselor sale legitime. Referințe în jurisprudență (238), Reviste (40), Doctrină (6)

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept. Referințe în jurisprudență (126), Reviste (34), Doctrină (4)

(3) Părțile au dreptul la un proces echitabil și la soluționarea cauzelor într-un termen rezonabil. Referințe în jurisprudență (490), Reviste (118), Doctrină (3)

(4) Jurisdicțiile speciale administrative sunt facultative și gratuite. Referințe în jurisprudență (51), Reviste (8), Doctrină (7)

CAPITOLUL II Drepturile și libertățile fundamentale Librăria Indaco (1)

ARTICOLUL 22 Dreptul la viață și la integritate fizică și psihică Referințe în jurisprudență (46), Reviste (11), Doctrină (3)

(1) Dreptul la viață, precum și dreptul la integritate fizică și psihică ale persoanei sunt garantate. Referințe în jurisprudență (14), Reviste (7)

(2) Nimeni nu poate fi supus torturii și nici unui fel de pedeapsă sau de tratament inuman ori degradant. Referințe în jurisprudență (3), Reviste (1)

(3) Pedeapsa cu moartea este interzisă. Referințe în jurisprudență (4)

ARTICOLUL 23 Libertatea individuală Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (289), Reviste (30), Doctrină (3)

(1) Libertatea individuală și siguranța persoanei sunt inviolabile. Referințe în jurisprudență (31), Reviste (6)

(2) Percheziționarea, reținerea sau arestarea unei persoane sunt permise numai în cazurile și cu procedura prevăzute de lege. Referințe în jurisprudență (24)

(3) Reținerea nu poate depăși 24 de ore. Referințe în jurisprudență (6), Reviste (1)

(4) Arestarea preventivă se dispune de judecător și numai în cursul procesului penal. Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (9), Reviste (1)

(5) În cursul urmăririi penale arestarea preventivă se poate dispune pentru cel mult 30 de zile și se poate prelungi cu câte cel mult 30 de zile, fără ca durata totală să depășească un termen rezonabil, și nu mai mult de 180 de zile. Referințe în jurisprudență (5), Reviste (2)

(6) În faza de judecată instanța este obligată, în condițiile legii, să verifice periodic, și nu mai târziu de 60 de zile, legalitatea și temeinicia arestării preventive și să dispună, de îndată, punerea în libertate a inculpatului, dacă temeiurile care au determinat arestarea preventivă au încetat sau dacă instanța constată că nu există temeiuri noi care să justifice menținerea privării de libertate. Referințe în jurisprudență (4)

(7) Încheierile instanței privind măsura arestării preventive sunt supuse căilor de atac prevăzute de lege. Referințe în jurisprudență (10), Reviste (2)

(8) Celui reținut sau arestat i se aduc de îndată la cunoștință, în limba pe care o înțelege, motivele reținerii sau ale arestării, iar învinuirea, în cel mai scurt termen; învinuirea se aduce la cunoștință numai în prezența unui avocat, ales sau numit din oficiu. Referințe în jurisprudență (7), Reviste (3)

(9) Punerea în libertate a celui reținut sau arestat este obligatorie, dacă motivele acestor măsuri au dispărut, precum și în alte situații prevăzute de lege. Referințe în jurisprudență (3), Reviste (1)

(10) Persoana arestată preventiv are dreptul să ceară punerea sa în libertate provizorie, sub control judiciar sau pe cauțiune. Referințe în jurisprudență (23)

(11) Până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești de condamnare, persoana este considerată nevinovată. Referințe în jurisprudență (59), Reviste (21), Doctrină (3)

(12) Nici o pedeapsă nu poate fi stabilită sau aplicată decât în condițiile și în temeiul legii. Referințe în jurisprudență (14), Reviste (20)

(13) Sancțiunea privativă de libertate nu poate fi decât de natură penală. Referințe în jurisprudență (1)

ARTICOLUL 24 Dreptul la apărare Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (245), Reviste (47), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

(1) Dreptul la apărare este garantat. Referințe în jurisprudență (93), Reviste (16), Doctrină (2)

(2) În tot cursul procesului, părțile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu. Referințe în jurisprudență (13), Reviste (4), Doctrină (1)

ARTICOLUL 25 Libera circulație Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (150), Reviste (16), Doctrină (4)

(1) Dreptul la liberă circulație, în țară și în străinătate, este garantat. Legea stabilește condițiile exercitării acestui drept. Referințe în jurisprudență (17), Reviste (5)

(2) Fiecărui cetățean îi este asigurat dreptul de a-și stabili domiciliul sau reședința în orice localitate din țară, de a emigra, precum și de a reveni în țară. Referințe în jurisprudență (8), Reviste (3), Doctrină (1)

ARTICOLUL 26 Viața intimă, familială și privată Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (60), Reviste (47), Doctrină (4), Librăria Indaco (2)

(1) Autoritățile publice respectă și ocrotesc viața intimă, familială și privată. Referințe în jurisprudență (17), Reviste (11), Doctrină (3)

(2) Persoana fizică are dreptul să dispună de ea însăși, dacă nu încalcă drepturile și libertățile altora, ordinea publică sau bunele moravuri. Referințe în jurisprudență (5), Reviste (10), Doctrină (1)

ARTICOLUL 27 Inviolabilitatea domiciliului Referințe în jurisprudență (15), Reviste (8), Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

(1) Domiciliul și reședința sunt inviolabile. Nimeni nu poate pătrunde sau rămâne în domiciliul ori în reședința unei persoane fără învoirea acesteia. Referințe în jurisprudență (5), Doctrină (2)

(2) De la prevederile alineatului (1) se poate deroga prin lege pentru următoarele situații: Reviste (1), Doctrină (1)

a) executarea unui mandat de arestare sau a unei hotărâri judecătorești;

b) înlăturarea unei primejdii privind viața, integritatea fizică sau bunurile unei persoane; Referințe în jurisprudență (1)

c) apărarea securității naționale sau a ordinii publice;

d) prevenirea răspândirii unei epidemii.

(3) Percheziția se dispune de judecător și se efectuează în condițiile și în formele prevăzute de lege. Referințe în jurisprudență (2), Doctrină (1)

(4) Perchezițiile în timpul nopții sunt interzise, în afară de cazul infracțiunilor flagrante. Doctrină (1)

ARTICOLUL 28 Secretul corespondenței Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (136), Reviste (15), Doctrină (3)

Secretul scrisorilor, al telegramelor, al altor trimiteri poștale, al convorbirilor telefonice și al celorlalte mijloace legale de comunicare este inviolabil.

ARTICOLUL 29 Libertatea conștiinței Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (93), Reviste (9), Doctrină (2)

(1) Libertatea gândirii și a opiniilor, precum și libertatea credințelor religioase nu pot fi îngrădite sub nici o formă. Nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credință religioasă, contrare convingerilor sale. Referințe în jurisprudență (8), Reviste (2)

(2) Libertatea conștiinței este garantată; ea trebuie să se manifeste în spirit de toleranță și de respect reciproc. Referințe în jurisprudență (7), Reviste (2), Doctrină (1)

(3) Cultele religioase sunt libere și se organizează potrivit statutelor proprii, în condițiile legii. Referințe în jurisprudență (8), Reviste (4)

(4) În relațiile dintre culte sunt interzise orice forme, mijloace, acte sau acțiuni de învrăjbire religioasă. Referințe în jurisprudență (3)

(5) Cultele religioase sunt autonome față de stat și se bucură de sprijinul acestuia, inclusiv prin înlesnirea asistenței religioase în armată, în spitale, în penitenciare, în azile și în orfelinate. Referințe în jurisprudență (9), Reviste (4)

(6) Părinții sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educația copiilor minori a căror răspundere le revine. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (3)

ARTICOLUL 30 Libertatea de exprimare Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (76), Reviste (13), Doctrină (5), Librăria Indaco (1)

(1) Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credințelor și libertatea creațiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile. Referințe în jurisprudență (21), Reviste (8)

(2) Cenzura de orice fel este interzisă. Referințe în jurisprudență (7), Reviste (3)

(3) Libertatea presei implică și libertatea de a înființa publicații. Referințe în jurisprudență (3)

(4) Nici o publicație nu poate fi suprimată. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (2)

(5) Legea poate impune mijloacelor de comunicare în masă obligația de a face publică sursa finanțării.

(6) Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viața particulară a persoanei și nici dreptul la propria imagine. Referințe în jurisprudență (45), Reviste (13), Doctrină (1)

(7) Sunt interzise de lege defăimarea țării și a națiunii, îndemnul la război de agresiune, la ură națională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violență publică, precum și manifestările obscene, contrare bunelor moravuri. Reviste (3), Doctrină (3)

(8) Răspunderea civilă pentru informația sau pentru creația adusă la cunoștință publică revine editorului sau realizatorului, autorului, organizatorului manifestării artistice, proprietarului mijlocului de multiplicare, al postului de radio sau de televiziune, în condițiile legii. Delictele de presă se stabilesc prin lege. Referințe în jurisprudență (16), Reviste (4)

ARTICOLUL 31 Dreptul la informație Referințe în jurisprudență (54), Reviste (11), Doctrină (6)

(1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informație de interes public nu poate fi îngrădit. Referințe în jurisprudență (22), Reviste (3)

(2) Autoritățile publice, potrivit competențelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetățenilor asupra treburilor publice și asupra problemelor de interes personal. Referințe în jurisprudență (34), Reviste (4)

(3) Dreptul la informație nu trebuie să prejudicieze măsurile de protecție a tinerilor sau securitatea națională. Referințe în jurisprudență (4), Reviste (4)

(4) Mijloacele de informare în masă, publice și private, sunt obligate să asigure informarea corectă a opiniei publice. Referințe în jurisprudență (7), Reviste (1)

(5) Serviciile publice de radio și de televiziune sunt autonome. Ele trebuie să garanteze grupurilor sociale și politice importante exercitarea dreptului la antenă. Organizarea acestor servicii și controlul parlamentar asupra activității lor se reglementează prin lege organică. Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1), Doctrină (1)

ARTICOLUL 32 Dreptul la învățătură Referințe în jurisprudență (19), Reviste (3), Doctrină (2)

(1) Dreptul la învățătură este asigurat prin învățământul general obligatoriu, prin învățământul liceal și prin cel profesional, prin învățământul superior, precum și prin alte forme de instrucție și de perfecționare. Referințe în jurisprudență (3), Reviste (2)

(2) Învățământul de toate gradele se desfășoară în limba română. În condițiile legii, învățământul se poate desfășura și într-o limbă de circulație internațională. Referințe în jurisprudență (5)

(3) Dreptul persoanelor aparținând minorităților naționale de a învăța limba lor maternă și dreptul de a putea fi instruite în această limbă sunt garantate; modalitățile de exercitare a acestor drepturi se stabilesc prin lege. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (2)

(4) Învățământul de stat este gratuit, potrivit legii. Statul acordă burse sociale de studii copiilor și tinerilor proveniți din familii defavorizate și celor instituționalizați, în condițiile legii. Reviste (1)

(5) Învățământul de toate gradele se desfășoară în unități de stat, particulare și confesionale, în condițiile legii. Reviste (2)

(6) Autonomia universitară este garantată. Referințe în jurisprudență (10), Reviste (2)

(7) Statul asigură libertatea învățământului religios, potrivit cerințelor specifice fiecărui cult. În școlile de stat, învățământul religios este organizat și garantat prin lege. Reviste (2)

ARTICOLUL 33 Accesul la cultură Referințe în jurisprudență (42), Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Accesul la cultură este garantat, în condițiile legii. Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1)

(2) Libertatea persoanei de a-și dezvolta spiritualitatea și de a accede la valorile culturii naționale și universale nu poate fi îngrădită. Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1)

(3) Statul trebuie să asigure păstrarea identității spirituale, sprijinirea culturii naționale, stimularea artelor, protejarea și conservarea moștenirii culturale, dezvoltarea creativității contemporane, promovarea valorilor culturale și artistice ale României în lume. Reviste (1)

ARTICOLUL 34 Dreptul la ocrotirea sănătății Referințe în jurisprudență (26), Reviste (9), Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

(1) Dreptul la ocrotirea sănătății este garantat. Referințe în jurisprudență (2), Reviste (2)

(2) Statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei și a sănătății publice. Referințe în jurisprudență (2), Reviste (3)

(3) Organizarea asistenței medicale și a sistemului de asigurări sociale pentru boală, accidente, maternitate și recuperare, controlul exercitării profesiilor medicale și a activităților paramedicale, precum și alte măsuri de protecție a sănătății fizice și mentale a persoanei se stabilesc potrivit legii. Referințe în jurisprudență (1)

ARTICOLUL 35 Dreptul la mediu sănătos Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (15), Reviste (7), Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

(1) Statul recunoaște dreptul oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos și echilibrat ecologic. Referințe în jurisprudență (3), Reviste (5)

(2) Statul asigură cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept. Referințe în jurisprudență (2), Reviste (2)

(3) Persoanele fizice și juridice au îndatorirea de a proteja și a ameliora mediul înconjurător. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

ARTICOLUL 36 Dreptul de vot Referințe în jurisprudență (38), Reviste (2), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

