Guvernul României

Norma privind comerțul cu bunuri culturale mobile din 04.12.2003

Modificări (2), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 decembrie 2003

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Comercializarea bunurilor culturale mobile aflate în proprietate privată poate fi efectuată numai de către agenții economici care au obținut autorizația de funcționare eliberată de Ministerul Culturii și Cultelor în baza avizului Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor. Modificări (1)

(2) Comercializarea bunurilor culturale mobile, precum și eliberarea autorizației de funcționare, prevăzută la alin. (1), se efectuează în condițiile Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil și ale prezentelor norme.

(3) Comercializarea operelor de artă plastică și fotografică, a operelor de artă decorativă sau de cult, a operelor cu caracter etnografic, ale meșteșugarilor populari, precum și a altor opere create de autori în viață care nu pot face obiectul clasării, potrivit prevederilor art. 81 alin. (1) din Legea nr. 182/2000, nu este supusă prevederilor prezentelor norme.

CAPITOLUL II Eliberarea autorizației de funcționare

Art. 2. -

(1) În vederea obținerii autorizației de funcționare, agentul economic solicitant va depune la direcția de specialitate din cadrul Ministerului Culturii și Cultelor următoarele documente, după caz: Modificări (1)

a) cerere tip, completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme;

b) documentarul sintetic al activității, cu principalii indicatori înregistrați la data înființării agentului economic, completat conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme; Modificări (1)

c) copie legalizată de pe actul constitutiv al agentului economic; Modificări (1)

d) copie de pe încheierea pronunțată de judecătorul delegat la oficiul registrului comerțului privind înregistrarea agentului economic solicitant;

e) copie legalizată de pe certificatul de înregistrare, cu codul unic de înregistrare, a agentului economic solicitant; Modificări (1)

f) copie legalizată de pe actele de studii ale consilierului de specialitate; Modificări (1)

g) cazierul judiciar al consilierului de specialitate și al asociaților agentului economic. Modificări (1)

(2) Eliberarea autorizației de funcționare este condiționată de angajarea unui consilier de specialitate și de îndeplinirea condițiilor necesare conservării, în condițiile legii, a bunurilor culturale mobile clasate.

(3) În sensul prezentelor norme, prin consilier de specialitate se înțelege persoana cu studii superioare și cu minimum 5 ani experiență în domeniul artelor sau expertul acreditat de Ministerul Culturii și Cultelor, având ca atribuții principale evaluarea și autentificarea obiectelor supuse comercializării. Modificări (2)

Art. 3. - Modificări (1)

(1) În vederea eliberării autorizației de funcționare, este necesar ca solicitantul să îndeplinească criteriile minime de autorizare, după cum urmează:

a) agentul economic să dețină documentele legale de constituire;

b) agentul economic trebuie să aibă menționat în actul constitutiv, ca obiect de activitate, comerțul cu bunuri culturale mobile;

c) spațiul de comercializare să fie folosit în exclusivitate pentru comerțul cu bunuri culturale mobile;

d) casa de licitații, galeria de artă sau magazinul să aibă un afișaj stradal cu denumirea agentului economic și a obiectului de activitate;

e) spațiul de comercializare să fie prevăzut cu sistem de alarmă ori să aibă încheiat contract de prestări servicii cu o societate de pază și securitate sau să aibă pază umană permanent;

f) să afișeze la loc vizibil normele privind comerțul cu bunuri culturale mobile;

g) reprezentantul legal al titularului autorizației de funcționare să nu aibă cazier judiciar.

(2) Prin ordin al ministrului culturii și cultelor se constituie o comisie tehnică de evaluare, ale cărei atribuții sunt de a verifica, inclusiv prin deplasare la fața locului, îndeplinirea de către solicitant a criteriilor minime de autorizare.

(3) Comisia tehnică de evaluare este formată din specialiști din cadrul Ministerului Culturii și Cultelor și ai direcțiilor județene pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național, respectiv a municipiului București. Modificări (1)

(4) Comisia tehnică de evaluare întocmește un raport privind îndeplinirea de către solicitant a criteriilor minime de autorizare, pe care îl înaintează Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor în vederea avizării.

Art. 4. - Modificări (1)

(1) Autorizația sau, după caz, refuzul motivat de acordare a autorizației se comunică în termen de 30 de zile de la depunerea documentației prevăzute la art. 2 alin. (1). Autorizația se emite conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme.

