Autoritățile publice | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

TITLUL III Autoritățile publice Jurisprudență, Reviste (2)

CAPITOLUL I Parlamentul

SECȚIUNEA 1 Organizare și funcționare

ARTICOLUL 61 Rolul și structura Jurisprudență, Reviste (22), Doctrină (4)

(1) Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român și unica autoritate legiuitoare a țării. Jurisprudență, Reviste (65), Doctrină (6)

(2) Parlamentul este alcătuit din Camera Deputaților și Senat. Jurisprudență, Reviste (22)

ARTICOLUL 62 Alegerea Camerelor Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (4)

(1) Camera Deputaților și Senatul sunt alese prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat, potrivit legii electorale. Reviste (4), Doctrină (2)

(2) Organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, care nu întrunesc în alegeri numărul de voturi pentru a fi reprezentate în Parlament, au dreptul la câte un loc de deputat, în condițiile legii electorale. Cetățenii unei minorități naționale pot fi reprezentați numai de o singură organizație. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2)

(3) Numărul deputaților și al senatorilor se stabilește prin legea electorală, în raport cu populația țării.

ARTICOLUL 63 Durata mandatului Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (3)

(1) Camera Deputaților și Senatul sunt alese pentru un mandat de 4 ani, care se prelungește de drept în stare de mobilizare, de război, de asediu sau de urgență, până la încetarea acestora. Doctrină (1)

(2) Alegerile pentru Camera Deputaților și pentru Senat se desfășoară în cel mult 3 luni de la expirarea mandatului sau de la dizolvarea Parlamentului. Doctrină (1)

(3) Parlamentul nou ales se întrunește, la convocarea Președintelui României, în cel mult 20 de zile de la alegeri. Doctrină (3)

(4) Mandatul Camerelor se prelungește până la întrunirea legală a noului Parlament. În această perioadă nu poate fi revizuită Constituția și nu pot fi adoptate, modificate sau abrogate legi organice.

(5) Proiectele de legi sau propunerile legislative înscrise pe ordinea de zi a Parlamentului precedent își continuă procedura în noul Parlament. Reviste (1)

ARTICOLUL 64 Organizarea internă Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (3)

(1) Organizarea și funcționarea fiecărei Camere se stabilesc prin regulament propriu. Resursele financiare ale Camerelor sunt prevăzute în bugetele aprobate de acestea. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(2) Fiecare Cameră își alege un birou permanent. Președintele Camerei Deputaților și președintele Senatului se aleg pe durata mandatului Camerelor. Ceilalți membri ai birourilor permanente sunt aleși la începutul fiecărei sesiuni. Membrii birourilor permanente pot fi revocați înainte de expirarea mandatului.

(3) Deputații și senatorii se pot organiza în grupuri parlamentare, potrivit regulamentului fiecărei Camere. Reviste (1), Doctrină (1)

(4) Fiecare Cameră își constituie comisii permanente și poate institui comisii de anchetă sau alte comisii speciale. Camerele își pot constitui comisii comune. Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1)

(5) Birourile permanente și comisiile parlamentare se alcătuiesc potrivit configurației politice a fiecărei Camere. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

ARTICOLUL 65 Ședințele Camerelor Reviste (1), Doctrină (3)

(1) Camera Deputaților și Senatul lucrează în ședințe separate. Reviste (3), Doctrină (1)

(2) Camerele își desfășoară lucrările și în ședințe comune, potrivit unui regulament adoptat cu votul majorității deputaților și senatorilor, pentru: Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

a) primirea mesajului Președintelui României; Doctrină (2)

b) aprobarea bugetului de stat și a bugetului asigurărilor sociale de stat; Jurisprudență

c) declararea mobilizării totale sau parțiale; Doctrină (1)

d) declararea stării de război;

e) suspendarea sau încetarea ostilităților militare;

f) aprobarea strategiei naționale de apărare a țării;

g) examinarea rapoartelor Consiliului Suprem de Apărare a Țării; Doctrină (1)

h) numirea, la propunerea Președintelui României, a directorilor serviciilor de informații și exercitarea controlului asupra activității acestor servicii; Reviste (2), Doctrină (1)

i) numirea Avocatului Poporului; Reviste (2)

j) stabilirea statutului deputaților și al senatorilor, stabilirea indemnizației și a celorlalte drepturi ale acestora; Reviste (1), Doctrină (1)

k) îndeplinirea altor atribuții care, potrivit Constituției sau regulamentului, se exercită în ședință comună.

ARTICOLUL 66 Sesiuni Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

(1) Camera Deputaților și Senatul se întrunesc în două sesiuni ordinare pe an. Prima sesiune începe în luna februarie și nu poate depăși sfârșitul lunii iunie. A doua sesiune începe în luna septembrie și nu poate depăși sfârșitul lunii decembrie. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

(2) Camera Deputaților și Senatul se întrunesc și în sesiuni extraordinare, la cererea Președintelui României, a biroului permanent al fiecărei Camere ori a cel puțin o treime din numărul deputaților sau al senatorilor. Reviste (3), Doctrină (1)

(3) Convocarea Camerelor se face de președinții acestora. Reviste (3), Doctrină (1)

ARTICOLUL 67 Actele juridice și cvorumul legal Jurisprudență, Doctrină (2)

Camera Deputaților și Senatul adoptă legi, hotărâri și moțiuni, în prezența majorității membrilor.

ARTICOLUL 68 Caracterul public al ședințelor Doctrină (2)

(1) Ședințele celor două Camere sunt publice.

(2) Camerele pot hotărî ca anumite ședințe să fie secrete.

SECȚIUNEA a 2-a Statutul deputaților și al senatorilor

ARTICOLUL 69 Mandatul reprezentativ Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (3)

(1) În exercitarea mandatului, deputații și senatorii sunt în serviciul poporului. Reviste (1)

(2) Orice mandat imperativ este nul. Jurisprudență, Reviste (2)

ARTICOLUL 70 Mandatul deputaților și al senatorilor Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

(1) Deputații și senatorii intră în exercițiul mandatului la data întrunirii legale a Camerei din care fac parte, sub condiția validării alegerii și a depunerii jurământului. Jurământul se stabilește prin lege organică. Jurisprudență

(2) Calitatea de deputat sau de senator încetează la data întrunirii legale a Camerelor nou alese sau în caz de demisie, de pierdere a drepturilor electorale, de incompatibilitate ori de deces. Jurisprudență

ARTICOLUL 71 Incompatibilități Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (3)

(1) Nimeni nu poate fi, în același timp, deputat și senator. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Calitatea de deputat sau de senator este incompatibilă cu exercitarea oricărei funcții publice de autoritate, cu excepția celei de membru al Guvernului. Jurisprudență, Doctrină (1)