(1) Cetățenii au drept de vot de la vârsta de 18 ani, împliniți până în ziua alegerilor inclusiv. Referințe în jurisprudență (5)

(2) Nu au drept de vot debilii sau alienații mintal, puși sub interdicție, și nici persoanele condamnate, prin hotărâre judecătorească definitivă, la pierderea drepturilor electorale. Referințe în jurisprudență (4), Reviste (1)

ARTICOLUL 37 Dreptul de a fi ales Referințe în jurisprudență (15), Reviste (2), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

(1) Au dreptul de a fi aleși cetățenii cu drept de vot care îndeplinesc condițiile prevăzute în articolul 16 alineatul (3), dacă nu le este interzisă asocierea în partide politice, potrivit articolului 40 alineatul (3). Referințe în jurisprudență (1), Reviste (2), Doctrină (2)

(2) Candidații trebuie să fi împlinit, până în ziua alegerilor inclusiv, vârsta de cel puțin 23 de ani pentru a fi aleși în Camera Deputaților sau în organele administrației publice locale, vârsta de cel puțin 33 de ani pentru a fi aleși în Senat și vârsta de cel puțin 35 de ani pentru a fi aleși în funcția de Președinte al României. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

ARTICOLUL 38 Dreptul de a fi ales în Parlamentul European Referințe în jurisprudență (34), Reviste (2), Doctrină (3)

În condițiile aderării României la Uniunea Europeană, cetățenii români au dreptul de a alege și de a fi aleși în Parlamentul European. Referințe în jurisprudență (5), Reviste (3)

ARTICOLUL 39 Libertatea întrunirilor Referințe în jurisprudență (7), Reviste (13), Doctrină (2)

Mitingurile, demonstrațiile, procesiunile sau orice alte întruniri sunt libere și se pot organiza și desfășura numai în mod pașnic, fără nici un fel de arme. Referințe în jurisprudență (1)

ARTICOLUL 40 Dreptul de asociere Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (24), Reviste (8), Doctrină (6)

(1) Cetățenii se pot asocia liber în partide politice, în sindicate, în patronate și în alte forme de asociere. Referințe în jurisprudență (37), Reviste (5), Doctrină (1)

(2) Partidele sau organizațiile care, prin scopurile ori prin activitatea lor, militează împotriva pluralismului politic, a principiilor statului de drept ori a suveranității, a integrității sau a independenței României sunt neconstituționale. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (9), Doctrină (1)

(3) Nu pot face parte din partide politice judecătorii Curții Constituționale, avocații poporului, magistrații, membrii activi ai armatei, polițiștii și alte categorii de funcționari publici stabilite prin lege organică. Referințe în jurisprudență (4), Reviste (5), Doctrină (4)

(4) Asociațiile cu caracter secret sunt interzise. Doctrină (1)

ARTICOLUL 41 Munca și protecția socială a muncii Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (692), Reviste (44), Doctrină (5), Librăria Indaco (1)

(1) Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupației, precum și a locului de muncă este liberă. Referințe în jurisprudență (66), Reviste (29), Doctrină (5)

(2) Salariații au dreptul la măsuri de protecție socială. Acestea privesc securitatea și sănătatea salariaților, regimul de muncă al femeilor și al tinerilor, instituirea unui salariu minim brut pe țară, repausul săptămânal, concediul de odihnă plătit, prestarea muncii în condiții deosebite sau speciale, formarea profesională, precum și alte situații specifice, stabilite prin lege. Referințe în jurisprudență (303), Reviste (18), Doctrină (5)

(3) Durata normală a zilei de lucru este, în medie, de cel mult 8 ore. Referințe în jurisprudență (10), Reviste (2), Doctrină (2)

(4) La muncă egală, femeile au salariu egal cu bărbații. Referințe în jurisprudență (41), Reviste (3)

(5) Dreptul la negocieri colective în materie de muncă și caracterul obligatoriu al convențiilor colective sunt garantate. Referințe în jurisprudență (166), Reviste (12), Doctrină (1)

ARTICOLUL 42 Interzicerea muncii forțate Referințe în jurisprudență (17), Reviste (2), Doctrină (1)

(1) Munca forțată este interzisă. Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1)

(2) Nu constituie muncă forțată: Referințe în jurisprudență (5)

a) activitățile pentru îndeplinirea îndatoririlor militare, precum și cele desfășurate, potrivit legii, în locul acestora, din motive religioase sau de conștiință; Referințe în jurisprudență (7)

b) munca unei persoane condamnate, prestată în condiții normale, în perioada de detenție sau de libertate condiționată;

c) prestațiile impuse în situația creată de calamități ori de alt pericol, precum și cele care fac parte din obligațiile civile normale stabilite de lege.

ARTICOLUL 43 Dreptul la grevă Referințe în jurisprudență (13), Reviste (4), Doctrină (1)

(1) Salariații au dreptul la grevă pentru apărarea intereselor profesionale, economice și sociale. Referințe în jurisprudență (2)

(2) Legea stabilește condițiile și limitele exercitării acestui drept, precum și garanțiile necesare asigurării serviciilor esențiale pentru societate. Referințe în jurisprudență (3), Reviste (4)

ARTICOLUL 44 Dreptul de proprietate privată Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (575), Reviste (67), Doctrină (6), Librăria Indaco (2)

(1) Dreptul de proprietate, precum și creanțele asupra statului, sunt garantate. Conținutul și limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege. Referințe în jurisprudență (122), Reviste (30), Doctrină (4)

(2) Proprietatea privată este garantată și ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetățenii străini și apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate privată asupra terenurilor numai în condițiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană și din alte tratate internaționale la care România este parte, pe bază de reciprocitate, în condițiile prevăzute prin lege organică, precum și prin moștenire legală. Referințe (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (104), Reviste (20), Doctrină (7), Proceduri (1)

(3) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă și prealabilă despăgubire. Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (134), Reviste (16), Doctrină (3)

(4) Sunt interzise naționalizarea sau orice alte măsuri de trecere silită în proprietate publică a unor bunuri pe baza apartenenței sociale, etnice, religioase, politice sau de altă natură discriminatorie a titularilor. Referințe în jurisprudență (15), Reviste (4), Doctrină (1)

(5) Pentru lucrări de interes general, autoritatea publică poate folosi subsolul oricărei proprietăți imobiliare, cu obligația de a despăgubi proprietarul pentru daunele aduse solului, plantațiilor sau construcțiilor, precum și pentru alte daune imputabile autorității. Referințe în jurisprudență (12), Reviste (2), Doctrină (1)

(6) Despăgubirile prevăzute în alineatele (3) și (5) se stabilesc de comun acord cu proprietarul sau, în caz de divergență, prin justiție. Referințe în jurisprudență (19), Reviste (1), Doctrină (1)

(7) Dreptul de proprietate obligă la respectarea sarcinilor privind protecția mediului și asigurarea bunei vecinătăți, precum și la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului. Referințe în jurisprudență (15), Reviste (4), Doctrină (3)

(8) Averea dobândită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii se prezumă. Referințe în jurisprudență (16), Reviste (11), Doctrină (1)

(9) Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infracțiuni ori contravenții pot fi confiscate numai în condițiile legii. Referințe în jurisprudență (3), Reviste (2), Doctrină (2)

ARTICOLUL 45 Libertatea economică Referințe în jurisprudență (45), Reviste (32), Doctrină (5)

Accesul liber al persoanei la o activitate economică, libera inițiativă și exercitarea acestora în condițiile legii sunt garantate. Reviste (1)

ARTICOLUL 46 Dreptul la moștenire Referințe în jurisprudență (22), Reviste (5), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

Dreptul la moștenire este garantat. Doctrină (1)

ARTICOLUL 47 Nivelul de trai Referințe în jurisprudență (87), Reviste (7), Doctrină (3)

(1) Statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică și de protecție socială, de natură să asigure cetățenilor un nivel de trai decent. Referințe în jurisprudență (81), Reviste (7), Doctrină (1)

(2) Cetățenii au dreptul la pensie, la concediu de maternitate plătit, la asistență medicală în unitățile sanitare de stat, la ajutor de șomaj și la alte forme de asigurări sociale publice sau private, prevăzute de lege. Cetățenii au dreptul și la măsuri de asistență socială, potrivit legii. Referințe în jurisprudență (57), Reviste (23)

ARTICOLUL 48 Familia Referințe (2), Referințe în jurisprudență (31), Reviste (14), Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

(1) Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între soți, pe egalitatea acestora și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea, educația și instruirea copiilor. Referințe (1), Referințe în jurisprudență (2), Reviste (18), Doctrină (1)

(2) Condițiile de încheiere, de desfacere și de nulitate a căsătoriei se stabilesc prin lege. Căsătoria religioasă poate fi celebrată numai după căsătoria civilă. Referințe în jurisprudență (2), Reviste (5), Doctrină (1)

(3) Copiii din afara căsătoriei sunt egali în fața legii cu cei din căsătorie. Referințe în jurisprudență (23), Reviste (8)

ARTICOLUL 49 Protecția copiilor și a tinerilor Referințe în jurisprudență (77), Reviste (13), Doctrină (4)

(1) Copiii și tinerii se bucură de un regim special de protecție și de asistență în realizarea drepturilor lor. Referințe în jurisprudență (9), Reviste (5)

(2) Statul acordă alocații pentru copii și ajutoare pentru îngrijirea copilului bolnav ori cu handicap. Alte forme de protecție socială a copiilor și a tinerilor se stabilesc prin lege. Referințe în jurisprudență (10), Reviste (2)

(3) Exploatarea minorilor, folosirea lor în activități care le-ar dăuna sănătății, moralității sau care le-ar pune în primejdie viața ori dezvoltarea normală sunt interzise. Reviste (3)

(4) Minorii sub vârsta de 15 ani nu pot fi angajați ca salariați. Reviste (1), Doctrină (2)

(5) Autoritățile publice au obligația să contribuie la asigurarea condițiilor pentru participarea liberă a tinerilor la viața politică, socială, economică, culturală și sportivă a țării.

ARTICOLUL 50 Protecția persoanelor cu handicap Referințe în jurisprudență (10), Reviste (7), Doctrină (1)

Persoanele cu handicap se bucură de protecție specială. Statul asigură realizarea unei politici naționale de egalitate a șanselor, de prevenire și de tratament ale handicapului, în vederea participării efective a persoanelor cu handicap în viața comunității, respectând drepturile și îndatoririle ce revin părinților și tutorilor.

ARTICOLUL 51 Dreptul de petiționare Referințe în jurisprudență (61), Reviste (7), Doctrină (4)

(1) Cetățenii au dreptul să se adreseze autorităților publice prin petiții formulate numai în numele semnatarilor. Referințe în jurisprudență (9)

(2) Organizațiile legal constituite au dreptul să adreseze petiții exclusiv în numele colectivelor pe care le reprezintă. Referințe în jurisprudență (4)

(3) Exercitarea dreptului de petiționare este scutită de taxă. Referințe în jurisprudență (2)

(4) Autoritățile publice au obligația să răspundă la petiții în termenele și în condițiile stabilite potrivit legii. Referințe în jurisprudență (13), Reviste (2)

ARTICOLUL 52 Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică Referințe în jurisprudență (145), Reviste (20), Doctrină (6)

(1) Persoana vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluționarea în termenul legal a unei cereri, este îndreptățită să obțină recunoașterea dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea actului și repararea pagubei. Referințe în jurisprudență (59), Reviste (10), Doctrină (4)

(2) Condițiile și limitele exercitării acestui drept se stabilesc prin lege organică. Referințe în jurisprudență (25), Reviste (8), Doctrină (2)

(3) Statul răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare. Răspunderea statului este stabilită în condițiile legii și nu înlătură răspunderea magistraților care și-au exercitat funcția cu rea-credință sau gravă neglijență. Referințe în jurisprudență (93), Reviste (17), Doctrină (3)

ARTICOLUL 53 Restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți Referințe în jurisprudență (1176), Reviste (114), Doctrină (11), Comentarii expert (1)

(1) Exercițiul unor drepturi sau al unor libertăți poate fi restrâns numai prin lege și numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securității naționale, a ordinii, a sănătății ori a moralei publice, a drepturilor și a libertăților cetățenilor; desfășurarea instrucției penale; prevenirea consecințelor unei calamități naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav. Referințe în jurisprudență (126), Reviste (16), Doctrină (1)

(2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proporțională cu situația care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu și fără a aduce atingere existenței dreptului sau a libertății. Referințe în jurisprudență (136), Reviste (28), Doctrină (2)

CAPITOLUL III Îndatoririle fundamentale Referințe în jurisprudență (3)

ARTICOLUL 54 Fidelitatea față de țară Referințe în jurisprudență (16), Reviste (3), Doctrină (2)

(1) Fidelitatea față de țară este sacră. Referințe în jurisprudență (8)

(2) Cetățenii cărora le sunt încredințate funcții publice, precum și militarii, răspund de îndeplinirea cu credință a obligațiilor ce le revin și, în acest scop, vor depune jurământul cerut de lege. Referințe în jurisprudență (19), Reviste (1), Doctrină (1)

ARTICOLUL 55 Apărarea țării Referințe în jurisprudență (8), Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Cetățenii au dreptul și obligația să apere România.

