Guvernul României

Norma de aplicare a Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit din 17.07.2003

Modificări (2), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 iulie 2003

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Potrivit prevederilor Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit, cu modificările ulterioare, denumită în continuare lege, indemnizația de merit se acordă personalităților române de prestigiu, pentru realizări deosebite și pentru recompensarea unei activități de notorietate în domeniul culturii, științei și sportului.

(2) Indemnizația de merit se acordă persoanelor nominalizate de Comisia națională pentru acordarea indemnizației de merit, denumită în continuare Comisia națională, pe baza criteriilor de atribuire a indemnizației de merit prevăzute în prezentele norme de aplicare a legii.

Art. 2. -

Persoanele nominalizate de Comisia națională au dreptul la plata indemnizației de merit începând cu luna următoare celei în care beneficiarul a fost nominalizat de această comisie.

Art. 3. -

(1) Academia Română, Ministerul Culturii și Cultelor, Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului și Agenția Națională pentru Sport vor prevedea în bugetele proprii fondurile de la bugetul de stat destinate acordării indemnizațiilor de merit.

(2) Plata indemnizației de merit se face lunar prin casieriile instituțiilor prevăzute la alin. (1).

(3) În cazul uniunilor de creație prevăzute la art. 4 alin. (1) din lege, fondurile vor fi distribuite beneficiarilor de către Ministerul Culturii și Cultelor, prin uniunile de creație respective.

Art. 4. -

(1) Indemnizația de merit se acordă, de regulă, pe viață.

(2) Comisia națională poate revoca hotărârea de nominalizare pentru acordarea indemnizației de merit în cazuri temeinic motivate.

Art. 5. -

(1) Comisia națională stabilește numărul de indemnizații de merit care se acordă pentru fiecare dintre domeniile prevăzute la art. 1 din lege.

(2) Comisia națională propune numărul de indemnizații de merit care se acordă anual în vederea stabilirii acestora prin legea bugetului de stat, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3) din lege.

Art. 6. -

(1) În vederea acordării indemnizației de merit, potențialii beneficiari vor depune la registratura instituțiilor prevăzute la art. 3 din lege următoarele documente:

a) curriculum vitae;

b) documentele care atestă îndeplinirea criteriilor de atribuire a indemnizației de merit;

c) recomandarea instituțiilor prevăzute la art. 3 și/sau a uniunilor de creație prevăzute la art. 4 alin. (1) din lege.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) pot fi depuse până la data de 1 mai a fiecărui an, iar în anul 2003, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme. Modificări (1)

Art. 7. -

(1) Documentele privind acordarea indemnizației de merit se transmit subcomisiilor de specialitate ale Comisiei naționale.

(2) Subcomisiile de specialitate ale Comisiei naționale analizează documentele depuse și verifică îndeplinirea criteriilor prevăzute de prezentele norme.

(3) Dacă se constată că sunt îndeplinite criteriile prevăzute de prezentele norme, documentele se înaintează instituțiilor prevăzute la art. 3 din lege.

(4) După primirea documentelor de la subcomisiile de specialitate, instituțiile prevăzute la art. 3 din lege înaintează propunerile Comisiei naționale, care decide.

Art. 8. -

(1) Indemnizația de merit se poate acorda persoanelor care au împlinit vârsta de 60 de ani.

(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) persoanele care beneficiază de pensie de invaliditate.

CAPITOLUL II Criterii de atribuire a indemnizației de merit pentru domeniul științei

Art. 9. -

Criteriile de atribuire a indemnizației de merit în domeniul științei sunt următoarele:

a) să aibă o operă recunoscută de comunitatea științifică națională și internațională;

b) să fi obținut premii în domeniul său de specialitate (premiul Academiei Române sau alte premii acordate de instituții științifice recunoscute);

c) să fie creator de școală (recunoscut ca atare), inițiator și conducător de proiecte de interes național;

d) să fi colaborat la proiecte din cadrul Uniunii Europene sau inițiate de alte organisme internaționale.

CAPITOLUL III Criterii de atribuire a indemnizației de merit pentru domeniul culturii

A. Domeniul creației muzicale

Art. 10. -

Criteriile de atribuire a indemnizației de merit în domeniul creației muzicale sunt următoarele:

a) compoziții muzicale prestigioase în genurile: operă, balet, operetă; muzică simfonică (simfonii, concerte); muzică de cameră (cvartete, sonate, lieduri); muzică corală; muzică ușoară și jazz;

b) creații muzicologice de anvergură cu profil: bizantinologic, istoriografic, analiză creație, eseistică, lexicografie, folcloristică, cronică muzicală;

c) premii naționale și internaționale;

d) distincții, medalii, decorații, titluri;

e) prezențe internaționale;

f) participări la concursuri, jurii, festivaluri;

g) vechime în domeniul creației;

h) discografie;

i) lucrări tipărite;

j) valoare public recunoscută.