(3) Alte incompatibilități se stabilesc prin lege organică. Jurisprudență, Reviste (1)

ARTICOLUL 72 Imunitatea parlamentară Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (3)

(1) Deputații și senatorii nu pot fi trași la răspundere juridică pentru voturile sau pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului. Jurisprudență, Reviste (3)

(2) Deputații și senatorii pot fi urmăriți și trimiși în judecată penală pentru fapte care nu au legătură cu voturile sau cu opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului, dar nu pot fi percheziționați, reținuți sau arestați fără încuviințarea Camerei din care fac parte, după ascultarea lor. Urmărirea și trimiterea în judecată penală se pot face numai de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Competența de judecată aparține Înaltei Curți de Casație și Justiție. Jurisprudență, Reviste (4)

(3) În caz de infracțiune flagrantă, deputații sau senatorii pot fi reținuți și supuși percheziției. Ministrul justiției îl va informa neîntârziat pe președintele Camerei asupra reținerii și a percheziției. În cazul în care Camera sesizată constată că nu există temei pentru reținere, va dispune imediat revocarea acestei măsuri. Jurisprudență

SECȚIUNEA a 3-a Legiferarea

ARTICOLUL 73 Categorii de legi Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (3)

(1) Parlamentul adoptă legi constituționale, legi organice și legi ordinare. Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (1)

(2) Legile constituționale sunt cele de revizuire a Constituției. Reviste (2), Doctrină (1)

(3) Prin lege organică se reglementează: Jurisprudență, Reviste (15), Doctrină (3)

a) sistemul electoral; organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente; Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

b) organizarea, funcționarea și finanțarea partidelor politice; Jurisprudență, Doctrină (1)

c) statutul deputaților și al senatorilor, stabilirea indemnizației și a celorlalte drepturi ale acestora; Reviste (1), Doctrină (1)

d) organizarea și desfășurarea referendumului; Reviste (2), Doctrină (1)

e) organizarea Guvernului și a Consiliului Suprem de Apărare a Țării; Jurisprudență, Reviste (1)

f) regimul stării de mobilizare parțială sau totală a forțelor armate și al stării de război; Jurisprudență

g) regimul stării de asediu și al stării de urgență; Reviste (1), Doctrină (1)

h) infracțiunile, pedepsele și regimul executării acestora; Jurisprudență, Reviste (14), Doctrină (1)

i) acordarea amnistiei sau a grațierii colective; Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1)

j) statutul funcționarilor publici; Jurisprudență, Reviste (24)

k) contenciosul administrativ; Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (2)

l) organizarea și funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii, a instanțelor judecătorești, a Ministerului Public și a Curții de Conturi; Jurisprudență, Reviste (5)

m) regimul juridic general al proprietății și al moștenirii; Reviste (3), Doctrină (2)

n) organizarea generală a învățământului; Jurisprudență, Reviste (1)

o) organizarea administrației publice locale, a teritoriului, precum și regimul general privind autonomia locală; Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

p) regimul general privind raporturile de muncă, sindicatele, patronatele și protecția socială; Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (1)

r) statutul minorităților naționale din România;

s) regimul general al cultelor; Reviste (1)

t) celelalte domenii pentru care în Constituție se prevede adoptarea de legi organice. Jurisprudență, Reviste (1)

ARTICOLUL 74 Inițiativa legislativă Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (4)

(1) Inițiativa legislativă aparține, după caz, Guvernului, deputaților, senatorilor sau unui număr de cel puțin 100.000 de cetățeni cu drept de vot. Cetățenii care își manifestă dreptul la inițiativă legislativă trebuie să provină din cel puțin un sfert din județele țării, iar în fiecare din aceste județe, respectiv în municipiul București, trebuie să fie înregistrate cel puțin 5.000 de semnături în sprijinul acestei inițiative. Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (1)

(2) Nu pot face obiectul inițiativei legislative a cetățenilor problemele fiscale, cele cu caracter internațional, amnistia și grațierea. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Guvernul își exercită inițiativa legislativă prin transmiterea proiectului de lege către Camera competentă să îl adopte, ca primă Cameră sesizată. Jurisprudență, Doctrină (1)

(4) Deputații, senatorii și cetățenii care exercită dreptul la inițiativă legislativă pot prezenta propuneri legislative numai în forma cerută pentru proiectele de legi. Reviste (2), Doctrină (1)

(5) Propunerile legislative se supun dezbaterii mai întâi Camerei competente să le adopte, ca primă Cameră sesizată. Reviste (2), Doctrină (1)

ARTICOLUL 75 Sesizarea Camerelor Jurisprudență, Reviste (23), Doctrină (3)

(1) Se supun spre dezbatere și adoptare Camerei Deputaților, ca primă Cameră sesizată, proiectele de legi și propunerile legislative pentru ratificarea tratatelor sau a altor acorduri internaționale și a măsurilor legislative ce rezultă din aplicarea acestor tratate sau acorduri, precum și proiectele legilor organice prevăzute la articolul 31 alineatul (5), articolul 40 alineatul (3), articolul 55 alineatul (2), articolul 58 alineatul (3), articolul 73 alineatul (3) literele e), k), l), n), o), articolul 79 alineatul (2), articolul 102 alineatul (3), articolul 105 alineatul (2), articolul 117 alineatul (3), articolul 118 alineatele (2) și (3), articolul 120 alineatul (2), articolul 126 alineatele (4) și (5) și articolul 142 alineatul (5). Celelalte proiecte de legi sau propuneri legislative se supun dezbaterii și adoptării, ca primă Cameră sesizată, Senatului. Jurisprudență, Reviste (3)

(2) Prima Cameră sesizată se pronunță în termen de 45 de zile. Pentru coduri și alte legi de complexitate deosebită termenul este de 60 de zile. În cazul depășirii acestor termene se consideră că proiectele de legi sau propunerile legislative au fost adoptate. Reviste (5)

(3) După adoptare sau respingere de către prima Cameră sesizată, proiectul sau propunerea legislativă se trimite celeilalte Camere care va decide definitiv. Reviste (6)

(4) În cazul în care prima Cameră sesizată adoptă o prevedere care, potrivit alineatului (1), intră în competența sa decizională, prevederea este definitiv adoptată dacă și cea de-a doua Cameră este de acord. În caz contrar, numai pentru prevederea respectivă, legea se întoarce la prima Cameră sesizată, care va decide definitiv în procedură de urgență. Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

(5) Dispozițiile alineatului (4) referitoare la întoarcerea legii se aplică în mod corespunzător și în cazul în care Camera decizională adoptă o prevedere pentru care competența decizională aparține primei Camere. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

ARTICOLUL 76 Adoptarea legilor și a hotărârilor Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (4)