(2) Condițiile privind îndeplinirea îndatoririlor militare se stabilesc prin lege organică. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

(3) Cetățenii pot fi încorporați de la vârsta de 20 de ani și până la vârsta de 35 de ani, cu excepția voluntarilor, în condițiile legii organice.

ARTICOLUL 56 Contribuții financiare Referințe în jurisprudență (30), Reviste (18), Doctrină (1)

(1) Cetățenii au obligația să contribuie, prin impozite și prin taxe, la cheltuielile publice. Referințe în jurisprudență (8), Reviste (7)

(2) Sistemul legal de impuneri trebuie să asigure așezarea justă a sarcinilor fiscale. Referințe în jurisprudență (22), Reviste (11)

(3) Orice alte prestații sunt interzise, în afara celor stabilite prin lege, în situații excepționale. Referințe în jurisprudență (5), Reviste (2)

ARTICOLUL 57 Exercitarea drepturilor și a libertăților Referințe în jurisprudență (48), Reviste (22), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

Cetățenii români, cetățenii străini și apatrizii trebuie să-și exercite drepturile și libertățile constituționale cu bună-credință, fără să încalce drepturile și libertățile celorlalți.

CAPITOLUL IV Avocatul Poporului Referințe în jurisprudență (1)

ARTICOLUL 58 Numirea și rolul Referințe în jurisprudență (2), Reviste (2), Doctrină (1)

(1) Avocatul Poporului este numit pe o durată de 5 ani pentru apărarea drepturilor și libertăților persoanelor fizice. Adjuncții Avocatului Poporului sunt specializați pe domenii de activitate. Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1)

(2) Avocatul Poporului și adjuncții săi nu pot îndeplini nici o altă funcție publică sau privată, cu excepția funcțiilor didactice din învățământul superior.

(3) Organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului se stabilesc prin lege organică. Reviste (1)

ARTICOLUL 59 Exercitarea atribuțiilor Referințe în jurisprudență (5), Doctrină (1)

(1) Avocatul Poporului își exercită atribuțiile din oficiu sau la cererea persoanelor lezate în drepturile și în libertățile lor, în limitele stabilite de lege.

(2) Autoritățile publice sunt obligate să asigure Avocatului Poporului sprijinul necesar în exercitarea atribuțiilor sale.

ARTICOLUL 60 Raportul în fața Parlamentului Referințe în jurisprudență (1), Doctrină (2)

Avocatul Poporului prezintă celor două Camere ale Parlamentului rapoarte, anual sau la cererea acestora. Rapoartele pot conține recomandări privind legislația sau măsuri de altă natură, pentru ocrotirea drepturilor și a libertăților cetățenilor.

TITLUL III Autoritățile publice Referințe în jurisprudență (5), Reviste (1)

CAPITOLUL I Parlamentul

SECȚIUNEA 1 Organizare și funcționare

ARTICOLUL 61 Rolul și structura Referințe în jurisprudență (53), Reviste (16), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

(1) Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român și unica autoritate legiuitoare a țării. Referințe în jurisprudență (232), Reviste (47), Doctrină (6)

(2) Parlamentul este alcătuit din Camera Deputaților și Senat. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (18)

ARTICOLUL 62 Alegerea Camerelor Referințe în jurisprudență (8), Reviste (1), Doctrină (3)

(1) Camera Deputaților și Senatul sunt alese prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat, potrivit legii electorale. Reviste (4), Doctrină (2)

(2) Organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, care nu întrunesc în alegeri numărul de voturi pentru a fi reprezentate în Parlament, au dreptul la câte un loc de deputat, în condițiile legii electorale. Cetățenii unei minorități naționale pot fi reprezentați numai de o singură organizație. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (3), Doctrină (2)

(3) Numărul deputaților și al senatorilor se stabilește prin legea electorală, în raport cu populația țării.

ARTICOLUL 63 Durata mandatului Referințe în jurisprudență (5), Reviste (3), Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

(1) Camera Deputaților și Senatul sunt alese pentru un mandat de 4 ani, care se prelungește de drept în stare de mobilizare, de război, de asediu sau de urgență, până la încetarea acestora. Doctrină (1)

(2) Alegerile pentru Camera Deputaților și pentru Senat se desfășoară în cel mult 3 luni de la expirarea mandatului sau de la dizolvarea Parlamentului. Doctrină (1)

(3) Parlamentul nou ales se întrunește, la convocarea Președintelui României, în cel mult 20 de zile de la alegeri. Doctrină (3)

(4) Mandatul Camerelor se prelungește până la întrunirea legală a noului Parlament. În această perioadă nu poate fi revizuită Constituția și nu pot fi adoptate, modificate sau abrogate legi organice.

(5) Proiectele de legi sau propunerile legislative înscrise pe ordinea de zi a Parlamentului precedent își continuă procedura în noul Parlament. Reviste (1)

ARTICOLUL 64 Organizarea internă Referințe în jurisprudență (7), Reviste (3), Doctrină (2), Librăria Indaco (3)

(1) Organizarea și funcționarea fiecărei Camere se stabilesc prin regulament propriu. Resursele financiare ale Camerelor sunt prevăzute în bugetele aprobate de acestea. Referințe în jurisprudență (3), Reviste (2), Doctrină (1)

(2) Fiecare Cameră își alege un birou permanent. Președintele Camerei Deputaților și președintele Senatului se aleg pe durata mandatului Camerelor. Ceilalți membri ai birourilor permanente sunt aleși la începutul fiecărei sesiuni. Membrii birourilor permanente pot fi revocați înainte de expirarea mandatului.

(3) Deputații și senatorii se pot organiza în grupuri parlamentare, potrivit regulamentului fiecărei Camere. Reviste (1), Doctrină (1)

(4) Fiecare Cameră își constituie comisii permanente și poate institui comisii de anchetă sau alte comisii speciale. Camerele își pot constitui comisii comune. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (5), Doctrină (1)

(5) Birourile permanente și comisiile parlamentare se alcătuiesc potrivit configurației politice a fiecărei Camere. Referințe în jurisprudență (2), Reviste (2), Doctrină (1)

ARTICOLUL 65 Ședințele Camerelor Reviste (1), Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

(1) Camera Deputaților și Senatul lucrează în ședințe separate. Reviste (3), Doctrină (1)

(2) Camerele își desfășoară lucrările și în ședințe comune, potrivit unui regulament adoptat cu votul majorității deputaților și senatorilor, pentru: Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1), Doctrină (1)

a) primirea mesajului Președintelui României; Doctrină (2)

b) aprobarea bugetului de stat și a bugetului asigurărilor sociale de stat; Referințe în jurisprudență (1)

c) declararea mobilizării totale sau parțiale; Doctrină (1)

d) declararea stării de război;

e) suspendarea sau încetarea ostilităților militare;

f) aprobarea strategiei naționale de apărare a țării;

g) examinarea rapoartelor Consiliului Suprem de Apărare a Țării; Doctrină (1)

h) numirea, la propunerea Președintelui României, a directorilor serviciilor de informații și exercitarea controlului asupra activității acestor servicii; Reviste (1), Doctrină (1)

i) numirea Avocatului Poporului; Reviste (2)

j) stabilirea statutului deputaților și al senatorilor, stabilirea indemnizației și a celorlalte drepturi ale acestora; Reviste (1), Doctrină (1)

k) îndeplinirea altor atribuții care, potrivit Constituției sau regulamentului, se exercită în ședință comună.

ARTICOLUL 66 Sesiuni Referințe în jurisprudență (1), Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

(1) Camera Deputaților și Senatul se întrunesc în două sesiuni ordinare pe an. Prima sesiune începe în luna februarie și nu poate depăși sfârșitul lunii iunie. A doua sesiune începe în luna septembrie și nu poate depăși sfârșitul lunii decembrie. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1), Doctrină (2)

(2) Camera Deputaților și Senatul se întrunesc și în sesiuni extraordinare, la cererea Președintelui României, a biroului permanent al fiecărei Camere ori a cel puțin o treime din numărul deputaților sau al senatorilor. Reviste (2), Doctrină (1)

(3) Convocarea Camerelor se face de președinții acestora. Reviste (2), Doctrină (1)

ARTICOLUL 67 Actele juridice și cvorumul legal Referințe în jurisprudență (5), Doctrină (1)

Camera Deputaților și Senatul adoptă legi, hotărâri și moțiuni, în prezența majorității membrilor.

ARTICOLUL 68 Caracterul public al ședințelor Doctrină (1)

(1) Ședințele celor două Camere sunt publice.

(2) Camerele pot hotărî ca anumite ședințe să fie secrete.

SECȚIUNEA a 2-a Statutul deputaților și al senatorilor

ARTICOLUL 69 Mandatul reprezentativ Referințe în jurisprudență (4), Reviste (3), Doctrină (2)

(1) În exercitarea mandatului, deputații și senatorii sunt în serviciul poporului. Reviste (1)

(2) Orice mandat imperativ este nul. Referințe în jurisprudență (3), Reviste (1)

ARTICOLUL 70 Mandatul deputaților și al senatorilor Referințe în jurisprudență (3), Reviste (2), Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

(1) Deputații și senatorii intră în exercițiul mandatului la data întrunirii legale a Camerei din care fac parte, sub condiția validării alegerii și a depunerii jurământului. Jurământul se stabilește prin lege organică. Referințe în jurisprudență (1)

(2) Calitatea de deputat sau de senator încetează la data întrunirii legale a Camerelor nou alese sau în caz de demisie, de pierdere a drepturilor electorale, de incompatibilitate ori de deces. Referințe în jurisprudență (1)

ARTICOLUL 71 Incompatibilități Referințe în jurisprudență (11), Reviste (2), Doctrină (2)

(1) Nimeni nu poate fi, în același timp, deputat și senator. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (2)

(2) Calitatea de deputat sau de senator este incompatibilă cu exercitarea oricărei funcții publice de autoritate, cu excepția celei de membru al Guvernului. Referințe în jurisprudență (9), Doctrină (1)

(3) Alte incompatibilități se stabilesc prin lege organică. Referințe în jurisprudență (3), Reviste (1)

ARTICOLUL 72 Imunitatea parlamentară Referințe în jurisprudență (113), Reviste (4), Doctrină (2)

(1) Deputații și senatorii nu pot fi trași la răspundere juridică pentru voturile sau pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului. Referințe în jurisprudență (3), Reviste (3)

(2) Deputații și senatorii pot fi urmăriți și trimiși în judecată penală pentru fapte care nu au legătură cu voturile sau cu opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului, dar nu pot fi percheziționați, reținuți sau arestați fără încuviințarea Camerei din care fac parte, după ascultarea lor. Urmărirea și trimiterea în judecată penală se pot face numai de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Competența de judecată aparține Înaltei Curți de Casație și Justiție. Referințe în jurisprudență (3), Reviste (4)

(3) În caz de infracțiune flagrantă, deputații sau senatorii pot fi reținuți și supuși percheziției. Ministrul justiției îl va informa neîntârziat pe președintele Camerei asupra reținerii și a percheziției. În cazul în care Camera sesizată constată că nu există temei pentru reținere, va dispune imediat revocarea acestei măsuri. Referințe în jurisprudență (14)

SECȚIUNEA a 3-a Legiferarea

ARTICOLUL 73 Categorii de legi Referințe în jurisprudență (144), Reviste (6), Doctrină (2), Librăria Indaco (2)

(1) Parlamentul adoptă legi constituționale, legi organice și legi ordinare. Referințe în jurisprudență (135), Reviste (7), Doctrină (1)

(2) Legile constituționale sunt cele de revizuire a Constituției. Reviste (2), Doctrină (1)

(3) Prin lege organică se reglementează: Referințe în jurisprudență (175), Reviste (15), Doctrină (3)

a) sistemul electoral; organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente; Referințe în jurisprudență (5), Reviste (2), Doctrină (1)

b) organizarea, funcționarea și finanțarea partidelor politice; Referințe în jurisprudență (2), Doctrină (1)

c) statutul deputaților și al senatorilor, stabilirea indemnizației și a celorlalte drepturi ale acestora; Reviste (1), Doctrină (1)

d) organizarea și desfășurarea referendumului; Reviste (2), Doctrină (1)

e) organizarea Guvernului și a Consiliului Suprem de Apărare a Țării; Referințe în jurisprudență (32), Reviste (1)

f) regimul stării de mobilizare parțială sau totală a forțelor armate și al stării de război; Referințe în jurisprudență (1)

g) regimul stării de asediu și al stării de urgență; Doctrină (1)

h) infracțiunile, pedepsele și regimul executării acestora; Referințe în jurisprudență (30), Reviste (10), Doctrină (1)

i) acordarea amnistiei sau a grațierii colective; Referințe în jurisprudență (12), Reviste (3), Doctrină (1)

j) statutul funcționarilor publici; Referințe în jurisprudență (22), Reviste (17)

k) contenciosul administrativ; Referințe în jurisprudență (4), Reviste (5), Doctrină (2)

l) organizarea și funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii, a instanțelor judecătorești, a Ministerului Public și a Curții de Conturi; Referințe în jurisprudență (27), Reviste (5)

m) regimul juridic general al proprietății și al moștenirii; Reviste (3), Doctrină (2)

n) organizarea generală a învățământului; Referințe în jurisprudență (6), Reviste (1)

o) organizarea administrației publice locale, a teritoriului, precum și regimul general privind autonomia locală; Referințe în jurisprudență (4), Reviste (2), Doctrină (1)

p) regimul general privind raporturile de muncă, sindicatele, patronatele și protecția socială; Referințe în jurisprudență (396), Reviste (4), Doctrină (1)

r) statutul minorităților naționale din România;

s) regimul general al cultelor; Reviste (1)

t) celelalte domenii pentru care în Constituție se prevede adoptarea de legi organice. Referințe în jurisprudență (3)

