Parlamentul României

Constituția din 2003

Modificări (...), Referințe (5199), Cărți (28), Reviste (453), Proceduri (1), Comentarii expert, Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 31 octombrie 2003

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 2 din 7

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

(2) În tot cursul procesului, părțile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu. Jurisprudență (12), Reviste (1)

ARTICOLUL 25 Libera circulație Jurisprudență (151), Reviste (4)

(1) Dreptul la liberă circulație, în țară și în străinătate, este garantat. Legea stabilește condițiile exercitării acestui drept. Jurisprudență (17), Reviste (4)

(2) Fiecărui cetățean îi este asigurat dreptul de a-și stabili domiciliul sau reședința în orice localitate din țară, de a emigra, precum și de a reveni în țară. Jurisprudență (8)

ARTICOLUL 26 Viața intimă, familială și privată Jurisprudență (56), Reviste (11), Referințe în cărți (2)

(1) Autoritățile publice respectă și ocrotesc viața intimă, familială și privată. Jurisprudență (16), Reviste (3)

(2) Persoana fizică are dreptul să dispună de ea însăși, dacă nu încalcă drepturile și libertățile altora, ordinea publică sau bunele moravuri. Jurisprudență (4), Reviste (4)

ARTICOLUL 27 Inviolabilitatea domiciliului Jurisprudență (15), Reviste (3), Referințe în cărți (1)

(1) Domiciliul și reședința sunt inviolabile. Nimeni nu poate pătrunde sau rămâne în domiciliul ori în reședința unei persoane fără învoirea acesteia. Jurisprudență (5)

(2) De la prevederile alineatului (1) se poate deroga prin lege pentru următoarele situații: Reviste (1)

a) executarea unui mandat de arestare sau a unei hotărâri judecătorești;

b) înlăturarea unei primejdii privind viața, integritatea fizică sau bunurile unei persoane; Jurisprudență (1)

c) apărarea securității naționale sau a ordinii publice;

d) prevenirea răspândirii unei epidemii.

(3) Percheziția se dispune de judecător și se efectuează în condițiile și în formele prevăzute de lege. Jurisprudență (2)

(4) Perchezițiile în timpul nopții sunt interzise, în afară de cazul infracțiunilor flagrante.

ARTICOLUL 28 Secretul corespondenței Jurisprudență (136), Reviste (5)

Secretul scrisorilor, al telegramelor, al altor trimiteri poștale, al convorbirilor telefonice și al celorlalte mijloace legale de comunicare este inviolabil.

ARTICOLUL 29 Libertatea conștiinței Jurisprudență (94), Reviste (6)

(1) Libertatea gândirii și a opiniilor, precum și libertatea credințelor religioase nu pot fi îngrădite sub nici o formă. Nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credință religioasă, contrare convingerilor sale. Jurisprudență (7)

(2) Libertatea conștiinței este garantată; ea trebuie să se manifeste în spirit de toleranță și de respect reciproc. Jurisprudență (6)

(3) Cultele religioase sunt libere și se organizează potrivit statutelor proprii, în condițiile legii. Jurisprudență (10), Reviste (3)

(4) În relațiile dintre culte sunt interzise orice forme, mijloace, acte sau acțiuni de învrăjbire religioasă. Jurisprudență (3)

(5) Cultele religioase sunt autonome față de stat și se bucură de sprijinul acestuia, inclusiv prin înlesnirea asistenței religioase în armată, în spitale, în penitenciare, în azile și în orfelinate. Jurisprudență (11), Reviste (2)

(6) Părinții sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educația copiilor minori a căror răspundere le revine. Jurisprudență (1), Reviste (1)

ARTICOLUL 30 Libertatea de exprimare Jurisprudență (70), Reviste (5), Referințe în cărți (1)

(1) Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credințelor și libertatea creațiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile. Jurisprudență (18), Reviste (3)

(2) Cenzura de orice fel este interzisă. Jurisprudență (6)

(3) Libertatea presei implică și libertatea de a înființa publicații. Jurisprudență (3)

(4) Nici o publicație nu poate fi suprimată. Jurisprudență (1)

(5) Legea poate impune mijloacelor de comunicare în masă obligația de a face publică sursa finanțării.