(1) Legile organice și hotărârile privind regulamentele Camerelor se adoptă cu votul majorității membrilor fiecărei Camere. Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (2)

(2) Legile ordinare și hotărârile se adoptă cu votul majorității membrilor prezenți din fiecare Cameră. Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (3)

(3) La cererea Guvernului sau din proprie inițiativă, Parlamentul poate adopta proiecte de legi sau propuneri legislative cu procedură de urgență, stabilită potrivit regulamentului fiecărei Camere. Jurisprudență, Doctrină (2)

ARTICOLUL 77 Promulgarea legii Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (5)

(1) Legea se trimite, spre promulgare, Președintelui României. Promulgarea legii se face în termen de cel mult 20 de zile de la primire. Reviste (2), Doctrină (1)

(2) Înainte de promulgare, Președintele poate cere Parlamentului, o singură dată, reexaminarea legii. Reviste (9), Doctrină (1)

(3) Dacă Președintele a cerut reexaminarea legii ori dacă s-a cerut verificarea constituționalității ei, promulgarea legii se face în cel mult 10 zile de la primirea legii adoptate după reexaminare sau de la primirea deciziei Curții Constituționale, prin care i s-a confirmat constituționalitatea. Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1)

ARTICOLUL 78 Intrarea în vigoare a legii Jurisprudență, Reviste (19), Doctrină (8)

Legea se publică în Monitorul Oficial al României și intră în vigoare la 3 zile de la data publicării sau la o dată ulterioară prevăzută în textul ei.

ARTICOLUL 79 Consiliul Legislativ Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4)

(1) Consiliul Legislativ este organ consultativ de specialitate al Parlamentului, care avizează proiectele de acte normative în vederea sistematizării, unificării și coordonării întregii legislații. El ține evidența oficială a legislației României. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ se stabilesc prin lege organică. Jurisprudență, Reviste (2)

CAPITOLUL II Președintele României Jurisprudență

ARTICOLUL 80 Rolul Președintelui Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (6)

(1) Președintele României reprezintă statul român și este garantul independenței naționale, al unității și al integrității teritoriale a țării. Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Președintele României veghează la respectarea Constituției și la buna funcționare a autorităților publice. În acest scop, Președintele exercită funcția de mediere între puterile statului, precum și între stat și societate. Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (3)

ARTICOLUL 81 Alegerea Președintelui Reviste (2), Doctrină (5)

(1) Președintele României este ales prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat. Doctrină (2)

(2) Este declarat ales candidatul care a întrunit, în primul tur de scrutin, majoritatea de voturi ale alegătorilor înscriși în listele electorale. Jurisprudență

(3) În cazul în care nici unul dintre candidați nu a întrunit această majoritate, se organizează al doilea tur de scrutin, între primii doi candidați stabiliți în ordinea numărului de voturi obținute în primul tur. Este declarat ales candidatul care a obținut cel mai mare număr de voturi.

(4) Nici o persoană nu poate îndeplini funcția de Președinte al României decât pentru cel mult două mandate. Acestea pot fi și succesive. Reviste (1), Doctrină (1)

ARTICOLUL 82 Validarea mandatului și depunerea jurământului Jurisprudență, Doctrină (3)

(1) Rezultatul alegerilor pentru funcția de Președinte al României este validat de Curtea Constituțională.

(2) Candidatul a cărui alegere a fost validată depune în fața Camerei Deputaților și a Senatului, în ședință comună, următorul jurământ: Jurisprudență, Doctrină (1)

"

Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu!".

ARTICOLUL 83 Durata mandatului Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2)

(1) Mandatul Președintelui României este de 5 ani și se exercită de la data depunerii jurământului.

(2) Președintele României își exercită mandatul până la depunerea jurământului de Președintele nou ales.

(3) Mandatul Președintelui României poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau de catastrofă.

ARTICOLUL 84 Incompatibilități și imunități Doctrină (3)

(1) În timpul mandatului, Președintele României nu poate fi membru al unui partid și nu poate îndeplini nici o altă funcție publică sau privată. Reviste (2), Doctrină (3)

(2) Președintele României se bucură de imunitate. Prevederile articolului 72 alineatul (1) se aplică în mod corespunzător. Jurisprudență

ARTICOLUL 85 Numirea Guvernului Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4)

(1) Președintele României desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru și numește Guvernul pe baza votului de încredere acordat de Parlament. Referințe (12), Doctrină (3)

(2) În caz de remaniere guvernamentală sau de vacanță a postului, Președintele revocă și numește, la propunerea primului-ministru, pe unii membri ai Guvernului. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (3)

(3) Dacă prin propunerea de remaniere se schimbă structura sau compoziția politică a Guvernului, Președintele României va putea exercita atribuția prevăzută la alineatul (2) numai pe baza aprobării Parlamentului, acordată la propunerea primului-ministru. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

ARTICOLUL 86 Consultarea Guvernului Reviste (1), Doctrină (5)

Președintele României poate consulta Guvernul cu privire la probleme urgente și de importanță deosebită.

ARTICOLUL 87 Participarea la ședințele Guvernului Doctrină (5)

(1) Președintele României poate lua parte la ședințele Guvernului în care se dezbat probleme de interes național privind politica externă, apărarea țării, asigurarea ordinii publice și, la cererea primului-ministru, în alte situații. Jurisprudență

(2) Președintele României prezidează ședințele Guvernului la care participă.

ARTICOLUL 88 Mesaje Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (5)

Președintele României adresează Parlamentului mesaje cu privire la principalele probleme politice ale națiunii.

ARTICOLUL 89 Dizolvarea Parlamentului Reviste (1), Doctrină (5)

(1) După consultarea președinților celor două Camere și a liderilor grupurilor parlamentare, Președintele României poate să dizolve Parlamentul, dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare și numai după respingerea a cel puțin două solicitări de învestitură. Doctrină (1)

(2) În cursul unui an, Parlamentul poate fi dizolvat o singură dată.

(3) Parlamentul nu poate fi dizolvat în ultimele 6 luni ale mandatului Președintelui României și nici în timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgență.

ARTICOLUL 90 Referendumul Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (6)

Președintele României, după consultarea Parlamentului, poate cere poporului să-și exprime, prin referendum, voința cu privire la probleme de interes național. Jurisprudență

ARTICOLUL 91 Atribuții în domeniul politicii externe Reviste (1), Doctrină (2)

(1) Președintele încheie tratate internaționale în numele României, negociate de Guvern, și le supune spre ratificare Parlamentului, într-un termen rezonabil. Celelalte tratate și acorduri internaționale se încheie, se aprobă sau se ratifică potrivit procedurii stabilite prin lege. Reviste (1), Doctrină (2)

(2) Președintele, la propunerea Guvernului, acreditează și recheamă reprezentanții diplomatici ai României și aprobă înființarea, desființarea sau schimbarea rangului misiunilor diplomatice.

