Autoritatea judecătorească | Constituția

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL V Administrația publică

TITLUL III Autoritățile publice -
CAPITOLUL VI
Autoritatea judecătorească Practică judiciară (4), Reviste (2)

SECȚIUNEA 1 Instanțele judecătorești

ARTICOLUL 124 Înfăptuirea justiției Practică judiciară (113), Reviste (39), Doctrină (5), Referințe în cărți (1)

(1) Justiția se înfăptuiește în numele legii. Practică judiciară (79), Reviste (11), Doctrină (1)

(2) Justiția este unică, imparțială și egală pentru toți. Practică judiciară (76), Reviste (17), Doctrină (2)

(3) Judecătorii sunt independenți și se supun numai legii. Practică judiciară (109), Reviste (8), Doctrină (4)

ARTICOLUL 125 Statutul judecătorilor Practică judiciară (10), Reviste (1), Doctrină (3)

(1) Judecătorii numiți de Președintele României sunt inamovibili, în condițiile legii. Practică judiciară (9), Doctrină (1)

(2) Propunerile de numire, precum și promovarea, transferarea și sancționarea judecătorilor sunt de competența Consiliului Superior al Magistraturii, în condițiile legii sale organice. Practică judiciară (6), Reviste (4), Doctrină (1)

(3) Funcția de judecător este incompatibilă cu orice altă funcție publică sau privată, cu excepția funcțiilor didactice din învățământul superior. Practică judiciară (69), Reviste (8), Doctrină (1)

ARTICOLUL 126 Instanțele judecătorești Jurisprudență (1), Practică judiciară (215), Reviste (19), Doctrină (6), Referințe în cărți (3)

(1) Justiția se realizează prin Înalta Curte de Casație și Justiție și prin celelalte instanțe judecătorești stabilite de lege. Practică judiciară (385), Reviste (26), Doctrină (3)

(2) Competența instanțelor judecătorești și procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege. Practică judiciară (397), Reviste (40), Doctrină (3)

(3) Înalta Curte de Casație și Justiție asigură interpretarea și aplicarea unitară a legii de către celelalte instanțe judecătorești, potrivit competenței sale. Practică judiciară (505), Reviste (22), Doctrină (2)

(4) Compunerea Înaltei Curți de Casație și Justiție și regulile de funcționare a acesteia se stabilesc prin lege organică. Practică judiciară (5), Reviste (2), Doctrină (1)

(5) Este interzisă înființarea de instanțe extraordinare. Prin lege organică pot fi înființate instanțe specializate în anumite materii, cu posibilitatea participării, după caz, a unor persoane din afara magistraturii. Practică judiciară (11), Reviste (4), Doctrină (2)

(6) Controlul judecătoresc al actelor administrative ale autorităților publice, pe calea contenciosului administrativ, este garantat, cu excepția celor care privesc raporturile cu Parlamentul, precum și a actelor de comandament cu caracter militar. Instanțele de contencios administrativ sunt competente să soluționeze cererile persoanelor vătămate prin ordonanțe sau, după caz, prin dispoziții din ordonanțe declarate neconstituționale. Practică judiciară (77), Reviste (19), Doctrină (5)

ARTICOLUL 127 Caracterul public al dezbaterilor Practică judiciară (12), Reviste (1), Doctrină (2)

Ședințele de judecată sunt publice, afară de cazurile prevăzute de lege.

ARTICOLUL 128 Folosirea limbii materne și a interpretului în justiție Practică judiciară (75), Reviste (2), Doctrină (1)

(1) Procedura judiciară se desfășoară în limba română. Doctrină (1)

(2) Cetățenii români aparținând minorităților naționale au dreptul să se exprime în limba maternă în fața instanțelor de judecată, în condițiile legii organice. Reviste (1), Doctrină (1)

(3) Modalitățile de exercitare a dreptului prevăzut la alineatul (2), inclusiv prin folosirea de interpreți sau traduceri, se vor stabili astfel încât să nu împiedice buna administrare a justiției și să nu implice cheltuieli suplimentare pentru cei interesați. Practică judiciară (1)

(4) Cetățenii străini și apatrizii care nu înțeleg sau nu vorbesc limba română au dreptul de a lua cunoștință de toate actele și lucrările dosarului, de a vorbi în instanță și de a pune concluzii, prin interpret; în procesele penale acest drept este asigurat în mod gratuit. Practică judiciară (1), Doctrină (1)

ARTICOLUL 129 Folosirea căilor de atac Jurisprudență (2), Practică judiciară (938), Reviste (24), Doctrină (4)