ARTICOLUL 74 Inițiativa legislativă Referințe în jurisprudență (143), Reviste (2), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

(1) Inițiativa legislativă aparține, după caz, Guvernului, deputaților, senatorilor sau unui număr de cel puțin 100.000 de cetățeni cu drept de vot. Cetățenii care își manifestă dreptul la inițiativă legislativă trebuie să provină din cel puțin un sfert din județele țării, iar în fiecare din aceste județe, respectiv în municipiul București, trebuie să fie înregistrate cel puțin 5.000 de semnături în sprijinul acestei inițiative. Referințe (1), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (7), Doctrină (1)

(2) Nu pot face obiectul inițiativei legislative a cetățenilor problemele fiscale, cele cu caracter internațional, amnistia și grațierea. Referințe în jurisprudență (6)

(3) Guvernul își exercită inițiativa legislativă prin transmiterea proiectului de lege către Camera competentă să îl adopte, ca primă Cameră sesizată. Referințe în jurisprudență (1), Doctrină (1)

(4) Deputații, senatorii și cetățenii care exercită dreptul la inițiativă legislativă pot prezenta propuneri legislative numai în forma cerută pentru proiectele de legi. Reviste (2), Doctrină (1)

(5) Propunerile legislative se supun dezbaterii mai întâi Camerei competente să le adopte, ca primă Cameră sesizată. Reviste (1), Doctrină (1)

ARTICOLUL 75 Sesizarea Camerelor Referințe în jurisprudență (6), Reviste (16), Doctrină (2)

(1) Se supun spre dezbatere și adoptare Camerei Deputaților, ca primă Cameră sesizată, proiectele de legi și propunerile legislative pentru ratificarea tratatelor sau a altor acorduri internaționale și a măsurilor legislative ce rezultă din aplicarea acestor tratate sau acorduri, precum și proiectele legilor organice prevăzute la articolul 31 alineatul (5), articolul 40 alineatul (3), articolul 55 alineatul (2), articolul 58 alineatul (3), articolul 73 alineatul (3) literele e), k), l), n), o), articolul 79 alineatul (2), articolul 102 alineatul (3), articolul 105 alineatul (2), articolul 117 alineatul (3), articolul 118 alineatele (2) și (3), articolul 120 alineatul (2), articolul 126 alineatele (4) și (5) și articolul 142 alineatul (5). Celelalte proiecte de legi sau propuneri legislative se supun dezbaterii și adoptării, ca primă Cameră sesizată, Senatului. Referințe în jurisprudență (2), Reviste (3)

(2) Prima Cameră sesizată se pronunță în termen de 45 de zile. Pentru coduri și alte legi de complexitate deosebită termenul este de 60 de zile. În cazul depășirii acestor termene se consideră că proiectele de legi sau propunerile legislative au fost adoptate. Reviste (4)

(3) După adoptare sau respingere de către prima Cameră sesizată, proiectul sau propunerea legislativă se trimite celeilalte Camere care va decide definitiv. Reviste (4)

(4) În cazul în care prima Cameră sesizată adoptă o prevedere care, potrivit alineatului (1), intră în competența sa decizională, prevederea este definitiv adoptată dacă și cea de-a doua Cameră este de acord. În caz contrar, numai pentru prevederea respectivă, legea se întoarce la prima Cameră sesizată, care va decide definitiv în procedură de urgență. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (3), Doctrină (1)

(5) Dispozițiile alineatului (4) referitoare la întoarcerea legii se aplică în mod corespunzător și în cazul în care Camera decizională adoptă o prevedere pentru care competența decizională aparține primei Camere. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (3), Doctrină (1)

ARTICOLUL 76 Adoptarea legilor și a hotărârilor Referințe în jurisprudență (17), Reviste (4), Doctrină (3)

(1) Legile organice și hotărârile privind regulamentele Camerelor se adoptă cu votul majorității membrilor fiecărei Camere. Referințe în jurisprudență (4), Reviste (8), Doctrină (2)

(2) Legile ordinare și hotărârile se adoptă cu votul majorității membrilor prezenți din fiecare Cameră. Referințe în jurisprudență (3), Reviste (6), Doctrină (3)

(3) La cererea Guvernului sau din proprie inițiativă, Parlamentul poate adopta proiecte de legi sau propuneri legislative cu procedură de urgență, stabilită potrivit regulamentului fiecărei Camere. Referințe în jurisprudență (1), Doctrină (2)

ARTICOLUL 77 Promulgarea legii Referințe în jurisprudență (4), Reviste (4), Doctrină (4), Librăria Indaco (2)

(1) Legea se trimite, spre promulgare, Președintelui României. Promulgarea legii se face în termen de cel mult 20 de zile de la primire. Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Înainte de promulgare, Președintele poate cere Parlamentului, o singură dată, reexaminarea legii. Reviste (5), Doctrină (1)

(3) Dacă Președintele a cerut reexaminarea legii ori dacă s-a cerut verificarea constituționalității ei, promulgarea legii se face în cel mult 10 zile de la primirea legii adoptate după reexaminare sau de la primirea deciziei Curții Constituționale, prin care i s-a confirmat constituționalitatea. Referințe în jurisprudență (2), Reviste (3), Doctrină (1)

ARTICOLUL 78 Intrarea în vigoare a legii Referințe în jurisprudență (149), Reviste (12), Doctrină (7)

Legea se publică în Monitorul Oficial al României și intră în vigoare la 3 zile de la data publicării sau la o dată ulterioară prevăzută în textul ei.

ARTICOLUL 79 Consiliul Legislativ Referințe în jurisprudență (13), Reviste (2), Doctrină (3)

(1) Consiliul Legislativ este organ consultativ de specialitate al Parlamentului, care avizează proiectele de acte normative în vederea sistematizării, unificării și coordonării întregii legislații. El ține evidența oficială a legislației României. Referințe în jurisprudență (525), Reviste (1)

(2) Înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ se stabilesc prin lege organică. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

CAPITOLUL II Președintele României Referințe în jurisprudență (1)

ARTICOLUL 80 Rolul Președintelui Referințe în jurisprudență (2), Reviste (2), Doctrină (5), Librăria Indaco (1)

(1) Președintele României reprezintă statul român și este garantul independenței naționale, al unității și al integrității teritoriale a țării. Referințe în jurisprudență (1), Doctrină (1)

(2) Președintele României veghează la respectarea Constituției și la buna funcționare a autorităților publice. În acest scop, Președintele exercită funcția de mediere între puterile statului, precum și între stat și societate. Referințe în jurisprudență (3), Reviste (2), Doctrină (3)

ARTICOLUL 81 Alegerea Președintelui Doctrină (4)

(1) Președintele României este ales prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat. Doctrină (2)

(2) Este declarat ales candidatul care a întrunit, în primul tur de scrutin, majoritatea de voturi ale alegătorilor înscriși în listele electorale. Referințe în jurisprudență (2)

(3) În cazul în care nici unul dintre candidați nu a întrunit această majoritate, se organizează al doilea tur de scrutin, între primii doi candidați stabiliți în ordinea numărului de voturi obținute în primul tur. Este declarat ales candidatul care a obținut cel mai mare număr de voturi.

(4) Nici o persoană nu poate îndeplini funcția de Președinte al României decât pentru cel mult două mandate. Acestea pot fi și succesive. Reviste (1), Doctrină (1)

ARTICOLUL 82 Validarea mandatului și depunerea jurământului Referințe în jurisprudență (1), Doctrină (2)

(1) Rezultatul alegerilor pentru funcția de Președinte al României este validat de Curtea Constituțională.

(2) Candidatul a cărui alegere a fost validată depune în fața Camerei Deputaților și a Senatului, în ședință comună, următorul jurământ: Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (4), Doctrină (1)

"

Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu!".

ARTICOLUL 83 Durata mandatului Referințe în jurisprudență (2), Reviste (2), Doctrină (1)

(1) Mandatul Președintelui României este de 5 ani și se exercită de la data depunerii jurământului.

(2) Președintele României își exercită mandatul până la depunerea jurământului de Președintele nou ales.

(3) Mandatul Președintelui României poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau de catastrofă.

ARTICOLUL 84 Incompatibilități și imunități Doctrină (2)

(1) În timpul mandatului, Președintele României nu poate fi membru al unui partid și nu poate îndeplini nici o altă funcție publică sau privată. Reviste (2), Doctrină (3)

(2) Președintele României se bucură de imunitate. Prevederile articolului 72 alineatul (1) se aplică în mod corespunzător. Referințe în jurisprudență (1)

ARTICOLUL 85 Numirea Guvernului Referințe în jurisprudență (7), Reviste (2), Doctrină (3), Librăria Indaco (2)

(1) Președintele României desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru și numește Guvernul pe baza votului de încredere acordat de Parlament. Referințe (12), Doctrină (3)

(2) În caz de remaniere guvernamentală sau de vacanță a postului, Președintele revocă și numește, la propunerea primului-ministru, pe unii membri ai Guvernului. Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1), Doctrină (3)

(3) Dacă prin propunerea de remaniere se schimbă structura sau compoziția politică a Guvernului, Președintele României va putea exercita atribuția prevăzută la alineatul (2) numai pe baza aprobării Parlamentului, acordată la propunerea primului-ministru. Referințe în jurisprudență (1), Doctrină (2)

ARTICOLUL 86 Consultarea Guvernului Reviste (1), Doctrină (4)

Președintele României poate consulta Guvernul cu privire la probleme urgente și de importanță deosebită.

ARTICOLUL 87 Participarea la ședințele Guvernului Doctrină (4)

(1) Președintele României poate lua parte la ședințele Guvernului în care se dezbat probleme de interes național privind politica externă, apărarea țării, asigurarea ordinii publice și, la cererea primului-ministru, în alte situații. Referințe în jurisprudență (1)

(2) Președintele României prezidează ședințele Guvernului la care participă.

ARTICOLUL 88 Mesaje Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1), Doctrină (4)

Președintele României adresează Parlamentului mesaje cu privire la principalele probleme politice ale națiunii.

ARTICOLUL 89 Dizolvarea Parlamentului Reviste (1), Doctrină (4)

(1) După consultarea președinților celor două Camere și a liderilor grupurilor parlamentare, Președintele României poate să dizolve Parlamentul, dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare și numai după respingerea a cel puțin două solicitări de învestitură. Doctrină (1)

(2) În cursul unui an, Parlamentul poate fi dizolvat o singură dată.

(3) Parlamentul nu poate fi dizolvat în ultimele 6 luni ale mandatului Președintelui României și nici în timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgență.

ARTICOLUL 90 Referendumul Referințe în jurisprudență (55), Reviste (4), Doctrină (5)

Președintele României, după consultarea Parlamentului, poate cere poporului să-și exprime, prin referendum, voința cu privire la probleme de interes național. Referințe în jurisprudență (8)

ARTICOLUL 91 Atribuții în domeniul politicii externe Reviste (1), Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

(1) Președintele încheie tratate internaționale în numele României, negociate de Guvern, și le supune spre ratificare Parlamentului, într-un termen rezonabil. Celelalte tratate și acorduri internaționale se încheie, se aprobă sau se ratifică potrivit procedurii stabilite prin lege. Reviste (1), Doctrină (2)

(2) Președintele, la propunerea Guvernului, acreditează și recheamă reprezentanții diplomatici ai României și aprobă înființarea, desființarea sau schimbarea rangului misiunilor diplomatice.

(3) Reprezentanții diplomatici ai altor state sunt acreditați pe lângă Președintele României.