(3) Reprezentanții diplomatici ai altor state sunt acreditați pe lângă Președintele României.

ARTICOLUL 92 Atribuții în domeniul apărării Reviste (1), Doctrină (3)

(1) Președintele României este comandantul forțelor armate și îndeplinește funcția de președinte al Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Reviste (1), Doctrină (2)

(2) El poate declara, cu aprobarea prealabilă a Parlamentului, mobilizarea parțială sau totală a forțelor armate. Numai în cazuri excepționale, hotărârea Președintelui se supune ulterior aprobării Parlamentului, în cel mult 5 zile de la adoptare. Doctrină (1)

(3) În caz de agresiune armată îndreptată împotriva țării, Președintele României ia măsuri pentru respingerea agresiunii și le aduce neîntârziat la cunoștință Parlamentului, printr-un mesaj. Dacă Parlamentul nu se află în sesiune, el se convoacă de drept în 24 de ore de la declanșarea agresiunii. Doctrină (3)

(4) În caz de mobilizare sau de război Parlamentul își continuă activitatea pe toată durata acestor stări, iar dacă nu se află în sesiune, se convoacă de drept în 24 de ore de la declararea lor. Doctrină (1)

ARTICOLUL 93 Măsuri excepționale Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (5)

(1) Președintele României instituie, potrivit legii, starea de asediu sau starea de urgență în întreaga țară ori în unele unități administrativ-teritoriale și solicită Parlamentului încuviințarea măsurii adoptate, în cel mult 5 zile de la luarea acesteia. Referințe (1), Reviste (5), Doctrină (2)

(2) Dacă Parlamentul nu se află în sesiune, el se convoacă de drept în cel mult 48 de ore de la instituirea stării de asediu sau a stării de urgență și funcționează pe toată durata acestora. Doctrină (2)

ARTICOLUL 94 Alte atribuții Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (3)

Președintele României îndeplinește și următoarele atribuții:

a) conferă decorații și titluri de onoare; Jurisprudență, Reviste (2)

b) acordă gradele de mareșal, de general și de amiral; Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

c) numește în funcții publice, în condițiile prevăzute de lege; Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (3)

d) acordă grațierea individuală. Jurisprudență, Reviste (2)

ARTICOLUL 95 Suspendarea din funcție Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (5)

(1) În cazul săvârșirii unor fapte grave prin care încalcă prevederile Constituției, Președintele României poate fi suspendat din funcție de Camera Deputaților și de Senat, în ședință comună, cu votul majorității deputaților și senatorilor, după consultarea Curții Constituționale. Președintele poate da Parlamentului explicații cu privire la faptele ce i se impută. Doctrină (4)

(2) Propunerea de suspendare din funcție poate fi inițiată de cel puțin o treime din numărul deputaților și senatorilor și se aduce, neîntârziat, la cunoștință Președintelui. Doctrină (1)

(3) Dacă propunerea de suspendare din funcție este aprobată, în cel mult 30 de zile se organizează un referendum pentru demiterea Președintelui. Reviste (3), Doctrină (3)

ARTICOLUL 96 Punerea sub acuzare Jurisprudență, Doctrină (4)

(1) Camera Deputaților și Senatul, în ședință comună, cu votul a cel puțin două treimi din numărul deputaților și senatorilor, pot hotărî punerea sub acuzare a Președintelui României pentru înaltă trădare. Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Propunerea de punere sub acuzare poate fi inițiată de majoritatea deputaților și senatorilor și se aduce, neîntârziat, la cunoștință Președintelui României pentru a putea da explicații cu privire la faptele ce i se impută.

(3) De la data punerii sub acuzare și până la data demiterii Președintele este suspendat de drept. Reviste (1), Doctrină (1)

(4) Competența de judecată aparține Înaltei Curți de Casație și Justiție. Președintele este demis de drept la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare.

ARTICOLUL 97 Vacanța funcției Doctrină (3)

(1) Vacanța funcției de Președinte al României intervine în caz de demisie, de demitere din funcție, de imposibilitate definitivă a exercitării atribuțiilor sau de deces. Jurisprudență

(2) În termen de 3 luni de la data la care a intervenit vacanța funcției de Președinte al României, Guvernul va organiza alegeri pentru un nou Președinte. Doctrină (1)

ARTICOLUL 98 Interimatul funcției Doctrină (4)

(1) Dacă funcția de Președinte devine vacantă ori dacă Președintele este suspendat din funcție sau dacă se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, interimatul se asigură, în ordine, de președintele Senatului sau de președintele Camerei Deputaților. Jurisprudență

(2) Atribuțiile prevăzute la articolele 88-90 nu pot fi exercitate pe durata interimatului funcției prezidențiale.

ARTICOLUL 99 Răspunderea președintelui interimar Doctrină (3)

Dacă persoana care asigură interimatul funcției de Președinte al României săvârșește fapte grave, prin care se încalcă prevederile Constituției, se aplică articolul 95 și articolul 98.

ARTICOLUL 100 Actele Președintelui Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (5)

(1) În exercitarea atribuțiilor sale, Președintele României emite decrete care se publică în Monitorul Oficial al României. Nepublicarea atrage inexistența decretului. Referințe (1), Jurisprudență, Doctrină (3)

(2) Decretele emise de Președintele României în exercitarea atribuțiilor sale prevăzute în articolul 91 alineatele (1) și (2), articolul 92 alineatele (2) și (3), articolul 93 alineatul (1) și articolul 94 literele a), b) și d) se contrasemnează de primul-ministru. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (4)

ARTICOLUL 101 Indemnizația și celelalte drepturi Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

Indemnizația și celelalte drepturi ale Președintelui României se stabilesc prin lege.

CAPITOLUL III Guvernul

ARTICOLUL 102 Rolul și structura Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (4)

(1) Guvernul, potrivit programului său de guvernare acceptat de Parlament, asigură realizarea politicii interne și externe a țării și exercită conducerea generală a administrației publice. Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (2)

(2) În îndeplinirea atribuțiilor sale, Guvernul cooperează cu organismele sociale interesate. Jurisprudență, Doctrină (1)

(3) Guvernul este alcătuit din prim-ministru, miniștri și alți membri stabiliți prin lege organică. Reviste (1), Doctrină (2)

ARTICOLUL 103 Învestitura Reviste (3), Doctrină (5)

(1) Președintele României desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru, în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament ori, dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

(2) Candidatul pentru funcția de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului și a întregii liste a Guvernului. Reviste (1), Doctrină (2)

(3) Programul și lista Guvernului se dezbat de Camera Deputaților și de Senat, în ședință comună. Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorității deputaților și senatorilor. Referințe (8), Reviste (3), Doctrină (3)

ARTICOLUL 104 Jurământul de credință Jurisprudență, Doctrină (4)

(1) Primul-ministru, miniștrii și ceilalți membri ai Guvernului vor depune individual, în fața Președintelui României, jurământul de la articolul 82. Jurisprudență, Doctrină (2)

(2) Guvernul în întregul său și fiecare membru în parte își exercită mandatul, începând de la data depunerii jurământului.