(6) Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viața particulară a persoanei și nici dreptul la propria imagine. Jurisprudență (44), Reviste (6)

(7) Sunt interzise de lege defăimarea țării și a națiunii, îndemnul la război de agresiune, la ură națională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violență publică, precum și manifestările obscene, contrare bunelor moravuri. Reviste (1)

(8) Răspunderea civilă pentru informația sau pentru creația adusă la cunoștință publică revine editorului sau realizatorului, autorului, organizatorului manifestării artistice, proprietarului mijlocului de multiplicare, al postului de radio sau de televiziune, în condițiile legii. Delictele de presă se stabilesc prin lege. Jurisprudență (16), Reviste (1)

ARTICOLUL 31 Dreptul la informație Jurisprudență (50), Reviste (1)

(1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informație de interes public nu poate fi îngrădit. Jurisprudență (20), Reviste (1)

(2) Autoritățile publice, potrivit competențelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetățenilor asupra treburilor publice și asupra problemelor de interes personal. Jurisprudență (30), Reviste (1)

(3) Dreptul la informație nu trebuie să prejudicieze măsurile de protecție a tinerilor sau securitatea națională. Jurisprudență (5), Reviste (2)

(4) Mijloacele de informare în masă, publice și private, sunt obligate să asigure informarea corectă a opiniei publice. Jurisprudență (7)

(5) Serviciile publice de radio și de televiziune sunt autonome. Ele trebuie să garanteze grupurilor sociale și politice importante exercitarea dreptului la antenă. Organizarea acestor servicii și controlul parlamentar asupra activității lor se reglementează prin lege organică. Jurisprudență (1), Reviste (1)

ARTICOLUL 32 Dreptul la învățătură Jurisprudență (19)

(1) Dreptul la învățătură este asigurat prin învățământul general obligatoriu, prin învățământul liceal și prin cel profesional, prin învățământul superior, precum și prin alte forme de instrucție și de perfecționare. Jurisprudență (3), Reviste (1)

(2) Învățământul de toate gradele se desfășoară în limba română. În condițiile legii, învățământul se poate desfășura și într-o limbă de circulație internațională. Jurisprudență (4)

(3) Dreptul persoanelor aparținând minorităților naționale de a învăța limba lor maternă și dreptul de a putea fi instruite în această limbă sunt garantate; modalitățile de exercitare a acestor drepturi se stabilesc prin lege. Jurisprudență (1)

(4) Învățământul de stat este gratuit, potrivit legii. Statul acordă burse sociale de studii copiilor și tinerilor proveniți din familii defavorizate și celor instituționalizați, în condițiile legii.

(5) Învățământul de toate gradele se desfășoară în unități de stat, particulare și confesionale, în condițiile legii. Reviste (1)

(6) Autonomia universitară este garantată. Jurisprudență (10), Reviste (1)

(7) Statul asigură libertatea învățământului religios, potrivit cerințelor specifice fiecărui cult. În școlile de stat, învățământul religios este organizat și garantat prin lege.

ARTICOLUL 33 Accesul la cultură Jurisprudență (42)

(1) Accesul la cultură este garantat, în condițiile legii. Jurisprudență (2)

(2) Libertatea persoanei de a-și dezvolta spiritualitatea și de a accede la valorile culturii naționale și universale nu poate fi îngrădită. Jurisprudență (2)

(3) Statul trebuie să asigure păstrarea identității spirituale, sprijinirea culturii naționale, stimularea artelor, protejarea și conservarea moștenirii culturale, dezvoltarea creativității contemporane, promovarea valorilor culturale și artistice ale României în lume.