ARTICOLUL 92 Atribuții în domeniul apărării Reviste (1), Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

(1) Președintele României este comandantul forțelor armate și îndeplinește funcția de președinte al Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Reviste (1), Doctrină (2)

(2) El poate declara, cu aprobarea prealabilă a Parlamentului, mobilizarea parțială sau totală a forțelor armate. Numai în cazuri excepționale, hotărârea Președintelui se supune ulterior aprobării Parlamentului, în cel mult 5 zile de la adoptare. Doctrină (1)

(3) În caz de agresiune armată îndreptată împotriva țării, Președintele României ia măsuri pentru respingerea agresiunii și le aduce neîntârziat la cunoștință Parlamentului, printr-un mesaj. Dacă Parlamentul nu se află în sesiune, el se convoacă de drept în 24 de ore de la declanșarea agresiunii. Doctrină (3)

(4) În caz de mobilizare sau de război Parlamentul își continuă activitatea pe toată durata acestor stări, iar dacă nu se află în sesiune, se convoacă de drept în 24 de ore de la declararea lor. Doctrină (1)

ARTICOLUL 93 Măsuri excepționale Reviste (3), Doctrină (4)

(1) Președintele României instituie, potrivit legii, starea de asediu sau starea de urgență în întreaga țară ori în unele unități administrativ-teritoriale și solicită Parlamentului încuviințarea măsurii adoptate, în cel mult 5 zile de la luarea acesteia. Reviste (1), Doctrină (2)

(2) Dacă Parlamentul nu se află în sesiune, el se convoacă de drept în cel mult 48 de ore de la instituirea stării de asediu sau a stării de urgență și funcționează pe toată durata acestora. Doctrină (2)

ARTICOLUL 94 Alte atribuții Referințe în jurisprudență (1), Reviste (2), Doctrină (2)

Președintele României îndeplinește și următoarele atribuții:

a) conferă decorații și titluri de onoare; Referințe în jurisprudență (3), Reviste (2)

b) acordă gradele de mareșal, de general și de amiral; Referințe în jurisprudență (4), Reviste (2), Doctrină (2)

c) numește în funcții publice, în condițiile prevăzute de lege; Referințe în jurisprudență (1), Reviste (5), Doctrină (3)

d) acordă grațierea individuală. Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1)

ARTICOLUL 95 Suspendarea din funcție Referințe în jurisprudență (1), Reviste (3), Doctrină (4), Librăria Indaco (2)

(1) În cazul săvârșirii unor fapte grave prin care încalcă prevederile Constituției, Președintele României poate fi suspendat din funcție de Camera Deputaților și de Senat, în ședință comună, cu votul majorității deputaților și senatorilor, după consultarea Curții Constituționale. Președintele poate da Parlamentului explicații cu privire la faptele ce i se impută. Doctrină (4)

(2) Propunerea de suspendare din funcție poate fi inițiată de cel puțin o treime din numărul deputaților și senatorilor și se aduce, neîntârziat, la cunoștință Președintelui. Doctrină (1)

(3) Dacă propunerea de suspendare din funcție este aprobată, în cel mult 30 de zile se organizează un referendum pentru demiterea Președintelui. Reviste (2), Doctrină (3)

ARTICOLUL 96 Punerea sub acuzare Referințe în jurisprudență (1), Doctrină (3)

(1) Camera Deputaților și Senatul, în ședință comună, cu votul a cel puțin două treimi din numărul deputaților și senatorilor, pot hotărî punerea sub acuzare a Președintelui României pentru înaltă trădare. Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Propunerea de punere sub acuzare poate fi inițiată de majoritatea deputaților și senatorilor și se aduce, neîntârziat, la cunoștință Președintelui României pentru a putea da explicații cu privire la faptele ce i se impută.

(3) De la data punerii sub acuzare și până la data demiterii Președintele este suspendat de drept. Reviste (1), Doctrină (1)

(4) Competența de judecată aparține Înaltei Curți de Casație și Justiție. Președintele este demis de drept la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare.

ARTICOLUL 97 Vacanța funcției Doctrină (2)

(1) Vacanța funcției de Președinte al României intervine în caz de demisie, de demitere din funcție, de imposibilitate definitivă a exercitării atribuțiilor sau de deces. Referințe în jurisprudență (2)

(2) În termen de 3 luni de la data la care a intervenit vacanța funcției de Președinte al României, Guvernul va organiza alegeri pentru un nou Președinte. Doctrină (1)

ARTICOLUL 98 Interimatul funcției Doctrină (3)

(1) Dacă funcția de Președinte devine vacantă ori dacă Președintele este suspendat din funcție sau dacă se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, interimatul se asigură, în ordine, de președintele Senatului sau de președintele Camerei Deputaților. Referințe în jurisprudență (1)

(2) Atribuțiile prevăzute la articolele 88-90 nu pot fi exercitate pe durata interimatului funcției prezidențiale.

ARTICOLUL 99 Răspunderea președintelui interimar Doctrină (2)

Dacă persoana care asigură interimatul funcției de Președinte al României săvârșește fapte grave, prin care se încalcă prevederile Constituției, se aplică articolul 95 și articolul 98.

ARTICOLUL 100 Actele Președintelui Referințe în jurisprudență (15), Reviste (1), Doctrină (4)

(1) În exercitarea atribuțiilor sale, Președintele României emite decrete care se publică în Monitorul Oficial al României. Nepublicarea atrage inexistența decretului. Referințe (1), Referințe în jurisprudență (15), Doctrină (3)

(2) Decretele emise de Președintele României în exercitarea atribuțiilor sale prevăzute în articolul 91 alineatele (1) și (2), articolul 92 alineatele (2) și (3), articolul 93 alineatul (1) și articolul 94 literele a), b) și d) se contrasemnează de primul-ministru. Referințe în jurisprudență (2), Doctrină (4)

ARTICOLUL 101 Indemnizația și celelalte drepturi Referințe în jurisprudență (18), Reviste (2), Doctrină (1)

Indemnizația și celelalte drepturi ale Președintelui României se stabilesc prin lege.

CAPITOLUL III Guvernul

ARTICOLUL 102 Rolul și structura Referințe în jurisprudență (10), Reviste (3), Doctrină (3)

(1) Guvernul, potrivit programului său de guvernare acceptat de Parlament, asigură realizarea politicii interne și externe a țării și exercită conducerea generală a administrației publice. Referințe în jurisprudență (5), Reviste (6), Doctrină (2)

(2) În îndeplinirea atribuțiilor sale, Guvernul cooperează cu organismele sociale interesate. Referințe în jurisprudență (1), Doctrină (1)

(3) Guvernul este alcătuit din prim-ministru, miniștri și alți membri stabiliți prin lege organică. Reviste (1), Doctrină (2)

ARTICOLUL 103 Învestitura Reviste (3), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

(1) Președintele României desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru, în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament ori, dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament. Reviste (1), Doctrină (2)

(2) Candidatul pentru funcția de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului și a întregii liste a Guvernului. Doctrină (2)

(3) Programul și lista Guvernului se dezbat de Camera Deputaților și de Senat, în ședință comună. Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorității deputaților și senatorilor. Referințe (8), Reviste (2), Doctrină (3)

ARTICOLUL 104 Jurământul de credință Referințe în jurisprudență (1), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

(1) Primul-ministru, miniștrii și ceilalți membri ai Guvernului vor depune individual, în fața Președintelui României, jurământul de la articolul 82. Jurisprudență relevantă (1), Doctrină (2)

(2) Guvernul în întregul său și fiecare membru în parte își exercită mandatul, începând de la data depunerii jurământului.

ARTICOLUL 105 Incompatibilități Doctrină (2)

(1) Funcția de membru al Guvernului este incompatibilă cu exercitarea altei funcții publice de autoritate, cu excepția celei de deputat sau de senator. De asemenea, ea este incompatibilă cu exercitarea unei funcții de reprezentare profesională salarizate în cadrul organizațiilor cu scop comercial. Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Alte incompatibilități se stabilesc prin lege organică. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

ARTICOLUL 106 Încetarea funcției de membru al Guvernului Referințe în jurisprudență (1), Doctrină (3)

Funcția de membru al Guvernului încetează în urma demisiei, a revocării, a pierderii drepturilor electorale, a stării de incompatibilitate, a decesului, precum și în alte cazuri prevăzute de lege. Referințe (2)

ARTICOLUL 107 Primul-ministru Referințe în jurisprudență (27), Doctrină (3)

(1) Primul-ministru conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, respectând atribuțiile ce le revin. De asemenea, prezintă Camerei Deputaților sau Senatului rapoarte și declarații cu privire la politica Guvernului, care se dezbat cu prioritate. Referințe în jurisprudență (22), Doctrină (2)

(2) Președintele României nu îl poate revoca pe primul-ministru. Referințe în jurisprudență (1), Doctrină (1)

(3) Dacă primul-ministru se află în una dintre situațiile prevăzute la articolul 106, cu excepția revocării, sau este în imposibilitate de a-și exercita atribuțiile, Președintele României va desemna un alt membru al Guvernului ca prim-ministru interimar, pentru a îndeplini atribuțiile primului-ministru, până la formarea noului Guvern. Interimatul, pe perioada imposibilității exercitării atribuțiilor, încetează dacă primul-ministru își reia activitatea în Guvern. Referințe în jurisprudență (145), Reviste (1), Doctrină (2)

(4) Prevederile alineatului (3) se aplică în mod corespunzător și celorlalți membri ai Guvernului, la propunerea primului-ministru, pentru o perioadă de cel mult 45 de zile. Referințe în jurisprudență (2), Doctrină (2)

ARTICOLUL 108 Actele Guvernului Referințe (1), Referințe în jurisprudență (153), Reviste (12), Doctrină (3)

(1) Guvernul adoptă hotărâri și ordonanțe. Referințe în jurisprudență (9), Reviste (3), Doctrină (1)

(2) Hotărârile se emit pentru organizarea executării legilor. Referințe în jurisprudență (43), Reviste (4), Doctrină (1)

(3) Ordonanțele se emit în temeiul unei legi speciale de abilitare, în limitele și în condițiile prevăzute de aceasta. Referințe în jurisprudență (211), Reviste (2)

(4) Hotărârile și ordonanțele adoptate de Guvern se semnează de primul-ministru, se contrasemnează de miniștrii care au obligația punerii lor în executare și se publică în Monitorul Oficial al României. Nepublicarea atrage inexistența hotărârii sau a ordonanței. Hotărârile care au caracter militar se comunică numai instituțiilor interesate. Referințe în jurisprudență (26), Reviste (5), Doctrină (2)

ARTICOLUL 109 Răspunderea membrilor Guvernului Referințe în jurisprudență (4), Reviste (2), Doctrină (4), Librăria Indaco (2)

(1) Guvernul răspunde politic numai în fața Parlamentului pentru întreaga sa activitate. Fiecare membru al Guvernului răspunde politic solidar cu ceilalți membri pentru activitatea Guvernului și pentru actele acestuia. Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1), Doctrină (2)

(2) Numai Camera Deputaților, Senatul și Președintele României au dreptul să ceară urmărirea penală a membrilor Guvernului pentru faptele săvârșite în exercițiul funcției lor. Dacă s-a cerut urmărirea penală, Președintele României poate dispune suspendarea acestora din funcție. Trimiterea în judecată a unui membru al Guvernului atrage suspendarea lui din funcție. Competența de judecată aparține Înaltei Curți de Casație și Justiție. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (4), Doctrină (2)

(3) Cazurile de răspundere și pedepsele aplicabile membrilor Guvernului sunt reglementate printr-o lege privind responsabilitatea ministerială. Referințe în jurisprudență (1), Doctrină (2)

ARTICOLUL 110 Încetarea mandatului Referințe în jurisprudență (3), Doctrină (2)

(1) Guvernul își exercită mandatul până la data validării alegerilor parlamentare generale. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Guvernul este demis la data retragerii de către Parlament a încrederii acordate sau dacă primul-ministru se află în una dintre situațiile prevăzute la articolul 106, cu excepția revocării, ori este în imposibilitatea de a-și exercita atribuțiile mai mult de 45 de zile. Doctrină (1)

(3) În situațiile prevăzute în alineatul (2) sunt aplicabile prevederile articolului 103. Doctrină (1)

(4) Guvernul al cărui mandat a încetat potrivit alineatelor (1) și (2) îndeplinește numai actele necesare pentru administrarea treburilor publice, până la depunerea jurământului de membrii noului Guvern. Referințe în jurisprudență (2), Doctrină (2)

CAPITOLUL IV Raporturile Parlamentului cu Guvernul

ARTICOLUL 111 Informarea Parlamentului Referințe în jurisprudență (1), Reviste (6), Doctrină (5)

(1) Guvernul și celelalte organe ale administrației publice, în cadrul controlului parlamentar al activității lor, sunt obligate să prezinte informațiile și documentele cerute de Camera Deputaților, de Senat sau de comisiile parlamentare, prin intermediul președinților acestora. În cazul în care o inițiativă legislativă implică modificarea prevederilor bugetului de stat sau a bugetului asigurărilor sociale de stat, solicitarea informării este obligatorie. Referințe în jurisprudență (7), Reviste (4), Doctrină (2)

(2) Membrii Guvernului au acces la lucrările Parlamentului. Dacă li se solicită prezența, participarea lor este obligatorie. Doctrină (1)

ARTICOLUL 112 Întrebări, interpelări și moțiuni simple Referințe în jurisprudență (1), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

(1) Guvernul și fiecare dintre membrii săi au obligația să răspundă la întrebările sau la interpelările formulate de deputați sau de senatori, în condițiile prevăzute de regulamentele celor două Camere ale Parlamentului. Doctrină (1)

(2) Camera Deputaților sau Senatul poate adopta o moțiune simplă prin care să-și exprime poziția cu privire la o problemă de politică internă sau externă ori, după caz, cu privire la o problemă ce a făcut obiectul unei interpelări. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1), Doctrină (1)

ARTICOLUL 113 Moțiunea de cenzură Referințe (1), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (2), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

(1) Camera Deputaților și Senatul, în ședință comună, pot retrage încrederea acordată Guvernului prin adoptarea unei moțiuni de cenzură, cu votul majorității deputaților și senatorilor. Doctrină (1)

(2) Moțiunea de cenzură poate fi inițiată de cel puțin o pătrime din numărul total al deputaților și senatorilor și se comunică Guvernului la data depunerii.