ARTICOLUL 105 Incompatibilități Doctrină (3)

(1) Funcția de membru al Guvernului este incompatibilă cu exercitarea altei funcții publice de autoritate, cu excepția celei de deputat sau de senator. De asemenea, ea este incompatibilă cu exercitarea unei funcții de reprezentare profesională salarizate în cadrul organizațiilor cu scop comercial. Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Alte incompatibilități se stabilesc prin lege organică. Jurisprudență, Reviste (1)

ARTICOLUL 106 Încetarea funcției de membru al Guvernului Jurisprudență, Doctrină (4)

Funcția de membru al Guvernului încetează în urma demisiei, a revocării, a pierderii drepturilor electorale, a stării de incompatibilitate, a decesului, precum și în alte cazuri prevăzute de lege. Referințe (2)

ARTICOLUL 107 Primul-ministru Jurisprudență, Doctrină (4)

(1) Primul-ministru conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, respectând atribuțiile ce le revin. De asemenea, prezintă Camerei Deputaților sau Senatului rapoarte și declarații cu privire la politica Guvernului, care se dezbat cu prioritate. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

(2) Președintele României nu îl poate revoca pe primul-ministru. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(3) Dacă primul-ministru se află în una dintre situațiile prevăzute la articolul 106, cu excepția revocării, sau este în imposibilitate de a-și exercita atribuțiile, Președintele României va desemna un alt membru al Guvernului ca prim-ministru interimar, pentru a îndeplini atribuțiile primului-ministru, până la formarea noului Guvern. Interimatul, pe perioada imposibilității exercitării atribuțiilor, încetează dacă primul-ministru își reia activitatea în Guvern. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

(4) Prevederile alineatului (3) se aplică în mod corespunzător și celorlalți membri ai Guvernului, la propunerea primului-ministru, pentru o perioadă de cel mult 45 de zile. Jurisprudență, Doctrină (2)

ARTICOLUL 108 Actele Guvernului Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (13), Doctrină (4)

(1) Guvernul adoptă hotărâri și ordonanțe. Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1)

(2) Hotărârile se emit pentru organizarea executării legilor. Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (1)

(3) Ordonanțele se emit în temeiul unei legi speciale de abilitare, în limitele și în condițiile prevăzute de aceasta. Jurisprudență, Reviste (3)

(4) Hotărârile și ordonanțele adoptate de Guvern se semnează de primul-ministru, se contrasemnează de miniștrii care au obligația punerii lor în executare și se publică în Monitorul Oficial al României. Nepublicarea atrage inexistența hotărârii sau a ordonanței. Hotărârile care au caracter militar se comunică numai instituțiilor interesate. Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (2)

ARTICOLUL 109 Răspunderea membrilor Guvernului Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (5)

(1) Guvernul răspunde politic numai în fața Parlamentului pentru întreaga sa activitate. Fiecare membru al Guvernului răspunde politic solidar cu ceilalți membri pentru activitatea Guvernului și pentru actele acestuia. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

(2) Numai Camera Deputaților, Senatul și Președintele României au dreptul să ceară urmărirea penală a membrilor Guvernului pentru faptele săvârșite în exercițiul funcției lor. Dacă s-a cerut urmărirea penală, Președintele României poate dispune suspendarea acestora din funcție. Trimiterea în judecată a unui membru al Guvernului atrage suspendarea lui din funcție. Competența de judecată aparține Înaltei Curți de Casație și Justiție. Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (2)

(3) Cazurile de răspundere și pedepsele aplicabile membrilor Guvernului sunt reglementate printr-o lege privind responsabilitatea ministerială. Jurisprudență, Doctrină (2)

ARTICOLUL 110 Încetarea mandatului Jurisprudență, Doctrină (3)

(1) Guvernul își exercită mandatul până la data validării alegerilor parlamentare generale. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Guvernul este demis la data retragerii de către Parlament a încrederii acordate sau dacă primul-ministru se află în una dintre situațiile prevăzute la articolul 106, cu excepția revocării, ori este în imposibilitatea de a-și exercita atribuțiile mai mult de 45 de zile. Doctrină (1)

(3) În situațiile prevăzute în alineatul (2) sunt aplicabile prevederile articolului 103. Doctrină (1)

(4) Guvernul al cărui mandat a încetat potrivit alineatelor (1) și (2) îndeplinește numai actele necesare pentru administrarea treburilor publice, până la depunerea jurământului de membrii noului Guvern. Jurisprudență, Doctrină (2)

CAPITOLUL IV Raporturile Parlamentului cu Guvernul

ARTICOLUL 111 Informarea Parlamentului Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (6)

(1) Guvernul și celelalte organe ale administrației publice, în cadrul controlului parlamentar al activității lor, sunt obligate să prezinte informațiile și documentele cerute de Camera Deputaților, de Senat sau de comisiile parlamentare, prin intermediul președinților acestora. În cazul în care o inițiativă legislativă implică modificarea prevederilor bugetului de stat sau a bugetului asigurărilor sociale de stat, solicitarea informării este obligatorie. Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (2)

(2) Membrii Guvernului au acces la lucrările Parlamentului. Dacă li se solicită prezența, participarea lor este obligatorie. Doctrină (1)

ARTICOLUL 112 Întrebări, interpelări și moțiuni simple Jurisprudență, Doctrină (4)

(1) Guvernul și fiecare dintre membrii săi au obligația să răspundă la întrebările sau la interpelările formulate de deputați sau de senatori, în condițiile prevăzute de regulamentele celor două Camere ale Parlamentului. Doctrină (1)

(2) Camera Deputaților sau Senatul poate adopta o moțiune simplă prin care să-și exprime poziția cu privire la o problemă de politică internă sau externă ori, după caz, cu privire la o problemă ce a făcut obiectul unei interpelări. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

ARTICOLUL 113 Moțiunea de cenzură Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (5)

(1) Camera Deputaților și Senatul, în ședință comună, pot retrage încrederea acordată Guvernului prin adoptarea unei moțiuni de cenzură, cu votul majorității deputaților și senatorilor. Doctrină (1)

(2) Moțiunea de cenzură poate fi inițiată de cel puțin o pătrime din numărul total al deputaților și senatorilor și se comunică Guvernului la data depunerii.