B. Domeniul creației interpretative

Art. 11. -

Criteriile de atribuire a indemnizației de merit în domeniul creației interpretative sunt următoarele:

a) prezență prestigioasă pe podiumul de concert și scenă lirică;

b) repertoriu - titluri, roluri;

c) premiere - prime audiții;

d) turnee în țară și în străinătate;

e) premii, titluri, distincții, decorații;

f) vechime artistică;

g) discografie;

h) valoare public recunoscută.

C. Domeniul cinematografiei

Art. 12. -

Criteriile de atribuire a indemnizației de merit în domeniul cinematografiei sunt următoarele:

a) numărul filmelor realizate din diferite genuri cinematografice;

b) vechimea neîntreruptă în activitatea cinematografică;

c) premii obținute la concursuri și festivaluri cinematografice interne;

d) premii obținute la concursuri și festivaluri cinematografice internaționale;

e) distincții naționale și internaționale;

f) activitate publicistică și titluri științifice în domeniul de specialitate.

D. Domeniul literar

Art. 13. -

Criteriile de atribuire a indemnizației de merit în domeniul literar sunt următoarele:

a) o operă literară de valoare public recunoscută;

b) premii ale Academiei Române și ale Uniunii Scriitorilor din România;

c) premii internaționale;

d) traduceri în străinătate.

E. Domeniul arhitecturii

Art. 14. -

Criteriile de atribuire a indemnizației de merit în domeniul arhitecturii sunt următoarele:

a) merite deosebite confirmate prin: concursuri publice interne și internaționale; premii ale Uniunii Arhitecților din România;

b) merite deosebite în domeniul conservării patrimoniului național construit;

c) merite deosebite în creația de arhitectură și urbanism, confirmate de organizațiile profesionale locale.

F. Domeniul artei plastice

Art. 15. -

Criteriile de atribuire a indemnizației de merit în domeniul artei plastice sunt următoarele:

a) să fi obținut premii acordate de Uniunea Artiștilor Plastici sau de alte instituții naționale abilitate (Academia Română, Ministerul Culturii și Cultelor, fundații sau asociații naționale recunoscute);

b) să fi obținut premii internaționale la concursuri recunoscute (bienale, trienale) sau academii internaționale;

c) să fi obținut medalii, titluri naționale și internaționale;

d) să aibă o activitate expozițională recunoscută de critica de specialitate din țară și din străinătate;

e) să fi publicat materiale de specialitate (critică de artă, articole în reviste de specialitate).

G. Domeniul teatrului

Art. 16. -

Criteriile de atribuire a indemnizației de merit în domeniul teatral sunt următoarele:

a) valoare artistică recunoscută public;

b) vechime în activitatea teatrală și cinematografică;

c) premii obținute în concursuri și festivaluri teatrale și cinematografice;

d) distincții naționale și internaționale.

CAPITOLUL IV Criterii de atribuire a indemnizației de merit pentru domeniul sportului

Art. 17. -

(1) În domeniul sportului indemnizația de merit se acordă persoanelor care au obținut rezultate deosebite sau au contribuit nemijlocit la obținerea acestora și care fac parte din următoarele categorii:

a) sportivi;

b) antrenori;

c) cadre medicale și cercetători;

d) arbitri;

e) alte personalități care au participat la acțiuni externe deosebite de promovare a imaginii României.

(2) Documentele necesare nominalizării, ce urmează a fi transmise subcomisiei de specialitate a Comisiei naționale, se depun la Agenția Națională pentru Sport de către: federațiile sportive naționale, cluburi, direcțiile pentru sport județene, respectiv a municipiului București, complexurile sportive naționale, Institutul Național de Cercetare pentru Sport, Institutul Național de Medicină Sportivă București, precum și de persoanele care se consideră îndreptățite să beneficieze de indemnizație.