(3) Moțiunea de cenzură se dezbate după 3 zile de la data când a fost prezentată în ședința comună a celor două Camere. Doctrină (1)

(4) Dacă moțiunea de cenzură a fost respinsă, deputații și senatorii care au semnat-o nu mai pot iniția, în aceeași sesiune, o nouă moțiune de cenzură, cu excepția cazului în care Guvernul își angajează răspunderea potrivit articolului 114. Doctrină (1)

ARTICOLUL 114 Angajarea răspunderii Guvernului Referințe în jurisprudență (26), Reviste (1), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

(1) Guvernul își poate angaja răspunderea în fața Camerei Deputaților și a Senatului, în ședință comună, asupra unui program, a unei declarații de politică generală sau a unui proiect de lege. Referințe în jurisprudență (83), Reviste (2), Doctrină (1)

(2) Guvernul este demis dacă o moțiune de cenzură, depusă în termen de 3 zile de la prezentarea programului, a declarației de politică generală sau a proiectului de lege, a fost votată în condițiile articolului 113. Reviste (1), Doctrină (1)

(3) Dacă Guvernul nu a fost demis potrivit alineatului (2), proiectul de lege prezentat, modificat sau completat, după caz, cu amendamente acceptate de Guvern, se consideră adoptat, iar aplicarea programului sau a declarației de politică generală devine obligatorie pentru Guvern. Referințe în jurisprudență (4), Doctrină (1)

(4) În cazul în care Președintele României cere reexaminarea legii adoptate potrivit alineatului (3), dezbaterea acesteia se va face în ședința comună a celor două Camere. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1), Doctrină (2)

ARTICOLUL 115 Delegarea legislativă Referințe în jurisprudență (226), Reviste (23), Doctrină (5), Librăria Indaco (1)

(1) Parlamentul poate adopta o lege specială de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonanțe în domenii care nu fac obiectul legilor organice. Referințe în jurisprudență (26), Reviste (9), Doctrină (1)

(2) Legea de abilitare va stabili, în mod obligatoriu, domeniul și data până la care se pot emite ordonanțe. Referințe în jurisprudență (8), Reviste (2)

(3) Dacă legea de abilitare o cere, ordonanțele se supun aprobării Parlamentului, potrivit procedurii legislative, până la împlinirea termenului de abilitare. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanței. Referințe în jurisprudență (3), Reviste (4), Doctrină (1)

(4) Guvernul poate adopta ordonanțe de urgență numai în situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, având obligația de a motiva urgența în cuprinsul acestora. Referințe în jurisprudență (293), Reviste (26), Doctrină (2)

(5) Ordonanța de urgență intră în vigoare numai după depunerea sa spre dezbatere în procedură de urgență la Camera competentă să fie sesizată și după publicarea ei în Monitorul Oficial al României. Camerele, dacă nu se află în sesiune, se convoacă în mod obligatoriu în 5 zile de la depunere sau, după caz, de la trimitere. Dacă în termen de cel mult 30 de zile de la depunere, Camera sesizată nu se pronunță asupra ordonanței, aceasta este considerată adoptată și se trimite celeilalte Camere care decide de asemenea în procedură de urgență. Ordonanța de urgență cuprinzând norme de natura legii organice se aprobă cu majoritatea prevăzută la articolul 76 alineatul (1). Referințe în jurisprudență (15), Reviste (12), Doctrină (3)

(6) Ordonanțele de urgență nu pot fi adoptate în domeniul legilor constituționale, nu pot afecta regimul instituțiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertățile și îndatoririle prevăzute de Constituție, drepturile electorale și nu pot viza măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietate publică. Referințe în jurisprudență (284), Reviste (21), Doctrină (3)

(7) Ordonanțele cu care Parlamentul a fost sesizat se aprobă sau se resping printr-o lege în care vor fi cuprinse și ordonanțele ale căror efecte au încetat potrivit alineatului (3). Referințe în jurisprudență (5), Reviste (4)

(8) Prin legea de aprobare sau de respingere se vor reglementa, dacă este cazul, măsurile necesare cu privire la efectele juridice produse pe perioada de aplicare a ordonanței. Referințe în jurisprudență (17), Reviste (5)

CAPITOLUL V Administrația publică Referințe în jurisprudență (4), Reviste (1)

SECȚIUNEA 1 Administrația publică centrală de specialitate Reviste (1)

ARTICOLUL 116 Structura Referințe în jurisprudență (40), Reviste (5), Doctrină (4)

(1) Ministerele se organizează numai în subordinea Guvernului. Referințe în jurisprudență (2)

(2) Alte organe de specialitate se pot organiza în subordinea Guvernului ori a ministerelor sau ca autorități administrative autonome. Referințe în jurisprudență (6), Reviste (4), Doctrină (1)

ARTICOLUL 117 Înființarea Reviste (3), Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

(1) Ministerele se înființează, se organizează și funcționează potrivit legii. Doctrină (1)

(2) Guvernul și ministerele, cu avizul Curții de Conturi, pot înființa organe de specialitate, în subordinea lor, numai dacă legea le recunoaște această competență. Referințe în jurisprudență (2), Reviste (2), Doctrină (1)

(3) Autorități administrative autonome se pot înființa prin lege organică. Referințe în jurisprudență (3), Reviste (8), Doctrină (1)

ARTICOLUL 118 Forțele armate Referințe în jurisprudență (1), Reviste (4), Doctrină (1)

(1) Armata este subordonată exclusiv voinței poporului pentru garantarea suveranității, a independenței și a unității statului, a integrității teritoriale a țării și a democrației constituționale. În condițiile legii și ale tratatelor internaționale la care România este parte, armata contribuie la apărarea colectivă în sistemele de alianță militară și participă la acțiuni privind menținerea sau restabilirea păcii.

(2) Structura sistemului național de apărare, pregătirea populației, a economiei și a teritoriului pentru apărare, precum și statutul cadrelor militare, se stabilesc prin lege organică. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (4)

(3) Prevederile alineatelor (1) și (2) se aplică, în mod corespunzător, și celorlalte componente ale forțelor armate stabilite potrivit legii. Reviste (1)

(4) Organizarea de activități militare sau paramilitare în afara unei autorități statale este interzisă.

(5) Pe teritoriul României pot intra, staționa, desfășura operațiuni sau trece trupe străine numai în condițiile legii sau ale tratatelor internaționale la care România este parte.

ARTICOLUL 119 Consiliul Suprem de Apărare a Țării Referințe în jurisprudență (4), Reviste (10), Doctrină (2)

Consiliul Suprem de Apărare a Țării organizează și coordonează unitar activitățile care privesc apărarea țării și securitatea națională, participarea la menținerea securității internaționale și la apărarea colectivă în sistemele de alianță militară, precum și la acțiuni de menținere sau de restabilire a păcii.

SECȚIUNEA a 2-a Administrația publică locală Referințe în jurisprudență (1)

ARTICOLUL 120 Principii de bază Referințe în jurisprudență (25), Reviste (4), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

(1) Administrația publică din unitățile administrativ-teritoriale se întemeiază pe principiile descentralizării, autonomiei locale și deconcentrării serviciilor publice. Referințe în jurisprudență (28), Reviste (9), Doctrină (1)

(2) În unitățile administrativ-teritoriale în care cetățenii aparținând unei minorități naționale au o pondere semnificativă se asigură folosirea limbii minorității naționale respective în scris și oral în relațiile cu autoritățile administrației publice locale și cu serviciile publice deconcentrate, în condițiile prevăzute de legea organică. Referințe în jurisprudență (2), Reviste (4)

ARTICOLUL 121 Autorități comunale și orășenești Referințe în jurisprudență (12), Reviste (1), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

(1) Autoritățile administrației publice, prin care se realizează autonomia locală în comune și în orașe, sunt consiliile locale alese și primarii aleși, în condițiile legii. Referințe în jurisprudență (2), Reviste (5)

(2) Consiliile locale și primarii funcționează, în condițiile legii, ca autorități administrative autonome și rezolvă treburile publice din comune și din orașe. Referințe în jurisprudență (3), Reviste (7), Doctrină (1)

(3) Autoritățile prevăzute la alineatul (1) se pot constitui și în subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor. Reviste (1)

ARTICOLUL 122 Consiliul județean Referințe în jurisprudență (4), Reviste (3), Doctrină (3), Librăria Indaco (1)

(1) Consiliul județean este autoritatea administrației publice pentru coordonarea activității consiliilor comunale și orășenești, în vederea realizării serviciilor publice de interes județean. Referințe în jurisprudență (1), Doctrină (1)

(2) Consiliul județean este ales și funcționează în condițiile legii. Reviste (1)

ARTICOLUL 123 Prefectul Referințe în jurisprudență (29), Reviste (5), Doctrină (4), Librăria Indaco (3)

(1) Guvernul numește un prefect în fiecare județ și în municipiul București. Referințe în jurisprudență (2), Reviste (3), Doctrină (2)

(2) Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local și conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale. Referințe (1), Referințe în jurisprudență (84), Reviste (7)

(3) Atribuțiile prefectului se stabilesc prin lege organică. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

(4) Între prefecți, pe de o parte, consiliile locale și primari, precum și consiliile județene și președinții acestora, pe de altă parte, nu există raporturi de subordonare. Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1), Doctrină (1)

(5) Prefectul poate ataca, în fața instanței de contencios administrativ, un act al consiliului județean, al celui local sau al primarului, în cazul în care consideră actul ilegal. Actul atacat este suspendat de drept. Referințe în jurisprudență (16), Reviste (6), Doctrină (3)

CAPITOLUL VI Autoritatea judecătorească Referințe în jurisprudență (4), Reviste (2)

SECȚIUNEA 1 Instanțele judecătorești

ARTICOLUL 124 Înfăptuirea justiției Referințe în jurisprudență (113), Reviste (55), Doctrină (6), Librăria Indaco (1)

(1) Justiția se înfăptuiește în numele legii. Referințe în jurisprudență (79), Reviste (15), Doctrină (1)

(2) Justiția este unică, imparțială și egală pentru toți. Referințe în jurisprudență (76), Reviste (24), Doctrină (2)

(3) Judecătorii sunt independenți și se supun numai legii. Referințe în jurisprudență (109), Reviste (22), Doctrină (4)

ARTICOLUL 125 Statutul judecătorilor Referințe în jurisprudență (10), Reviste (5), Doctrină (3)

(1) Judecătorii numiți de Președintele României sunt inamovibili, în condițiile legii. Referințe în jurisprudență (9), Reviste (3), Doctrină (1)

(2) Propunerile de numire, precum și promovarea, transferarea și sancționarea judecătorilor sunt de competența Consiliului Superior al Magistraturii, în condițiile legii sale organice. Referințe în jurisprudență (6), Reviste (5), Doctrină (1)

(3) Funcția de judecător este incompatibilă cu orice altă funcție publică sau privată, cu excepția funcțiilor didactice din învățământul superior. Referințe în jurisprudență (69), Reviste (12), Doctrină (1)

ARTICOLUL 126 Instanțele judecătorești Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (216), Reviste (26), Doctrină (7), Librăria Indaco (3)

(1) Justiția se realizează prin Înalta Curte de Casație și Justiție și prin celelalte instanțe judecătorești stabilite de lege. Referințe în jurisprudență (385), Reviste (42), Doctrină (3)

(2) Competența instanțelor judecătorești și procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege. Referințe în jurisprudență (398), Reviste (74), Doctrină (3)

(3) Înalta Curte de Casație și Justiție asigură interpretarea și aplicarea unitară a legii de către celelalte instanțe judecătorești, potrivit competenței sale. Referințe în jurisprudență (505), Reviste (36), Doctrină (2)

(4) Compunerea Înaltei Curți de Casație și Justiție și regulile de funcționare a acesteia se stabilesc prin lege organică. Referințe în jurisprudență (5), Reviste (2), Doctrină (1)

(5) Este interzisă înființarea de instanțe extraordinare. Prin lege organică pot fi înființate instanțe specializate în anumite materii, cu posibilitatea participării, după caz, a unor persoane din afara magistraturii. Referințe în jurisprudență (11), Reviste (4), Doctrină (2)

(6) Controlul judecătoresc al actelor administrative ale autorităților publice, pe calea contenciosului administrativ, este garantat, cu excepția celor care privesc raporturile cu Parlamentul, precum și a actelor de comandament cu caracter militar. Instanțele de contencios administrativ sunt competente să soluționeze cererile persoanelor vătămate prin ordonanțe sau, după caz, prin dispoziții din ordonanțe declarate neconstituționale. Referințe în jurisprudență (77), Reviste (28), Doctrină (6)

ARTICOLUL 127 Caracterul public al dezbaterilor Referințe în jurisprudență (12), Reviste (1), Doctrină (2)

Ședințele de judecată sunt publice, afară de cazurile prevăzute de lege.