(2) Autorizația sau, după caz, refuzul motivat de acordare a autorizației de funcționare se comunică solicitantului în termen de 24 de ore de la emitere, respectiv, de la formulare. Modificări (1)

(3) În cazul refuzului de acordare a autorizației, solicitantul se poate adresa ministrului culturii și cultelor cu o contestație în termen de 30 de zile de la data primirii comunicării; în cazul în care contestatarul nu este mulțumit de răspunsul primit, se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.

Art. 5. - Modificări (2)

Orice modificare privind sediul, consilierul de specialitate sau obiectul de activitate pentru care s-a emis autorizația trebuie comunicată în termen de 15 zile de la data producerii acesteia, în scopul efectuării modificărilor în baza de date a direcției de specialitate din Ministerul Culturii și Cultelor.

Art. 6. -

În cazul în care bunuri culturale mobile clasate, care fac obiectul comercializării, dispar sau sunt distruse, agenții economici autorizați, care comercializează sau organizează licitații cu bunuri culturale, au obligația să anunțe de îndată organele de poliție și Ministerul Culturii și Cultelor în vederea includerii acestora în Registrul bunurilor culturale distruse, furate, dispărute sau exportate ilegal. Modificări (1)

Art. 7. - Modificări (1)

(1) Autorizația de funcționare poate fi suspendată, pe o perioadă nedeterminată, prin ordin al ministrului culturii și cultelor, în următoarele cazuri:

a) asociații agentului economic sau, după caz, personalul încadrat al acestuia încalcă prevederile Legii nr. 182/2000 și ale prezentelor norme;

b) angajații agentului economic săvârșesc erori profesionale care determină distrugerea sau deteriorarea bunurilor culturale mobile.

(2) Măsura suspendării prevăzută la alin. (1) poate fi ridicată, prin ordin al ministrului culturii și cultelor, numai dacă agentul economic face dovada că acele cauze care au determinat încălcarea prevederilor Legii nr. 182/2000 și ale prezentelor norme sau, după caz, săvârșirea erorilor profesionale care au determinat distrugerea sau deteriorarea bunurilor culturale mobile au fost înlăturate. Modificări (1)

(3) Autorizația de funcționare poate fi anulată, prin ordin al ministrului culturii și cultelor, dacă în privința personalului de conducere al agentului economic este pronunțată o hotărâre judecătorească definitivă pentru săvârșirea, după caz, a următoarelor infracțiuni: furt, tâlhărie, abuz de încredere, înșelăciune, gestiune frauduloasă, distrugere de bunuri culturale mobile aparținând categoriei tezaur, delapidare, fals, uz de fals, abuz în serviciu contra intereselor statului, tăinuirea și favorizarea de infracțiuni privind patrimoniul cultural național, dare de mită, luare de mită, mărturie mincinoasă, infracțiunile prevăzute de art. 65-76 din Legea nr. 182/2000, cu modificările și completările ulterioare, infracțiunile de evaziune fiscală prevăzute de Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, republicată, infracțiunile prevăzute de art. 24 și 25 din Legea nr. 178/1934 pentru reglementarea contractului de consignație. Modificări (1)

CAPITOLUL III Reguli de desfășurare a comerțului cu bunuri culturale mobile

Art. 8. -

(1) Vânzarea publică a bunurilor culturale mobile aflate în proprietate privată sau intermedierea vânzării se efectuează numai prin agenții economici autorizați, cu respectarea prevederilor Legii nr. 182/2000 și ale prezentelor norme. Modificări (1)

(2) Agenții economici autorizați să comercializeze bunuri culturale mobile sunt obligați să dețină un registru numerotat și ștampilat, în care să menționeze, corect și complet, numele și adresa ofertantului, descrierea și prețul fiecărui bun. Descrierea bunului respectiv va cuprinde autorul și titlul lucrării sau, după caz, ce reprezintă lucrarea respectivă, semnat/nesemnat, inclusiv poziționarea semnăturii și culoarea acesteia, materialul din care este realizat, tehnica de realizare, dimensiuni, inscripții, precum și orice alte date care ar putea fi necesare în procesul de identificare a unui bun cultural mobil. Informațiile conținute în registru au caracter confidențial, la acestea având acces numai angajații ale căror contracte de muncă cuprind clauze de confidențialitate. Modificări (1)

(3) Registrul prevăzut la alin. (2) se înregistrează la direcțiile județene pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național, respectiv a municipiului București, care țin evidența acestor documente, separat, pentru fiecare agent economic autorizat. Modificări (2)

(4) Registrul prevăzut la alin. (2) poate fi consultat de către organele de poliție, organele de urmărire penală sau instanțele de judecată ori de câte ori verificările sau cercetările efectuate de acestea o impun.