ARTICOLUL 34 Dreptul la ocrotirea sănătății Jurisprudență (24), Reviste (3), Referințe în cărți (1)

(1) Dreptul la ocrotirea sănătății este garantat. Jurisprudență (2)

(2) Statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei și a sănătății publice. Jurisprudență (2)

(3) Organizarea asistenței medicale și a sistemului de asigurări sociale pentru boală, accidente, maternitate și recuperare, controlul exercitării profesiilor medicale și a activităților paramedicale, precum și alte măsuri de protecție a sănătății fizice și mentale a persoanei se stabilesc potrivit legii. Jurisprudență (1)

ARTICOLUL 35 Dreptul la mediu sănătos Jurisprudență (16), Reviste (1), Referințe în cărți (1)

(1) Statul recunoaște dreptul oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos și echilibrat ecologic. Jurisprudență (3), Reviste (2)

(2) Statul asigură cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept. Jurisprudență (2)

(3) Persoanele fizice și juridice au îndatorirea de a proteja și a ameliora mediul înconjurător. Jurisprudență (1), Reviste (1)

ARTICOLUL 36 Dreptul de vot Jurisprudență (39)

(1) Cetățenii au drept de vot de la vârsta de 18 ani, împliniți până în ziua alegerilor inclusiv. Jurisprudență (3)

(2) Nu au drept de vot debilii sau alienații mintal, puși sub interdicție, și nici persoanele condamnate, prin hotărâre judecătorească definitivă, la pierderea drepturilor electorale. Jurisprudență (4), Reviste (1)

ARTICOLUL 37 Dreptul de a fi ales Jurisprudență (14), Reviste (2)

(1) Au dreptul de a fi aleși cetățenii cu drept de vot care îndeplinesc condițiile prevăzute în articolul 16 alineatul (3), dacă nu le este interzisă asocierea în partide politice, potrivit articolului 40 alineatul (3). Jurisprudență (1), Reviste (2)

(2) Candidații trebuie să fi împlinit, până în ziua alegerilor inclusiv, vârsta de cel puțin 23 de ani pentru a fi aleși în Camera Deputaților sau în organele administrației publice locale, vârsta de cel puțin 33 de ani pentru a fi aleși în Senat și vârsta de cel puțin 35 de ani pentru a fi aleși în funcția de Președinte al României. Jurisprudență (1), Reviste (1)

ARTICOLUL 38 Dreptul de a fi ales în Parlamentul European Jurisprudență (33), Reviste (1)

În condițiile aderării României la Uniunea Europeană, cetățenii români au dreptul de a alege și de a fi aleși în Parlamentul European. Jurisprudență (5), Reviste (1)

ARTICOLUL 39 Libertatea întrunirilor Jurisprudență (7), Reviste (3)

Mitingurile, demonstrațiile, procesiunile sau orice alte întruniri sunt libere și se pot organiza și desfășura numai în mod pașnic, fără nici un fel de arme. Jurisprudență (1)

ARTICOLUL 40 Dreptul de asociere Jurisprudență (25), Reviste (3)

(1) Cetățenii se pot asocia liber în partide politice, în sindicate, în patronate și în alte forme de asociere. Jurisprudență (36), Reviste (1)

(2) Partidele sau organizațiile care, prin scopurile ori prin activitatea lor, militează împotriva pluralismului politic, a principiilor statului de drept ori a suveranității, a integrității sau a independenței României sunt neconstituționale. Jurisprudență (10)

(3) Nu pot face parte din partide politice judecătorii Curții Constituționale, avocații poporului, magistrații, membrii activi ai armatei, polițiștii și alte categorii de funcționari publici stabilite prin lege organică. Jurisprudență (4), Reviste (3)

(4) Asociațiile cu caracter secret sunt interzise.