ARTICOLUL 128 Folosirea limbii materne și a interpretului în justiție Referințe în jurisprudență (75), Reviste (4), Doctrină (1)

(1) Procedura judiciară se desfășoară în limba română. Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Cetățenii români aparținând minorităților naționale au dreptul să se exprime în limba maternă în fața instanțelor de judecată, în condițiile legii organice. Reviste (1), Doctrină (1)

(3) Modalitățile de exercitare a dreptului prevăzut la alineatul (2), inclusiv prin folosirea de interpreți sau traduceri, se vor stabili astfel încât să nu împiedice buna administrare a justiției și să nu implice cheltuieli suplimentare pentru cei interesați. Referințe în jurisprudență (1)

(4) Cetățenii străini și apatrizii care nu înțeleg sau nu vorbesc limba română au dreptul de a lua cunoștință de toate actele și lucrările dosarului, de a vorbi în instanță și de a pune concluzii, prin interpret; în procesele penale acest drept este asigurat în mod gratuit. Referințe în jurisprudență (1), Doctrină (1)

ARTICOLUL 129 Folosirea căilor de atac Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (939), Reviste (43), Doctrină (4)

Împotriva hotărârilor judecătorești, părțile interesate și Ministerul Public pot exercita căile de atac, în condițiile legii. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

ARTICOLUL 130 Poliția instanțelor Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1), Doctrină (2)

Instanțele judecătorești dispun de poliția pusă în serviciul lor. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

SECȚIUNEA a 2-a Ministerul Public

ARTICOLUL 131 Rolul Ministerului Public Referințe în jurisprudență (20), Reviste (11), Doctrină (2), Librăria Indaco (2)

(1) În activitatea judiciară, Ministerul Public reprezintă interesele generale ale societății și apără ordinea de drept, precum și drepturile și libertățile cetățenilor. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (13), Reviste (18), Doctrină (2)

(2) Ministerul Public își exercită atribuțiile prin procurori constituiți în parchete, în condițiile legii. Reviste (5)

(3) Parchetele funcționează pe lângă instanțele de judecată, conduc și supraveghează activitatea de cercetare penală a poliției judiciare, în condițiile legii. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (2)

ARTICOLUL 132 Statutul procurorilor Referințe în jurisprudență (12), Reviste (8), Doctrină (3)

(1) Procurorii își desfășoară activitatea potrivit principiului legalității, al imparțialității și al controlului ierarhic, sub autoritatea ministrului justiției. Referințe în jurisprudență (22), Reviste (16), Doctrină (1)

(2) Funcția de procuror este incompatibilă cu orice altă funcție publică sau privată, cu excepția funcțiilor didactice din învățământul superior. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (6), Doctrină (1)

SECȚIUNEA a 3-a Consiliul Superior al Magistraturii

ARTICOLUL 133 Rolul și structura Referințe în jurisprudență (6), Reviste (8), Doctrină (2), Librăria Indaco (2)

(1) Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenței justiției. Referințe în jurisprudență (5), Reviste (8), Doctrină (2)

(2) Consiliul Superior al Magistraturii este alcătuit din 19 membri, din care: Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1), Doctrină (2)

a) 14 sunt aleși în adunările generale ale magistraților și validați de Senat; aceștia fac parte din două secții, una pentru judecători și una pentru procurori; prima secție este compusă din 9 judecători, iar cea de-a doua din 5 procurori; Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1), Doctrină (1)

b) 2 reprezentanți ai societății civile, specialiști în domeniul dreptului, care se bucură de înaltă reputație profesională și morală, aleși de Senat; aceștia participă numai la lucrările în plen; Reviste (1)

c) ministrul justiției, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție și procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Referințe în jurisprudență (1)

(3) Președintele Consiliului Superior al Magistraturii este ales pentru un mandat de un an, ce nu poate fi reînnoit, dintre magistrații prevăzuți la alineatul (2) litera a). Reviste (2)

(4) Durata mandatului membrilor Consiliului Superior al Magistraturii este de 6 ani. Referințe în jurisprudență (1), Doctrină (1)

(5) Hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii se iau prin vot secret.

(6) Președintele României prezidează lucrările Consiliului Superior al Magistraturii la care participă. Doctrină (1)

(7) Hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii sunt definitive și irevocabile, cu excepția celor prevăzute la articolul 134 alineatul (2). Referințe în jurisprudență (1), Reviste (2)

ARTICOLUL 134 Atribuții Referințe în jurisprudență (9), Reviste (7), Doctrină (2)

(1) Consiliul Superior al Magistraturii propune Președintelui României numirea în funcție a judecătorilor și a procurorilor, cu excepția celor stagiari, în condițiile legii. Reviste (6), Doctrină (1)

(2) Consiliul Superior al Magistraturii îndeplinește rolul de instanță de judecată, prin secțiile sale, în domeniul răspunderii disciplinare a judecătorilor și a procurorilor, potrivit procedurii stabilite prin legea sa organică. În aceste situații, ministrul justiției, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție și procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție nu au drept de vot. Referințe în jurisprudență (11), Reviste (7), Doctrină (5)

(3) Hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii în materie disciplinară pot fi atacate la Înalta Curte de Casație și Justiție. Referințe în jurisprudență (2), Reviste (2)

(4) Consiliul Superior al Magistraturii îndeplinește și alte atribuții stabilite prin legea sa organică, în realizarea rolului său de garant al independenței justiției. Reviste (1), Doctrină (1)

TITLUL IV Economia și finanțele publice

ARTICOLUL 135 Economia Referințe în jurisprudență (47), Reviste (9), Doctrină (5), Librăria Indaco (1)

(1) Economia României este economie de piață, bazată pe libera inițiativă și concurență. Referințe în jurisprudență (5), Reviste (11), Doctrină (2)

(2) Statul trebuie să asigure: Referințe în jurisprudență (3), Reviste (7)

a) libertatea comerțului, protecția concurenței loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producție; Referințe în jurisprudență (12), Reviste (6), Doctrină (2)

b) protejarea intereselor naționale în activitatea economică, financiară și valutară; Referințe în jurisprudență (17), Reviste (4), Doctrină (1)

c) stimularea cercetării științifice și tehnologice naționale, a artei și protecția dreptului de autor; Referințe în jurisprudență (2)

d) exploatarea resurselor naturale, în concordanță cu interesul național; Referințe în jurisprudență (2), Reviste (2)

e) refacerea și ocrotirea mediului înconjurător, precum și menținerea echilibrului ecologic; Referințe în jurisprudență (1), Reviste (4)

f) crearea condițiilor necesare pentru creșterea calității vieții; Referințe în jurisprudență (10), Reviste (3)

g) aplicarea politicilor de dezvoltare regională în concordanță cu obiectivele Uniunii Europene. Referințe în jurisprudență (3), Reviste (2)

ARTICOLUL 136 Proprietatea Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (43), Reviste (7), Doctrină (5), Librăria Indaco (3)

(1) Proprietatea este publică sau privată. Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1), Doctrină (2)

(2) Proprietatea publică este garantată și ocrotită prin lege și aparține statului sau unităților administrativ-teritoriale. Referințe în jurisprudență (20), Reviste (4), Doctrină (3)

(3) Bogățiile de interes public ale subsolului, spațiul aerian, apele cu potențial energetic valorificabil, de interes național, plajele, marea teritorială, resursele naturale ale zonei economice și ale platoului continental, precum și alte bunuri stabilite de legea organică, fac obiectul exclusiv al proprietății publice. Referințe în jurisprudență (17), Reviste (8), Doctrină (5)

(4) Bunurile proprietate publică sunt inalienabile. În condițiile legii organice, ele pot fi date în administrare regiilor autonome ori instituțiilor publice sau pot fi concesionate ori închiriate; de asemenea, ele pot fi date în folosință gratuită instituțiilor de utilitate publică. Referințe în jurisprudență (37), Reviste (9), Doctrină (7)

(5) Proprietatea privată este inviolabilă, în condițiile legii organice. Referințe în jurisprudență (24), Reviste (8), Doctrină (3)

ARTICOLUL 137 Sistemul financiar Referințe în jurisprudență (7), Reviste (2), Doctrină (1)

(1) Formarea, administrarea, întrebuințarea și controlul resurselor financiare ale statului, ale unităților administrativ-teritoriale și ale instituțiilor publice sunt reglementate prin lege. Referințe în jurisprudență (20), Reviste (2)

(2) Moneda națională este leul, iar subdiviziunea acestuia, banul. În condițiile aderării la Uniunea Europeană, prin lege organică se poate recunoaște circulația și înlocuirea monedei naționale cu aceea a Uniunii Europene. Referințe în jurisprudență (7), Reviste (1)

ARTICOLUL 138 Bugetul public național Referințe în jurisprudență (9), Reviste (2), Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

(1) Bugetul public național cuprinde bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele locale ale comunelor, ale orașelor și ale județelor. Referințe în jurisprudență (1)

(2) Guvernul elaborează anual proiectul bugetului de stat și pe cel al asigurărilor sociale de stat, pe care le supune, separat, aprobării Parlamentului. Referințe în jurisprudență (8), Reviste (1), Doctrină (1)

(3) Dacă legea bugetului de stat și legea bugetului asigurărilor sociale de stat nu au fost adoptate cu cel puțin 3 zile înainte de expirarea exercițiului bugetar, se aplică în continuare bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat ale anului precedent, până la adoptarea noilor bugete.

(4) Bugetele locale se elaborează, se aprobă și se execută în condițiile legii. Referințe în jurisprudență (1)

(5) Nici o cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanțare. Referințe în jurisprudență (73), Reviste (4), Doctrină (1)

ARTICOLUL 139 Impozite, taxe și alte contribuții Referințe în jurisprudență (24), Reviste (2), Doctrină (1)

(1) Impozitele, taxele și orice alte venituri ale bugetului de stat și ale bugetului asigurărilor sociale de stat se stabilesc numai prin lege. Referințe în jurisprudență (18), Reviste (5)

(2) Impozitele și taxele locale se stabilesc de consiliile locale sau județene, în limitele și în condițiile legii. Referințe în jurisprudență (11), Reviste (2)

(3) Sumele reprezentând contribuțiile la constituirea unor fonduri se folosesc, în condițiile legii, numai potrivit destinației acestora. Referințe în jurisprudență (3), Reviste (1)

ARTICOLUL 140 Curtea de Conturi Referințe în jurisprudență (22), Reviste (9), Doctrină (4)

(1) Curtea de Conturi exercită controlul asupra modului de formare, de administrare și de întrebuințare a resurselor financiare ale statului și ale sectorului public. În condițiile legii organice, litigiile rezultate din activitatea Curții de Conturi se soluționează de instanțele judecătorești specializate. Referințe în jurisprudență (11), Reviste (3)

(2) Curtea de Conturi prezintă anual Parlamentului un raport asupra conturilor de gestiune ale bugetului public național din exercițiul bugetar expirat, cuprinzând și neregulile constatate.

(3) La cererea Camerei Deputaților sau a Senatului, Curtea de Conturi controlează modul de gestionare a resurselor publice și raportează despre cele constatate.

(4) Consilierii de conturi sunt numiți de Parlament pentru un mandat de 9 ani, care nu poate fi prelungit sau înnoit. Membrii Curții de Conturi sunt independenți în exercitarea mandatului lor și inamovibili pe toată durata acestuia. Ei sunt supuși incompatibilităților prevăzute de lege pentru judecători. Reviste (2)

(5) Curtea de Conturi se înnoiește cu o treime din consilierii de conturi numiți de Parlament, din 3 în 3 ani, în condițiile prevăzute de legea organică a Curții.

(6) Revocarea membrilor Curții de Conturi se face de către Parlament, în cazurile și condițiile prevăzute de lege.

ARTICOLUL 141 Consiliul Economic și Social Referințe în jurisprudență (5), Reviste (3), Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

Consiliul Economic și Social este organ consultativ al Parlamentului și al Guvernului în domeniile de specialitate stabilite prin legea sa organică de înființare, organizare și funcționare. Referințe în jurisprudență (3)

TITLUL V Curtea Constituțională Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

ARTICOLUL 142 Structura Referințe (1), Referințe în jurisprudență (24), Reviste (10), Doctrină (3), Librăria Indaco (2)

(1) Curtea Constituțională este garantul supremației Constituției. Referințe în jurisprudență (9), Reviste (18), Doctrină (1)

(2) Curtea Constituțională se compune din nouă judecători, numiți pentru un mandat de 9 ani, care nu poate fi prelungit sau înnoit. Referințe în jurisprudență (2), Reviste (1)

(3) Trei judecători sunt numiți de Camera Deputaților, trei de Senat și trei de Președintele României. Reviste (1), Doctrină (2)

(4) Judecătorii Curții Constituționale aleg, prin vot secret, președintele acesteia, pentru o perioadă de 3 ani.