Art. 9. -

(1) Agenții economici autorizați să comercializeze bunuri culturale mobile au obligația de a înștiința în scris, în termen de 5 zile de la data ofertei, direcțiile județene pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național, respectiv a municipiului București, despre existența unor bunuri susceptibile de a fi clasate. Modificări (2)

(2) Înștiințarea prevăzută la alin. (1) se completează potrivit formularului prevăzut în anexa nr. 4 și tabelului prevăzut în anexa nr. 4a) la prezentele norme.

(3) Agenții economici autorizați să comercializeze bunuri culturale mobile au obligația ca în termen de 5 zile să informeze în scris proprietarul bunului cu privire la posibilitatea de declanșare a procedurii de clasare. Modificări (1)

(4) În cazul în care, în urma expertizei bunurilor care fac obiectul înștiințării prevăzute la alin. (1), s-a stabilit că bunurile în cauză nu sunt bunuri care fac parte din categoria tezaur, direcțiile județene pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național, respectiv a municipiului București, comunică aceasta proprietarului și agentului economic respectiv, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 și tabelului prevăzut în anexa nr. 5a) la prezentele norme. Modificări (2)

Art. 10. -

(1) Agenții economici autorizați să comercializeze bunuri culturale mobile sunt obligați ca, în termen de 3 zile de la data înregistrării în registrul propriu a bunurilor clasate, să comunice în scris direcției județene pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național în a cărei rază teritorială își au sediul punerea acestora în vânzare. Modificări (2)

(2) Bunurile culturale mobile prevăzute la alin. (1) pot face obiectul unei vânzări publice numai în condițiile exercitării dreptului de preempțiune de către statul român, prin Ministerul Culturii și Cultelor. Modificări (1)

(3) Direcțiile județene pentru cultură și patrimoniul cultural național sunt obligate să transmită Ministerului Culturii și Cultelor, în termen de 3 zile de la primirea comunicării scrise a agentului economic autorizat, următoarele documente: Modificări (2)

a) înregistrarea privind punerea în vânzare a unui bun cultural mobil clasat în tezaur;

b) oferta agentului economic autorizat privind bunul cultural mobil clasat în tezaur; Modificări (1)

c) documentația privind achiziționarea bunului respectiv, elaborată conform dispozițiilor legale în vigoare privind achizițiile publice;

d) fotografii color ale bunului, ansamblu și detalii;

e) rapoartele de expertiză efectuate în momentul clasării bunului respectiv.

(4) Termenul de exercitare a dreptului de preempțiune al statului este de maximum 30 de zile, calculat de la data înregistrării comunicării prevăzute la alin. (3), iar valoarea de achiziționare este cea negociată cu vânzătorul sau cu agentul economic autorizat ori cea rezultată din licitația publică. Modificări (1)

(5) Ministerul Culturii și Cultelor comunică agentului economic intenția de a achiziționa bunul clasat în tezaur, în termenul prevăzut la alin. (4). Modificări (1)

(6) Nerespectarea dispozițiilor alin. (2) atrage nulitatea absolută a vânzării.

Art. 11. - Modificări (1)

(1) Ministerul Culturii și Cultelor stabilește anual, prin ordin al ministrului culturii și cultelor, Comisia de achiziții prin exercitarea dreptului de preempțiune. Aceasta este formată din specialiști recunoscuți în domeniu. Modificări (1)

(2) În termen de 10 zile de la transmiterea documentelor prevăzute la art. 10 alin. (3), comisia prevăzută la alin. (1) analizează oferta privind bunul cultural mobil clasat și întocmește o notă justificativă privind achiziționarea bunului respectiv prin utilizarea procedurii de achiziție prin negociere cu o singură sursă sau, după caz, o notă de respingere o ofertei și o înaintează ministrului culturii și cultelor în vederea aprobării. În cazul în care se propune achiziționarea bunului cultural, comisia are dreptul de a negocia prețul și obligația de a stabili dacă acceptă prețul propus de vânzător sau, după caz, de a hotărî prețul maxim care poate fi oferit în situația în care se organizează licitația.

Art. 12. - Modificări (1)

Anexele nr. 1-5a) fac parte integrantă din prezentele norme.