(3) Moțiunea de cenzură se dezbate după 3 zile de la data când a fost prezentată în ședința comună a celor două Camere. Doctrină (1)

(4) Dacă moțiunea de cenzură a fost respinsă, deputații și senatorii care au semnat-o nu mai pot iniția, în aceeași sesiune, o nouă moțiune de cenzură, cu excepția cazului în care Guvernul își angajează răspunderea potrivit articolului 114. Doctrină (1)

ARTICOLUL 114 Angajarea răspunderii Guvernului Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (5)

(1) Guvernul își poate angaja răspunderea în fața Camerei Deputaților și a Senatului, în ședință comună, asupra unui program, a unei declarații de politică generală sau a unui proiect de lege. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(2) Guvernul este demis dacă o moțiune de cenzură, depusă în termen de 3 zile de la prezentarea programului, a declarației de politică generală sau a proiectului de lege, a fost votată în condițiile articolului 113. Reviste (1), Doctrină (1)

(3) Dacă Guvernul nu a fost demis potrivit alineatului (2), proiectul de lege prezentat, modificat sau completat, după caz, cu amendamente acceptate de Guvern, se consideră adoptat, iar aplicarea programului sau a declarației de politică generală devine obligatorie pentru Guvern. Jurisprudență, Doctrină (1)

(4) În cazul în care Președintele României cere reexaminarea legii adoptate potrivit alineatului (3), dezbaterea acesteia se va face în ședința comună a celor două Camere. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

ARTICOLUL 115 Delegarea legislativă Jurisprudență, Reviste (29), Doctrină (6)

(1) Parlamentul poate adopta o lege specială de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonanțe în domenii care nu fac obiectul legilor organice. Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (1)

(2) Legea de abilitare va stabili, în mod obligatoriu, domeniul și data până la care se pot emite ordonanțe. Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Dacă legea de abilitare o cere, ordonanțele se supun aprobării Parlamentului, potrivit procedurii legislative, până la împlinirea termenului de abilitare. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanței. Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (1)

(4) Guvernul poate adopta ordonanțe de urgență numai în situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, având obligația de a motiva urgența în cuprinsul acestora. Jurisprudență, Reviste (34), Doctrină (2)

(5) Ordonanța de urgență intră în vigoare numai după depunerea sa spre dezbatere în procedură de urgență la Camera competentă să fie sesizată și după publicarea ei în Monitorul Oficial al României. Camerele, dacă nu se află în sesiune, se convoacă în mod obligatoriu în 5 zile de la depunere sau, după caz, de la trimitere. Dacă în termen de cel mult 30 de zile de la depunere, Camera sesizată nu se pronunță asupra ordonanței, aceasta este considerată adoptată și se trimite celeilalte Camere care decide de asemenea în procedură de urgență. Ordonanța de urgență cuprinzând norme de natura legii organice se aprobă cu majoritatea prevăzută la articolul 76 alineatul (1). Jurisprudență, Reviste (14), Doctrină (3)

(6) Ordonanțele de urgență nu pot fi adoptate în domeniul legilor constituționale, nu pot afecta regimul instituțiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertățile și îndatoririle prevăzute de Constituție, drepturile electorale și nu pot viza măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietate publică. Jurisprudență, Reviste (27), Doctrină (3)

(7) Ordonanțele cu care Parlamentul a fost sesizat se aprobă sau se resping printr-o lege în care vor fi cuprinse și ordonanțele ale căror efecte au încetat potrivit alineatului (3). Jurisprudență, Reviste (4)

(8) Prin legea de aprobare sau de respingere se vor reglementa, dacă este cazul, măsurile necesare cu privire la efectele juridice produse pe perioada de aplicare a ordonanței. Jurisprudență, Reviste (6)

CAPITOLUL V Administrația publică Jurisprudență, Reviste (1)

SECȚIUNEA 1 Administrația publică centrală de specialitate Reviste (1)

ARTICOLUL 116 Structura Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (5)

(1) Ministerele se organizează numai în subordinea Guvernului. Jurisprudență

(2) Alte organe de specialitate se pot organiza în subordinea Guvernului ori a ministerelor sau ca autorități administrative autonome. Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

ARTICOLUL 117 Înființarea Reviste (4), Doctrină (2)

(1) Ministerele se înființează, se organizează și funcționează potrivit legii. Doctrină (1)

(2) Guvernul și ministerele, cu avizul Curții de Conturi, pot înființa organe de specialitate, în subordinea lor, numai dacă legea le recunoaște această competență. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(3) Autorități administrative autonome se pot înființa prin lege organică. Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (1)

ARTICOLUL 118 Forțele armate Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2)

(1) Armata este subordonată exclusiv voinței poporului pentru garantarea suveranității, a independenței și a unității statului, a integrității teritoriale a țării și a democrației constituționale. În condițiile legii și ale tratatelor internaționale la care România este parte, armata contribuie la apărarea colectivă în sistemele de alianță militară și participă la acțiuni privind menținerea sau restabilirea păcii.

(2) Structura sistemului național de apărare, pregătirea populației, a economiei și a teritoriului pentru apărare, precum și statutul cadrelor militare, se stabilesc prin lege organică. Jurisprudență, Reviste (7)

(3) Prevederile alineatelor (1) și (2) se aplică, în mod corespunzător, și celorlalte componente ale forțelor armate stabilite potrivit legii. Reviste (2)

(4) Organizarea de activități militare sau paramilitare în afara unei autorități statale este interzisă.

(5) Pe teritoriul României pot intra, staționa, desfășura operațiuni sau trece trupe străine numai în condițiile legii sau ale tratatelor internaționale la care România este parte.

ARTICOLUL 119 Consiliul Suprem de Apărare a Țării Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (3)

Consiliul Suprem de Apărare a Țării organizează și coordonează unitar activitățile care privesc apărarea țării și securitatea națională, participarea la menținerea securității internaționale și la apărarea colectivă în sistemele de alianță militară, precum și la acțiuni de menținere sau de restabilire a păcii.