(5) Curtea Constituțională se înnoiește cu o treime din judecătorii ei, din 3 în 3 ani, în condițiile prevăzute de legea organică a Curții. Reviste (1)

ARTICOLUL 143 Condiții pentru numire Referințe în jurisprudență (4), Reviste (2), Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

Judecătorii Curții Constituționale trebuie să aibă pregătire juridică superioară, înaltă competență profesională și o vechime de cel puțin 18 ani în activitatea juridică sau în învățământul juridic superior.

ARTICOLUL 144 Incompatibilități Referințe în jurisprudență (28), Reviste (4), Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

Funcția de judecător al Curții Constituționale este incompatibilă cu oricare altă funcție publică sau privată, cu excepția funcțiilor didactice din învățământul juridic superior.

ARTICOLUL 145 Independența și inamovibilitatea Referințe în jurisprudență (11), Reviste (4), Doctrină (1), Librăria Indaco (1)

Judecătorii Curții Constituționale sunt independenți în exercitarea mandatului lor și inamovibili pe durata acestuia. Referințe în jurisprudență (2)

ARTICOLUL 146 Atribuții Referințe în jurisprudență (111), Reviste (18), Doctrină (3), Librăria Indaco (4)

Curtea Constituțională are următoarele atribuții: Referințe în jurisprudență (2), Reviste (2)

a) se pronunță asupra constituționalității legilor, înainte de promulgarea acestora, la sesizarea Președintelui României, a unuia dintre președinții celor două Camere, a Guvernului, a Înaltei Curți de Casație și Justiție, a Avocatului Poporului, a unui număr de cel puțin 50 de deputați sau de cel puțin 25 de senatori, precum și, din oficiu, asupra inițiativelor de revizuire a Constituției; Referințe în jurisprudență (50), Reviste (17), Doctrină (4)

b) se pronunță asupra constituționalității tratatelor sau altor acorduri internaționale, la sesizarea unuia dintre președinții celor două Camere, a unui număr de cel puțin 50 de deputați sau de cel puțin 25 de senatori; Reviste (7), Doctrină (1)

c) se pronunță asupra constituționalității regulamentelor Parlamentului, la sesizarea unuia dintre președinții celor două Camere, a unui grup parlamentar sau a unui număr de cel puțin 50 de deputați sau de cel puțin 25 de senatori; Referințe în jurisprudență (3), Reviste (4), Doctrină (1)

d) hotărăște asupra excepțiilor de neconstituționalitate privind legile și ordonanțele, ridicate în fața instanțelor judecătorești sau de arbitraj comercial; excepția de neconstituționalitate poate fi ridicată și direct de Avocatul Poporului; Referințe în jurisprudență (150), Reviste (61), Doctrină (2)

e) soluționează conflictele juridice de natură constituțională dintre autoritățile publice, la cererea Președintelui României, a unuia dintre președinții celor două Camere, a primului-ministru sau a președintelui Consiliului Superior al Magistraturii; Referințe (1), Referințe în jurisprudență (73), Reviste (10), Doctrină (3)

f) veghează la respectarea procedurii pentru alegerea Președintelui României și confirmă rezultatele sufragiului; Reviste (2), Doctrină (3)

g) constată existența împrejurărilor care justifică interimatul în exercitarea funcției de Președinte al României și comunică cele constatate Parlamentului și Guvernului; Doctrină (1)

h) dă aviz consultativ pentru propunerea de suspendare din funcție a Președintelui României; Referințe în jurisprudență (1), Doctrină (1)

i) veghează la respectarea procedurii pentru organizarea și desfășurarea referendumului și confirmă rezultatele acestuia; Referințe în jurisprudență (2), Reviste (2), Doctrină (1)

j) verifică îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea inițiativei legislative de către cetățeni;

k) hotărăște asupra contestațiilor care au ca obiect constituționalitatea unui partid politic; Doctrină (1)

l) îndeplinește și alte atribuții prevăzute de legea organică a Curții. Reviste (7), Doctrină (1)

ARTICOLUL 147 Deciziile Curții Constituționale Referințe în jurisprudență (187), Reviste (19), Doctrină (3), Librăria Indaco (3)

(1) Dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept. Jurisprudență relevantă (3), Referințe în jurisprudență (328), Reviste (58), Doctrină (4)

(2) În cazurile de neconstituționalitate care privesc legile, înainte de promulgarea acestora, Parlamentul este obligat să reexamineze dispozițiile respective pentru punerea lor de acord cu decizia Curții Constituționale. Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (4), Reviste (7), Doctrină (1)

(3) În cazul în care constituționalitatea tratatului sau acordului internațional a fost constatată potrivit articolului 146 litera b), acesta nu poate face obiectul unei excepții de neconstituționalitate. Tratatul sau acordul internațional constatat ca fiind neconstituțional nu poate fi ratificat. Referințe în jurisprudență (2)

(4) Deciziile Curții Constituționale se publică în Monitorul Oficial al României. De la data publicării, deciziile sunt general obligatorii și au putere numai pentru viitor. Referințe (1), Jurisprudență relevantă (5), Referințe în jurisprudență (429), Reviste (208), Doctrină (2)

TITLUL VI Integrarea euroatlantică

ARTICOLUL 148 Integrarea în Uniunea Europeană Jurisprudență relevantă (2), Referințe în jurisprudență (1082), Reviste (38), Doctrină (5), Librăria Indaco (2)

(1) Aderarea României la tratatele constitutive ale Uniunii Europene, în scopul transferării unor atribuții către instituțiile comunitare, precum și al exercitării în comun cu celelalte state membre a competențelor prevăzute în aceste tratate, se face prin lege adoptată în ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului, cu o majoritate de două treimi din numărul deputaților și senatorilor. Referințe în jurisprudență (32), Reviste (2), Doctrină (1)

(2) Ca urmare a aderării, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum și celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate față de dispozițiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare. Referințe în jurisprudență (1268), Reviste (60), Doctrină (6)

(3) Prevederile alineatelor (1) și (2) se aplică, în mod corespunzător, și pentru aderarea la actele de revizuire a tratatelor constitutive ale Uniunii Europene. Referințe în jurisprudență (3), Reviste (2)

(4) Parlamentul, Președintele României, Guvernul și autoritatea judecătorească garantează aducerea la îndeplinire a obligațiilor rezultate din actul aderării și din prevederile alineatului (2). Referințe în jurisprudență (493), Reviste (23), Doctrină (1)

(5) Guvernul transmite celor două Camere ale Parlamentului proiectele actelor cu caracter obligatoriu înainte ca acestea să fie supuse aprobării instituțiilor Uniunii Europene.

ARTICOLUL 149 Aderarea la Tratatul Atlanticului de Nord Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1), Doctrină (1)

Aderarea României la Tratatul Atlanticului de Nord se face prin lege adoptată în ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului, cu o majoritate de două treimi din numărul deputaților și senatorilor.

TITLUL VII Revizuirea Constituției

ARTICOLUL 150 Inițiativa revizuirii Referințe (1), Referințe în jurisprudență (2), Reviste (3), Doctrină (2), Librăria Indaco (3)

(1) Revizuirea Constituției poate fi inițiată de Președintele României la propunerea Guvernului, de cel puțin o pătrime din numărul deputaților sau al senatorilor, precum și de cel puțin 500.000 de cetățeni cu drept de vot. Referințe (1), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (4), Doctrină (1)

(2) Cetățenii care inițiază revizuirea Constituției trebuie să provină din cel puțin jumătate din județele țării, iar în fiecare din aceste județe sau în municipiul București trebuie să fie înregistrate cel puțin 20.000 de semnături în sprijinul acestei inițiative. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (1)

ARTICOLUL 151 Procedura de revizuire Referințe în jurisprudență (2), Reviste (3), Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

(1) Proiectul sau propunerea de revizuire trebuie adoptată de Camera Deputaților și de Senat, cu o majoritate de cel puțin două treimi din numărul membrilor fiecărei Camere. Reviste (1)

(2) Dacă prin procedura de mediere nu se ajunge la un acord, Camera Deputaților și Senatul, în ședință comună, hotărăsc cu votul a cel puțin trei pătrimi din numărul deputaților și senatorilor. Reviste (1)

(3) Revizuirea este definitivă după aprobarea ei prin referendum, organizat în cel mult 30 de zile de la data adoptării proiectului sau a propunerii de revizuire. Reviste (5), Doctrină (2)

ARTICOLUL 152 Limitele revizuirii Referințe (1), Referințe în jurisprudență (1), Reviste (7), Doctrină (2), Librăria Indaco (1)

(1) Dispozițiile prezentei Constituții privind caracterul național, independent, unitar și indivizibil al statului român, forma republicană de guvernământ, integritatea teritoriului, independența justiției, pluralismul politic și limba oficială nu pot forma obiectul revizuirii. Reviste (5)

(2) De asemenea, nici o revizuire nu poate fi făcută dacă are ca rezultat suprimarea drepturilor și a libertăților fundamentale ale cetățenilor sau a garanțiilor acestora. Reviste (5)

(3) Constituția nu poate fi revizuită pe durata stării de asediu sau a stării de urgență și nici în timp de război. Reviste (1)

TITLUL VIII Dispoziții finale și tranzitorii

ARTICOLUL 153 Intrarea în vigoare Referințe în jurisprudență (2), Doctrină (2)

Prezenta Constituție intră în vigoare la data aprobării ei prin referendum. La aceeași dată, Constituția din 21 august 1965 este și rămâne în întregime abrogată.

ARTICOLUL 154 Conflictul temporal de legi Referințe în jurisprudență (47), Doctrină (1)

(1) Legile și toate celelalte acte normative rămân în vigoare, în măsura în care ele nu contravin prezentei Constituții. Referințe în jurisprudență (7), Reviste (2)

(2) Consiliul Legislativ, în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a legii sale de organizare, va examina conformitatea legislației cu prezenta Constituție și va face Parlamentului sau, după caz, Guvernului, propuneri corespunzătoare. Reviste (1)

ARTICOLUL 155 Dispoziții tranzitorii Referințe în jurisprudență (10), Doctrină (1)

(1) Proiectele de legi și propunerile legislative în curs de legiferare se dezbat și se adoptă potrivit dispozițiilor constituționale anterioare intrării în vigoare a legii de revizuire.

(2) Instituțiile prevăzute de Constituție, existente la data intrării în vigoare a legii de revizuire, rămân în funcțiune până la constituirea celor noi. Reviste (2), Doctrină (1)

(3) Prevederile alineatului (1) al articolului 83 se aplică începând cu următorul mandat prezidențial.

(4) Dispozițiile cu privire la Înalta Curte de Casație și Justiție vor fi aduse la îndeplinire în cel mult 2 ani de la data intrării în vigoare a legii de revizuire.

(5) Judecătorii în funcție ai Curții Supreme de Justiție și consilierii de conturi numiți de Parlament își continuă activitatea până la data expirării mandatului pentru care au fost numiți. Pentru asigurarea înnoirii Curții de Conturi din 3 în 3 ani, la expirarea mandatului actualilor consilieri de conturi aceștia vor putea fi numiți pentru încă un mandat de 3 ani sau de 6 ani.

(6) Până la constituirea instanțelor judecătorești specializate, litigiile rezultate din activitatea Curții de Conturi vor fi soluționate de către instanțele judecătorești ordinare. Referințe în jurisprudență (1), Reviste (2), Doctrină (1)

ARTICOLUL 156 Republicarea Constituției Referințe în jurisprudență (1), Doctrină (1)

Legea de revizuire a Constituției se publică în Monitorul Oficial al României în termen de 5 zile de la data adoptării. Constituția, modificată și completată, după aprobarea prin referendum, se republică de către Consiliul Legislativ, cu reactualizarea denumirilor, dându-se textelor o nouă numerotare.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 7/2018
Revista Curierul Judiciar nr. 2/2019
Revista Curierul Judiciar nr. 5/2017
Evoluția constituționalismului în România (I)
Revista Curierul Judiciar nr. 3/2019/2019
Revista Curierul Judiciar nr. 6/2017
Revista Curierul Judiciar nr. 8/2018
Revista Curierul Judiciar nr. 10/2018
Revista Curierul Judiciar nr. 6/2018
Revista Curierul Judiciar nr. 11/2017
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
Drept administrativ, Vol I, ediția 4
Raporturile dintre Guvern și Parlament, ediția 1
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Drept electoral, ediția 1
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept, ediția 1
Proceduri:
Procedură privind vânzarea-cumpărarea imobilelor
Referințe în cărți:
Constituția României comentată și adnotată cu dezbateri parlamentare și jurisprudența Curții Constituționale, Titlul V - Curtea Constituțională
Dialogul judecătorilor constituționali
Proceduri parlamentare
Manualul colectivitatilor locale din Romania - Aspecte teoretice si aplicatii practice
Codul muncii. Legislație conexă și jurisprudență
Tratat teoretic si practic de contencios administrativ. Vol. 2
Constituția României și legislație conexă 2016
Diplomația Uniunii Europene (și regulile acesteia)
Democratia deconstitutionalizată
Dicționar de procedură penală
;
se încarcă...