ANEXA Nr. 1

Comisia Națională a
Muzeelor și Colecțiilor
Avizăm favorabil
CERERE
pentru obținerea avizului Ministerului Culturii și Cultelor privind autorizarea
agenților economici care comercializează bunuri culturale
Subsemnatul(a) . . . . . . . . . . . . . . . . , domiciliat/domiciliată în localitatea . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . , bl. . . , sc. . . , et. . . , ap. . . , sectorul . . , județul . . . . . . , tel. . . . . . . . . . . . . , posesor al B.I./C.I. seria . . . . . . . . nr. . . . . . . , eliberat/eliberată de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . , cod numeric personal . . . . . . . . . . , pe baza celor înscrise în documentarul sintetic, potrivit competențelor Ministerului Culturii și Cultelor și Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor, vă rog să avizați funcționarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cu respectarea prevederilor legislației și a reglementărilor în vigoare, cunoscând totodată că trebuie să remit fără întârziere instituțiilor împuternicite datele necesare de interes național și internațional.
Denumirea unității Tipul activităților pentru care se solicită avizul Obiectul activității Numărul salariaților și principalele specializări ale acestora Sediul unității, adresa, telefon, fax
Data întocmirii . . . . . . . . . . . Semnătura titularului
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Modificări (1)

ANEXA Nr. 2

Denumirea agentului economic
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DOCUMENTAR SINTETIC
1. Obiectul de activitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. În ce regim funcționează: fără asociați . . . . . . . . . . . . . . cu asociați . . . . . . . . numărul asociaților . . . . . . . . . .
Nr. crt. Numele și prenumele titularului, inclusiv a asociaților Studii Locul de muncă, funcția, în cazul persoanelor angajate în alte unități Observații
3. Numărul salariaților . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , din care angajați și ai altor agenți economici cu capital de stat sau privat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Dacă titularul este specialist în domeniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., studiile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; dacă desfășoară activități profesionale în cadrul altor agenți economici cu capital de stat (denumirea agenților economici) . . . . . . . . . . . . , funcția/funcțiile . . . . . . . . . . , sau dacă desfășoară activități profesionale în cadrul altor agenți economici cu capital privat (denumirea agenților economici) . . . . . . . . . . . . . . ., calitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; dacă este pensionar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Persoana/persoanele care va/vor răspunde de activitatea unității sub aspectul probității profesionale1):
Nr. crt. Numele și prenumele Calitatea răspunderi Locul de muncă Studiile și funcția, în cazul în care este salariat
6. Unitatea preconizează activități de export . . . . . . . . . . . . . . . . import . . . . . . . . . .
7. Dacă a luat la cunoștință de legislația care reglementează funcționarea unităților private . . . . . . . . . . . . ., inclusiv de reglementările legale cu referință directă la domeniul de activitate al unității . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Date privind sediul în care funcționează:
- este proprietatea titularului (asociaților) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- este proprietate de stat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- este închiriat de la o persoană particulară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- adresa: localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . , bl. . . . . , sc. . . . . , et. . . . . , ap. . . . . . . , sectorul . . . . . . ., cod . . . . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . . . . . . . . . . , tel. . . . . . . . . . . . . . . , fax . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. Numărul autorizației de funcționare . . . . . . . . . . . . , data eliberării . . . . . . . . . . . .
Data completării . . . . . . . . . . . . . . Semnătura titularului
. . . . . . . . . . . . . . . . .

Modificări (1)

1) Titularul este obligat să comunice imediat Ministerului Culturii și Cultelor schimbările persoanelor cu responsabilități în asigurarea probității profesionale a activității unității. Modificări (1)

ANEXA Nr. 3 Modificări (1)