SECȚIUNEA a 2-a Administrația publică locală Jurisprudență

ARTICOLUL 120 Principii de bază Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (4)

(1) Administrația publică din unitățile administrativ-teritoriale se întemeiază pe principiile descentralizării, autonomiei locale și deconcentrării serviciilor publice. Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (1)

(2) În unitățile administrativ-teritoriale în care cetățenii aparținând unei minorități naționale au o pondere semnificativă se asigură folosirea limbii minorității naționale respective în scris și oral în relațiile cu autoritățile administrației publice locale și cu serviciile publice deconcentrate, în condițiile prevăzute de legea organică. Jurisprudență, Reviste (4)

ARTICOLUL 121 Autorități comunale și orășenești Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4)

(1) Autoritățile administrației publice, prin care se realizează autonomia locală în comune și în orașe, sunt consiliile locale alese și primarii aleși, în condițiile legii. Jurisprudență, Reviste (9)

(2) Consiliile locale și primarii funcționează, în condițiile legii, ca autorități administrative autonome și rezolvă treburile publice din comune și din orașe. Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (1)

(3) Autoritățile prevăzute la alineatul (1) se pot constitui și în subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor. Reviste (1)

ARTICOLUL 122 Consiliul județean Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (4)

(1) Consiliul județean este autoritatea administrației publice pentru coordonarea activității consiliilor comunale și orășenești, în vederea realizării serviciilor publice de interes județean. Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Consiliul județean este ales și funcționează în condițiile legii. Reviste (3)

ARTICOLUL 123 Prefectul Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (5)

(1) Guvernul numește un prefect în fiecare județ și în municipiul București. Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2)

(2) Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local și conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale. Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (11)

(3) Atribuțiile prefectului se stabilesc prin lege organică. Jurisprudență, Reviste (1)

(4) Între prefecți, pe de o parte, consiliile locale și primari, precum și consiliile județene și președinții acestora, pe de altă parte, nu există raporturi de subordonare. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(5) Prefectul poate ataca, în fața instanței de contencios administrativ, un act al consiliului județean, al celui local sau al primarului, în cazul în care consideră actul ilegal. Actul atacat este suspendat de drept. Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (3)

CAPITOLUL VI Autoritatea judecătorească Jurisprudență, Reviste (2)

SECȚIUNEA 1 Instanțele judecătorești

ARTICOLUL 124 Înfăptuirea justiției Jurisprudență, Reviste (66), Doctrină (7)

(1) Justiția se înfăptuiește în numele legii. Jurisprudență, Reviste (20), Doctrină (1)

(2) Justiția este unică, imparțială și egală pentru toți. Jurisprudență, Reviste (33), Doctrină (2)

(3) Judecătorii sunt independenți și se supun numai legii. Jurisprudență, Reviste (30), Doctrină (4)

ARTICOLUL 125 Statutul judecătorilor Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (4)

(1) Judecătorii numiți de Președintele României sunt inamovibili, în condițiile legii. Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

(2) Propunerile de numire, precum și promovarea, transferarea și sancționarea judecătorilor sunt de competența Consiliului Superior al Magistraturii, în condițiile legii sale organice. Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (1)

(3) Funcția de judecător este incompatibilă cu orice altă funcție publică sau privată, cu excepția funcțiilor didactice din învățământul superior. Jurisprudență, Reviste (15), Doctrină (1)

ARTICOLUL 126 Instanțele judecătorești Jurisprudență, Reviste (35), Doctrină (8)

(1) Justiția se realizează prin Înalta Curte de Casație și Justiție și prin celelalte instanțe judecătorești stabilite de lege. Jurisprudență, Reviste (50), Doctrină (3)

(2) Competența instanțelor judecătorești și procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege. Jurisprudență, Reviste (99), Doctrină (3)

(3) Înalta Curte de Casație și Justiție asigură interpretarea și aplicarea unitară a legii de către celelalte instanțe judecătorești, potrivit competenței sale. Jurisprudență, Reviste (47), Doctrină (2)

(4) Compunerea Înaltei Curți de Casație și Justiție și regulile de funcționare a acesteia se stabilesc prin lege organică. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(5) Este interzisă înființarea de instanțe extraordinare. Prin lege organică pot fi înființate instanțe specializate în anumite materii, cu posibilitatea participării, după caz, a unor persoane din afara magistraturii. Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2)

(6) Controlul judecătoresc al actelor administrative ale autorităților publice, pe calea contenciosului administrativ, este garantat, cu excepția celor care privesc raporturile cu Parlamentul, precum și a actelor de comandament cu caracter militar. Instanțele de contencios administrativ sunt competente să soluționeze cererile persoanelor vătămate prin ordonanțe sau, după caz, prin dispoziții din ordonanțe declarate neconstituționale. Jurisprudență, Reviste (33), Doctrină (6)

ARTICOLUL 127 Caracterul public al dezbaterilor Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (3)

Ședințele de judecată sunt publice, afară de cazurile prevăzute de lege.

ARTICOLUL 128 Folosirea limbii materne și a interpretului în justiție Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2)

(1) Procedura judiciară se desfășoară în limba română. Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Cetățenii români aparținând minorităților naționale au dreptul să se exprime în limba maternă în fața instanțelor de judecată, în condițiile legii organice. Reviste (1), Doctrină (1)

(3) Modalitățile de exercitare a dreptului prevăzut la alineatul (2), inclusiv prin folosirea de interpreți sau traduceri, se vor stabili astfel încât să nu împiedice buna administrare a justiției și să nu implice cheltuieli suplimentare pentru cei interesați. Jurisprudență

(4) Cetățenii străini și apatrizii care nu înțeleg sau nu vorbesc limba română au dreptul de a lua cunoștință de toate actele și lucrările dosarului, de a vorbi în instanță și de a pune concluzii, prin interpret; în procesele penale acest drept este asigurat în mod gratuit. Jurisprudență, Doctrină (1)

ARTICOLUL 129 Folosirea căilor de atac Jurisprudență, Reviste (63), Doctrină (5)

Împotriva hotărârilor judecătorești, părțile interesate și Ministerul Public pot exercita căile de atac, în condițiile legii. Jurisprudență, Reviste (1)

ARTICOLUL 130 Poliția instanțelor Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3)

Instanțele judecătorești dispun de poliția pusă în serviciul lor. Jurisprudență, Reviste (1)

SECȚIUNEA a 2-a Ministerul Public

ARTICOLUL 131 Rolul Ministerului Public Jurisprudență, Reviste (16), Doctrină (3)

(1) În activitatea judiciară, Ministerul Public reprezintă interesele generale ale societății și apără ordinea de drept, precum și drepturile și libertățile cetățenilor. Jurisprudență, Reviste (28), Doctrină (2)

(2) Ministerul Public își exercită atribuțiile prin procurori constituiți în parchete, în condițiile legii. Reviste (8)

(3) Parchetele funcționează pe lângă instanțele de judecată, conduc și supraveghează activitatea de cercetare penală a poliției judiciare, în condițiile legii. Jurisprudență, Reviste (2)

ARTICOLUL 132 Statutul procurorilor Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (4)

(1) Procurorii își desfășoară activitatea potrivit principiului legalității, al imparțialității și al controlului ierarhic, sub autoritatea ministrului justiției. Jurisprudență, Reviste (26), Doctrină (1)