Art. 18. -

Criteriile de atribuire a indemnizației de merit sunt următoarele:

A. în cazul sportivilor:

a) să nu beneficieze de rentă viageră potrivit prevederilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare; nu se poate renunța la rentă în favoarea indemnizației de merit;

b) să se fi retras din activitatea sportivă;

c) să fi obținut cel puțin 4 medalii la campionatele europene, campionatele mondiale de seniori sau cel puțin 2 medalii la jocurile olimpice, la sporturile individuale, sau cel puțin o medalie, pentru sporturile de echipă, la cupe europene, cupe mondiale, campionate europene, campionate mondiale de seniori, jocuri olimpice;

d) să se afle într-o stare precară de sănătate sau să aibă o invaliditate permanentă, certificată potrivit legii. În situația unei stări de invaliditate permanentă dobândită în timpul activității sportive, certificată legal, să aibă cel puțin o medalie la cupe europene, cupe mondiale, campionate europene, campionate mondiale de seniori, jocuri olimpice;

B. în cazul antrenorilor, să îndeplinească una dintre condițiile prevăzute la lit. a)-d) și condiția prevăzută la lit. e):

a) să fi pregătit nemijlocit loturile naționale sau olimpice în calitate de antrenor, cucerind cu sportivii pe care i-au pregătit un număr de cel puțin 5 medalii de aur la campionate europene, campionate mondiale de seniori, jocuri olimpice, dintre care cel puțin 2 medalii de aur la jocurile olimpice, pentru sporturile individuale, iar pentru jocurile sportive, un total de cel puțin 2 medalii de aur la campionate europene de seniori, campionate mondiale de seniori, cupe europene de seniori sau cupe mondiale de seniori, jocuri olimpice;

b) să fi fost componenți ai colectivelor tehnice ale loturilor naționale și olimpice de seniori sau să fi pregătit nemijlocit, pe o perioadă de minimum 10 ani, cucerind cu sportivii pe care i-au pregătit cel puțin 8 medalii la campionate europene de seniori, campionate mondiale de seniori, jocuri olimpice, pentru sporturile individuale, ori un număr de 2 medalii la cupe europene, cupe mondiale, campionate europene de seniori, campionate mondiale de seniori, jocuri olimpice, pentru jocurile sportive;

c) să fi desfășurat o activitate de antrenor de cel puțin 20 de ani în structuri sportive sau la loturile naționale și să fi pregătit nemijlocit ori să fi selecționat, pregătit și promovat la loturile naționale și olimpice un număr de cel puțin 15 sportivi care au fost medaliați la jocurile olimpice, campionate europene și campionate mondiale de seniori, pentru sporturile individuale, sau cel puțin 5 sportivi pentru jocuri sportive, medaliați la aceleași competiții, plus cupe mondiale și cupe europene de seniori;

d) după vârsta de 60 de ani, celor care au avut o activitate îndelungată ca antrenor, au contribuit la obținerea unor rezultate de prestigiu de către sportivi și au determinat dezvoltarea ramurii de sport respective prin rezultate, cercetări, lucrări, funcții de conducere etc.;

e) să fi împlinit vârsta de 60 de ani sau să fie pensionați în urma dobândirii unei invalidități permanente;

C. în cazul cadrelor medicale și al cercetătorilor, după vârsta de pensionare, celor care au activat în colectivele tehnice ale loturilor naționale și olimpice o perioadă de cel puțin 20 de ani, perioadă în care sportivii pe care i-au asistat au cucerit cel puțin 15 medalii la jocurile olimpice, campionate europene și campionate mondiale de seniori sau cel puțin 3 medalii la jocurile olimpice, campionate europene și campionate mondiale, cupe europene, cupe mondiale de seniori, pentru jocurile sportive;

D. în cazul arbitrilor:

a) să fi împlinit vârsta legală de pensionare;

b) să fi activat cel puțin 20 de ani în domeniu și să fi arbitrat cel puțin la o ediție a jocurilor olimpice și a campionatelor mondiale sau europene ori la 2 ediții ale cupelor mondiale sau europene, în turneele finale ale acestora;

E. în cazul altor personalități care au participat la acțiuni externe deosebite de promovare a imaginii României și de dezvoltare a sportului românesc în lume.

Art. 19. -

În cazul în care numărul persoanelor care îndeplinesc condițiile prevăzute de prezentele norme este mai mare decât numărul de indemnizații alocate sportului, Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului va înainta Comisiei naționale lista cu ordinea atribuirii acestora, în urma analizei făcute de subcomisia de specialitate, care va fi aprobată prin ordin al ministrului de resort.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...