Împotriva hotărârilor judecătorești, părțile interesate și Ministerul Public pot exercita căile de atac, în condițiile legii. Practică judiciară (1), Reviste (1)

ARTICOLUL 130 Poliția instanțelor Practică judiciară (2), Reviste (1), Doctrină (2)

Instanțele judecătorești dispun de poliția pusă în serviciul lor. Practică judiciară (1), Reviste (1)

SECȚIUNEA a 2-a Ministerul Public

ARTICOLUL 131 Rolul Ministerului Public Practică judiciară (20), Reviste (9), Doctrină (2), Referințe în cărți (2)

(1) În activitatea judiciară, Ministerul Public reprezintă interesele generale ale societății și apără ordinea de drept, precum și drepturile și libertățile cetățenilor. Jurisprudență (1), Practică judiciară (13), Reviste (14), Doctrină (2)

(2) Ministerul Public își exercită atribuțiile prin procurori constituiți în parchete, în condițiile legii. Reviste (4)

(3) Parchetele funcționează pe lângă instanțele de judecată, conduc și supraveghează activitatea de cercetare penală a poliției judiciare, în condițiile legii. Practică judiciară (1), Reviste (1)

ARTICOLUL 132 Statutul procurorilor Practică judiciară (12), Reviste (6), Doctrină (3)

(1) Procurorii își desfășoară activitatea potrivit principiului legalității, al imparțialității și al controlului ierarhic, sub autoritatea ministrului justiției. Practică judiciară (22), Reviste (9), Doctrină (1)

(2) Funcția de procuror este incompatibilă cu orice altă funcție publică sau privată, cu excepția funcțiilor didactice din învățământul superior. Practică judiciară (1), Reviste (4), Doctrină (1)

SECȚIUNEA a 3-a Consiliul Superior al Magistraturii

ARTICOLUL 133 Rolul și structura Practică judiciară (6), Reviste (5), Doctrină (2), Referințe în cărți (2)

(1) Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenței justiției. Practică judiciară (5), Reviste (7), Doctrină (2)

(2) Consiliul Superior al Magistraturii este alcătuit din 19 membri, din care: Practică judiciară (1), Reviste (1), Doctrină (2)

a) 14 sunt aleși în adunările generale ale magistraților și validați de Senat; aceștia fac parte din două secții, una pentru judecători și una pentru procurori; prima secție este compusă din 9 judecători, iar cea de-a doua din 5 procurori; Practică judiciară (1), Reviste (1), Doctrină (1)

b) 2 reprezentanți ai societății civile, specialiști în domeniul dreptului, care se bucură de înaltă reputație profesională și morală, aleși de Senat; aceștia participă numai la lucrările în plen; Reviste (1)

c) ministrul justiției, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție și procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Practică judiciară (1)

(3) Președintele Consiliului Superior al Magistraturii este ales pentru un mandat de un an, ce nu poate fi reînnoit, dintre magistrații prevăzuți la alineatul (2) litera a). Reviste (2)

(4) Durata mandatului membrilor Consiliului Superior al Magistraturii este de 6 ani. Practică judiciară (1), Doctrină (1)

(5) Hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii se iau prin vot secret.

(6) Președintele României prezidează lucrările Consiliului Superior al Magistraturii la care participă. Doctrină (1)

(7) Hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii sunt definitive și irevocabile, cu excepția celor prevăzute la articolul 134 alineatul (2). Practică judiciară (1), Reviste (2)

ARTICOLUL 134 Atribuții Practică judiciară (9), Reviste (5), Doctrină (2)

(1) Consiliul Superior al Magistraturii propune Președintelui României numirea în funcție a judecătorilor și a procurorilor, cu excepția celor stagiari, în condițiile legii. Reviste (5), Doctrină (1)

(2) Consiliul Superior al Magistraturii îndeplinește rolul de instanță de judecată, prin secțiile sale, în domeniul răspunderii disciplinare a judecătorilor și a procurorilor, potrivit procedurii stabilite prin legea sa organică. În aceste situații, ministrul justiției, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție și procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție nu au drept de vot. Practică judiciară (11), Reviste (5), Doctrină (5)

(3) Hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii în materie disciplinară pot fi atacate la Înalta Curte de Casație și Justiție. Practică judiciară (2), Reviste (2)

(4) Consiliul Superior al Magistraturii îndeplinește și alte atribuții stabilite prin legea sa organică, în realizarea rolului său de garant al independenței justiției. Reviste (1), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Constituția României (republicată în 2003). Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...