(2) Funcția de procuror este incompatibilă cu orice altă funcție publică sau privată, cu excepția funcțiilor didactice din învățământul superior. Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (1)

SECȚIUNEA a 3-a Consiliul Superior al Magistraturii

ARTICOLUL 133 Rolul și structura Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (3)

(1) Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenței justiției. Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (2)

(2) Consiliul Superior al Magistraturii este alcătuit din 19 membri, din care: Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

a) 14 sunt aleși în adunările generale ale magistraților și validați de Senat; aceștia fac parte din două secții, una pentru judecători și una pentru procurori; prima secție este compusă din 9 judecători, iar cea de-a doua din 5 procurori; Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

b) 2 reprezentanți ai societății civile, specialiști în domeniul dreptului, care se bucură de înaltă reputație profesională și morală, aleși de Senat; aceștia participă numai la lucrările în plen; Reviste (1)

c) ministrul justiției, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție și procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Jurisprudență

(3) Președintele Consiliului Superior al Magistraturii este ales pentru un mandat de un an, ce nu poate fi reînnoit, dintre magistrații prevăzuți la alineatul (2) litera a). Reviste (2)

(4) Durata mandatului membrilor Consiliului Superior al Magistraturii este de 6 ani. Jurisprudență, Doctrină (1)

(5) Hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii se iau prin vot secret.

(6) Președintele României prezidează lucrările Consiliului Superior al Magistraturii la care participă. Doctrină (1)

(7) Hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii sunt definitive și irevocabile, cu excepția celor prevăzute la articolul 134 alineatul (2). Jurisprudență, Reviste (2)

ARTICOLUL 134 Atribuții Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (3)

(1) Consiliul Superior al Magistraturii propune Președintelui României numirea în funcție a judecătorilor și a procurorilor, cu excepția celor stagiari, în condițiile legii. Reviste (7), Doctrină (1)

(2) Consiliul Superior al Magistraturii îndeplinește rolul de instanță de judecată, prin secțiile sale, în domeniul răspunderii disciplinare a judecătorilor și a procurorilor, potrivit procedurii stabilite prin legea sa organică. În aceste situații, ministrul justiției, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție și procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție nu au drept de vot. Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (5)

(3) Hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii în materie disciplinară pot fi atacate la Înalta Curte de Casație și Justiție. Jurisprudență, Reviste (2)

(4) Consiliul Superior al Magistraturii îndeplinește și alte atribuții stabilite prin legea sa organică, în realizarea rolului său de garant al independenței justiției. Reviste (1), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Raporturile dintre Guvern și Parlament, ediția 1
    119 Președintele României „reprezintă statul român și este garantul independenței naționale și al integrității teritoriale a țării” [art. 80 alin. (1)]. Președintele României veghează la respectarea Constituției și la buna funcționare a autorităților publice, în acest scop, președintele exercită funcția de mediere între puterile statului, precum și între stat și societate [art. 80 alin. (2)]. [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    § 1. Rolul Președintelui României 
    Articolul definește poziția Președintelui României în sistemul puterilor statului și rolul său în cadrul sistemului constituțional al țării, de aici desprinzându-se și raporturile sale cu principalele autorități statale: Parlamentul, Guvernul sau autoritatea judecătorească. 
    În dezbaterile privind adoptarea Constituției în 1991 s-a arătat că „Președintele personifică statul român și este simbolul națiunii în întregul ei, prin faptul alegerii lui directe de către popor (...) El asigură, prin exercițiul atribuțiilor ce-i revin, echilibrul și bunul mers al activității desfășurate de autoritățile publice, în conformitate cu principiul separației puterilor în stat, în vederea aplicării principiilor democratice și respectării libertății umane, pentru a nu se aduce nicio atingere drepturilor și libertăților pentru care oamenii au luptat de-a lungul istoriei” (F. Vasilescu în Geneza Constituției României 1991, p. 489). [ Mai mult... ] 

Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
    a) Cele trei «puteri» clasice se regăseau exprimate în Constituție: legislativul în normele privitoare la Parlament (art. 58 – devenit art. 61 – și urm.); executivul în normele privitoare la Președintele României și Guvern (art. 80 și urm.); justiția în normele privitoare la autoritatea judecătorească (art. 123 – devenit art. 123 – și urm.). [ Mai mult... ] 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
§1 Rolul Președintelui României 

    Articolul definește poziția Președintelui României în sistemul puterilor statului și rolul său în cadrul sistemului constituțional al țării, de aici desprinzându-se și raporturile sale cu principalele autorități statale: Parlamentul, Guvernul sau Autoritatea judecătorească. 
    În dezbaterile privind adoptarea Constituției în 1991 s-a arătat că „Președintele personifică statul român și este simbolul națiunii în întregul ei, prin faptul alegerii lui directe de către popor (...) El asigură, prin exercițiul atribuțiilor ce-i revin, echilibrul și bunul mers al activității desfășurate de autoritățile publice, în conformitate cu principiul separației puterilor în stat, în vederea aplicării principiilor democratice și respectării libertății umane, pentru a nu se aduce nicio atingere drepturilor și libertăților pentru care oamenii au luptat de-a lungul istoriei” (F. Vasilescu, în Geneza Constituției României 1991, p. 489). [ Mai mult... ] 

Raporturile dintre Guvern și Parlament, ediția 1
    119 Președintele României „reprezintă statul român și este garantul independenței naționale și al integrității teritoriale a țării” [art. 80 alin. (1)]. Președintele României veghează la respectarea Constituției și la buna funcționare a autorităților publice, în acest scop, președintele exercită funcția de mediere între puterile statului, precum și între stat și societate [art. 80 alin. (2)]. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Constituția:
Principii generale
Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale
Autoritățile publice
Economia și finanțele publice
Curtea Constituțională
Integrarea euroatlantică
Revizuirea Constituției
Dispoziții finale și tranzitorii
Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 6/2019
Revista Curierul Judiciar nr. 7/2018
4. Principiul bicameralismului. Dezvoltări și statuări de principiu în jurisprudența Curții Constituționale și în doctrină
Revista Curierul Judiciar nr. 3/2019/2019
Revista Curierul Judiciar nr. 10/2018
Delegarea legislativă - necesitate sau oportunitate pentru Guvernul român?
Revista Curierul Judiciar nr. 6/2017
Scurte considerații asupra răspunderii membrilor Guvernului
Revista Curierul Judiciar nr. 8/2018
Revista Curierul Judiciar nr. 5/2019
Doctrină:
Drept administrativ, Vol I, ediția 4
Drept constituțional și instituții politice, Vol II, ediția 15
Raporturile dintre Guvern și Parlament, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
Drept electoral, ediția 1
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, ediția 3
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
;
se încarcă...