ROMÂNIA Nr. . . . . . . . .
MINISTERUL CULTURII ȘI CULTELOR Data . . . . . . . .
AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE
Ministerul Culturii și Cultelor, în baza hotărârii Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor, avizeaza favorabil cererea domnului/doamnei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., domiciliat(ă) în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . nr. . . . . , bl. . . . . , sc. . . . . , et. . . . . , ap. . . ., sectorul . . ., județul . . . . , posesor al B.I./C.I. seria . . . nr. . . . . . . , eliberat/eliberată de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . . . . . . . . , privind funcționarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Autorizația de funcționare se referă, în exclusivitate, la aspectele de ordin cultural implicate de activitatea privată a solicitantului desfașurată în baza autorizației nr. . . . . ., eliberata de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Agentul economic își va desfaoura activitatea, având drept consilier de specialitate pe domnul/doamna . . . . . . . . . . . . . . . . , nascut(ă) în anul . . . . luna . . . . . . . . . . . . . . . . . ziua . . . . , în localitatea . . . . . . . . . . , județul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , posesor B.I./C.I. seria . . . . , nr. . . . . . . eliberat/eliberată de . . . . . . . . . la data de . . . . . . , persoana agreata de Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor în baza documentelor prezentate, care poate practica, în regim privat cu scop lucrativ, specialitatea menționată, ca titular de firma, asociat sau salariat.
Acest înscris intra în componența documentelor care condiționeaza și mențin valabilitatea autorizației de funcționare, pe numele titularului firmei obligat sa raspunda sub raportul calitații și al respectarii reglementarilor în vigoare, referitoare la domeniul de activitate pentru care s-a emis prezenta autorizație de funcționare.
Consilierul de specialitate își poate desfașura activitatea în cadrul agentului economic menționat în autorizația de funcționare, numai pentru operațiuni privind obiectul de activitate al acesteia.
În cazul transferului, retragerii sau demiterii consilierului de specialitate, valabilitatea autorizației încetează pâna la data angajarii unui nou consilier care va fi luat în evidența Ministerului Culturii și Cultelor.
Titularul autorizației de funcționare și consilierul de specialitate vor respecta prevederile Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil.
Comisia Naționala a Muzeelor și Colecțiilor
Președinte, Titular aviz,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Direcția monumente istorice și muzee
Director, Consilier de specialitate,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 4

Denumirea agentului economic
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÎNȘTIINȚARE
privind vânzarea de bunuri culturale mobile
Agentul economic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , din localitatea . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . nr. . . . . , bl. . . , sc. . . , et. . . , ap. . . . . . . , cod . . . . . . . . ., sectorul/județul . . . . . . . . . . , tel. . . . . . . . . , fax . . . . . . . . . . , înștiințează Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național . . . . . . . . . . /a Municipiului București că începând cu data de . . . . . . . . . . . . vor fi puse în vânzare bunurile culturale mobile cuprinse în tabelul anexat, care nu au fost expertizate în vederea clasării potrivit prevederilor Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil.
Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reprezentantul agentului economic,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Modificări (2)

ANEXA Nr. 4a)

Denumirea agentului economic
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TABEL
Bunuri culturale susceptibile de a fi clasate, puse în vânzare la data de . . . . . . .
Nr. crt. Denumirea bunului cultural Materialul Titlul (dacă este cazul) Autorul Datarea Valoarea Numărul de bucăți Proprietarul
Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reprezentantul agentului economic,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Modificări (1)

NOTĂ:

Tabelul se anexează la înștiințarea de vânzare a bunurilor culturale mobile și se include în dosarele întocmite de către direcțiile teritoriale pentru clasarea bunurilor culturale mobile care fac obiectul unei vânzări prin licitație publică cu strigare sau prin intermediul unei galerii de artă.

ANEXA Nr. 5

MINISTERUL CULTURII ȘI CULTELOR
Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural
Național . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /a Municipiului București
Nr. . . . . . . . . . . . . /data . . . . . . . . . . . . . . . .
Către
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ca urmare a înștiințării nr. . . . . . . . . . . . . . . . . , din data . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., prezentată Direcției Județene pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național . . . . . . / a Municipiului București vă facem cunoscut că bunurile culturale mobile cuprinse în tabelul anexat nu întrunesc condițiile necesare clasării, prevăzute de legislația în vigoare. Drept urmare, acestea nu au fost transmise spre aprobare Comisiei Naționale a Muzeelor și
Colecțiilor. Anexăm, în copie, rapoartele de expertiză întocmite de experți acreditați de Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor.
Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural
Național . . . . . . ./. . . . . . . . . . . . . a Municipiului București
Director,
. . . . . . . . . .

Modificări (2)

ANEXA Nr. 5a)

Către agentul economic
. . . . . . . . . . . . . . .
TABEL
cuprinzând bunuri culturale mobile respinse la clasare
Nr. crt. Denumirea bunului cultural Materialul Titlul (dacă este cazul) Autorul Datarea Valoarea Numărul de bucăți Proprietarul

Modificări (1)

NOTĂ:

Tabelul se atașează la anexa nr. 5 spre înștiințarea agentului economic, în vederea punerii în vânzare a bunurilor culturale mobile fie prin licitație publică cu strigare, fie prin intermediul unui agent autorizat. Modificări (1)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...