ARTICOLUL 41 Munca și protecția socială a muncii Jurisprudență (695), Reviste (12), Referințe în cărți (1)

(1) Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupației, precum și a locului de muncă este liberă. Jurisprudență (65), Reviste (11)

(2) Salariații au dreptul la măsuri de protecție socială. Acestea privesc securitatea și sănătatea salariaților, regimul de muncă al femeilor și al tinerilor, instituirea unui salariu minim brut pe țară, repausul săptămânal, concediul de odihnă plătit, prestarea muncii în condiții deosebite sau speciale, formarea profesională, precum și alte situații specifice, stabilite prin lege. Jurisprudență (304), Reviste (7)

(3) Durata normală a zilei de lucru este, în medie, de cel mult 8 ore. Jurisprudență (9), Reviste (2)

(4) La muncă egală, femeile au salariu egal cu bărbații. Jurisprudență (40), Reviste (3)

(5) Dreptul la negocieri colective în materie de muncă și caracterul obligatoriu al convențiilor colective sunt garantate. Jurisprudență (168), Reviste (6)

ARTICOLUL 42 Interzicerea muncii forțate Jurisprudență (17), Reviste (1)

(1) Munca forțată este interzisă. Jurisprudență (2), Reviste (1)

(2) Nu constituie muncă forțată: Jurisprudență (4)

a) activitățile pentru îndeplinirea îndatoririlor militare, precum și cele desfășurate, potrivit legii, în locul acestora, din motive religioase sau de conștiință; Jurisprudență (7)

b) munca unei persoane condamnate, prestată în condiții normale, în perioada de detenție sau de libertate condiționată;

c) prestațiile impuse în situația creată de calamități ori de alt pericol, precum și cele care fac parte din obligațiile civile normale stabilite de lege.

ARTICOLUL 43 Dreptul la grevă Jurisprudență (13)

(1) Salariații au dreptul la grevă pentru apărarea intereselor profesionale, economice și sociale. Jurisprudență (2)

(2) Legea stabilește condițiile și limitele exercitării acestui drept, precum și garanțiile necesare asigurării serviciilor esențiale pentru societate. Jurisprudență (3), Reviste (1)

ARTICOLUL 44 Dreptul de proprietate privată Jurisprudență (543), Reviste (12), Referințe în cărți (2)

(1) Dreptul de proprietate, precum și creanțele asupra statului, sunt garantate. Conținutul și limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege. Jurisprudență (116), Reviste (7)

(2) Proprietatea privată este garantată și ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetățenii străini și apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate privată asupra terenurilor numai în condițiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană și din alte tratate internaționale la care România este parte, pe bază de reciprocitate, în condițiile prevăzute prin lege organică, precum și prin moștenire legală. Jurisprudență (100), Reviste (2), Proceduri (1)

(3) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă și prealabilă despăgubire. Jurisprudență (126), Reviste (5)

(4) Sunt interzise naționalizarea sau orice alte măsuri de trecere silită în proprietate publică a unor bunuri pe baza apartenenței sociale, etnice, religioase, politice sau de altă natură discriminatorie a titularilor. Jurisprudență (14), Reviste (1)

(5) Pentru lucrări de interes general, autoritatea publică poate folosi subsolul oricărei proprietăți imobiliare, cu obligația de a despăgubi proprietarul pentru daunele aduse solului, plantațiilor sau construcțiilor, precum și pentru alte daune imputabile autorității. Jurisprudență (12), Reviste (1)

(6) Despăgubirile prevăzute în alineatele (3) și (5) se stabilesc de comun acord cu proprietarul sau, în caz de divergență, prin justiție. Jurisprudență (17), Reviste (1)

(7) Dreptul de proprietate obligă la respectarea sarcinilor privind protecția mediului și asigurarea bunei vecinătăți, precum și la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului. Jurisprudență (14), Reviste (1)

(8) Averea dobândită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii se prezumă. Jurisprudență (16), Reviste (3)

(9) Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infracțiuni ori contravenții pot fi confiscate numai în condițiile legii. Jurisprudență (3), Reviste (1)


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...